Odnosić (to apply) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odnoszę
I apply
odnosisz
you apply
odnosi
he/she/it applies
odnosimy
we apply
odnosicie
you all apply
odnoszą
they apply
Imperfective future tense
będę odnosić
I will apply
będziesz odnosić
you will apply
będzie odnosić
he/she/it will apply
będziemy odnosić
we will apply
będziecie odnosić
you all will apply
będą odnosić
they will apply
Imperative
-
odnoś
you apply!
niech odnosi
let him/her/it apply
odnośmy
let's apply
odnoście
you all apply
niech odnoszą
let them apply
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odnosiłam
I applied
odnosiłaś
you applied
odnosiła
she applied
odnosiłyśmy
we applied
odnosiłyście
you all applied
odnosiły
they applied
Future feminine tense
będę odnosiła
I will apply
będziesz odnosiła
you will apply
będzie odnosiła
she will apply
będziemy odnosiły
we will apply
będziecie odnosiły
you all will apply
będą odnosiły
they will apply
Conditional feminine tense
odnosiłabym
I would apply
odnosiłabyś
you would apply
odnosiłaby
she would apply
odnosiłybyśmy
we would apply
odnosiłybyście
you all would apply
odnosiłyby
they would apply
Conditional perfective feminine tense
odnosiłabym była
I would have applied
odnosiłabyś była
you would have applied
odnosiłaby była
she would have applied
odnosiłybyśmy były
we would have applied
odnosiłybyście były
you all would have applied
odnosiłyby były
they would have applied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odnosiłem
I applied
odnosiłeś
you applied
odnosił
he applied
odnosiliśmy
we applied
odnosiliście
you all applied
odnosili
they applied
Future masculine tense
będę odnosił
I will apply
będziesz odnosił
you will apply
będzie odnosił
he will apply
będziemy odnosili
we will apply
będziecie odnosili
you all will apply
będą odnosili
they will apply
Conditional masculine tense
odnosiłbym
I would apply
odnosiłbyś
you would apply
odnosiłby
he would apply
odnosilibyśmy
we would apply
odnosilibyście
you all would apply
odnosiliby
they would apply
Conditional perfective masculine tense
odnosiłbym był
I would have applied
odnosiłbyś był
you would have applied
odnosiłby był
he would have applied
odnosilibyśmy byli
we would have applied
odnosilibyście byli
you all would have applied
odnosiliby byli
they would have applied
Impersonal
odnoszono by
there would be applied
odnoszono by
there would be applied

Examples of odnosić

Example in PolishTranslation in English
Chyba że odnosisz się dla pracy, Założę, że śledzisz mnie, które daje mi całkiem przypadek przeciw tobie.Unless you're applying for the job, I'll assume you're stalking me, which gives me quite a case against you.
(47): Maksymalny poziom odnosi się do wszystkich zastosowań objętych niniejszym rozporządzeniem, włącznie z przepisami określonymi w załączniku III.(47): The maximum amount applies to all uses covered by this regulation, including the provisions set out in Annex III
15 — Innymi słowy, skarżący odziedziczyłby po swojej matce majątek o wyższej wartości, gdyby został on niżej opodatkowany — a więc gdyby korzystne przepisy, które odnoszą się do majątku krajowego, miały zastosowanie również do majątku zagranicznego.15 — In other words, the applicant would have received by way of inheritance from his mother property of a higher value, had the latter been subject to a lower tax burden — that is to say, were the advantageous provisions that apply to the domestic property also applicable to the property held abroad.
5 Postanowienia niniejszego MSSF [2] dotyczące wyceny nie odnoszą się do wymienionych poniżej aktywów, objętych postanowieniami wymienionych MSSF, będących bądź pojedynczym składnikiem aktywów bądź elementem grupy do zbycia:5 The measurement provisions of this IFRS [2] do not apply to the following assets, which are covered by the IFRSs listed, either as individual assets or as part of a disposal group:
Aby nie zniechęcać eksporterów do ubiegania się o udział w kontyngentach, do których odnoszą się terminy ustalone w porozumieniu z władzami Stanów Zjednoczonych, konieczne jest zmniejszenie stosowanej stawki zabezpieczenia, począwszy od roku kontyngentowego 2015.In order that exporters are not discouraged from applying for those quotas for which the time lapse is set in agreement with the authorities of the Unites States, it is necessary to reduce the applicable rate of the security, starting from the quota year 2015.
Aby zapobiec wszelkim nienależnym wypłatom pomocy, kontrole krzyżowe odnoszą się przynajmniej do działek i zwierząt gospodarskich objętych danym środkiem wsparcia.These cross-checks shall apply at least to parcels and livestock covered by a support measure in order to avoid any undue payments of aid.
Zaraz po nadrobieniu wspomnianych zaległości PMO dokona przeglądu odnoś­nych akt, o ile nastąpiła zmiana sytuacji beneficjentów lub mają zastosowanie kryteria wymienione w art. 81a.As soon as the backlog will have been addressed, the PMO will review the files concerned whenever there is a modification in the situation of the beneficiaries or when the criteria mentioned in Article 81a apply.
Na podstawie tego badania Rada przyjęła, że takie częściowe ujawnienie w rozumieniu art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 1049/2001 nie będzie możliwe z tego względu, że wyjątki, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, odnosiły się do całej noty Komisji.As a result of this examination, the Council had concluded that such partial disclosure under Article 4(6) of Regulation No 1049/2001 would not be possible since the exceptions in Article 4(1)(a) of that Regulation applied to the Commission's note in its entirety.
Współczynnik LGD jest kwotą stratą z tytułu niewykonania zobowiązań, która odnosiłaby się do ekspozycji zgodnie z art. 84-89, gdyby ekspozycja nie była zabezpieczona;LGD is the LGD that would apply to the exposure under Articles 84 to 89 if the exposure was not collateralised;
Ustalone w tych ramach wspólne zasady odnosiłyby się do finansowania usług użyteczności publicznej i ich obowiązków i funkcji oraz miałyby zastosowanie doIts common principles would cover the financing, obligations and functions of services of general interest and would apply bring.
Korzyść wynikająca z zastosowania niższej stawki podatkowej w wysokości 2 EUR stanowi jednak różnicę między tą stawką a stawką podstawową w wysokości 10 EUR. Poprzez stosowanie niższej stawki w odniesieniu do niektórych lotów przedsiębiorstwo Ryanair, podobnie jak wszyscy inni przewoźnicy lotniczy obsługujący loty, do których miała zastosowanie ta stawka, odnosiło korzyść odpowiadającą różnicy między tymi dwiema stawkami.However, the advantage stemming from the application of the lower tax rate of EUR 2 is the difference between that rate and the standard rate of EUR 10. In applying the lower rate to certain flights, Ryanair has, like all other airlines operating flights to which that rate applied, enjoyed an advantage corresponding to the difference between the two rates.
To samo odnosiłoby się do zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty w odniesieniu do innych operacji FFM, por. ustawa nr 70/2000 zmieniająca ustawę nr 121/1997 i uzupełniająca ustawę budżetową 2001.The same would apply to the exemption/relief from paying the premium relating to other operations of HFF, cf. Act No 70/2000 amending Act No 121/1997 and Supplementary Budget Act 2001.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'apply':

None found.
Learning languages?