Interweniować (to intervene) conjugation

Polish
62 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
interweniuję
I intervene
interweniujesz
you intervene
interweniuje
he/she/it intervenes
interweniujemy
we intervene
interweniujecie
you all intervene
interweniują
they intervene
Imperfective future tense
będę interweniować
I will intervene
będziesz interweniować
you will intervene
będzie interweniować
he/she/it will intervene
będziemy interweniować
we will intervene
będziecie interweniować
you all will intervene
będą interweniować
they will intervene
Imperative
-
interweniuj
you intervene!
niech interweniuje
let him/her/it intervene
interweniujmy
let's intervene
interweniujcie
you all intervene
niech interweniują
let them intervene
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
interweniowałam
I intervened
interweniowałaś
you intervened
interweniowała
she intervened
interweniowałyśmy
we intervened
interweniowałyście
you all intervened
interweniowały
they intervened
Future feminine tense
będę interweniowała
I will intervene
będziesz interweniowała
you will intervene
będzie interweniowała
she will intervene
będziemy interweniowały
we will intervene
będziecie interweniowały
you all will intervene
będą interweniowały
they will intervene
Conditional feminine tense
interweniowałabym
I would intervene
interweniowałabyś
you would intervene
interweniowałaby
she would intervene
interweniowałybyśmy
we would intervene
interweniowałybyście
you all would intervene
interweniowałyby
they would intervene
Conditional perfective feminine tense
interweniowałabym była
I would have intervened
interweniowałabyś była
you would have intervened
interweniowałaby była
she would have intervened
interweniowałybyśmy były
we would have intervened
interweniowałybyście były
you all would have intervened
interweniowałyby były
they would have intervened
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
interweniowałem
I intervened
interweniowałeś
you intervened
interweniował
he intervened
interweniowaliśmy
we intervened
interweniowaliście
you all intervened
interweniowali
they intervened
Future masculine tense
będę interweniował
I will intervene
będziesz interweniował
you will intervene
będzie interweniował
he will intervene
będziemy interweniowali
we will intervene
będziecie interweniowali
you all will intervene
będą interweniowali
they will intervene
Conditional masculine tense
interweniowałbym
I would intervene
interweniowałbyś
you would intervene
interweniowałby
he would intervene
interweniowalibyśmy
we would intervene
interweniowalibyście
you all would intervene
interweniowaliby
they would intervene
Conditional perfective masculine tense
interweniowałbym był
I would have intervened
interweniowałbyś był
you would have intervened
interweniowałby był
he would have intervened
interweniowalibyśmy byli
we would have intervened
interweniowalibyście byli
you all would have intervened
interweniowaliby byli
they would have intervened
Impersonal
interweniowano by
there would be intervened
interweniowano by
there would be intervened

Examples of interweniować

Example in PolishTranslation in English
- Może gdybyś okazał więcej zainteresowania przez ostatnie kilka lat, nie musiałbym interweniować.Well, perhaps if you'd shown a little more interest in the last few years, I would not have had to intervene.
- Musimy interweniować.We have to intervene
- Nie mogę interweniować na poziomie federalnym.- So, I have no standing to intervene on a federal level.
/BOPE powstał po to, by interweniować w sprawach, /z którymi regularna policja sobie nie radziła.BOPE was created to intervene when the convencional police can't handle the situation.
/Jeśli spróbujecie interweniować,If you attempt to intervene,
Dr. Kern, gdyby ujawnił pan swoje plany, interweniuję w pańskiej sprawie.Dr. Kern, if you're willing to disclose what exactly it is you're up to, I'm willing to intervene on your behalf.
nie naruszaj naszych kodów, inaczej i interweniuję.Don't contravene our codes, otherwise I intervene. I am going to tell you a history.
/Czy może to Bóg interweniuje? /Zapewniając nam bezpieczeństwo.Or is it God who intervenes, keeping us safe?
/Dzieci, kiedy czasami /chcecie się poddać /po raz siedemnasty /w poszukiwaniu miłości, /przeznaczenie interweniuje.Kids, sometimes when you're about... to give up on your love life forever for the 17th time... destiny intervenes.
A co jeśli nikt nie interweniuje? Czy można pokazywać takie rzeczy?Yeah, and if no one intervenes,
A co jeśli nikt nie interweniuje?Yeah, and if no one intervenes, is it still a good thing to show?
Która interweniuje w odpowiedniej chwili?Which intervenes at the right moment?
Automatycznie interweniujemy, no i odnosimy sukcesy w stabilizacji zachowań.We intervene immediately, and we show success in stabilizing behavior.
Jeśli interweniujemy na Węgrzech, ryzykujemy rozpoczęcie czegoś, czego potem nie zatrzymamy.if we intervene in Hungary, we risk starting something that can't be stopped.
