Dyskutować (to discuss) conjugation

Polish
74 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
dyskutuję
I discuss
dyskutujesz
you discuss
dyskutuje
he/she/it discusses
dyskutujemy
we discuss
dyskutujecie
you all discuss
dyskutują
they discuss
Imperfective future tense
będę dyskutować
I will discuss
będziesz dyskutować
you will discuss
będzie dyskutować
he/she/it will discuss
będziemy dyskutować
we will discuss
będziecie dyskutować
you all will discuss
będą dyskutować
they will discuss
Imperative
-
dyskutuj
you discuss!
niech dyskutuje
let him/her/it discuss
dyskutujmy
let's discuss
dyskutujcie
you all discuss
niech dyskutują
let them discuss
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dyskutowałam
I discussed
dyskutowałaś
you discussed
dyskutowała
she discussed
dyskutowałyśmy
we discussed
dyskutowałyście
you all discussed
dyskutowały
they discussed
Future feminine tense
będę dyskutowała
I will discuss
będziesz dyskutowała
you will discuss
będzie dyskutowała
she will discuss
będziemy dyskutowały
we will discuss
będziecie dyskutowały
you all will discuss
będą dyskutowały
they will discuss
Conditional feminine tense
dyskutowałabym
I would discuss
dyskutowałabyś
you would discuss
dyskutowałaby
she would discuss
dyskutowałybyśmy
we would discuss
dyskutowałybyście
you all would discuss
dyskutowałyby
they would discuss
Conditional perfective feminine tense
dyskutowałabym była
I would have discussed
dyskutowałabyś była
you would have discussed
dyskutowałaby była
she would have discussed
dyskutowałybyśmy były
we would have discussed
dyskutowałybyście były
you all would have discussed
dyskutowałyby były
they would have discussed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dyskutowałem
I discussed
dyskutowałeś
you discussed
dyskutował
he discussed
dyskutowaliśmy
we discussed
dyskutowaliście
you all discussed
dyskutowali
they discussed
Future masculine tense
będę dyskutował
I will discuss
będziesz dyskutował
you will discuss
będzie dyskutował
he will discuss
będziemy dyskutowali
we will discuss
będziecie dyskutowali
you all will discuss
będą dyskutowali
they will discuss
Conditional masculine tense
dyskutowałbym
I would discuss
dyskutowałbyś
you would discuss
dyskutowałby
he would discuss
dyskutowalibyśmy
we would discuss
dyskutowalibyście
you all would discuss
dyskutowaliby
they would discuss
Conditional perfective masculine tense
dyskutowałbym był
I would have discussed
dyskutowałbyś był
you would have discussed
dyskutowałby był
he would have discussed
dyskutowalibyśmy byli
we would have discussed
dyskutowalibyście byli
you all would have discussed
dyskutowaliby byli
they would have discussed
Impersonal
dyskutowano by
there would be discussed
dyskutowano by
there would be discussed

Examples of dyskutować

Example in PolishTranslation in English
"Nie zamierzam o tym dyskutować."I don't want to discuss it.
(24) Organizować konferencje na wysokim szczeblu, aby dyskutować z zainteresowanymi stronami nad środkami zapobiegającymi rasizmowi i zwalczającymi go podczas wydarzeń sportowych.(24) Organise a high level conference to discuss measures to prevent and fight violence and racism at sport events with stakeholders.
- A co tu dyskutować?What is there to discuss?
- Ale nie o tym chciałeś dyskutować.I doubt you came here to discuss that, though. No.
- Chciałbyś dyskutować Raisuli?- You wish to discuss the Raisuli?
- Nie dyskutuję czyja jest kolej.- I'm not discussing who's turn it is.
Nie dyskutuję na ten temat.- Not discussing it, truth be told.
Nie dyskutuję o babskich sprawach.I'm not discussing the lady business with you.
Nie dyskutuję o interesach moich klientów.I don't discuss my clients' business.
Nie jestem takim facetem, po prostu dyskutuję o problemie mojego przyjaciela.Ms. Bharucha You've mistaken me! I am not that sort of a guy I was just discussing about my friends problem that's all!
Co to za wielki sekret, O którym tak dyskutujesz z jakimœ... narkomanem?What is this big secret you seem to be discussing with some... druggie burn-out?
Dlaczego dyskutujesz? Daj mu akta.What are you discussing?
Domyślam się, że nie dyskutujesz na takie tematy ze swoim Radiohead.I guess that isn't one of the topics discussed on your Radiohead.
Nie dyskutujesz na temat spraw swoich klientów.You don't discuss client business.
Nie dyskutujesz z tym mężczyzną o pogodzie...My dear Valerie, you are not discussing the weather with him, you're about to commit adultery with him!
Abby dyskutuje o tym na swoim blogu.Abby discusses it on her blog.
