Delegować (to do) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
deleguję
I do
delegujesz
you do
deleguje
he/she/it does
delegujemy
we do
delegujecie
you all do
delegują
they do
Imperfective future tense
będę delegować
I will do
będziesz delegować
you will do
będzie delegować
he/she/it will do
będziemy delegować
we will do
będziecie delegować
you all will do
będą delegować
they will do
Imperative
-
deleguj
you do!
niech deleguje
let him/her/it do
delegujmy
let's do
delegujcie
you all do
niech delegują
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
delegowałam
I did
delegowałaś
you did
delegowała
she did
delegowałyśmy
we did
delegowałyście
you all did
delegowały
they did
Future feminine tense
będę delegowała
I will do
będziesz delegowała
you will do
będzie delegowała
she will do
będziemy delegowały
we will do
będziecie delegowały
you all will do
będą delegowały
they will do
Conditional feminine tense
delegowałabym
I would do
delegowałabyś
you would do
delegowałaby
she would do
delegowałybyśmy
we would do
delegowałybyście
you all would do
delegowałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
delegowałabym była
I would have done
delegowałabyś była
you would have done
delegowałaby była
she would have done
delegowałybyśmy były
we would have done
delegowałybyście były
you all would have done
delegowałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
delegowałem
I did
delegowałeś
you did
delegował
he did
delegowaliśmy
we did
delegowaliście
you all did
delegowali
they did
Future masculine tense
będę delegował
I will do
będziesz delegował
you will do
będzie delegował
he will do
będziemy delegowali
we will do
będziecie delegowali
you all will do
będą delegowali
they will do
Conditional masculine tense
delegowałbym
I would do
delegowałbyś
you would do
delegowałby
he would do
delegowalibyśmy
we would do
delegowalibyście
you all would do
delegowaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
delegowałbym był
I would have done
delegowałbyś był
you would have done
delegowałby był
he would have done
delegowalibyśmy byli
we would have done
delegowalibyście byli
you all would have done
delegowaliby byli
they would have done
Impersonal
delegowano by
there would be done
delegowano by
there would be done

Examples of delegować

Example in PolishTranslation in English
Po pierwsze, stwierdzić należy, że jako że ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. nie przewiduje żadnego innego przekazywania informacji między przedsiębiorstwem, które deleguje pracowników a inspekcją pracy i kopalń, to trudno jest pojąć w jaki sposób ta ostatnia mogłaby wymagać informacji od tego przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem prac, skoro nie może mieć ona wiedzy o obecności tego przedsiębiorstwa w Luksemburgu bez uprzedniego zgłoszenia przez nie w jakiś sposób swego przybycia.First it must be noted that, since the Law of 20 December 2002 does not provide for any other communication of information between an undertaking which posts workers and the Labour and Mines Inspectorate, it is difficult to understand how the latter can request information from that undertaking before the commencement of the work, in so far as it cannot be aware of the presence of that undertaking in Luxembourg unless the latter has previously announced its arrival in some way.
Zgodnie z art. 15 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 15 ust. 7 decyzji 2007/533/WSiSW, jeżeli w okresie przejściowym Komisja deleguje swoje obowiązki, zanim obowiązki podejmie organ zarządzający, Komisja dokłada wszelkich starań, aby delegowanie tych zadań nie wpłynęło niekorzystnie na jakikolwiek ustanowiony prawem Unii Europejskiej system skutecznej kontroli sprawowanej przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy lub Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.Article 15(7) of Regulation (EC) No 1987/2006 and Article 15(7) of Decision 2007/533/JHA provide that where the Commission delegates its responsibilities during the transitional period before the Management Authority takes up its responsibilities, it shall ensure that this delegation does not adversely affect any effective control mechanism under Union law, whether of the Court of Justice, the Court of Auditors or the European Data Protection Supervisor.
Zgodnie z art. 26 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, jeżeli w okresie przejściowym Komisja deleguje swoje obowiązki, zanim obowiązki podejmie organ zarządzający, Komisja dokłada wszelkich starań, aby delegowanie tych zadań nie wpłynęło niekorzystnie na jakikolwiek ustanowiony prawem Unii Europejskiej system skutecznej kontroli, niezależnie od tego, czy jest to kontrola sprawowana przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy czy przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.Article 26(7) of Regulation (EC) No 767/2008 provides that where the Commission delegates its responsibilities during the transitional period before the Management Authority takes up its responsibilities, it shall ensure that this delegation does not adversely affect any effective control mechanism under Union law, whether of the Court of Justice, the Court of Auditors or the European Data Protection Supervisor.
