Obejmować (to cover) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
obejmuję
I cover
obejmujesz
you cover
obejmuje
he/she/it covers
obejmujemy
we cover
obejmujecie
you all cover
obejmują
they cover
Imperfective future tense
będę obejmować
I will cover
będziesz obejmować
you will cover
będzie obejmować
he/she/it will cover
będziemy obejmować
we will cover
będziecie obejmować
you all will cover
będą obejmować
they will cover
Imperative
-
obejmuj
you cover!
niech obejmuje
let him/her/it cover
obejmujmy
let's cover
obejmujcie
you all cover
niech obejmują
let them cover
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
obejmowałam
I covered
obejmowałaś
you covered
obejmowała
she covered
obejmowałyśmy
we covered
obejmowałyście
you all covered
obejmowały
they covered
Future feminine tense
będę obejmowała
I will cover
będziesz obejmowała
you will cover
będzie obejmowała
she will cover
będziemy obejmowały
we will cover
będziecie obejmowały
you all will cover
będą obejmowały
they will cover
Conditional feminine tense
obejmowałabym
I would cover
obejmowałabyś
you would cover
obejmowałaby
she would cover
obejmowałybyśmy
we would cover
obejmowałybyście
you all would cover
obejmowałyby
they would cover
Conditional perfective feminine tense
obejmowałabym była
I would have covered
obejmowałabyś była
you would have covered
obejmowałaby była
she would have covered
obejmowałybyśmy były
we would have covered
obejmowałybyście były
you all would have covered
obejmowałyby były
they would have covered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
obejmowałem
I covered
obejmowałeś
you covered
obejmował
he covered
obejmowaliśmy
we covered
obejmowaliście
you all covered
obejmowali
they covered
Future masculine tense
będę obejmował
I will cover
będziesz obejmował
you will cover
będzie obejmował
he will cover
będziemy obejmowali
we will cover
będziecie obejmowali
you all will cover
będą obejmowali
they will cover
Conditional masculine tense
obejmowałbym
I would cover
obejmowałbyś
you would cover
obejmowałby
he would cover
obejmowalibyśmy
we would cover
obejmowalibyście
you all would cover
obejmowaliby
they would cover
Conditional perfective masculine tense
obejmowałbym był
I would have covered
obejmowałbyś był
you would have covered
obejmowałby był
he would have covered
obejmowalibyśmy byli
we would have covered
obejmowalibyście byli
you all would have covered
obejmowaliby byli
they would have covered
Impersonal
obejmowano by
there would be covered
obejmowano by
there would be covered

Examples of obejmować

Example in PolishTranslation in English
Myślisz, że gwarancja obejmuję coś takiego.Don't think the warranty is gonna cover that.
( 5 ) Roczne sprawozdanie z kontroli 2009 (które musiało zostać złożone do końca 2009 r.) obejmuje wyniki kontroli wykonanych w okresie od lipca 2008 r. do czerwca 2009 r.( 5 ) The 2009 annual control report (which had to be submitted by the end of 2009) covers the results of the audits carried out during the period July 2008 to June 2009.
) Wskaźnik zapotrzebowania na leczenie na podstawie danych z 29 państw w odniesieniu do specjalistycznych placówek leczenia uzależnienia od narkotyków; dane obejmują ponad 60% jednostek w większości krajów (zob. tabela TDI-7 w biuletynie statystycznym za 2010 r.).) Zob. wykres HSR-2 w biuletynie statystycznym za 2010 r.The treatment demand indicator received data from 29 countries for specialised drug centres, with a coverage of more than 60¢% of units in most countries (see Table TDI-7 in the 2010 statistical bulletin).
- Ale pomarańczowy i zielony obejmują wszystko.- But orange and green covers everything.
- I nie obejmują konfliktów więcej.- I'm not covering conflicts anymore. - Well, that's great.
Agencja, wraz ze swoimi partnerami, opracowuje podobne mechanizmy obejmuj#ce inne wa∀ne sektory, na przykład energetyk∃ czy roluictwo.The Agency, together with partners, is now developing similar mechanisms to cover other important sectors, such as energy and agriculture.
