Doprowadzić (to lead) conjugation

Polish
66 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
doprowadzę
I will lead
doprowadzisz
you will lead
doprowadzi
he will lead
doprowadzimy
we will lead
doprowadzicie
you all will lead
doprowadzą
they will lead
Imperative
-
doprowadź
you lead!
niech doprowadzi
let him/her/it lead
doprowadźmy
let's lead
doprowadźcie
you all lead
niech doprowadzą
let them lead
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
doprowadziłam
I led
doprowadziłaś
you led
doprowadziła
she led
doprowadziłyśmy
we led
doprowadziłyście
you all led
doprowadziły
they led
Future feminine tense
doprowadzę
I will lead
doprowadzisz
you will lead
doprowadzi
she will lead
doprowadzimy
we will lead
doprowadzicie
you all will lead
doprowadzą
they will lead
Conditional feminine tense
doprowadziłabym
I would lead
doprowadziłabyś
you would lead
doprowadziłaby
she would lead
doprowadziłybyśmy
we would lead
doprowadziłybyście
you all would lead
doprowadziłyby
they would lead
Conditional perfective feminine tense
doprowadziłabym była
I would have led
doprowadziłabyś była
you would have led
doprowadziłaby była
she would have led
doprowadziłybyśmy były
we would have led
doprowadziłybyście były
you all would have led
doprowadziłyby były
they would have led
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
doprowadziłem
I led
doprowadziłeś
you led
doprowadził
he led
doprowadziliśmy
we led
doprowadziliście
you all led
doprowadzili
they led
Future masculine tense
doprowadzę
I will lead
doprowadzisz
you will lead
doprowadzi
he will lead
doprowadzimy
we will lead
doprowadzicie
you all will lead
doprowadzą
they will lead
Conditional masculine tense
doprowadziłbym
I would lead
doprowadziłbyś
you would lead
doprowadziłby
he would lead
doprowadzilibyśmy
we would lead
doprowadzilibyście
you all would lead
doprowadziliby
they would lead
Conditional perfective masculine tense
doprowadziłbym był
I would have led
doprowadziłbyś był
you would have led
doprowadziłby był
he would have led
doprowadzilibyśmy byli
we would have led
doprowadzilibyście byli
you all would have led
doprowadziliby byli
they would have led
Impersonal
doprowadzono by
there would be led
doprowadzono by
there would be led

Examples of doprowadzić

Example in PolishTranslation in English
Cromartie... doprowadziłam go do ciebie.Cromartie. I led him to you.
Czyli doprowadziłam do tego sama, a wy będziecie mnie tylko karać?Wha--? So if I drove myself, you think I'd have just bailed and not shown up?
- Pomyśleć, że doprowadziłaś go do śmierci?- Think you rescheduled him to death?
"Pan Walter Ribeiro, podczas ostatniego zebrania przypomniał..." "...że kolaboracja za pośrednictwem NGO doprowadziła do skutku ponad 800 projektów..."Mr Walter Ribeiro, recalled in the last forum that the agency-NGO collaboration completed more than 800 projects.
- Ale ma alibi. - Racja... ale Ferguson doprowadziła nas do akt pacjentów Mitchella z ostatnich 10 lat.Right, but Ferguson led us to Mitchell's patient file for the last ten years.
- I to ona nas do niego doprowadziła.And she led us to him.
- Jej komórka nas tu doprowadziła, więc...- Well, her cell phone led us here, so.
- Lecz to Katherine mnie do tego doprowadziła!- But it was Katherine who led me on. She wanted it, not me.
#Ale wiem jedno... # Że wszystkie decyzje, które podjęłam doprowadziły mnie tutaj... Z powrotem do ciebie.But I do know one thing, that all of the decisions that I have made have led me here, back to you.
) krajach sieci Eurydice i przybliża procesy, które doprowadziły do przekazania szkołom uprawnień decyzyjnych, oraz mechanizmy rozliczania szkół z powierzonych im zadań przez władze edukacyjne wyższego szczebla.) countries of the Eurydice Network at this time and to gain a fuller understanding of the processes that have led to the devolution of decisionmaking powers to schools and how schools are held accountable for their responsibilities to higher education authorities.
- Jego wskazówki doprowadziły nas tutaj.- The directions he gave led us here.
- Mario, twoje decyzje doprowadziły do jego ujęcia i aresztowania.Maria, it was your decision making That led to his capture and arrest,
- Po atakach, które nas do niego doprowadziły.- After the attacks led us right to him.
