Obawiać (to fear) conjugation

Polish
72 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
obawiam
I fear
obawiasz
you fear
obawia
he/she/it fears
obawiamy
we fear
obawiacie
you all fear
obawiają
they fear
Imperfective future tense
będę obawiać
I will fear
będziesz obawiać
you will fear
będzie obawiać
he/she/it will fear
będziemy obawiać
we will fear
będziecie obawiać
you all will fear
będą obawiać
they will fear
Imperative
-
obawiaj
you fear!
niech obawia
let him/her/it fear
obawiajmy
let's fear
obawiajcie
you all fear
niech obawiają
let them fear
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
obawiałam
I feared
obawiałaś
you feared
obawiała
she feared
obawiałyśmy
we feared
obawiałyście
you all feared
obawiały
they feared
Future feminine tense
będę obawiała
I will fear
będziesz obawiała
you will fear
będzie obawiała
she will fear
będziemy obawiały
we will fear
będziecie obawiały
you all will fear
będą obawiały
they will fear
Conditional feminine tense
obawiałabym
I would fear
obawiałabyś
you would fear
obawiałaby
she would fear
obawiałybyśmy
we would fear
obawiałybyście
you all would fear
obawiałyby
they would fear
Conditional perfective feminine tense
obawiałabym była
I would have feared
obawiałabyś była
you would have feared
obawiałaby była
she would have feared
obawiałybyśmy były
we would have feared
obawiałybyście były
you all would have feared
obawiałyby były
they would have feared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
obawiałem
I feared
obawiałeś
you feared
obawiał
he feared
obawialiśmy
we feared
obawialiście
you all feared
obawiali
they feared
Future masculine tense
będę obawiał
I will fear
będziesz obawiał
you will fear
będzie obawiał
he will fear
będziemy obawiali
we will fear
będziecie obawiali
you all will fear
będą obawiali
they will fear
Conditional masculine tense
obawiałbym
I would fear
obawiałbyś
you would fear
obawiałby
he would fear
obawialibyśmy
we would fear
obawialibyście
you all would fear
obawialiby
they would fear
Conditional perfective masculine tense
obawiałbym był
I would have feared
obawiałbyś był
you would have feared
obawiałby był
he would have feared
obawialibyśmy byli
we would have feared
obawialibyście byli
you all would have feared
obawialiby byli
they would have feared
Impersonal
obawiano by
there would be feared
obawiano by
there would be feared

Examples of obawiać

Example in PolishTranslation in English
"Jeżeli słuchasz ludzi nigdy nie będziesz musiał się ich obawiać.""If you hear the people, you'll never have to fear the people."
"Nie mamy się czego obawiać oprócz strachu.""we have nothing to fear but fear itself."
- Czego miałbym się obawiać?What have I to fear? The Avengers.
- Nie ma się czego obawiać. /You have nothing to fear from us.
"Ale ja się obawiam, że to małżeństwo nie przetrwa." Stop."But I fear the marriage will not last." Stop.
"Leżę za rozgwieżdżonym niebem, nie obawiam się pożegnania z życiem.""I lie behind the star-bright sky. I do not fear this life's good-bye."
"Leżę za rozgwieżdżonym niebem, nie obawiam się pożegnania z życiem."I lie behind the star-bright sky. I do not fear this life's good-bye.
"Mówię "obawiam się","I say, 'I fear,'
"Nie obawiam się armii lwów prowadzonych przez twoją owcę, ale boję się armii owiec prowadzonych przez twojego lwa"."I have no fear of an army of lions "led by your sheep, but I do have fear of an army of sheep led by your lion."
"A czego się najbardziej obawiasz?""And what do you fear the most?"
"Czego się obawiasz?"What do you fear?
"To, czego się najbardziej obawiasz, nie ma nad tobą władzy." "Ma ją tylko twój strach.""Whatever you fear most has no power over you, ...it's the fear that has the power."
"rób rzeczy, których obawiasz się najbardziej"""do the thing that you fear the most,"
- Czujesz, czy obawiasz się?You sense, or you fear?
"Ponieważ Lyndon Johnson obawia się, że opinia publiczna nie zechce zaakceptować jego optymistycznych wniosków, a jego raport nigdy nie zostanie opublikowany w całości."Because Lyndon Johnson fears that the US public... is in no mood to accept its optimistic conclusions... he may never permit the report to be released in full.
- O co obrona obawia się tylko dlatego, że pan Bishop wycofa swoje nielegalne fundusze jak tylko zagrozi mu przesłuchanie.Which the defense only fears because Mr. Bishop will withdraw his illegal funds if threatened with questioning.
# Nie obawiamy się ani człowieka ani zwierzęcia ## We ain´t afeared of man nor beast #
- Właśnie tego się obawiamy.That is exactly the fear. Very good.