My, Anioły Przeznaczenia, normalnie nie interweniujemy.We Angels of Destiny normally don't intervene.
Zwykle interweniujecie w takich sprawach, ale tym razem twój partner się spóźnił.The kind of thing you guys usually intervene in except, this time your partner was too late.
Aniołach, którzy są nie tylko strażnikami, ale którzy interweniują w ludzkie sprawy.Angels who are not just guardians, but who intervene in human affairs.
Cóż, Maureen, sądy nie interweniują w przypadku nieudanego romansu.Well, Maureen, courts don't intervene in failed romances.
Jeśli Pradawni uważają tę broń za zagrożenie, - to dlaczego nie interweniują już teraz?If the Ancients perceive this weapon as a threat, why not intervene and simply take it now?
Sądy niechętnie interweniują w takich sprawach.The courts are reluctant to intervene in these matters.
Taka organizacja doskonale odzwierciedla cel montażu, zgodnie z którym CIL nabywa statek, a inwestorzy interweniują jedynie dla celów jego finansowania, bez predestynacji uczestniczenia w jego eksploatacji.This organisation faithfully reflects the purpose of the package, whereby CIL must acquire a vessel and the investors intervene only in its financing and not in its operation.
Jeśli stanie się coś co Ci się nie spodoba, interweniuj.If something happens you don't like, you intervene.
Stonebridge, nie interweniuj.Stonebridge, do not intervene.
Fran, Lyle, jeśli wpadnę w jakiś nałóg, wtedy interweniujcie, ale nie w tej sprawie.Fran, Lyle, if I fell into a life of addiction, then, please, do intervene, but don't for this.
Więc... interweniujcie.And... intervene.
Zastrzeliłby ją na miejscu, ale ja interweniowałam.Your father would've shot her on the spot, but I intervened.
To dlatego interweniowałaś na jego rzecz?Is that why you intervened on his behalf?
Ale czy gdybyś nie interweniowała, zabiłby całą załogę okrętu USA, żeby chronić chińskie zapasy?But if you hadn't intervened, would Marcus Chaplin have killed everyone on board of a US Navy vessel to protect a Chinese supply ship?
DGCA nie interweniowała jednak w przypadku planów ekspansji przewoźnika Lion Air, ponieważ uznała, że ma on odpowiednie zasoby i jest należycie kontrolowany.However, the DGCA had not intervened with the expansion plans of Lion Air because they considered them to be adequately resourced and controlled.
Kitty nigdy nie interweniowała w sprawie Luca.- Kitty never, ever intervened on Luc's behalf.
Od roku 1997 aż do niedawna, do roku 2001, Automobiles Peugeot SA interweniowała w sposób doraźny, aby zniechęcić niektórych dealerów niderlandzkich do dostarczania pojazdów konsumentom zamieszkałym w innych państwach członkowskich.From 1997 onwards and until a more recent period in 2001, Automobiles Peugeot SA occasionally intervened to deter certain Dutch dealers from supplying vehicles to final consumers in other Member States.
Ostatnim razem interweniowała matka.The mother intervened on the last one.
Gdyby ... to Stany Zjednoczone interweniowały w taki sposób, w Europie zaczęłaby się niekończąca się fala protestów.If ... the United States intervened in such a manner, there would be an endless sequence of protests in Europe.
Mającrozbieżneoczekiwania wobecprogramu,państwaczłon-kowskie interweniowały w interesie swoich krajowych gałęzi przemysłu, wstrzymującpodejmowaniedecyzji. Wynikająceztego kompromisy doprowadziły do problemów z wdrażaniem programu, opóźnień, a w ostatecznym rozrachunku – do przekroczenialimi-tów wydatków.(c)Owingtotheirdifferentexpectationsforthe programme, Member States intervened in the interest oftheir nationalindustries causing decisionsto beheldup.Theresultingcompromisesled toimplementationproblems,delaysand,intheend,tocost overruns.
Ocena ta nie została zakwestionowana przez Włochy ani przez żadną ze stron, które interweniowały w tym postępowaniu.This assessment has not been disputed by Italy, or by any of the parties that have intervened in the proceedings.
Po potwierdzeniu, że prowadziłoby to do ponownego wystąpienia sztucznego zaniżania marży, które miało miejsce przed uzgodnieniem, służby Komisji interweniowały i zażądały, aby DT zastosował się do podjętych zobowiązań.Aer verifying that this would have led to a reoccurrence of the margin squeeze which took place prior to the settlement, the Commission’s departments intervened and requested DT to comply with its commitments.
