Oferować (to offer) conjugation

Polish
88 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
oferuję
I offer
oferujesz
you offer
oferuje
he/she/it offers
oferujemy
we offer
oferujecie
you all offer
oferują
they offer
Imperfective future tense
będę oferować
I will offer
będziesz oferować
you will offer
będzie oferować
he/she/it will offer
będziemy oferować
we will offer
będziecie oferować
you all will offer
będą oferować
they will offer
Imperative
-
oferuj
you offer!
niech oferuje
let him/her/it offer
oferujmy
let's offer
oferujcie
you all offer
niech oferują
let them offer
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oferowałam
I offered
oferowałaś
you offered
oferowała
she offered
oferowałyśmy
we offered
oferowałyście
you all offered
oferowały
they offered
Future feminine tense
będę oferowała
I will offer
będziesz oferowała
you will offer
będzie oferowała
she will offer
będziemy oferowały
we will offer
będziecie oferowały
you all will offer
będą oferowały
they will offer
Conditional feminine tense
oferowałabym
I would offer
oferowałabyś
you would offer
oferowałaby
she would offer
oferowałybyśmy
we would offer
oferowałybyście
you all would offer
oferowałyby
they would offer
Conditional perfective feminine tense
oferowałabym była
I would have offered
oferowałabyś była
you would have offered
oferowałaby była
she would have offered
oferowałybyśmy były
we would have offered
oferowałybyście były
you all would have offered
oferowałyby były
they would have offered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oferowałem
I offered
oferowałeś
you offered
oferował
he offered
oferowaliśmy
we offered
oferowaliście
you all offered
oferowali
they offered
Future masculine tense
będę oferował
I will offer
będziesz oferował
you will offer
będzie oferował
he will offer
będziemy oferowali
we will offer
będziecie oferowali
you all will offer
będą oferowali
they will offer
Conditional masculine tense
oferowałbym
I would offer
oferowałbyś
you would offer
oferowałby
he would offer
oferowalibyśmy
we would offer
oferowalibyście
you all would offer
oferowaliby
they would offer
Conditional perfective masculine tense
oferowałbym był
I would have offered
oferowałbyś był
you would have offered
oferowałby był
he would have offered
oferowalibyśmy byli
we would have offered
oferowalibyście byli
you all would have offered
oferowaliby byli
they would have offered
Impersonal
oferowano by
there would be offered
oferowano by
there would be offered

Examples of oferować

Example in PolishTranslation in English
- Próbowałem oferować pomoc, pieniądze albo coś innego ale ona.. jest zawstydzona?- I tried to offer help, money or something but she's... embarrassed?
/ - Nie musisz oferować całej żądanej sumy.You don't have to offer the full asking price.
/Próbował oferować mi narkotyki, /żeby mnie uciszyć.He tried to offer me more drugs, you know, to shut me up.
A odpowiedź nie może brzmieć: "musimy je oferować, bo inne szkoły tak robią".And the answer can't be, "we have to offer them 'cause other schools are."
A ty masz czelność oferować mi sto?And you have the audacity to offer me 100?
- A ja oferuję ci ciepło.- And I'm offering warmth.
- Ale ja oferuję.But I'm offering.
- Ale to tyle samo, co twój brat oferuję.But it's the same thing, what your brother offered. No.
- Gratuluję i oferuję premię.I wanted to both congratulate you and offer you a bonus.
- Ja oferuję ci szansę.I'm offering you the chance.
- A oferujesz jakąś, czy prosisz o nią?You offering or asking?
- Chcą tego, co oferujesz.- They want what we're offering.
- Co mu oferujesz?- What do you offer him?
- Co oferujesz w zamian?What "this" are you offering in exchange
- Co oferujesz?- What are you offering?
"Bugsy Malone" chodzi mi po głowie, szczególnie scena, w której Scott Baio kupuje Florrie Dugger hot doga i oferuje jej musztardę z cebulą lub ketchup.I have Bugsy Malone running through my head, especially the scene where Scott Baio buys Florrie Dugger a hot dog and he offers her mustard with onions or ketchup without.
"Pogromcy Tłuszczu" to pożyteczna organizacja która oferuje wsparcie tym którzy chcą poważnie stracić na wadze, jak te tłuste skurwiele.FatFighters is a very valuable organisation which offers help and support to those who are serious about losing weight, like these fat bastards.