/I choć mamy nadzieję, /że będzie dobrze, /obawiamy się najgorszego.And though we hope for the best, we fear the worst.
/Nie czerpię z tego /żadnej przyjemności, ale obawiamy się, że Grayson Global to tonący statek.Well, I take no pleasure in saying this, but we fear Grayson Global may be an unrightable ship.
A mężczyźni boją się ciebie, więc oboje się teraz obawiamy.And men are afraid of you, so we're both feared.
- Czego się obawiacie.- What you fear.
- których się tak obawiacie.Whom you fear.
Ale jeśli się pakujecie, bo obawiacie się, że wasz język czy kolor skóry...But if you are packing up because you fear that your language, or the color of your skin, or who you worked for before, disqualifies you from working here,
Dlatego obawiacie się obcych.No wonder you fear strangers.
Może obawiacie się, że zadanie będzie za trudne – niepotrzebnie, prawdopodobnie posiadacie większy zasób wiedzy i doświadczeń niż myślicie.Maybe you fear that the task will be too difficult – but rest assured, you probably have more knowledge and know-how than you think.
"Ludzie żyjący pełnią, nie obawiają się śmierci"."People living deeply have no fear of death."
- Co jest potrzebne teraz, to król, którego się obawiają ludzie.- What is needed now is a king to be feared.
- To ciebie się obawiają.- You are the one they fear.
- Widzisz, Ciamajdo, inne smerfy nie chcą z tobą tańczyć, bo obawiają się tego, co nazywamy- You see, Clumsy, the other Smurfs don't want to dance with you for fear of what are politely called
- Wszyscy obawiają się śmierci.All men fear death.
"Nie obawiaj się Alatorze."Do not fear, Alator.
"Nie obawiaj się prawdy, staw jej czoła; dla odwracających się od prawdy jest śmierć".'Don't fear the truth, face it, for, to turn away from truth is death.'
"Nie obawiaj się śmierci ciała, lecz śmierci ducha."" Don't fear the death of the body, only the spirit. " Your intentions are admirable, but...
"Nie obawiaj się, gdyż moja krew jest ponad strach... Strachem przed grzechem i przed ludźmi. Strachem przed karą, boś ty jest dziełem Boga."Fear not, for my blood is beyond fear-- fear of sin, fear of mankind, fear of retribution, for thou art begat by God.
"Nie żałuj przeszłości, nie obawiaj się przyszłości"."Neither regret the past nor fear the future."
.."bądźcie dobrej wiary, nie obawiajcie się..""Be of good cheer, and fear not, for it is I. "
/Ale nie obawiajcie się /wychodzić nocą z domu.But people should not have any fear of leaving their house at night.
/Ale nie obawiajcie się.But you need not fear.
/Nie obawiajcie się ich kul.Do not fear their bullets.
/Nie obawiajcie się tego, co nadejdzie.no fear of what will come.
/Jak się obawiałam surowe warunki /na Nowej Caprice utrudniały nam życie.As I'd feared, the bitter conditions on New Caprica made life difficult for all of us.
Czy kiedykolwiek nie mówiłaś całej prawdy o sobie, ponieważ obawiałaś się czyjegoś osądu?Have you ever withheld some truth about yourself because you feared someone's judgement?
Tak jak się obawiałaś.It is as you feared.
/Mamy do czynienia z huraganem, /którego większość się obawiała.We are facing a storm that most of us have feared.
/Około 80% miasta, leżącego w depresji /znalazło się pod wodą... /Mamy do czynienia z żywiołem, /którego większość z nas się obawiała.An estimated 80% of the city which lies below sea level is underwater... We are facing a storm that most of us have feared.
/Renee obawiała się, /że Ben ją zdradza.Renee feared Ben was cheating.
/Rozpamiętując tę czarną plamę /na jej relacji z Cukiernikiem /Olive obawiała się, że została /zrobiona permanentnym flamastrem.Olive pondered the black mark on her relationship with the pie maker she feared was inked with a permanent marker.
/Tak. Susan wiedziała, że za chwilę Mike zada pytanie. /To które, jak się obawiała, /nigdy nie padnie z jego ust.Yes, Susan knew Mike was about to pop the question-- the one she feared he'd never ask.
/Potrzeba tylko kilka sekund, aby kraby zdały sobie sprawę.../ /...iż brodziec, którego wcześniej się obawiały.../ /...teraz stał się ich ofiarą.And it takes only seconds for the fiddler crabs to realize that the wader they might once have feared has now become their prey.
Porozumienie może nie być tym, na co miały nadzieję niektóre zainteresowane strony, ale z pewnością nie jest tak złe, jak obawiały się inne.The agreement may not be what some stakeholders had hoped for but it was certainly not as bad as others had feared.
- Tego się obawiałem.- It's as I feared.
