Notyfikować (to notify) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
notyfikuję
I notify
notyfikujesz
you notify
notyfikuje
he/she/it notifies
notyfikujemy
we notify
notyfikujecie
you all notify
notyfikują
they notify
Imperfective future tense
będę notyfikować
I will notify
będziesz notyfikować
you will notify
będzie notyfikować
he/she/it will notify
będziemy notyfikować
we will notify
będziecie notyfikować
you all will notify
będą notyfikować
they will notify
Imperative
-
notyfikuj
you notify!
niech notyfikuje
let him/her/it notify
notyfikujmy
let's notify
notyfikujcie
you all notify
niech notyfikują
let them notify
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
notyfikowałam
I notified
notyfikowałaś
you notified
notyfikowała
she notified
notyfikowałyśmy
we notified
notyfikowałyście
you all notified
notyfikowały
they notified
Future feminine tense
będę notyfikowała
I will notify
będziesz notyfikowała
you will notify
będzie notyfikowała
she will notify
będziemy notyfikowały
we will notify
będziecie notyfikowały
you all will notify
będą notyfikowały
they will notify
Conditional feminine tense
notyfikowałabym
I would notify
notyfikowałabyś
you would notify
notyfikowałaby
she would notify
notyfikowałybyśmy
we would notify
notyfikowałybyście
you all would notify
notyfikowałyby
they would notify
Conditional perfective feminine tense
notyfikowałabym była
I would have notified
notyfikowałabyś była
you would have notified
notyfikowałaby była
she would have notified
notyfikowałybyśmy były
we would have notified
notyfikowałybyście były
you all would have notified
notyfikowałyby były
they would have notified
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
notyfikowałem
I notified
notyfikowałeś
you notified
notyfikował
he notified
notyfikowaliśmy
we notified
notyfikowaliście
you all notified
notyfikowali
they notified
Future masculine tense
będę notyfikował
I will notify
będziesz notyfikował
you will notify
będzie notyfikował
he will notify
będziemy notyfikowali
we will notify
będziecie notyfikowali
you all will notify
będą notyfikowali
they will notify
Conditional masculine tense
notyfikowałbym
I would notify
notyfikowałbyś
you would notify
notyfikowałby
he would notify
notyfikowalibyśmy
we would notify
notyfikowalibyście
you all would notify
notyfikowaliby
they would notify
Conditional perfective masculine tense
notyfikowałbym był
I would have notified
notyfikowałbyś był
you would have notified
notyfikowałby był
he would have notified
notyfikowalibyśmy byli
we would have notified
notyfikowalibyście byli
you all would have notified
notyfikowaliby byli
they would have notified
Impersonal
notyfikowano by
there would be notified
notyfikowano by
there would be notified

Examples of notyfikować

Example in PolishTranslation in English
Następująca procedura ma zastosowanie do uznawania organów odpowiedzialnych, które są odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie prawa UE i prawa krajowego, w celu zapewnienia zgodności wyrobów przemysłowych z prawem UE lub prawem krajowym lub wymagania ich wycofania z obrotu oraz, w stosownych przypadkach, są w stanie notyfikować, zawieszać, usuwać zawieszenia oraz wycofywać notyfikację jednostek notyfikowanych:The following procedure shall apply for the recognition of Responsible Authorities which are responsible for the effective implementation of EU and national law, to ensure the conformity of industrial products with EU or national law or to require their withdrawal from the market and, where appropriate, are able to notify, suspend, remove suspension and withdraw the notification of Notified Bodies:
Osoba zamierzająca notyfikować substancję czynną w określonym typie produktów zawartą w publikacji w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 3 akapit trzeci, zgłasza ten zamiar Komisji najpóźniej trzy miesiące od daty publikacji w formie elektronicznej.”;A person intending to notify the active substance/product-type combination included in the electronic publication referred to in the third subparagraph of paragraph 3 shall declare that intention to the Commission no later than three months from the date of that electronic publication.’;
Ponadto nie można uznać, że państwo członkowskie może w pełni swobodnie notyfikować przepisy krajowe na podstawie art. 95 ust. 4 WE, a następnie zaskarżyć ostateczną decyzję, wyłącznie jeśli jest ona decyzją odrzucającą w całości lub częściowo postulowane odstępstwa, podnosząc przy tym, że zatwierdzenie ze strony Komisji nie było konieczne i że Komisja nie powinna była oceniać notyfikowanych przepisów zgodnie z procedurą określoną w art. 95 ust. 4 i 6 WE.Moreover, it cannot be accepted that a Member State is at liberty to notify national provisions on the basis of Article 95(4) EC and then to challenge the final decision only if it rejects — either fully or in part — the derogation requested, by claiming that the Commission’s approval was not required and that the latter therefore should not have assessed the notified provisions by following the procedure provided for in Article 95(4) and (6) EC.