'Obrotowa tokarka Haas ST30,' 'oferuje precyzyjne szlifowanie na pełnym, pionowym udarze.''The Haas ST30 turning lathe, 'it offers precision grinding over full vertical stroke.'
'W przeciwieństwie do lekkich sportowych aut, 'ten oferuje dodatkowo klimatyzację i stereo.''Unlike some lightweight sports cars, 'the Mastretta offers luxuries such as air-con and a stereo.'
- Ale oferuje rozejm!But he offers a truce.
"Z chęcią oferujemy ci miejsce na naszej uczelni!""We are pleased to offer you a seat at Boston University!"
- ...co my ci oferujemy....what we're offering you, though.
- Co oferujemy?- What are we offering?
- Pamiętam, że moja córka była leczona z dziecięcych chorób bardzo dobrze, na tym samym poziomie, który oferujemy każdemu obywatelowi, ale według ciebie niewystarczającym.- I recall my own daughter treated for childhood illnesses very well by the exact level of care offered to each of our citizens but deemed lacking by you.
/...razem z Biurem Burmistrza, /oferujemy 20,000 $ nagrody /za bezpieczny powrót dr Li.... in conjunction with the Mayor's Office, we're offering a $20,000 reward for the safe return of Dr. Li.
"Jakie trunki oferujecie swym programistom?""What kind of beverages do you offer your programmers?" - Oh, come on! - What did you expect?
- Co oferujecie?- What did you offer?
- I oferujecie nam?- And you're offering us?
- Jakie zabiegi oferujecie? - Bardzo różne.And what services do you offer - most of them, sir
- Potrzebujemy więcej, niż oferujecie.We will need more than you offer.
"Malownicze wioski oferują eleganckie restauracje, galerie sztuki, sklepy i antykwariaty"."The picturesque village nearby offers visitors sophisticated restaurants, art galleries, antique and specialty shops. "
"Romeo i Julia" oferują prawdopodobnie najbardziej godną uwagi eksplorację tematu "zakazanego owocu", nad którym pracujemy w tym roku.Romeo and Juliet offers perhaps the most notable exploration of the "forbidden fruit" theme that we'll examine this year. Not anymore. Mr. Witter.
"The New Guys" oferują mu okładkę." - The New Guys" is offering him the cover.
- Ile ci oferują?- Well, what are they offering you?
- Nie, próbuję zrozumieć, jak taka mądra, zrównoważona kobieta chce się zdawać z tymi, którzy oferują ci niebezpieczeństwo.I'm... I'm trying to figure out why a smart, levelheaded woman such as yourself would choose to stick around a town that, to my eyes, seems to offer you nothing but danger.
- nie oferuj mi tej pracy. - Ja...- Please don't offer me this job.
20 01:15:38:30 Nigdy więcej nie oferuj mi forsy.Don't ever offer me money.
Co? Jesteś półnagi, i nie jesteś ojcem żadnego z tych dzieciaków... nie oferuj im słodyczy.You're half naked, you're not a parent to any of these children-- don't offer 'em candy.
I jeszcze jedno, Nie oferuj mi jabłka, zanim sam nie będziesz miał jabłka w ręce.And another thing, don't offer me an apple unless you have an actual physical apple in your hand.
Nie oferuj mi świecidełek kiedy Egipt już ma główną atrakcję turystycznąDon't offer me tokens when Egypt has a major tourist attraction on her soil.
Chciałabym prosić was wszystkich, proszę, nie oferujcie skórzanych platformWhile we're on the topic of the verboten, I would beg all of you to please, please not offer up a leather platform.
Nie oferujcie, mam dość chłamu.Stop offering, I'm off the junk.
Przychodzicie i sprawdzacie, co jest nagrodą i oferujcie to, co jest mniej warte.So you come in, survey the So you come in, survey the scene, see what the reward is, Scene, see what the reward is, and then offer me the thing of
Czy masz jakieś pojęcie o tym ile różnych kawałków ostatnio oferowałam?Do you have any idea the parts I've been offered at long last ?
Nie, a ja nigdy nie oferowałam.No, and I never offered.
Proponowałam ci miejsce w moim domu, oferowałam pożyczki, i zawsze powtarzałaś:Alicia, I offered you a place in my home, I offered you loans, and every time you said, "I want to do it on my own."
