Nawiązywać (to make) conjugation

Polish
32 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
nawiązuję
I make
nawiązujesz
you make
nawiązuje
he/she/it makes
nawiązujemy
we make
nawiązujecie
you all make
nawiązują
they make
Imperfective future tense
będę nawiązywać
I will make
będziesz nawiązywać
you will make
będzie nawiązywać
he/she/it will make
będziemy nawiązywać
we will make
będziecie nawiązywać
you all will make
będą nawiązywać
they will make
Imperative
-
nawiązuj
you make!
niech nawiązuje
let him/her/it make
nawiązujmy
let's make
nawiązujcie
you all make
niech nawiązują
let them make
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nawiązywałam
I made
nawiązywałaś
you made
nawiązywała
she made
nawiązywałyśmy
we made
nawiązywałyście
you all made
nawiązywały
they made
Future feminine tense
będę nawiązywała
I will make
będziesz nawiązywała
you will make
będzie nawiązywała
she will make
będziemy nawiązywały
we will make
będziecie nawiązywały
you all will make
będą nawiązywały
they will make
Conditional feminine tense
nawiązywałabym
I would make
nawiązywałabyś
you would make
nawiązywałaby
she would make
nawiązywałybyśmy
we would make
nawiązywałybyście
you all would make
nawiązywałyby
they would make
Conditional perfective feminine tense
nawiązywałabym była
I would have made
nawiązywałabyś była
you would have made
nawiązywałaby była
she would have made
nawiązywałybyśmy były
we would have made
nawiązywałybyście były
you all would have made
nawiązywałyby były
they would have made
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nawiązywałem
I made
nawiązywałeś
you made
nawiązywał
he made
nawiązywaliśmy
we made
nawiązywaliście
you all made
nawiązywali
they made
Future masculine tense
będę nawiązywał
I will make
będziesz nawiązywał
you will make
będzie nawiązywał
he will make
będziemy nawiązywali
we will make
będziecie nawiązywali
you all will make
będą nawiązywali
they will make
Conditional masculine tense
nawiązywałbym
I would make
nawiązywałbyś
you would make
nawiązywałby
he would make
nawiązywalibyśmy
we would make
nawiązywalibyście
you all would make
nawiązywaliby
they would make
Conditional perfective masculine tense
nawiązywałbym był
I would have made
nawiązywałbyś był
you would have made
nawiązywałby był
he would have made
nawiązywalibyśmy byli
we would have made
nawiązywalibyście byli
you all would have made
nawiązywaliby byli
they would have made
Impersonal
nawiązywano by
there would be made
nawiązywano by
there would be made

