Inwestować (to invest) conjugation

Polish
66 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
inwestuję
I invest
inwestujesz
you invest
inwestuje
he/she/it invests
inwestujemy
we invest
inwestujecie
you all invest
inwestują
they invest
Imperfective future tense
będę inwestować
I will invest
będziesz inwestować
you will invest
będzie inwestować
he/she/it will invest
będziemy inwestować
we will invest
będziecie inwestować
you all will invest
będą inwestować
they will invest
Imperative
-
inwestuj
you invest!
niech inwestuje
let him/her/it invest
inwestujmy
let's invest
inwestujcie
you all invest
niech inwestują
let them invest
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
inwestowałam
I invested
inwestowałaś
you invested
inwestowała
she invested
inwestowałyśmy
we invested
inwestowałyście
you all invested
inwestowały
they invested
Future feminine tense
będę inwestowała
I will invest
będziesz inwestowała
you will invest
będzie inwestowała
she will invest
będziemy inwestowały
we will invest
będziecie inwestowały
you all will invest
będą inwestowały
they will invest
Conditional feminine tense
inwestowałabym
I would invest
inwestowałabyś
you would invest
inwestowałaby
she would invest
inwestowałybyśmy
we would invest
inwestowałybyście
you all would invest
inwestowałyby
they would invest
Conditional perfective feminine tense
inwestowałabym była
I would have invested
inwestowałabyś była
you would have invested
inwestowałaby była
she would have invested
inwestowałybyśmy były
we would have invested
inwestowałybyście były
you all would have invested
inwestowałyby były
they would have invested
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
inwestowałem
I invested
inwestowałeś
you invested
inwestował
he invested
inwestowaliśmy
we invested
inwestowaliście
you all invested
inwestowali
they invested
Future masculine tense
będę inwestował
I will invest
będziesz inwestował
you will invest
będzie inwestował
he will invest
będziemy inwestowali
we will invest
będziecie inwestowali
you all will invest
będą inwestowali
they will invest
Conditional masculine tense
inwestowałbym
I would invest
inwestowałbyś
you would invest
inwestowałby
he would invest
inwestowalibyśmy
we would invest
inwestowalibyście
you all would invest
inwestowaliby
they would invest
Conditional perfective masculine tense
inwestowałbym był
I would have invested
inwestowałbyś był
you would have invested
inwestowałby był
he would have invested
inwestowalibyśmy byli
we would have invested
inwestowalibyście byli
you all would have invested
inwestowaliby byli
they would have invested
Impersonal
inwestowano by
there would be invested
inwestowano by
there would be invested

Examples of inwestować

Example in PolishTranslation in English
- Monica pomaga mi inwestować Jej interas jest moim interesem, więc Jej rozwód jest moją sprawą!Monica helps me to invest her business is my business too
/Ludzie nie mają pojęcia, /jak inwestować swoje pieniądze.all of them. 'Cause if people don't know how to invest their own money, then boo hoo.
Aby inwestować w usługi wykorzystujące wyspecjalizowaną infrastrukturę, taką jak linie kolei dużych prędkości, wnioskodawcy powinni mieć pewność prawną, biorąc pod uwagę wiążące się z tym znaczne inwestycje długoterminowe.In order to invest in services using specialised infrastructure, such as high-speed railway lines, applicants need legal certainty given the substantial long-term investment involved.
Aby umożliwić depozytariuszowi ocenę i monitorowanie ryzyka w zakresie utrzymywania, w umowie należy zawrzeć wystarczająco szczegółowe informacje dotyczące kategorii aktywów, w które może inwestować AFI, oraz przedstawić regiony geograficzne, w których AFI planuje przeprowadzać inwestycje.In order to allow the depositary to assess and monitor custody risk, the contract should provide sufficient detail on the categories of assets in which the AIF may invest and cover the geographical regions in which the AIF plans to invest.
Aby utrzymać niezbędny poziom elastyczności w swoim portfelu inwestycyjnym, kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej powinny móc inwestować w aktywa inne niż kwalifikowalne inwestycje, w zakresie, w jakim te inne inwestycje nie przekroczą progu 30 % w odniesieniu do niekwalifikowalnych inwestycji.To maintain the necessary flexibility in its investment portfolio, qualifying social entrepreneurship funds should be able to invest in assets other than qualifying investments to the extent that those other investments do not exceed the 30 % threshold for non-qualifying investments.