LGD Adriminho, Portugalia, dyskutuje nad kwestią„zasobów ludzkich jako zasobów kulturowych”Adriminho LAG, Portugal, discusses‘human resources as a cultural resource’
- Ale ja jestem życzliwy dyktatora, więc dlaczego nie dyskutujemy nad beztłuszczowej bez cukru malinowy Frappuccino- But I'm a benevolent dictator, so why don't we discuss over a non-fat, no-sugar raspberry Frappuccino
- Barry. Nie dyskutujemy.- Barry, not a discussion.
- Nie dyskutujemy o Tobie, my dyskutujemy o innych rzeczach!- we don't discuss you, we discuss other things!
- Nie, nie, my tylko dyskutujemy o obcej florze, prawda?No, no, we were just discussing alien flora, weren't we?
- O czym dyskutujemy?- What are we discussing now?
Chyba wiem, o kim tak dyskutujecie.I bet I can guess who you're discussing.
Czy wy kiedykolwiek dyskutujecie o czymś niezwiązanym z pracą?Do you two ever discuss anything that's not attached to work?
Dzielicie się pomysłami, dyskutujecie, Willie zyskuje na popularności.Sharing ideas, be having float discussion, Willie must be a great boom.
Dziwię się tylko, że w ogóle dyskutujecie o takiej sumie.My only surprise is that you're discussing such a figure at all.
I o czym tak sobie dyskutujecie?What were you discussing?
- Nie kłócą się, tylko dyskutują.- They're not fighting. They're discussing.
-Oni nie dyskutują. Zgódź się, Joe.-Then don't discuss.
20 — Forum utworzone na podstawie art. 29 szóstej dyrektywy (art. 398 dyrektywy 2006/112), na którym przedstawiciele państw członkowskich oraz Komisja dyskutują sprawy dotyczące stosowania podatku VAT.20 — A forum set up under Article 29 of the Sixth Directive (Article 398 of Directive 2006/112) in which representatives of the Member States and the Commission discuss issues relating to the implementation of VAT.
@ozo: Uwielbiam słuchać jak ludzie w sklepach z kawą żarliwie dyskutują na temat Arabskiej Rewolucji.@ozo: I love hearing people passionately discussing the Arab Revolution in coffeeshops.
Aoife Gleeson i Abraham dyskutują o skutkach wojny domowej i oznakach uzdrowienia kraju:They discuss about the effect of civil war and the signs of healing around the country:
- Nie dyskutuj.- We won't discuss it.
- Tak. Nie dyskutuj o moim małżeństwie przed Jugnem.Don't discuss my marriage in front of Jugnu.
Bądź tak dobra i nie dyskutuj o moich interesach na ulicy.So superior. I'll thank you not to discuss my business affairs in the street.
Dlatego zawsze podkreślam, nigdy nie dyskutuj o polityce z kobietą.That is why I make it a point never to discuss politics with a lady.
Dobrze... Dlaczego nie rób ciebie... zejdź salę i dyskutuj to z nim?Why don't you go down the hall and discuss it with him?
Nie tutaj, dyskutujmy tego zewnętrznego.Not here, let's discuss this outside.
Tak teraz dyskutujmy, co, i kiedy powinniśmy zrobić, Możemy zacząć jeszcze raz... i być ostrożnym o z takimi rzeczami jak ogień.So now let's discuss who does what, and when we have decided, we can start again... and be careful about things like the fire.
Teoria kontra praktyka. Proszę, dyskutujcie do woli.Please discuss at length.
Prawie zapomniałam zostawić ci informację. O tym dyskutowałam z twoimi rodzicami.i almost forgot to leave you the information that i discussed with your parents. what's this?
Grupa dyskutowała o udziale samorządów lokalnych i regionalnych we wspieraniu „racjonalnego ekologicznego wzro-stu” oraz w tworzeniu„ekologicznych miejsc pracy”.The group discussed the contribution of local and regional authorities to the promotion of ‘smart green growth’ and the creation of ‘green jobs’.
Jestem ciekaw o czym wasza dwójka dyskutowała.I'm curious what the two of you discussed.
Rada Europejska dyskutowała otym, wjaki sposób nada nowy impuls stosunkom zewntrznym Unii, przy pełnym wykorzystaniu moliwoci, jakie daje Traktat z Lizbony.5 # 5 6 1 " - # 4 9 5 16 5 - e European Council discussed how to give new momentum to the Union’s external relations, taking full advantage of the opportunities provided by the Lisbon Treaty.
Tak, kuria o tym dyskutowała.Yes, that was discussed by the curia.
Gdy dyskutowałyśmy nad sytuacją, zdałyśmy sobie sprawę, że możemy dokładnie określić moment zjawiska.As we discussed the situation we realized we could pinpoint the source of the phenomenon to a precise window.
Już o tym dyskutowałyśmy.We already discussed this.
Tego wieczora kiedy zbliżyłyśmy się do siebie... Myślałaś o tym, o czym dyskutowałyśmy?That evening we came close to each other... have you thought about what we discussed?
W ramach partnerstwa uczące się osoby z Niemiec, Austrii, Włoch i Litwy dyskutowały na takie tematy, jak aborcja, problematyka płci, zrównoważony rozwój oraz związki między etyką a światem pracy.Within the partnership, learners from Germany, Austria, Italy and Lithuania discussed topics like abortion, gender, sustainable development and the relation between ethics and the labour world.