Nudne, jak się obawiałeś?Dull as you feared?
Tak, jak się obawiałeś, smok wykluł się.As you feared, the dragon has hatched.
/Co gorsza, obawiał się, /że zaczyna się w niej zakochiwać.But worse, he feared he was falling for her.
/Cukiernik obawiał się, /że tworzenie więzi przez Chuck i Olive /było jak chemiczny akcelerator /wiążący się z czynnikiem utleniającym.The pie maker feared Chuck and Olive bonding was like a chemical accelerant bonding with an oxidizing agent.
Ale chyba się go obawiał.It feared him, I think.
- To, czego się obawialiśmy.- It is as we feared.
/Tak jak się obawialiśmy, /odkąd z Danielem spotkaliśmy Ori, /przygotowują swoich wyznawców na krucjatę.As we feared, since the day Daniel met the Ori, they have been preparing their followers for a crusade.
Albo staniemy się rządowymi konspiratorami, których zawsze się obawialiśmy.I'm just saying we've got to keep ourselves in check, or else we're the government conspirators we always feared.
Chyba stało sie to czego się obawialiśmy.L'm afraid it's as we feared.
Dzień którego tak długo się obawialiśmy, nadszedł!The day we have feared for so long has arrived.
, gdzie mamy do czynienia z jednym z najbardziej obawiali właścicieli plantacji na Południu.where we encounter one of the most feared plantation owners in the South.
/Nadasdy i jego ludzie byli jedynymi wojownikami, / jakich się obawiali.Nadasky and his men were the only warriors they feared.
/Władze wyraziły też zgodę na to, /czego narkobaronowie obawiali się najbardziej: /na ekstradycję.Colombia agreed to the one thing narcos feared most: extradition.
HISTORIA Z CZASÓW HISZPAŃSKIEJ REWOLUCJI Wielcy właściciele ziemscy, przemysłowcy, kler i oficerowie obawiali się rosnącej władzy w rękach klasy robotniczej.The big landowners, industrialists, churchmen and army officers feared the growing power of the working class.
Jego wrogowie obawiali się i respektowali siłę.His enemies feared and respected that strength.
A wtedy obawialiby się ciebie.And then they would fear you.
Niektórzy synowie obawialiby się gniewu ojca.Some sons would fear their father's wrath.
Do roku 1000 , w którym wielu zlęknionych obawiało się, że świat się skończy, a długotrwała dominacja barbarzyńskich nomadów dobiegła końca, Europa Zachodnia została przygotowana do swojej pierwszej wielkiej ery cywilizacji.By the year 1000, the year in which many timid people feared that the world would come to an end the long dominance of the barbarous wanderers was over and Western Europe was prepared for its first great age of civilisation.
W planie restrukturyzacji z grudnia 2009 r. (zob. również motyw 78 państwo niderlandzkie przyznało, że gdyby nie interweniowało, Fortis SA/NV pociągnąłby za sobą FBN. Bez środków pomocy państwa FBN byłby nadal narażony na wykonanie zobowiązań Fortis SA/NV, który był na skraju upadłości, a takie narażenie w znacznym stopniu utrudniłoby działania FBN. Dzięki oddzieleniu swoich działań od Fortis SA/NV FBN był w stanie w dużym stopniu uniknąć problemów i kosztów typowych dla spółki (finansowej) w niekorzystnej sytuacji (na przykład wyższe koszty finansowania, gorsze warunki płatności ze strony dostawców i kontrahentów, wyższe koszty personelu w celu utrzymania pracowników, ograniczenie działalności i aktywów ważonych ryzykiem w celu zachowania kapitałów) [99]. Mimo że na poziomie operacyjnym ABN AMRO N pozostał oddzielną spółką, państwo niderlandzkie obawiało się zepsucia opinii ABN AMRO N ponieważ rynki mogłyby to powiązać z jego przyszłym właścicielem Fortis SA/NV.In the December 2009 Restructuring Plan (see also recital 78), the Dutch State admitted that, had it not intervened, FBN would have been dragged down by Fortis SA/NV. Without the State aid measures, FBN would have remained exposed to the liabilities of Fortis SA/NV, which was on the verge of bankruptcy, and that exposure would have substantially hindered FBN’s activities. By ring-fencing its activities from Fortis SA/NV, FBN was able to avoid to a large extent the problems and costs typical of a (financial) company in distress (for example higher funding costs, worse payment conditions from suppliers and counterparties, higher personnel costs to retain staff, reduction of activities and risk-weighted assets to preserve capital) [99]. Although ABN AMRO N remained on an operational level a separate company, the Dutch State feared contamination resulting from the fact that markets might associate ABN AMRO N with its future owner Fortis SA/NV.
Wielu się go obawiało.A feared man, by many.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'fear':

None found.
Learning languages?