Przeciwko takiemu pozwanemu każda osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, niezależnie od swojego obywatelstwa może powoływać się w tym państwie na obowiązujące w nim przepisy jurysdykcyjne, w szczególności przepisy, które państwa członkowskie mają obowiązek notyfikować Komisji zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. a), tak samo jak obywatele tego państwa członkowskiego.As against such a defendant, any person domiciled in a Member State may, whatever his nationality, avail himself in that Member State of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those of which the Member States are to notify the Commission pursuant to point (a) of Article 76(1), in the same way as nationals of that Member State.
Stosownie do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego [6] państwa członkowskie mają obowiązek notyfikować Komisji wszelkie projekty przepisów technicznych dotyczących maszyn, wyposażenia i instalacji.Pursuant to Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services [6], Member States are required to notify the Commission of any draft technical regulations relating to machines, equipment and installations.
Jak wynika zatem z brzmienia, celu i systematyki art. 95 ust. 4 i 6 WE, zapoczątkowanie procedury ustanowionej w tym przepisie zakłada, że samo państwo członkowskie dokona oceny ewentualnej niezgodności przepisów krajowych ze wspólnotowym środkiem harmonizującym i, jeżeli uzna za konieczne, notyfikuje Komisji te przepisy w celu uzyskania zezwolenia na utrzymanie ich w mocy.It therefore emerges from the terms, the purpose and the broad logic of Article 95(4) and (6) EC that initiation of the procedure under that article presupposes that the Member State itself assesses whether national provisions are incompatible with a Community harmonisation measure and — if it deems it necessary — notifies those provisions to the Commission with a view to obtaining authorisation simply to maintain them in force.
Bez uszczerbku dla dyrektywy 98/34/WE, Państwa Członkowskie notyfikują te środki Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim.Without prejudice to Directive 98/34/EC, Member States shall notify those special measures to the Commission and to the other Member States.
Co najmniej sześć miesięcy przed wdrożeniem zmiany zainteresowane państwa członkowskie wspólnie notyfikują Komisji proponowane zmiany i przekazują informacje potwierdzające zmiany, odpowiednio aktualizując informacje przekazane w sprawie ustanowienia funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.At least six months before a modification is implemented, the Member States concerned shall jointly notify the Commission of the proposed changes and provide information supporting the changes, updating as appropriate the information provided for the establishment of the functional airspace block.
Islandia i Norwegia notyfikują depozytariuszowi o istnieniu jakichkolwiek umów lub konwencji, które nadal będą stosowane.Iceland and Norway shall notify the depository of any such agreements or arrangements which will continue to apply.
Islandia i Norwegia notyfikują depozytariuszowi o jakichkolwiek nowych umowach lub konwencjach w terminie trzech miesięcy od dnia ich podpisania lub w przypadku aktów podpisanych przed wejściem w życie niniejszej Umowy – w terminie trzech miesięcy od dnia ich wejścia w życie.Iceland and Norway shall notify the depository of any such new agreement or arrangement within three months of signing or, in the case of instruments that were signed before the entry into force of the Agreement, within three months of their entry into force.
Nie później niż 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ... Państwa Członkowskie określone w ust. 1 notyfikują Komisji wielkości ich połowów dokonanych między dniem 1 stycznia a dniem 1 maja 2004 r.”Not later than 15 days after the date of publication of this Regulation in the Official Journal of the European Union the Member States referred to in paragraph 1 shall notify the Commission of the amount of their catches between 1 January and 1 May 2004.’;
Dnia 31 marca Republika Federalna Niemiec notyfikowała Komisji swój KPRU na pierwszy okres rozliczeniowy (zwany dalej „niemieckim KPRU”), zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/87.On 31 March 2004 the Federal Republic of Germany notified its NAP for the first allocation period (‘the German NAP’) to the Commission, in accordance with Article 9(1) of Directive 2003/87.