Artykuł 3 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług stanowi, że państwa członkowskie zmierzają do tego, by bez względu na to, jakie prawo ma zastosowanie do stosunku pracy, przedsiębiorstwa mające siedzibę w innym państwie członkowskim, które delegują pracowników na ich własne terytorium w ramach transgranicznego świadczenia usług, gwarantowały pracownikom delegowanym warunki zatrudnienia obejmujące zagadnienia ujęte w tym przepisie, takie jakie ustanowione są w państwie członkowskim, na terytorium którego praca jest wykonywana.The first subparagraph of Article 3(1) of Directive 96/71 concerning the posting of workers in the framework of the provisions of services provides that Member States are to ensure that, whatever the law applicable to the employment relationship, undertakings established in another Member State which post workers to their territory in the framework of a transnational provision of services, guarantee the posted workers the terms and conditions of employment, covering the matters set out in that article, which are laid down in the Member State in which the work is carried out.
Komisja uważa w szczególności, że błędnie deklarując krajowe przepisy mające związek z dziedzinami, których dotyczą sporne przepisy jako przepisy porządkowe dotyczące porządku publicznego i narzucając obowiązek ich przestrzegania przez przedsiębiorstwa, które delegują pracowników na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, nakłada ono na te przedsiębiorstwa obowiązki, które wykraczają poza to, co przewiduje dyrektywa 96/71.More specifically, the Commission takes the view that, by wrongly describing the national provisions relating to the areas covered by the measures in question as mandatory provisions falling under national public policy and thereby requiring undertakings which post workers to its territory to comply with them, the Grand Duchy of Luxembourg imposes obligations on those undertakings which go beyond those laid down by Directive 96/71.
Po trzecie, jeżeli chodzi o przestrzeganie uregulowań dotyczących pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i na czas określony, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r., Komisja podnosi, że na podstawie dyrektywy 96/71 to nie przyjmujące państwo członkowskie ma za zadanie narzucać uregulowania w dziedzinie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i na czas określony na przedsiębiorstwa, które delegują pracowników na terytorium tego państwa.Third, as regards compliance with the rules on parttime and fixedterm work laid down by point 8 of Article 1(1) of the Law of 20 December 2002, the Commission submits that, under Directive 96/71, it is not for the host Member State to impose its rules in respect of parttime and fixedterm work on undertakings which post workers to its territory.
Zatem art. 3 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zmierzają do tego, by bez względu na to jakie prawo ma zastosowanie do stosunku pracy, przedsiębiorstwa mające siedzibę w innym państwie członkowskim, które delegują pracowników na ich własne terytorium w ramach transgranicznego świadczenia usług, gwarantowały pracownikom delegowanym warunki zatrudnienia obejmujące zagadnienia ujęte w tym przepisie, takie jakie ustanowione są w państwie członkowskim, na terytorium którego praca jest wykonywana (wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-490/04 Komisja przeciwko Niemcom, Zb.Orz. s. I-6095, pkt 18).Thus, the first subparagraph of Article 3(1) of Directive 96/71 provides that Member States are to ensure that, whatever the law applicable to the employment relationship, undertakings established in another Member State which post workers to their territory in the framework of a transnational provision of services, guarantee the posted workers the terms and conditions of employment, covering the matters set out in that article, which are laid down in the Member State in which the work is carried out (Case C-490/04 Commission v Germany [2007] ECR I-6095, paragraph 18).
Obowiązki, które mają być wykonane określane są na mocy wzajemnego porozumienia pomiędzy Agencją a administracją krajową, która delegowała danego eksperta krajowego, mając na uwadze dobro Agencji oraz uwzględniając kwalifikacje kandydata.The duties carried out shall be defined by mutual agreement between the Agency and the national administration which seconds the national expert in the interest of the Agency and taking into account the candidate's qualifications.
W pierwszej kolejności, zdaniem skarżących, jak już podniosły to one w ramach pierwszego zarzutu (zob. pkt 95–100 powyżej), zobowiązania PUZ nie spełniają obiektywnych i ściśle określonych kryteriów, którym powinny odpowiadać, w zastosowaniu art. 86 ust. 2 WE, zobowiązania UOIG a zbadanie których to warunków Komisja w bezprawny sposób delegowała na władze irlandzkie.In the first place, the applicants submit, as they did in connection with the first plea (see paragraphs 95 to 100 above), that the PMI obligations do not fulfil the strict and objective conditions which SGEI obligations must satisfy under Article 86(2) EC, and examination of which was unlawfully delegated by the Commission to the Irish authorities.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?