Do 2050 r. ta tendencja doprowadziłaby do całkowitego uzależnienia od importu ropy naftowej i gazu.This trend would lead to total dependence on oil and gas imports by 2050.
Jednakże biorąc pod uwagę, że nie stwierdzono spadku cen w czasie nowego OD, nawet przed zastosowaniem żądanej korekty, która doprowadziłaby do obniżenia cen w starym OD, nie uznano za konieczne zbadanie tego roszczenia.However, given that no price decrease was found during the new IP even before the application of this claimed adjustment which would lead to decreasing prices in the old IP, it was not considered necessary to examine the claim.
Ponadto Komisja stwierdza, że ocena dotycząca wypłaty na rzecz przedsiębiorstw RBG i BSM rekompensat za obowiązek świadczenia usług publicznych dokonana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/70 doprowadziłaby do takich samych wniosków.The Commission further notes that an assessment of the public service compensation in favour of RBG and BSM under Regulation (EC) No 1107/70 would lead to the same conclusion.
Pytanie czy transakcja doprowadziłaby do uzyskania pozycji dominującej na rynku resorów pneumatycznych do samochodów osobowych może pozostać otwarte, ponieważ Continental zobowiązało się ostatnio do zarzucenia działalności Phoenix na tym polu, poprzez sprzedaż udziału Phoenix w spółce joint venture Vibracoustic przedsiębiorstwu Freudenberg.The question, whether the transaction would lead to a dominant position in the passenger car air springs market can be left open, since Continental has recently committed to divest Phoenix' activities in this market by selling Phoenix' share in the joint venture Vibracoustic to Freudenberg.
Płatność zostanie wyłączona, jeżeli w czasie, w którym stanie się wymagalna, wskaźnik kapitału wyniesie mniej niż 9 %, a także w takim zakresie, w jakim płatność doprowadziłaby do powstania straty lub jej zwiększenia za odpowiedni rok obrachunkowy.A payment is excluded if, at the time it is due, the capital ratio is below 9 % and in so far as the payment would lead to or increase a loss for the relevant accounting year.
Jednakże dalsze ewentualne zmiany prognoz budżetowych, biorąc pod uwagę przede wszystkim wzrost oprocentowania obligacji państwowych, kurs wymiany HUF/EUR wynoszący na koniec 2011 r. 311 (czyli o około 12 % niższy od założeń technicznych w prognozie z jesieni 2011 r.), a także gorsze otoczenie makroekonomiczne, doprowadziłyby do wzrostu wskaźnika zadłużenia do około 80 % w 2011 r., a następnie jego stabilizacji na poziomie około 78,5 % zarówno w 2012 r., jak i w 2013 r., podczas gdy Rada zaleciła, aby zapewnić stałą tendencję spadkową wskaźnika zadłużenia brutto.However, further possible revisions in the budgetary projections, taking into account most notably the increased yields, the end-2011 HUF/EUR exchange rate of 311 (which is around 12 % weaker than the technical assumption used in the 2011 autumn forecast), as well as the weaker macroeconomic environment, would lead to a debt ratio of around 80 % in 2011, after which it would stabilise at around 78,5 % in both 2012 and 2013, whereas the Council recommended that the gross debt ratio should be brought onto a firm downward trajectory.
Komisja zbadała, czy pomimo wniosków dotyczących dumpingu, szkody i związku przyczynowego istniały przekonywujące powody, które doprowadziłyby do uznania, że w interesie Wspólnoty leży niepodejmowanie środków w tym konkretnym przypadku.The Commission examined whether, despite the conclusions on dumping, injury and causation, compelling reasons exist which would lead to the conclusion that it is not in the Community interest to adopt measures in this particular case.
Masz może na myśli rzeczy, które doprowadziłyby ich do zabicia człowieka?The kinds of things that would lead them to kill a man, perhaps, mm?
Mimo że bardziej zachowawcze dane doprowadziłyby do gorszych wyników, ABN AMRO Group nadal odnotowałaby zysk.While, those more conservative figures would lead to lower results, ABN AMRO Group would still be able to post a profit.
A ja doprowadziłem cię do tego.And I have led you to this.
Chyba ją zabiłem albo przynajmniej doprowadziłem do samobójstwa.I'm afraid I've killed it. Or at least driven it to suicide.