* Jeśli powinienem zadzwonić, inwestuję dziesięciocentówkę, * * a ty mówisz, że należysz do mnie i koisz moje myśli. * * Wyobraź sobie jaki cudowny może być świat. * * Tak szczęśliwi razem. ** if I should call you up, invest a dime * * and you say you belong to me and ease my mind * * imagine how the world could be, so very fine * * so happy together *
- Nie obrabiam, inwestuję.It's an investment.
- Nie, ja tylko inwestuję w ich przyszłość."No, I'm investing in your future!
- Po prostu inwestuję w ich wykształcenie.I'm re-investing in their education.
- i które czasem inwestuję w zespoły.- I sometimes invest in bands.
Ciężko jest dbać o coś w co nie inwestujesz.It's hard to care for something you're not investing in.
Jak szczęśliwie, nasz panie Gonzago, który inwestujesz całe nasze złoto.How fortunate, our Lord Gonzague Who all our gold invests
Każdy wspólnik musi się dorzucić. Ty inwestujesz w kancelarię, a kancelaria w ciebie.That means you're invested in the firm, the firm's invested in you.
Kiedy inwestujesz w osobie, w twoim towarzyszu, oczekujesz?When you invest in a person, in your companion, you expect?
Kiedy inwestujesz w osobie...When you invest in a person...
Brytyjski fundusz zaawansowanych technologii to“fundusz funduszy”, który nie inwestuje bezpośrednio w spółki high-tech, aleraczej w przedsiębiorstwa o kapitale podwyższonego ryzyka działające na rynku high-tech.The UK High Technology Fund is a“fund of funds”that invests in existing high technology based venture capital firms rather than investing directly in high technology companies.
Co za idiota inwestuje wszystko w linię mody?Well, what kind of idiot invests everything they have in a clothing line?
EAP odzwierciedla zobowiązanie Unii do przekształcenia się w gospodarkę zieloną sprzyjającą włączeniu społecznemu, która zapewnia wzrost gospodarczy i rozwój, chroni zdrowie i dobrostan człowieka, zapewnia godne miejsca pracy, zmniejsza nierówności, a także inwestuje w różnorodność biologiczną, w tym w usługi ekosystemowe przez nią zapewniane (kapitał naturalny) i chroni je ze względu na wartość różnorodności biologicznej samej w sobie oraz jej fundamentalny wkład w zapewnianie człowiekowi dobrostanu i dobrobytu gospodarczego.The 7th EAP reflects the Union’s commitment to transforming itself into an inclusive green economy that secures growth and development, safeguards human health and well-being, provides decent jobs, reduces inequalities and invests in, and preserves biodiversity, including the ecosystem services it provides (natural capital), for its intrinsic value and for its essential contribution to human well-being and economic prosperity.
EBI to bank publiczny wspierający cele polityki UE, który w swej działalności nie kieruje się motywem zysku i inwestuje wyłącznie w projekty przyczyniające się do realizacji tych celów.The EIB is a non-profit, EU policy-driven public bank which only invests in projects that further EU policy objectives.
A ponieważ inwestujemy w pana Collinsa dużo pieniędzy... sporządziłem listę pytań do szanownej 'wybranki'.And it's because the investment in Mr. Collins is so large I've compiled a list of questions we'd like the miracle girl to ask.
Ale dlaczego inwestujemy w azjatyckie riksze?But why we are investing in Asian rickshaws? !
Ale wszechświat to dosyć zimne miejsce i to my inwestujemy w niego nasze uczucia.But the universe is a cold place, It's we who invest it with our feelings,
Biorąc pod uwagę finanse i randki nasuwa mi się pytanie - czemu stale inwestujemy?So , when it comes to finance and dating, I couldn't help but wonder, why do we keep investing?
Dlaczego inwestujemy w kapitał ludzki?Why invest in human capital?
I w co inwestujecie? Akcje?So what are you investing in?
- Menedżerownie funduszy hedgingowych inwestują setki milionów dziennie, czemu ktoś miałby zwrócić uwagę na 10 mln?- Hedge fund managers invest hundreds of millions in a day, why would anyone notice ten?
- Niech tu inwestują.- At least they will invest Here in this place.
A dlaczego inwestują tyle pieniędzy w mój projekt?Is this software really going to be... the end of the postal services? Why else are they investing so much of money in my project?
