Negocjować (to negotiate) conjugation

Polish
69 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
negocjuję
I negotiate
negocjujesz
you negotiate
negocjuje
he/she/it negotiates
negocjujemy
we negotiate
negocjujecie
you all negotiate
negocjują
they negotiate
Imperfective future tense
będę negocjować
I will negotiate
będziesz negocjować
you will negotiate
będzie negocjować
he/she/it will negotiate
będziemy negocjować
we will negotiate
będziecie negocjować
you all will negotiate
będą negocjować
they will negotiate
Imperative
-
negocjuj
you negotiate!
niech negocjuje
let him/her/it negotiate
negocjujmy
let's negotiate
negocjujcie
you all negotiate
niech negocjują
let them negotiate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
negocjowałam
I negotiated
negocjowałaś
you negotiated
negocjowała
she negotiated
negocjowałyśmy
we negotiated
negocjowałyście
you all negotiated
negocjowały
they negotiated
Future feminine tense
będę negocjowała
I will negotiate
będziesz negocjowała
you will negotiate
będzie negocjowała
she will negotiate
będziemy negocjowały
we will negotiate
będziecie negocjowały
you all will negotiate
będą negocjowały
they will negotiate
Conditional feminine tense
negocjowałabym
I would negotiate
negocjowałabyś
you would negotiate
negocjowałaby
she would negotiate
negocjowałybyśmy
we would negotiate
negocjowałybyście
you all would negotiate
negocjowałyby
they would negotiate
Conditional perfective feminine tense
negocjowałabym była
I would have negotiated
negocjowałabyś była
you would have negotiated
negocjowałaby była
she would have negotiated
negocjowałybyśmy były
we would have negotiated
negocjowałybyście były
you all would have negotiated
negocjowałyby były
they would have negotiated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
negocjowałem
I negotiated
negocjowałeś
you negotiated
negocjował
he negotiated
negocjowaliśmy
we negotiated
negocjowaliście
you all negotiated
negocjowali
they negotiated
Future masculine tense
będę negocjował
I will negotiate
będziesz negocjował
you will negotiate
będzie negocjował
he will negotiate
będziemy negocjowali
we will negotiate
będziecie negocjowali
you all will negotiate
będą negocjowali
they will negotiate
Conditional masculine tense
negocjowałbym
I would negotiate
negocjowałbyś
you would negotiate
negocjowałby
he would negotiate
negocjowalibyśmy
we would negotiate
negocjowalibyście
you all would negotiate
negocjowaliby
they would negotiate
Conditional perfective masculine tense
negocjowałbym był
I would have negotiated
negocjowałbyś był
you would have negotiated
negocjowałby był
he would have negotiated
negocjowalibyśmy byli
we would have negotiated
negocjowalibyście byli
you all would have negotiated
negocjowaliby byli
they would have negotiated
Impersonal
negocjowano by
there would be negotiated
negocjowano by
there would be negotiated

Examples of negocjować

Example in PolishTranslation in English
! Mam negocjować z tym... podwładnym!You expect me to negotiate with this underling?
- Brull jest gotowy, by negocjować.- Brull's ready to negotiate.
- By negocjować.- To negotiate. - Yes, to negotiate.
- Będziecie negocjować?- Are you going to negotiate?
- Będziemy musieli negocjować.Yup! You want to negotiate?
- Ja nie negocjuję z moimi wrogami.I don't negotiate with my enemies.
- Nie negocjuję z degeneratkami.- I do not negotiate with degenerates.
- Nie negocjuję z moimi wrogami.I don't negotiate with my enemies.
- Nie negocjuję z terrorystami. Powiedziałem: "porozmawia".- We don't negotiate with terrorists.
- Nie negocjuję z terrorystami... ponieważ sam nim jestem.- I don't negotiate with terrorists... because I am one.
A wiesz co robią terroryści kiedy nie negocjujesz?Do you know what terrorists do when you don't negotiate?
I negocjujesz z mordercą?So you negotiate with a murderer?
Jeśli negocjujesz.If you negotiate.
Kimże jesteś że negocjujesz?Who are you to negotiate?
Nadzy ludzie którzy mogą chętnie sprawić ci przyjemność za cenę którą negocjujesz.Naked people who may be willing to pleasure you for a price you negotiate.
Centrum SOLVIT, któremu przekazano sprawę, negocjuje z krajowymi władzami publicznymi możliwości rozwiązania problemu.This SOLVIT centre then negotiates with the national public authorities on how to resolve the problem.