- Ty ich do nas doprowadziłeś!- You led them right to us.
A teraz doprowadziłeś mnie do swojej ukochanej Cordelii.And now you've led me back to your darling Cordelia.
Albo ludzie, dla których pracujesz, usłyszą dokładnie, jak doprowadziłeś nas do ich pieniędzy.Or the people you work for, they're going to hear all about how you led us to their money.
Ale doprowadziłeś nas tutaj Hauser.But, you led us here, Hauser.
Biorąc pod uwagę to, że doprowadziłeś ich prosto tam, to i tak jestem zaskoczony, że tyle im to zajęło.Yeah, well, considering the fact that you led them right to it, I'm surprised it took them as long as it did.
"A któż doprowadził do tego stanu?"" Who hast led thee to such a state?"
"Sir Robert Thompson, który doprowadził do zwycięstwa nad komunistycznymi gorylami, jest teraz w konsorcjum korporacji. Ostatnio powrócił do Wietnamu, by przedstawić sytuację prezydentowi Nixonowi."Sir Robert Thompson... who led the victory over Communist guerillas in Malaya... is now a RAND corporation consultant... recently returned to Vietnam to sound out the situation for President Nixon.
- Doug nas tu doprowadził.- Why? - Doug led us here.
- I to on do tego doprowadził.And Rollo's choice led to all this! BJORN:
- Namierzył Marigę i doprowadził do niego Camerona.He tracked down Mariga and led Cameron right to him.
A jeśli ich do niego doprowadziliśmy?What if we led them to him?
A my doprowadziliśmy ją prosto do tego biedaka.And we, we led her right to the poor bastard.
Do czego ją doprowadziliśmy, co?What have we led her in for, eh?
Ostatnim razem, gdy udawaliśmy wylew, to doprowadziliśmy do prawdziwego wylewu.The last time we faked a stroke, it led to a real one.
Mimo że nie pochwalam waszych metod, doprowadziliście do wydania oświadczenia.Although I do not endorse your methods you enabled him to make his announcement.
Razem doprowadziliście sprawę do końca.Yeah. I mean, you two pulled it together on that call.
"I w ten sposób doprowadzili ludzie Lilith do s³oñca."And so it was that the people led Lilith to the sun.
Bogowie doprowadzili mnie do twego łoża.The gods led me to your bed.
"B" doprowadzi cię do pocałunku.The "b." The "b" will lead you to a kiss.
"Nightingale" wie, że takiego rodzaju atak będzie miał odzew, który doprowadzi do chaosu i kolejnych śmierci.Nightingale knows that an attack of this nature will have repercussion that will lead to chaos and even more deaths.
- A Clyde doprowadzi nas do Marvina.Ah, and meanwhile, Clyde will lead us to Marvin.
/Znajdziemy was /i doprowadzimy /przed oblicze sprawiedliwości.We will find you, and we will lead you to justice.
- Hola, Fala. ...gang fałszerzy, który do tej pory wymykał się FBI. Policja w Miami ma nadzieję, że ostatnie aresztowania doprowadzą władze do wspólników gangu rozproszonych po całym kraju.- Hola, fala, counterfeiting ring that has eluded the F.B.I., until today, the Miami police are hopeful this latest arrest will lead, authorities to accom pl ices i n the counterfeit ring... that stretches across the country.
/Homer, twoje impulsywne małżeństwa, doprowadzą do wielu rozwodów./Which will lead to a lot more impulsive marriages, which will put more green in the blue.
/Mamy nowe dowody, które /które doprowadzą do wznowienia procesu.We have new evidence which will lead to reopening the case.
Ale pamiętaj, nie zapomnisz, co oczywiste, Cecause te tropy doprowadzą Cię , gdzie trzeba być.But remember, don't ever forget the obvious, 'cause those clues will lead you where you need to be.
Instynkt przetrwania człowieka aby przeżyć za wszelką cenę doprowadziłby do okrutnej przemocy.Man's primeval instinct to survive at any cost, would lead to terrible violence,
Jednak Nicolas Sarkozy położył kres tym planom tłumacząc, że podobny krok doprowadziłby do ewolucji etnicznych, na które nie ma miejsca w zjednoczonym kraju.Nicolas Sarkozy had cut short these hopes arguing that such a procedure would lead to a community-based cultural evolution which is not compatible with a unified country.