Napisałem oryginalny szkic dokumentu, dyskutowałem o nim z deweloperami Debiana przez miesiąc.I'd written the original draft of that, uh, discussed it for a month with the Debian developers
Zwykły pretekst żeby się schlać jak świnia. Ja dyskutowałem o medycynie.Well, I, for one, discussed medicine.
Już dyskutowałeś o tym z nim?You've already discussed it with him?
Nie dyskutowałeś z nią na ten temat, prawda?What do you mean? You haven't discussed it with her, have you?
Od dźwięku twojego głosu, już dyskutowałeś to. Tak.From the sound of your voice, you've already discussed it.
/Parlament dyskutował nad realizacją /programu "Kazachstan 2030", /który został przygotowany /przez prezydenta.The Kazakh parliament has discussed the realization of our president's programme "Kazakhstan 2030"...
In 20 years, nikt nie dyskutował ze mną o strategii.In 20 years, no one's discussed strategy with me.
Nie będzie dyskutował.³ There will be discussed.
- Już o tym dyskutowaliśmy.0915... - We have already discussed this.
- Tysiąc razy dyskutowaliśmy!- We've discussed this a thousand times.
-nie z takimi, o których dyskutowaliśmy. -świetnie.-Not that we discussed.
/W tym domu, nigdy nie dyskutowaliśmy /o naszych problemach.In this house, we never discussed our problems.
Ale my nigdy nawet nie dyskutowaliśmywhat's the big deal? i was tired. but we have never even discussed whether or not we want her to have church in her fe.
Czy ty i Judith kiedykolwiek dyskutowaliście by podawać jakieś leki dla Jake?If you and Judith ever discussed putting Jake on any sort of medication?
Gdy się kłóciliście... przepraszam, dyskutowaliście te kwestie, robił to pan, jak zeznali sąsiedzi, podniesionym głosem?When the two of you argued-- excuse me-- discussed-- these issues, did you do it-- according to your neighbors-- with raised voices?
Ty i reszta dyskutowaliście, jak "rozegrać" raporty.So, you and the others had discussed how to play these briefings.
Zostałem poinstruowany by ci przekazać, że rząd amerykański przychyli się do oferty, nad którą dyskutowaliście.I've been instructed to tell you that the American government would respond favorably to an offer along the lines that you have discussed
Będą dyskutowali o samobójstwie Dahla,They would've discussed S. E. Dahl's suicide,
Członkowie tej niedostępnej dla ogółu listy dyskutowali o microplazma-flavivirusie.Subscribers to every private mailing list that's discussed microplasma flavivirus.
Dostali wiele rad i książek na temat jak uczyć języka kreolskiego oraz dyskutowali o tym jak uczyć tego języka coraz więcej ludzi.They got pointers and books, and they discussed how they'd go back and train more people themselves.
Ministrowie dyskutowali również nad możliwościami wzmocnienia unijnych rozwiązań w zakresie stabilności finansowej i uzgodnili działania, jakie mają zostać podjęte w najbliższej przyszłości, w szczególności dla wzmocnienia rozwiązań dotyczących koordynacji między rządami a pozostałymi stronami.Ministers also discussed how to strengthen EU financial stability arrangements and agreed on measures to be taken over the short term, particularly to enhance coordination arrangements among governments and other parties.
Nazajutrz po tym, jak premier Hiszpanii José Zapatero przedstawił w Parlamencie Europejskim program prezydencji swego kraju w Radzie UE, członkowie EKES-u dyskutowali z hiszpańskim sekretarzem stanu ds. europejskich Diego Lópezem Garridem. „Takie zgranie terminów wskazuje, jak dużą wagę przywiązujemy do dialogu społecznego i roli EKES-u w jego ułatwia-niu” – podkreślił Diego López Garrido.e day a er Spanish Premier José Zapatero presented his country’s EU Presidency programme to the European Parliament, EESC members discussed the Presidency’s priorities with Mr Diego López Garrido, Spanish Secretary of State for European affairs. ‘is timing underlines the importance we attach to the social dialogue and to the EESC’s role in facilitating it’, Mr López Garrido said.
Dwóch mężczyzn dyskutowało o jej ciele w brudnym i obscenicznym języku.The two men discussed her body in the crudest and most obscene terms.
Kiedy użyłem traktowania to dyskutowało z Profesjonalistą. Steve,When I used the treatment that discussed with Prof. Steve,
W czerwcu odbyło się coroczne forum UE i organizacji pozarzą-dowych, na którym około 150 przedstawicieli międzynarodowych grup obrońców praw człowieka dyskutowało na temat zwalczania kary śmierci, ochrony praw ekono-micznych, społecznych i kulturowych oraz stosunków UE z regionalnymi organizacjami praw człowieka.The annual EU–NGO Forum took place in July, where some 150 representatives of international human rights groups discussed the fight against the death penalty, protection of economic, social and cultural rights and EU relations with regional human rights organisations.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'discuss':

None found.
Learning languages?