Francja notyfikowała Komisji te środki w celu zbadania ich zgodności z przepisami wspólnotowymi w zakresie pomocy państwa.France notified the Commission of these measures so that their compatibility with the Community State aid legislation could be assessed.
Irlandia notyfikowała Komisji oświadczenie o niewystępowaniu zakażenia herpeswirusem koi (KHV).Ireland has notified to the Commission a declaration of freedom from Koi herpes virus disease (KHV).
Komisja przyjmuje do wiadomości znaczenie różnic w załączniku 6 do Konwencji chicagowskiej, które Indonezja notyfikowała ICAO dnia 20 lutego 2009 r. Różnice te obejmują brak wdrożenia szeregu wymogów ICAO dotyczących załącznika 6, które, w niektórych przypadkach, mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo działalności indonezyjskich przewoźników.The Commission takes note of the substance of the differences to Annex 6 to the Chicago Convention, which Indonesia has notified to ICAO on 20 February 2009. These differences include the lack of implementation of a number of ICAO requirements concerning Annex 6 which, in some cases, have a direct impact on the safety of the operations of Indonesian carriers.
Nie ma też znaczenia fakt, iż Komisja, naruszając art. 25 wspomnianego rozporządzenia, nie notyfikowała aktu zainteresowanemu państwu członkowskiemu, ponieważ takie uchybienie nie zmienia istoty rzeczonego aktu (zob. w tym względzie wyrok z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie C-57/95 Francja przeciwko Komisji, Rec. s. I-1627, pkt 22).It is also of no importance that the Member State concerned was not notified of it by the Commission, infringing Article 25 of that regulation, as such an error is not capable of altering the substance of that act (see, in that regard, Case C-57/95 France v Commission [1997] ECR I-1627, paragraph 22).
Do czasu wejścia w życie umowy będzie ona stosowana tymczasowo od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym strony wzajemnie notyfikowały zamknięcie procedur koniecznych do tego celu.Pending its entry into force, the Agreement shall be applied provisionally from the first day of the first month following the date on which the parties have notified each other of the completion of the necessary procedures for this purpose.
Francja i Niderlandy notyfikowały Sekretariatowi Generalnemu Rady zmiany dotyczące ich odpowiednich stopni bezpieczeństwa.France and the Netherlands have notified the General Secretariat of the Council of changes concerning their respective security gradings.
Pismami z 24 lipca 2003 r., 4 września 2003 r. oraz 16 października 2003 r. władze niemieckie, niderlandzkie i belgijskie notyfikowały pomoc udzieloną w przypadających na nie częściach projektu.By letters of 24 July, 4 September and 16 October 2003, the German, Dutch and Belgian authorities notified aid for their own sections of the project.
Ponadto, władze francuskie nie notyfikowały formalnie rozpatrywanych środków jako pomocy na ratowanie, ani nie oznajmiły, że te środki miały na celu ratowanie FT.Moreover, the French authorities have not formally notified the measures in question as rescue aid, or affirmed that the measures are aimed at rescuing France Télécom.
Umawiające się Strony notyfikowały sobie wzajemnie zakończenie procedur niezbędnych do wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy, przyjętego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2005 r., w związku z tym Umowa wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 2 Protokołu dodatkowego.The contracting parties having notified one another of the completion of the procedures required for entry into force of the Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement, as approved by the Council of the European Union at its meeting on 31 January 2005, the Additional Protocol will enter into force with effect from 1 February 2005, in accordance with Article 5(2) thereof.