Korzyµci dla biznesu obejmuj¬: wi…ksz¬ motywacj…, zaangaªowanie i rozwój osobowytrenerów. Ponad 40% trenerów zg™osi™o si… do udzia™u w projektach, które w tym roku trafi¬ do Kambodªy, Nigeriii Ugandy.Business benefits include: increased motivation, commitment and personal development of trainers.Over 40 % of trainers have applied to take part as the project expands this year to cover Cambodia, Nigeriaand Uganda.
Projekty współpracy obejmuj t okres od maja 2003 r. do projektu ponadnarodowego jest silne przekonanie, łe pro- czerwca 2005 r. Program kwalifikacji p r z e w o d n i k ó w k u l tu r y jekt przyniesie du łe korzy ~ci trzem zainteresowanym LGD.By linking tourism and culture, the project should create new em-ployment, in particular for women, and will strengthen the tie between homeland and its history for young people.The cooperation project covers the period May 2003 to June 2005.
Propozycje UE, przyjte przez Radw maju, obejmuj: wsparcie na rzecz zapobiegania konfliktom, szkolenia i ćwiczenia, operacje, odbudow po konflikcie.The EU proposals, which were adopted by the Council in May, cover support for conflict prevention, training and exercises, operations, post-conflict reconstruction.
Aby definicja instrumentów rynku pieniężnego ustanowiona w dyrektywie 85/611/EWG obejmowała dany instrument finansowy, musi on spełniać określone kryteria, w szczególności musi normalnie znajdować się w obrocie na rynku pieniężnym, musi być płynny oraz posiadać wartość, którą można dokładnie określić w dowolnym momencie.In order to be covered by the definition of money market instruments in Directive 85/611/EEC, a financial instrument should fulfil certain criteria, notably it must normally be dealt in on the money market, it must be liquid and it must have a value which can be accurately determined at any time.
Aby ułatwić zrozumienie zmian wprowadzonych nowymi przepisami, decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego obejmowała pierwotny program ulg podatkowych (sprawa SI 1/2003) oraz nowy program pomocy (sprawa N 402/2004).For an easier understanding of the amendments introduced by the new legislation, the Opening Decision covered both the old system of tax reductions (case SI 1/2003) and the new scheme (case N 402/2004).
Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody obejmowała okres od 1 stycznia 2001 r. do końca okresu dochodzenia („rozpatrywany okres”).The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2001 to the end of the investigation period (period considered).
Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody obejmowała okres od 1 stycznia 2002 r. do końca okresu dochodzenia („badany okres”).The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2002 to the end of the investigation period (‘period considered’).
Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).The examination of the trends for the assessment of injury covered the period from 1 January 2004 to the end of the investigation period (‘period considered’).
A dokładniej, Komisja uznała, iż władze francuskie nie wykazały, że płacone składki ubezpieczeniowe obejmowały następujące elementy: koszty administracyjne COFACE zarządzania gwarancją, ryzyko niewypłacalności producenta sprzętu, ryzyko kredytowe w przypadku płatności ratalnej składek oraz marży zysku.Specifically, the Commission took the view that the French authorities did not show that the premiums paid covered the following factors: the administrative costs of Coface for administering the guarantee, the risk of default by suppliers, the credit risk in respect of staggered payment of premiums, and a profit margin.
A dokładniej, uznała ona, iż władze francuskie nie wykazały, że płacone składki ubezpieczeniowe obejmowały następujące elementy: koszty administracyjne COFACE zarządzania gwarancją, ryzyko niedotrzymania zobowiązań przez producenta sprzętu, ryzyko kredytowe w przypadku płatności ratalnej składek oraz marży zysku.Specifically, the Commission took the view that the French authorities had not shown that the premiums paid covered the following factors: the administrative costs of Coface for administering the guarantee, the risk of default by suppliers, the credit risk in respect of staggered payment of premiums and a profit margin.
Biorąc pod uwagę, że dane te obejmowały również przywóz produktów innych niż produkt objęty postępowaniem, zostały one zweryfikowane i odpowiednio skorygowane w oparciu o poufne źródła statystyczne dostępne Komisji.Given that these data also covered imports other than the product concerned, they were cross-checked and duly adjusted against other confidential statistical sources available to the Commission.
Celem przypomnienia: zobowiązania z 2000 r. obejmowały porty lotnicze „w Rzymie (Fiumicino) i w Mediolanie”.It should be noted that the PSOs for the year 2000 covered the airports of ‘Rome (Fiumicino) and Milan’.