Ale inwestują w to dużo pieniędzy.But they are investing a lot of money in it.
Ale kiedy ludzie w coś inwestują, chcą zobaczyć, jakie będą z tego zyski.But when people invest in something, they want to see what the returns will be.
Ale nie inwestuj w swoją infrastrukturę.But don't invest in your infrastructure.
Kupuj i inwestuj odpowiedzialnie, każdy wydany przez Ciebie dolar jest komunikatem.Buy and invest responsibly! Every dollar you spend sends a message.
Moral z tego taki, ze niewazne, czyim bedziesz klientem, ale przenigdy nie inwestuj w park wodny.The bottom line is, whether you sign with us or not, never, ever invest in a water park, brother.
Mówiłem ci, inwestuj w wodę.I told you invest in the water company, dude.
Nie inwestuj jeszcze.Well, don't invest just yet.
Otwórzcie dla nas swój rynek i inwestujcie w naszym kraju.Open your markets to us. And come invest in our country.
Kobieto, w co inwestowałaś.Girl, who y'all got invested up in here, Ted Turner?
Od kilku lat spółka Bull dużo inwestowała w technologie internetowe, kierując swoją ofertę handlową w stronę projektowania „e-usług” i „net-infrastruktury”.For a number of years, Bull had invested heavily in Internet technologies, focusing its commercial activities on the concepts of ‘e-services’ and ‘net-infrastructure’.
Po co mielibyście pomóc agencji, którą porzuciliście, a która w was inwestowała, dała zaszczyt służenia krajowi.Why would you two come back to assist an agency you abandoned, That invested in you, That gave you the honor of serving your country?
Rzekoma głowa tego, co zostało z miejskiej przestępczej rodziny, inwestowała przez podstawione przedsiębiorstwo nazwane po jego bratanicy.The reputed head of what is left of the city's crime family invested through a shell corporation named after his niece.
Było wiele aspektów muzyki, to, co doceniano i to, w co... wytwórnie inwestowały.There were so many different aspects to music... what was beina appreciated, what was actually beina... invested in by record companies.
Oszustwo było reklamowane przez media pod kontrolą korporacji jako zupełnie legalne. Z powodu fantasycznych zysków prywatni inwestorzy, korporacje, stanowe i lokalne rządy intensywnie inwestowały.The scams were advertised by the controlled corporate media as completely legitimate. invested heavily.
Ponieważ jedną z podstawowych cech umów PPA jest umożliwienie spółkom, które inwestowały w aktywa związane z wytwarzaniem energii przed liberalizacją sektora energii elektrycznej dalszego korzystania z gwarancji przychodów, które zapewniają zwrot z inwestycji, należy uznać metodologię za stosowaną podstawę oceny zgodności umów PPA.Since one of the essential features of the PPAs is to allow certain companies which invested in power generation assets before the liberalisation of the electricity sector to continue to benefit from a guarantee of revenues which secures a return on investment, the Methodology is to be regarded as a relevant basis for the assessment of the compatibility of the PPAs.
Procedura sprzedaży wyposażenia, o którym mowa w art. 7 i przekazania praw rzeczowych do niego przypisanych jest następująca: 1o Jeżeli podmiot lub podmioty inwestował lub inwestowały już w terminal lub, systematycznie używając wyposażenia, przeprowadziły znaczną liczbę operacji w terminalu, na ich wniosek prowadzone są z nimi negocjacje w sprawie przeniesienia.The procedure for selling the equipment referred to in Article 7 and transferring the property rights attached to it is as follows: If one or more operators have already invested in the terminal or have, as regular users of the equipment, handled significant traffic at this terminal, the negotiations for the transfer will, at their request, be conducted with them.
Przed kryzysem finansowym europejskie fundusze kapitału wysokiego ryzyka inwestowały w MŚP ok. 7 mld EUR rocznie, natomiast wartości za 2009 i 2010 r. mieściły się w zakresie 3–4 mld EUR. Ograniczone finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka wpłynęło na liczbę podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą wspieranych przez fundusze tej kategorii:Before the financial crisis, the amount invested in SMEs by European venture capital funds was about EUR 7 billion a year, while figures for 2009 and 2010 were within the EUR 3-4 billion range. Reduced funding for venture capital has affected the number of start-ups targeted by venture capital funds:
Ponad tysiąc w to inwestowałem.More than $1000 invested in there.