Definicja ta powinna również obejmować sytuacje, w których konsument udaje się do lokalu przedsiębiorstwa jedynie w celu uzyskania informacji o towarach lub usługach, a następnie negocjuje i zawiera umowę na odległość.That definition should also cover situations where the consumer visits the business premises merely for the purpose of gathering information about the goods or services and subsequently negotiates and concludes the contract at a distance.
- Nie negocjujemy z terorystami.- We don't negotiate with terrorists.
- Nie negocjujemy z terrorystami.We don't negotiate with terrorists.
- Tym razem nie negocjujemy.- This time, we will not negotiate.
-Nie negocjujemy z demonami.- We don't negotiate with demons.
/ - Nie negocjujemy.We can't negotiate.
- Z kim negocjujecie?- Who do you negotiate with?
Sprzedajecie, negocjujecie.You guys, you make trades, you negotiate.
- Nie negocjują z terrorystami.They said they don't negotiate with terrorists. Terrorists?
/Stanowisko to wzmocniła /deklaracja Izraela, /że nie negocjują z terrorystami.'This position has been reinforced today 'by Israel's public reiteration of its refusal to negotiate with terrorists.'
Amerykanie nie negocjują z terrorystami. Naprzód!We don't negotiate with terrorists.
Bo Stany Zjednoczone nie negocjują z terrorystami.Because the United States does not negotiate with terrorists.
Bo dobrzy prawnicy negocjują z pozycji siły, a nie okazując słabość.Because good lawyers negotiate from a position of strength, not weakness.
- Nie negocjuj z nimi.- Don't negotiate with them.
Jak masz kogoś do czegoś namówić, to negocjuj.With men you have to coax, negotiate.
Może ty z nim negocjuj?Can't you negotiate with him?
Nie negocjuj z nim, Zeke.Do not negotiate with the man, Zeke.
Nie negocjuj z nimi!Refuse to negotiate with them.
Nie negocjujcie.Don't negotiate.
Czekał na zewnątrz gdy ja negocjowałam.He was waiting outside while I negotiated.
Ja go negocjowałam, Kelso poprosił żebym przekazała Hydowi że chce usiaść na nim.I negotiated the pact, Which mainly consisted of Kelso telling me to tell Hyde to sit on it.
Cóż, przepięknie negocjowałaś.Well, you negotiated beautifully.
Anna Leigh niedawno negocjowała rozejm z Marie Laveau, królową voodoo.Anna Leigh recently negotiated a truce with Marie Laveau, the voodoo queen.
Komisja odegrała znaczącą rolę w stworzeniu koncepcji tego pakietu i w jego przyjęciu, skonsolidowała wkłady poszczególnych państw członkowskich w jedną wspólną pożyczkę oraz negocjowała warunki z greckimi władzami.The Commission played a prominent role in the conception and adoption of the package, pooled the bilateral contributions into one common loan and negotiated the conditions with the Greek authorities.
Nawet jeśli Federacja negocjowała z nami rozejm.While we negotiated peace, Kirk was developing the Genesis torpedo.
Spiskowanie? Mamy doniesienia, według których Atlantyda negocjowała z Wraith i przygotowywała z nimi działania wojskowe.- We have reports that Atlantis has negotiated with the Wraith and performed military operations with them.
T'Pol mówiła, że negocjowała pani pierwszy traktat volkańsko-andoriański.T'Pol tells me you negotiated the first territorial accords between Vulcan and Andoria.
USA negocjowały użycie wysp Bożego Narodzenia z BrytyjczykamiÉ the United States negotiated the use Christmas Island with the British who used the island for their own thermonuclear tests.
Bale miał zakładnika a ja z nim negocjowałem.It was a hostage situation. I negotiated with Bale.
Dowodziłem w bitwach, negocjowałem pokój między zaciekłymi wrogami, reprezentowałem Federację przy kontakcie z dwudziestoma siedmioma gatunkami.I have commanded in battle, negotiated peace between implacable enemies. I have represented the Federation in first contact with 27 alien species.
Farmer, z którym negocjowałem zażądał pewnego rodzaju zabezpieczenia.The farmer I negotiated with wanted a little rental fee for the use of his truck.
Kilka lat temu negocjowałem traktat dla Cerbera 2 i poczuli się w obowiązku spełnić moją prośbę.I negotiated a treaty for Cerberus II some years ago and they felt obligated to honor my request for the process.