Co więcej, obowiązki w ramach umów pilotażowych obejmowały dodatkowe prace [144].Furthermore, the duties under the pilot contracts covered additional works [144].
Początkowo ING zamierzał wdrożyć zobowiązanie do zbycia ING Insurance w drodze pierwszej oferty publicznej („IPO”), która obejmowałaby całą działalność ubezpieczeniową, później jednak podjęło decyzję o przedstawieniu dwóch odrębnych IPO, zamiast pojedynczego IPO - jednego w odniesieniu do działalności w Europie i Azji [19], a drugiego w odniesieniu do działalności w Stanach Zjednoczonych.ING initially intended to implement the commitment to divest ING Insurance through an initial public offer ("IPO") which would cover the entire Insurance business but later it decided to use two separate IPOs, one for EurAsia [19] and one for the United States, instead of a single IPO.
Nowe przepisy obejmowałyby urządzenia służące do produkcji biocydów oraz biocydy w materiałach, które mogą mieć styczność z żywnością.The new legislation would cover devices that produce biocides, and biocides in materials that might come into contact with food.
Ponadto Komisja odnotowała, że kontrole sprawdzające nie ograni­czałyby się do kontroli na miejscu, lecz obejmowałyby cały proces obsługi sprawy, od otrzymania wniosku o pomoc do obliczenia i dokonania płatności końcowej, w tym nałożenia ewentualnych sankcji (badanie bezpośrednie).Moreover, the Commission notes that the reperformance would not be limited to the on-the-spot checks, but would cover the entire handling of the file, from receipt of the aid application to the calcu­lation and execution of the final payment, including the application of any sanctions (substantive testing).
Prace te obejmowałyby cały proces obsługi sprawy, od otrzymania wniosku o pomoc do obliczenia i dokonania płatności końcowej.The work would cover the entire handling of the file, from receipt of the aid application to the calculation and execution of the final payment.
6PR obejmował w okresie 2002–2006 pełny zakres badań, od podstawowych do stosowanych, rozwój doskonałości naukowejitechnicznej oraz koordynację badań w Europie.FP6 covered, for the period 2002 to 2006, the full spectrum from basic to appliedresearch,the development of scientific andtechnical excellence and the coordination of European research.
Badanie wykazało, że kartel obejmował terytorium Niderlandów.The investigation showed that the cartel covered the territory of the Netherlands.
Czwarty z nich, ustanowiony decyzją Komisji 2010/728/UE [2], obejmował lata 2009, 2010 i 2011.The fourth one, established by Commission Decision 2010/728/EU [2], covered the years 2009, 2010 and 2011.
- Musimy znaleźć obszar jaki obejmowali.- Find out what areas they covered.
Jak określono wyżej w motywie 2 lit. l), rynek ten obejmowałby różne rodzaje usług, poczynając od usług związanych z przesyłkami pocztowymi, np. obsługi placówek pocztowych, a na usługach porządkowych kończąc.As set out under recital 2(l), this would cover different types of services ranging from one or more services relating to postal items, e. g. mailroom management services, to cleaning services.
Zakaz obejmowałby mięso, tłuszcze i olej, tran, organy oraz niewyprawione skóry.The ban would cover meat, fat and oil, blubber, organs, and raw fur skins.
Anglicy ludzie których imperium kiedyś... obejmowało ćwierć powierzchni ziemi[Bough] English. A people whose empire once covered... one quarter of the surface of the earth.
Badanie dumpingu i szkód obejmowało okres od 1 października 2001 r. do 30 września 2002 r. („okres dochodzenia” lub „OD”).The investigation of dumping and injury covered the period from 1 October 2001 to 30 September 2002 (the investigation period or IP).
Badanie subsydiowania oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. („okres objęty dochodzeniem, OD”).The investigation of subsidisation and injury covered the period from 1 January 2001 to 31 December 2001 (IP).
Badanie szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 marca 2005 r. („okres badany”).The examination of injury covered the period from 1 January 2002 to 31 March 2005 (period considered).
Badanie tendencji istotnych dla oceny szkody obejmowało okres od 1 stycznia 1999 r. do końca okresu dochodzenia („rozpatrywany okres”).The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 1999 to the end of the investigation period (the period considered).

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?