Sędzia wie, że inwestowałem u Tobina.So the judge knows I was invested with Tobin.
- Ile inwestowałeś, rok, dwa?You invested what? A year? Two?
Nadal nie powiedziałeś Patty, że inwestowałeś u Tobina.I mean, who knew? I assume you still haven't told Patty that you invested with Tobin.
Chciałam się upewnić, że gdy wiele lat temu Nolcorp inwestował u was, David Clarke nie opiekował się naszym rachunkiem.I wanted to make sure that when Nolcorp invested in Grayson Global years ago that David Clarke wasn't on the account.
Do tego, który inwestował w nie, kiedy szczupłe nie były.The one who invested in them when they weren't. Wow.
Domyślałam się, że wiesz, że inwestował u Tobina?I assume you knew he was invested with Tobin?
Dowiedz się, gdzie inwestował i ile.Find out which companies he invested in for how much.
GECB inwestował również w optymalizację sieci oddziałów, szkolenie pracowników, pomoc w zarządzaniu i przekazywanie know-how.Also, GECB invested in the optimisation of the branch network, staff training, management support and transfer of know-how.
My inwestowaliśmy w twoją inteligencję.We supported, invested in your brilliance.
Nie inwestowaliśmy u Louisa Tobina.We never invested with Louis Tobin.
Właśnie dlatego inwestowaliśmy w powierzchnie handlowo-biurowe w Las Vegas.Which is why we invested in commercial real estate in Las Vegas.
Dobrze, T-Bone, inwestowaliście już kiedyś w przybrzeżne platformy wiertnicze?Okay, T-Bone, have you two invested in offshore drilling before?
/jeśli twoi krewni inwestowali /mądrze w metale szlachetne.Or a gold one, If your relatives invested wisely in precious metals.
Dużo inwestowali w wysokiej jakości technologie szpiegowskie.I mean, they've invested heavily in digital spy technologies.
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan jest jednym z ważnych finansistów talibskich, a wysocy rangą przywódcy talibscy inwestowali za jego pośrednictwem środki finansowe.Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan has served as a prominent Taliban financier with whom senior Taliban leaders invested funds.
Jednakże profesjonalni inwestorzy często inwestowali w ten sektor, mając świadomość potencjalnych zysków związanych z niskim poziomem wyceny przedsiębiorstw z tego sektora [w stosunku do pozostałych sektorów].Nevertheless, professional investors have often invested in this sector, aware of the potential gain linked to the low valuation of the undertakings in this sector [compared with other sectors].
W odniesieniu do uwag elektrowni AES-Tisza, jakoby wytwórcy nieposiadający umów PPA inwestowali głównie w przypadku gdy mieli gwarancję obowiązkowego poboru, władze węgierskie twierdzą, że duże elektrownie i bloki elektrowni sprzedają energię elektryczną na wolnym rynku bez umów PPA i bez gwarancji obowiązkowego poboru (na przykład blok Dunament G1, elektrownia Vértes i bloki Mátra I–II).On the comments of AES-Tisza whereby generators without PPA mainly invested if they fell under the guarantee of mandatory off-take, the Hungarian authorities submit that important power plants and power plant blocks sell electricity on the free market without both PPAs and mandatory off-take (for instance the Dunament G1 block, the Vértes power plant and the Mátra I-II blocks).
Bardzo dużo rodziców inwestowało u Fowlera pieniądze, więc pomyślałam sobie... Wiecie. Skoro oni mu zaufali, więc może my też byśmy mogli.A lot of the parents had money invested with him, and I figured... you know, if they could trust him then we could, too.
Wall Street inwestowało w rozwojowy rynek mieszkaniowy w Kolumbii.Wall Street invested in the expanding housing market in Colombia.
Według niektórych szacunków obecnie 25 % unijnych MŚP prowadzi bądź prowadziło eksport w ciągu ostatnich trzech lat, podczas gdy zaledwie 13 % unijnych MŚP eksportowało regularnie poza granice Unii i tylko 2 % przedsiębiorstw inwestowało poza krajem pochodzenia.According to some estimates, currently 25 % of Union SMEs export or have exported at some point over the last three years, while only 13 % of Union SMEs export outside the Union on a regular basis and only 2 % have invested outside their home country.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'invest':

None found.
Learning languages?