Przemysł unijny zwrócił uwagę, że władze Chin interweniowały w znacznym stopniu w przemysł stalowy, co już wcześniej doprowadziło UE i Stany Zjednoczone do wystąpienia o konsultacje w ramach WTO w celu rozstrzygnięcia tej kwestii.The Union industry pointed out that the Chinese State had massively intervened in the steel industry which already prompted the EU and the US to request WTO consultations to resolve this matter.
Dlatego interweniowałem.So I intervened.
Facet trzy razy większy ode mnie zaczął przystawiać się do dziewczyny... kładł łapy tam gdzie nie powinien, więc interweniowałem... dostał kijem bilardowym w głowę.This guy about three times my size started forcing himself on this girl- putting his hands where they didn't belong- so I intervened... with a pool cue right over his head.
Jednak interweniowałem.But I intervened.
Jeżeli dowie się, że interweniowałem, będzie miał moją głowę.If he thinks I've intervened, he will have my head.
Na szczęście interweniowałem, zanim zbiegli.Fortunately I intervened before they got to the safe.
Dlaczego nie interweniowałeś?Why haven't you intervened?
- Ale sierżant Dawson interweniował?But Sergeant Dawson intervened?
- Gdybym nie interweniował...- And if I hadn't intervened--
- Na zewnątrz była szarpanina, a on interweniował.There was a mugging outside and he intervened.
- Powiedział, że interweniował.I never taught him as such. I mean, I... He said he intervened.
/Zastępca szeryfa interweniował /i ścigał ich aż do liceum, /gdzie wzięli /ośmioro zakładników.A local police deputy intervened and pursued them here to the high school at which point the gunmen took eight hostages.
- Zniszczyć jedyną możliwość obrony? Chcę przypomnieć drodzy bracia że nie mieliśmy konfliktu z Cylon'em dopóki nie interweniowaliśmy w ich relacje z innymi narodami?May I remind my brothers that we did not have conflict with the Cylons until we intervened in their relations with other nations?
Ian prawie zginął jako pierwszy, ale interweniowaliśmy. Dlatego ominęło Ian'a.Lan almost died first, but we intervened.
Musisz wiedzieć, że zmienialiśmy równanie za każdym razem, gdy interweniowaliśmy za każdym razem, gdy coś przynosiłem.You have to know we altered the equation every time we intervened, every time we brought something back.
Było więcej takich, co patrzyli na śmierć od kawaleryjskich szabli kiedy pan i wachmistrz Harper interweniowaliście.There were more than a few looking at a nasty death on t'end of a yeoman's sword when you and Sergeant Major Harper intervened.
- Maya i Todd interweniowali.Both Maya and Todd intervened.
Brak jakichkolwiek dowodów na to, że zdobyte pieniądze kiedykolwiek dostały się w jego ręce, to i tak wkrótce odbędą się burmistrzowskie wybory, gdzie Sergei Sobyanin, moskiewski burmistrz oraz Vyacheslav Volodin, pierwszy zastępca Putina, naczelny dowódca, rzekomo interweniowali w imieniu Navalnego, w celu utrzymania go w wyborach oraz by uniknął więzienia.Absent any evidence that the procurement money ever reached Navalny, there is still the 2013 Moscow mayoral election, when Sergei Sobyanin, Moscow’s mayor, and Vyacheslav Volodin, Putin’s first deputy chief of staff, reportedly intervened on Navalny’s behalf, to keep him in the race and out of prison.
Jakby był jednym z nich, to by chyba interweniowali, nie?You think if he was one of them, They wouldn't have intervened by now? Huh?
Korsak myśli, że federalni interweniowali w tej sprawie.Korsak thinks the Feds intervened.
Ludzie interweniowali, by ten kwiat pustyni istniał.People intervened to make this desert bloom.
- Póki nie interweniowało wojsko USA.Until the U.S. military intervened.
A co widzieli nasi ojcowie, w momencie gdy interweniowało osiem mocy, było "Ceremonią".And what our fathers saw, at the point when the eight powers intervened, was The Ceremony.
I jeszcze raz, przeznaczenie interweniowało w ciekawy sposób.Once more, Fate intervened in a curious way.
Kaddafi chciał dokonać masowej rzezi w Bengazi, kiedy interweniowało NATO.Qaddafi was on his way to commit mass slaughter in Benghazi when NATO intervened.
Ocenę tę potwierdzają uwagi niderlandzkiego Ministra Finansów, który regularnie twierdził, że państwo niderlandzkie w pierwszej kolejności interweniowało z przyczyn stabilności finansowej.That evaluation is confirmed by comments of the Dutch Minister of Finance who has consistently argued that the Dutch State primarily intervened for financial stability reasons.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'intervene':

None found.
Learning languages?