Odroczyć (to postpone) conjugation

Polish
11 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odroczę
I will postpone
odroczysz
you will postpone
odroczy
he will postpone
odroczymy
we will postpone
odroczycie
you all will postpone
odroczą
they will postpone
Imperative
-
odrocz
you postpone!
niech odroczy
let him/her/it postpone
odroczmy
let's postpone
odroczcie
you all postpone
niech odroczą
let them postpone
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odroczyłam
I postponed
odroczyłaś
you postponed
odroczyła
she postponed
odroczyłyśmy
we postponed
odroczyłyście
you all postponed
odroczyły
they postponed
Future feminine tense
odroczę
I will postpone
odroczysz
you will postpone
odroczy
she will postpone
odroczymy
we will postpone
odroczycie
you all will postpone
odroczą
they will postpone
Conditional feminine tense
odroczyłabym
I would postpone
odroczyłabyś
you would postpone
odroczyłaby
she would postpone
odroczyłybyśmy
we would postpone
odroczyłybyście
you all would postpone
odroczyłyby
they would postpone
Conditional perfective feminine tense
odroczyłabym była
I would have postponed
odroczyłabyś była
you would have postponed
odroczyłaby była
she would have postponed
odroczyłybyśmy były
we would have postponed
odroczyłybyście były
you all would have postponed
odroczyłyby były
they would have postponed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odroczyłem
I postponed
odroczyłeś
you postponed
odroczył
he postponed
odroczyliśmy
we postponed
odroczyliście
you all postponed
odroczyli
they postponed
Future masculine tense
odroczę
I will postpone
odroczysz
you will postpone
odroczy
he will postpone
odroczymy
we will postpone
odroczycie
you all will postpone
odroczą
they will postpone
Conditional masculine tense
odroczyłbym
I would postpone
odroczyłbyś
you would postpone
odroczyłby
he would postpone
odroczylibyśmy
we would postpone
odroczylibyście
you all would postpone
odroczyliby
they would postpone
Conditional perfective masculine tense
odroczyłbym był
I would have postponed
odroczyłbyś był
you would have postponed
odroczyłby był
he would have postponed
odroczylibyśmy byli
we would have postponed
odroczylibyście byli
you all would have postponed
odroczyliby byli
they would have postponed
Impersonal
odroczono by
there would be postponed
odroczono by
there would be postponed

Examples of odroczyć

Example in PolishTranslation in English
- Co robisz? Chyba nie chcesz tego odroczyć, co?You're not trying to postpone all this now, are you?
Aby umożliwić podmiotom gospodarczym i właściwym organom przystosowanie się do nowego zarządzania grupą nr 5, należy odroczyć termin składania wniosków o uprawnienia do przywozu w pierwszym podokresie rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2011 r., z kwietnia 2011 r. na maj 2011 r.To allow operators and competent authorities to get used to the new management of Group No 5, it is appropriate to postpone the time period for submission of applications for import rights for the first subperiod commencing on 1 July 2011, from April 2011 to May 2011.
Chciałem odroczyć dzisiejsze posiedzenie z powodu JJ'a.I wanted to postpone today's meeting, because of JJ.
F. mając na uwadze, że w swojej decyzji z dnia 10 maja 2011 r. Parlament postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu dyrektorowi Kolegium absolutorium z wykonania budżetu Kolegium za rok 2009 [7], a następnie udzielił absolutorium na mocy swojej decyzji z dnia 25 października 2011 r. [8];F. whereas in its Decision of 10 May 2011, Parliament decided to postpone its decision on granting the Director of the College discharge in respect of the implementation of its budget for 2009 [7] but then granted it in its decision of 25 October 2011 [8],
Przemysł wspólnotowy utrzymywał, że w następstwie skargi od przynajmniej jednego z trzech przedsiębiorstw, które bezpośrednio odczuły tę zmianę przepisów i w których skład wchodziło m.in. przedsiębiorstwo Hynix, RRK odroczył wejście w życie nowych uregulowań do dnia 1 stycznia 2004 r. Hynix wskazał, iż odroczenie terminu wdrożenia nowych przepisów zostało dokonane przez RRK, gdy zdał on sobie sprawę z tego, że natychmiastowe wejście w życie byłoby sprzeczne z zasadą nieretroaktywności i stałą praktyką, zgodnie z którą przepisy podatkowe wchodzą w życie na początku roku podatkowego.The Community industry claimed that following complaints from at least one of three companies directly affected by this change in the law, of which Hynix was one, the GOK postponed the coming into force of this new provision to 1 January 2004. Hynix claimed that the postponement of the effective date of the new provision was made when the GOK realised that the ruling's immediate effect would have been contrary to the principles of non-retroactivity and to the established practice of tax provisions coming into force at the beginning of the tax year.
Zwrot -38-semki nie zmienił niczego, tylko odroczył konieczność załatwienia mojego problemu z bronią.*Returning the p38 solved nothing.* *It only postponed the necessity of coming to grips with my gun problem.*
Odbędzie się głosowanie, które jest dla mnie bardzo ważne, odroczyli je do następnego tygodnia.There's a vote that's very important to me, and they've just postponed it until next week.
Grecja oświadcza, że zgodnie z art. 15 ust. 3 odroczy stosowanie przedmiotowej dyrektywy do zatrzymywania danych z zakresu łączności w odniesieniu do dostępu do Internetu, telefonii internetowej i internetowej poczty elektronicznej o 18 miesięcy po upływie terminu przewidzianego w art. 15 ust. 1.Greece declares that, pursuant to Article 15(3), it will postpone application of this Directive in respect of the retention of communications data relating to Internet access, Internet telephony and Internet e-mail until 18 months after expiry of the period provided for in Article 15(1).
W związku z art. 15 ust. 3 dyrektywy w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE delegacja fińska oświadcza, że odroczy stosowanie przedmiotowej dyrektywy do zatrzymywania danych z zakresu łączności w odniesieniu do dostępu do Internetu, telefonii internetowej i internetowej poczty elektronicznej.Finland declares in accordance with Article 15(3) of the Directive on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC that it will postpone application of that Directive to the retention of communications data relating to Internet access, Internet telephony and Internet e-mail.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 dyrektywy w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE Zjednoczone Królestwo oświadcza, że odroczy stosowanie tej dyrektywy do zatrzymywania danych z zakresu łączności w odniesieniu do dostępu do Internetu, telefonii internetowej i internetowej poczty elektronicznej.The United Kingdom declares in accordance with Article 15(3) of the Directive on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC that it will postpone application of that Directive to the retention of communications data relating to Internet access, Internet telephony and Internet e-mail.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (zwanej dalej „dyrektywą”) Republika Litewska oświadcza, że po przyjęciu dyrektywy odroczy jej stosowanie do zatrzymywania danych z zakresu łączności w odniesieniu do dostępu do Internetu, telefonii internetowej i internetowej poczty elektronicznej o okres przewidziany w art. 15 ust. 3.Pursuant to Article 15(3) of the draft Directive of the European Parliament and of the Council on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or public communications networks and amending Directive 2002/58/EC (hereafter the ‘Directive’), the Republic of Lithuania declares that once the Directive has been adopted it will postpone the application thereof to the retention of communications data relating to Internet access, Internet telephony and Internet e-mail for the period provided for in Article 15(3).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'postpone':

None found.
Learning languages?