17) W Protokole w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii wprowadza się następujące zmiany: a) w preambule skreśla się motyw pierwszy; w motywie drugim, który staje się motywem pierwszym, wyrazy „…przed uczestnictwem tego państwa w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej” zastępuje się wyrazami „…przed rezygnacją tego państwa z derogacji” oraz dodaje się nowy motyw drugi w brzmieniu: „BIORĄC POD UWAGĘ, że 3 listopada 1993 roku rząd Danii notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej,”; b) skreśla się punkty 1 i 3, a pozostałe punkty otrzymują odpowiednie oznaczenie; c) w punkcie 2, który otrzymuje oznaczenie punkt 1, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Z uwagi na notyfikację dokonaną Radzie przez rząd Danii 3 listopada 1993 roku, Dania zostaje objęta derogacją.”; d) w punkcie 4, który otrzymuje oznaczenie punkt 2, odesłanie do artykułu 122 ustęp 2 zastępuje się odesłaniem do artykułu 117a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.(a) in the preamble, the first recital shall be deleted, in the second recital, which shall become the first recital, the words ‘Danish participation in the third stage of economic and monetary union’ shall be replaced by ‘Denmark renouncing its exemption’, and the following new second recital shall be inserted: ‘GIVEN THAT, on 3 November 1993, the Danish Government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union,’;
BIORĄC POD UWAGĘ, że 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, zgodnie z warunkami ustępu 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego KrólestwaWielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,GIVEN that on 16 October 1996 and 30 October 1997 the United Kingdom government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union, under the terms of paragraph 1 of the Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, annexed to the Treaty establishing the European Community;
BIORĄC POD UWAGĘ, że 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej,GIVEN that on 16 October 1996 and 30 October 1997 the United Kingdom government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union,
BIORĄC POD UWAGĘ, że 3 listopada 1993 roku rząd Danii notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, zgodnie z warunkami ustępu 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,GIVEN THAT, on 3 November 1993, the Danish Government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union, under the terms of paragraph 1 of the Protocol on certain provisions relating to Denmark, annexed to the Treaty establishing the European Community,
BIORĄC POD UWAGĘ, że 3 listopada 1993 roku rząd Danii notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej,GIVEN THAT, on 3 November 1993, the Danish Government notified the Council of its intention not to participate in the third stage of economic and monetary union,
1) Jeżeli państwo członkowskie wykonania nakazu wyłączyło zastosowanie pro -cedury europejskiego nakazu aresztowania na mocy oświadczenia złożo -nego zgodnie z art. 32 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, art. 31 tej decyzji ramowej nie stoi na przeszkodzie rozpatrzeniu wniosku o ekstradycję zgodnie z przepisami zawartymi w konwencji międzynarodowej także wówczas, gdy wnioskujące państwo członkowskie nie notyfikowało zamiaru dalszego stosowania tejże konwencji międzynarodowej na mocy art. 31 ust. 2 akapit czwarty decyzji ramowej.(1) Where the executing Member State has excluded the application of the European arrest warrant procedure by a statement under Article 32 of Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Article 31 of that framework decision does not preclude a request for extradition from being dealt with in accordance with the rules laid down by an international convention, even if the requesting Member State has not notified its intention to apply that international convention under the fourth subparagraph of Article 31(2) of the framework decision.
Dnia 17 października 2011 r. Królestwo Szwecji notyfikowało Komisji na podstawie art. 114 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zamiar wprowadzenia krajowych przepisów celem obniżenia dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach fosforowych do maksymalnego poziomu wynoszącego 46 gramów kadmu na tonę fosforu (co odpowiada 20 mg Cd/kg P2O5).On 17 October 2011, the Kingdom of Sweden notified the Commission, pursuant to Article 114(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), of its intention to introduce national provisions to lower the content of cadmium allowed in phosphorous fertilisers to a maximum level of 46 grams of cadmium per tonne of phosphorous (equivalent to 20 mg Cd/kg P2O5).
Dnia 17 października 2011 r. Królestwo Szwecji notyfikowało Komisji zgodnie z art. 114 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zamiar wprowadzenia krajowych przepisów celem obniżenia dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach fosforowych do maksymalnego poziomu wynoszącego 46 gramów kadmu na tonę fosforu (co odpowiada 20 mg Cd/kg P2O5).On 17 October 2011, the Kingdom of Sweden notified the Commission, pursuant to Article 114(5) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), of its intention to introduce national provisions to lower the content of cadmium allowed in phosphorous fertilisers to a maximum level of 46 grams of cadmium per tonne of phosphorous (equivalent to 20 mg Cd/kg P2O5).
Do końca roku 2004 wszystkie 10 nowych państw członkowskich oprócz Republiki Czeskiej oficjalnie notyfikowało Komisję o transpozycji obu dyrektyw.By the end of 2004, of the 10 new Member States, all but the Czech Republic had officially notifiedthe Commission that they had transposed the two Directives.
Jednostka notyfikowana, która odmawia wydania lub wycofuje wydany certyfikat badania typu WE, musi poinformować o tym państwo członkowskie, które ją notyfikowało, oraz odpowiednio pozostałe jednostki notyfikowane, wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.A notified body which refuses to issue or withdraws an EC type-examination certificate must inform the Member State which notified it and the other notified bodies accordingly, giving the reasons for its decision.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ratyfikować
ratify

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'notify':

None found.
Learning languages?