Podsumowując, Komisja uważa, że zgłoszony środek doprowadziłby do zakłóceń sprzecznych ze wspólnym interesem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE, i uznaje duński system podatku tonażowego za niezgodny ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE,To conclude, the Commission considers that the notified measure would lead to distortions counter to the common interest within the meaning of Article 87(3)(c) of the EC Treaty and thus render the Danish tonnage tax scheme incompatible with the common market within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty,
Przykładowo, gdyby cena preferencyjna wynosiła 30 EUR za MWh, a średnia cena energii elektrycznej w Europie 60 EUR za MWh (płatność wyrównawcza: 30 EUR), wzrost średniej ceny unijnej w wysokości 3 % (do kwoty 61,8 EUR) doprowadziłby do zaktualizowania taryfy do wysokości 30,90 EUR. Nowa płatność wyrównawcza za MWh wyniosłaby 61,80 EUR – 30,90 EUR = 30,90 EUR, co odpowiada większej kwocie pomocy.For example, if the preferential price was EUR 30 per MWh and the average electricity price in Europe was EUR 60 per MWh (compensatory payment: EUR 30), a 3 % increase in the average EU price (bringing it to EUR 61,8) would lead to an updated tariff of EUR 30,90. The new compensatory payment per MWh would be EUR 61,80 – EUR 30,90 = EUR 30,90, which is a higher amount of aid.
Scenariusz najgorszy, który doprowadziłby do zakończenia produkcji cementu po pięciu latach, spowodowałby konieczność niezwłocznego przeprowadzenia prac porządkowych.A worst case scenario that would lead to the discontinuance of cement production after five years would trigger a clean up activity to be carried out immediately thereafter.
Nie wierzę, że bogowie doprowadziliby mnie do ciebie.I cannot believe the gods would lead me to you...
- 9 miesięcy za podanie jakiejś substancji kobiecie, co doprowadziło do wypadku.He served nine months for administering a controlled substance to a woman, which resulted in a near-fatal car accident.
- Ale co doprowadziło do tego spotkania?- But what led you to that meeting?
- Bez komentarza. - Jaki wpływ na sprawę ma... Co takiego w Central High doprowadziło do śmierci Tima Johnsona...What really happened on that Thursday here at Central High... that led to Tim Johnson's de...
- Dokąd cię to doprowadziło?- And where has it led you?
- Domyśl się, gdzie to nas doprowadziło.- Guess where it led us.
Argumenty te zostały potwierdzone wyłącznie informacją, że podniesienie cen o 50 EUR na tonę, w odniesieniu do konsumpcji wynoszącej 3 mln ton, doprowadziłoby do obciążenia konsumentów końcowych kwotą 150 mln EUR rocznie.These claims were not substantiated further than stating that an increase of 50 EUR/t applied to a consumption of 3 million tonnes would lead to EUR 150 million to be borne by the final consumer per year.
Asystent sekretarza stanu, John McCloy, odrzucił te apele, twierdząc, że bombardowanie jest "niewykonalne" i doprowadziłoby do "rozdrabniania znaczącego wysiłku lotniczego", który był potrzebny gdzie indziej.Assistant Secretary of State John Mc Cloy rejected the requests saying the bombing was 'impractical' and would lead to 'diversion of considerable air support' that was essential elsewhere.
Biorąc ponadto pod uwagę sytuację finansową PZL Wrocław, niezawarcie umowy sprzedaży doprowadziłoby do upadłości PZL Wrocław (zob. pkt 52).In addition, in view the financial situation of PZL Wrocław, the failure of the sale agreement would lead to PZL Wrocław's bankruptcy (see point 52).
Bo to doprowadziłoby do konwersacji pt. "co się stało?", co z kolei doprowadziłoby do konwersacji pt."a nie mówiłam"Because that would lead to the "what happened?" conversation, which would lead to the "I told you so" conversation and the "what is wrong with you that you can't close the deal?" conversation,
Chociaż wspomniany rozwój sytuacji dotyczący ograniczeń w sprzedaży eksportowej miał miejsce po ODP, uznano za konieczne wzięcie go pod uwagę przy ocenie wniosku przedsiębiorstwa o MET, jako że nieuwzględnienie go doprowadziłoby do ewidentnie nieprawdziwych wniosków.Although the aforesaid development concerning export sales restrictions took place after the RIP it was regarded necessary to take it into consideration when assessing the company’s MET claim since failure to take it into account would lead to manifestly inappropriate conclusions.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lead':

None found.
Learning languages?