Tym razem jest niewinny, więc oferowałam swe usługi za darmo.This time he's innocent, so I offered my services pro bono.
Ten... plan, który oferowałaś, no wiesz, moje dziecko...That... plan that you offered up about, you know, my kid...
- Molly może pomóc, oferowała się.- Molly could help, he offered.
Ale gdyby zaczekał, to na jego automatycznej sekretarce była jedna wiadomość z biura w Oakland, która oferowała mu stanowisko kierownika, którą chciał.But if he would have waited, there was a message on our answering machine from one of the places in Oakland, that had offered him a management position, which is what he wanted.
Co, gdybyś przyjął ofertę, która oferowała najmniej?- Well, what if you could've gone to someone and asked for less than what they offered that first round?
Cóż, plotki pokojówek, spowodowane zbyt duża ilością wina, mówią, że bezwstydnie oferowała się tobie.Well, servants' rumors say, impelled by too much wine, she shamelessly offered herself to you.
Do 1 stycznia 2003 r. Enova oferowała szeroko reklamowany program, za pomocą którego zapytania dotyczące efektywności energetycznej, które wymagały konkretnych działań następczych na miejscu w gospodarstwach domowych i w przedsiębiorstwach, były obsługiwane przez dwadzieścia regionalnych centrów ds. efektywności, które reprezentowały Enovę w tej dziedzinie.Until 1 January 2003, Enova offered a widely publicised programme by which queries regarded energy efficiency which required concrete follow-up in households and undertakings on-site were handled by twenty regional efficiency centres which represented Enova in this field.
Dwie lub trzy Wyspy Brytyjskie na pewien czas oferowały względne bezpieczeństwo.And two or three of the British Isles offered, for a short time, relative security.
Jednakże cztery internetowe punkty sprzedaży detalicznej, posiadające siedzibę we Francji i w Niderlandach, oferowały sklerocja – stwardniałąHowever, four online retailers based in France and the Netherlands offered scelerotia — the hardened mycelium of the hallucinogenic mushrooms Psilocybe mexicana and Psilocybe tampanensis.
Poza tym jeśli prawdą jest to, że France Télécom nie ma możliwości dostosowania swojej kwoty wynagrodzeń poprzez wdrożenie socjalnego planu redukcji zatrudnienia wobec danej grupy pracowników, wątpliwe jest, aby taki plan dotyczący wyłącznie urzędników mających status odpowiedni do ich kwalifikacji mógł zostać właściwie wdrożony, podczas gdy zaprzestanie zatrudniania urzędników w 1997 r. oraz zatrudnianie pracowników podlegających prawu prywatnemu oferowały przedsiębiorstwu pewną elastyczność dostosowania kwoty wynagrodzeń.Moreover, although it is true that France Télécom does not have the option of adjusting its total wage bill by implementing a social plan to cut the workforce regarding the staff concerned, it is doubtful that such a plan targeting employees with civil servant status only on the grounds of this status, could validly be implemented, whereas the stop on the recruitment of civil servants in 1997 and the recourse to ordinary employees offered it certain possibilities for flexibility of adjustment of its total wage bill.
Skarżący stwierdził, że dzięki pomocy państwa i własności państwowej FBN i ABN AMRO N (w tym ich spółki zależne, takie jak MoneYou i Mees Pierson) oferowały niezwykle wysokie stopy procentowe oszczędności indywidualnych i rachunków depozytowych, powodując destabilizację na niderlandzkim rynku bankowym.The complainant argued that thanks to the State aid and State ownership, FBN and ABN AMRO N (including their subsidiaries such as MoneYou and Mees Pierson) offered unsustainably high interest rates on individual savings and deposit accounts, thereby destabilising the Dutch banking market.
Stocznia miała dowody na to, że stocznie koreańskie oferowały ceny niższe niż cena umowy, i podpisała tę umowę, zakładając, że władze portugalskie przyznają jej pomoc.The shipyard had evidence that lower prices had been offered by Korean shipyards in relation to the contract and accepted the contract on the assumption that it would receive the aid from the Portuguese authorities.
A tyle razy oferowałem, że upokorzę ją prywatnie.And to think of all the times I offered to humiliate her privately.
Ale pamiętajcie, że oferowałem pomoc.But you should remember I offered to help you.