Examples of nawiązywać

Example in PolishTranslation in English
/Prawdopodobnie przestał próbować /nawiązywać przyjaźnie.He's probably given up trying to make friends.
A skoro tak, nie będzie trzeba nawiązywać z nim łączności.He won't have to make contact with the bridge if he's on it, will he, sir?
Ale po jakimś czasie zacząłeś nawiązywać przyjaźnie.But after a while, you started to make friends.
Ale postanowiłem zostać najlepszym lekarzem, który kręci się po tych brudnych korytarzach, co jest właściwie przekleństwem, bo muszę teraz nawiązywać kontakt wzrokowy, z każdą obrazą dla medycyny, która wkracza w to bagno.But I established myself as the best damn doctor that ever roamed these filthy halls, which is a curse actually because now I'm expected to make eye contact with every insult to medicine that comes into this dump.
Ciężko nawiązywać przyjaźnie.It's hard to make friends.
Ależ nie. Nie nawiązuję do twoich fizycznych możliwości koncertowania.I won't make any pretense about your physical ability to play concerts.
Gdy jadę sam i widzę kogoś kto chce by go podwieźć, to podwożę go, nawiązuję rozmowę i czasami nawet pozwalam mu odejść.When I'm lonesome, I pick someone up, give them a ride, make conversation... sometimes I even let them go!
Lily obserwując jak Robin nawiązuję nową znajomość, była szczęśliwa... przez 2 sekundy.As she watched Robin make a new friend, Lily was happy... for two seconds.
Nie nawiązuję kontaktu wzrokowego z klientami.I don't make eye contact with the customers.
Nie nawiązuję z reguły przyjaźni z kobietami.I don't usually make female friends.
Jeśli dobrze pamiętam większośc teori mówi że... nawiązujesz kontakt z przedmiotem na poziomie komórkowym... i przenosisz go. Czy widziałeś kiedyś kogoś przenoszącego coś bez dotykania? Nie.If l remember right the most common theory is that someone... makes a connection with an object on a cellular level... and moves it.
/W Airai Parvati nawiązuje nowe przyjaźnie.On airai, parvati makes new friends You and alexis, me and amanda final four.
Gdy nawiązujemy kontakt, eskadra ma sekundy by wszystko poukładać.When we make a contact... the squadron's got seconds to put it all together.
Nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego.We do not even make eye contact, you understand?
Niezbyt często nawiązujemy przyjaźnie.We don't always make a lot of friends.
8 — Motywy od siódmego do jedenastego dyrektywy 96/71 nawiązują do stosunku do konwencji rzymskiej, której art. 6 dotyczy stosunków pracy i zatrudnienia zawartych przez podmioty indywidualne.8 — In recitals 7 to 11 in the preamble to Directive 96/71 reference is made to the relationship with the Rome Convention which, in Article 6, makes provision for individual employment contracts.
Jednakże, jeżeli dwaj Amerykanie po drodze do Marakeszu przylatują do Isztar z Air Canary, natychmiast nawiązują kontakt z najbardziej poszukiwanym zbiegiem w kraju i dają mu paszport, to nie wydaje mi się, żeby można było nazwać ich płotkami.However, when two Americans on their way to Marrakech arrive in lshtar by way of Air Canary and within minutes, make contact with the most hunted fugitive in the country and give her a passport, l would hardly call them pawns.
Nawet starożytne skrypty do nich nawiązują.Even obscure scriptures make reference to them.
"Nie nawiązuj kontaktu wzrokowego."Don't make eye contact.
- Nie nawiązuj do musicali! - Ponieważ?- Thou shalt not make musical references.
- Tak. Nie nawiązuj kontaktu wzrokowego, bo on nie lubi, gdy ktoś spotyka go po raz pierwszy i patrzy mu prosto w oczy...Oh, and, um, don't make direct eye-contact because he doesn't like to meet anybody for the first time and look him directly in the eye...
Bądź nieśmiały i nie nawiązuj kontaktu wzrokowego.Be a little shy, don't make too much eye contact.
Cokolwiek zrobisz, nie nawiązuj kontaktu wzrokowego.Whatever you do, don't make eye contact.
- Nie nawiązujcie kontaktu wzrokowego...- All right! Relax, relax. - Don't make eye contact.
Nie nawiązujcie kontaktu z VidianamiAnd regardless of the Doctor's suggestion, you are not to make contact with the Vidiians.
Odprężcie się, zamknijcie drzwi, nie nawiązujcie kontaktu wzrokowego z nikim, i posłuchajcie radia.Now, everyone just relax, lock your doors, don't make eye contact with anyone, and listen to the radio. Now let's downshift into the holiday spirit with Christmas Convoy.
Rzemieślnicy którzy wykonali te kraty mogli pochodzić ze Wschodu, ponieważ Europa pod panowaniem Karola nawiązywała szersze kontakty ze światem zewnętrznym.Of course, the craftsmen who made those grilles may have come from the East, because under Charlemagne Europe was once more in touch with the outside world.
Zastanawiałem się czy była... cicha i nieśmiała, czy raczej otwarta i łatwo nawiązywała przyjaźnie?I wondered whether she was... Shy and quiet, or was she more outgoing And made friends easily?
Co więcej, nawet jeśli poprzednie decyzje nawiązywały do wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności [28] ( „wytyczne restrukturyzacyjne”), Komisja wyjaśniła w pkt 49 komunikatu o restrukturyzacji, że wszelka pomoc notyfikowana do Komisji przed dniem 31 grudnia 2010 r. będzie oceniana jako pomoc restrukturyzacyjna na rzecz banków zgodnie z komunikatem o restrukturyzacji zamiast wytycznych restrukturyzacyjnych.Further, even if previous decisions made reference to the Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty [28] ( ‘Restructuring Guidelines’), the Commission has clarified in point 49 of the Restructuring Communication that all aid notified to the Commission before 31 December 2010 will be assessed as restructuring aid to banks pursuant to the Restructuring Communication instead of the Restructuring Guidelines.
Strony te nawiązywały do wniosków, które zostały już przedstawione na wcześniejszym etapie i które uwzględniono w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych.Those parties referred to claims that were already made at an earlier stage, and duly addressed in the provisional Regulation.
Kiedy nawiązywałeś kontakt z St. Aidan, jaki był protokół?When you made contact with St. Aidan, what was the protocol?
Wiele razy nawiązywaliśmy pierwszy kontakt z planetami, ale po raz pierwszy wyszliśmy w środku muzeum.We've made contact with a lot of planets, but this is the first time we've come out of a museum piece.
Learning languages?