Rozpoczynałem, uśmiechałem się, negocjowałem sam ze sobą.I spoke first, I smiled, I negotiated with myself.
- Nigdy nie negocjowałeś.- You never negotiated.
Wcześniej mówiłeś, że negocjowałeś z trzema.Now before you said you negotiated with three.
- Kto to negocjował?- Who negotiated this?
... Z którymi pan negocjował już u nas nie pracują. Przykro mi. Wierzę.Firstly, Mr. Motyèka and Mr. Krauze, whom you negotiated with, don't work for us any longer.
Ciekawe z kim staruszek negocjował w sprawie deszczu.I wonder who the old man negotiated with for the rain.
Claremont negocjował stawkę $300,000.Claremont negotiated a finder's fee for $300,000.
Dlatego pan ją wziął, ukrył świadka i w złej wierze negocjował ugodę.It's why you took the case, it's why you hid a witness, and it's why you negotiated a settlement in bad faith.
- W Filadelfii negocjowaliśmy niepodległość.In Philadelphia we negotiated independence.
Dokładnie o tym moście negocjowaliśmy.That was exactly the bridge we negotiated.
Jest wart więcej niż negocjowaliśmy.A Jedi came looking for it. Maybe it is worth more than we negotiated.
Nie dostaliśmy wszystkiego, czego chcieliśmy, ale... negocjowaliśmy ostro i... dostaliśmy te kupony do restauracji!We didn't get everything that we wanted, but... We negotiated hard and.... We got these coupons to Bennigans.
Ostatnim razem gdy negocjowaliśmy, nie wyszło to dla mnie na korzyść.Last time we negotiated, it didn't work out so good for me.
Akcjonariusze PZL Hydral oraz – od momentu jej utworzenia w 2004 r. – PZL Wrocław, regularnie rozważali prywatyzację grupy lub jej części (PZL Wrocław) i negocjowali warunki transakcji z zainteresowanymi stronami.The shareholders of PZL Hydral and, following its incorporation in 2004, of PZL Wrocław, met regularly to consider privatising the group or parts thereof (PZL Wrocław) and negotiated the terms of the transaction with the interested parties.
BTS wyjaśnia ponadto, że decyzji o podpisaniu umowy nie można przypisać państwu, choć ministerstwo, jako jedyny akcjonariusz, wyznaczyło członków zarządu, którzy negocjowali i podpisali wspomnianą umowę.BTS further explains that the decision to sign the agreement is not imputable to the State, although the Ministry, as the sole shareholder, appointed the members of the board of directors who negotiated and signed the Agreement in question.
Pionierzy spotkali się z Indianami i negocjowali z nimi ich żyzne ziemie.The pioneers met with the Indians and negotiated for their fertile lands.
Poprzedni promotorzy zostali wrobieni... przez osobę, z którą negocjowali i słono za to zapłacili.The cable and foreign rights have already been set up the purses negotiated and the site fees paid.
umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu, które właściwe organy publiczne i przewoźnik negocjowali z wolnej ręki bez wcześniejszego przetargu.Public transport service contracts negotiated directly between the competent public authorities and the operator without a prior tendering procedure.
Przedsiębiorstwo powiązane w Szwajcarii negocjowało umowy sprzedaży oraz przedstawiało faktury pierwszemu niezależnemu nabywcy we Wspólnocie.The related company in Switzerland negotiated sales contracts and invoiced the first independent buyer in the Community.
W przypadku gdy państwo członkowskie, które negocjowało umowę międzyrządową, przed zakończeniem negocjacji odpowiednio powiadomiło o tym fakcie Komisję i przedłożyło jej projekt umowy międzyrządowej, Komisja powinna mieć możliwość poinformowania takiego państwa członkowskiego o swej opinii w kwestii zgodności negocjowanej umowy z prawem unijnym.Where a Member State, which has negotiated an intergovernmental agreement, has informed the Commission before the closure of negotiations accordingly and has submitted the draft intergovernmental agreement to it, the Commission should have the possibility to inform that Member State of its opinion on the compatibility of the negotiated agreement with Union law.
W ramach przedłużenia listu intencyjnego Ministerstwo Transportu negocjowało z wierzycielami podział zastrzyku kapitałowego w wysokości 240 mln DKK.As an extension of the letter of intent, the Ministry of Transport negotiated with the creditors on the distribution of the injection of DKK 240 million.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'negotiate':

None found.
Learning languages?