Czy pomoże jeśli powiem, że oferowałem jej me serce, a ona, tak jakby, je zdeptała?No, w-w-would it help if I told you that I offered her my heart, and she kind of stomped on it?
Dam ci bilę... którą oferowałem ci wcześniej.I offered you before.
Majątek, który ci oferowałem, nie jest już dłużej twój.The estate I offered is no longer yours.
Byliśmy na dziedzińcu i oferowałeś mi kluczyki.You and me were on the quad, and you-you offered me your keys.
Mnie oferowałeś życie mojej załogi.You offered me the lives of my crew.
Mówił, że oferowałeś mu robotę.He said you offered him a job.
Poza skromną zapłatą, jaką oferowałeś ubiegłym razemBeyond the meager recompense you offered when last we spoke.
- Evan też to oferował.- Evan offered as well.
- Hank oferował jego wolny pokój.- Hank offered his spare room.
- Lecz on oferował...- But he offered...
- Wczoraj wieczorem, panie Farnum, przy świadkach w "Gem" oferował pan 16,000.Last night, Mr. Farnum, before witnesses at The Gem saloon you offered 16,000.
-Potrzebowaliśmy pomocy którą pan oferował.- I beg your pardon? - We need that help you offered.
- Nie oferowaliśmy takich warunków. - Jane?- We never offered those terms.
Kilka razy oferowaliśmy mu pieniądze, ale odmawiał.We offered him money several times, but he said no.
Nie, oferowaliśmy jej podwiezienie na lotnisko, ale powiedziała, że po nią przyjedziesz.No, we offered to drive her to the airport, but she said you were coming here for her.
Wszystkim oferowaliśmy auto i szofera, który by po was przyjechał,Everyone's offered a car and driver to come down here
Z tego co wiem, oferowaliśmy wam F-16.Well, now it's my understanding that we offered to sell you F-16s.
- I co oferowali?- And they offered that?
/Nomadzi oferowali ucieczkę i tułaczkę."Nomad offered escape and exile.
Ale ich władza i autorytet, pochodziły z optymistycznych wizji, które oferowali ludziom.But their power and authority came from the optimistic visions they offered to their people.
Dwa lata temu oferowali swoje usługi, a nikt ich nawet nie poprosił.They offered their services over two years ago, and nobody ever called on them.
Jedną z przyczyn było to, że publiczni nadawcy oferowali podczas negocjacji wyższe kwoty od tych, które byli gotowi zaoferować nadawcy komercyjni.One of the reasons was that public service broadcasters offered higher amounts during the negotiations than the commercial broadcasters were willing to offer.
Dokładniej taki program oferowałby tylko 57 % „Bezpieczeństwa”, 2 % „Podstawowych umiejętności”, 30 % „Umiejętności biznesowych” i 47 % „Umiejętności branżowych” ze szkolenia zaproponowanego w zakładzie w Krajowej.More specifically, such programme would offer only 57 % of the Safety, 2 % of the Core Skills, 30 % of the Business Skills, and 47 % of the Industrial Skills training proposed for the Craiova plant.
FBI oferowało mu immunitet w zamian za wydanie Vladimira.He'll take us to Vladimir. The FBI offered Ziya full immunity if he gave up Vladimir.
Jak pokazano powyżej, Since Hardware oferowało swoje produkty w OD po bardzo zaniżonych cenach dumpingowych, co mocno podcięło ceny przemysłu unijnego.As shown above, Since Hardware offered its products, during the IP, at heavily dumped prices which strongly undercut the Union industry’s prices.
Kiedy wodorowe paliwo oferowało ekscytującą alternatywę "kiedyś w przyszłości" co się stało z technologia "dnia dzisiejszego"?While hydrogen fuel cells offered an exciting alternative sometime in the future what would happen to the technology of today?
Lecz kiedy wróciła, była mile zaskoczona. Miasto oferowało znacznie więcej, niż się spodziewała: „Nadal tu mieszkam.But, when she came back, she was pleasantly surprised, the town offered far more than she had expected: "Here I am still.
Oskarżenie oferowało im przed procesem umowę.. pierwszy, który wyda drugiego, zdobędzie nietykalność.The assistant solicitor offered them a deal before trial... the first one to roll on the other would get full immunity.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning languages?