Definiować (to define) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
definiuję
I define
definiujesz
you define
definiuje
he/she/it defines
definiujemy
we define
definiujecie
you all define
definiują
they define
Imperfective future tense
będę definiować
I will define
będziesz definiować
you will define
będzie definiować
he/she/it will define
będziemy definiować
we will define
będziecie definiować
you all will define
będą definiować
they will define
Imperative
-
definiuj
you define!
niech definiuje
let him/her/it define
definiujmy
let's define
definiujcie
you all define
niech definiują
let them define
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
definiowałam
I defined
definiowałaś
you defined
definiowała
she defined
definiowałyśmy
we defined
definiowałyście
you all defined
definiowały
they defined
Future feminine tense
będę definiowała
I will define
będziesz definiowała
you will define
będzie definiowała
she will define
będziemy definiowały
we will define
będziecie definiowały
you all will define
będą definiowały
they will define
Conditional feminine tense
definiowałabym
I would define
definiowałabyś
you would define
definiowałaby
she would define
definiowałybyśmy
we would define
definiowałybyście
you all would define
definiowałyby
they would define
Conditional perfective feminine tense
definiowałabym była
I would have defined
definiowałabyś była
you would have defined
definiowałaby była
she would have defined
definiowałybyśmy były
we would have defined
definiowałybyście były
you all would have defined
definiowałyby były
they would have defined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
definiowałem
I defined
definiowałeś
you defined
definiował
he defined
definiowaliśmy
we defined
definiowaliście
you all defined
definiowali
they defined
Future masculine tense
będę definiował
I will define
będziesz definiował
you will define
będzie definiował
he will define
będziemy definiowali
we will define
będziecie definiowali
you all will define
będą definiowali
they will define
Conditional masculine tense
definiowałbym
I would define
definiowałbyś
you would define
definiowałby
he would define
definiowalibyśmy
we would define
definiowalibyście
you all would define
definiowaliby
they would define
Conditional perfective masculine tense
definiowałbym był
I would have defined
definiowałbyś był
you would have defined
definiowałby był
he would have defined
definiowalibyśmy byli
we would have defined
definiowalibyście byli
you all would have defined
definiowaliby byli
they would have defined
Impersonal
definiowano by
there would be defined
definiowano by
there would be defined

Examples of definiować

Example in PolishTranslation in English
- Cóż, dla mnie s± nieja¶ni. Ja... Dlaczego muszę koniecznie usiłować definiować polityków jako specyficzn± grupę ludzi?Why am I necessarily attempting to define the politics of a specific group of people?
/Beth miała rację, mówiąc, /że moja wampirza natura nie musi mnie definiować.beth was right when she said that being a vampire doesn't have to define me.
Dlaczego musimy definiować naszą relację?Why do we need to define our relationship?
Dorba, Jeszcze raz, nie lubię tego definiować.Well, again, I don't really like to define it.
Gdy mieliśmy okazję, pokazywaliśmy naszą wartość, nie pozwalając na żadną wątpliwość. Wychodziliśmy do przodu tak bardzo, że można było zacząć definiować śpiewanie, jako bazujące na przeobrażającym dźwięku wychodzącym z ust tych chórzystów.If given the opportunity, we will demonstrate our value beyond any reasonable doubt, so much so that going forward, when you start to define singing, it's going to be based on this transformative sound coming out of these backup singers' mouths.
-Wiesz, jak definiuję "idealizm"?He's young, an idealist. You'll have to be politic. - You know how I define "idealism" ?
A to co zrobimy po niej definiuję kim jesteśmy.Oh. What we do with the hurt from that trauma defines who we are.
Ja definiuję wiarę.I define belief.
Lokalna ordynacja 65 definiuję czarodziejstwo jako"praktykowanie albo wiarę w supernaturalne zdolności"Local ordinance 65 defines witchcraft as "the practice of or belief in supernatural abilities."
Uzależnienia są zwykle uznawane za zjawisko związane z narkotykami, jednak patrząc na to szerzej definiuję uzależnienie jako każde zjawisko, które jest związane z silnym pragnieniem, tymczasową ulgą i długoterminowymi negatywnymi konsekwencjami oraz osłabieniem kontroli nad sobą tak, że dana osobaAddictions are usually considered to be a drug-related issue but looking at it more broadly I define addiction as any behavior that is associated with craving with temporary relief and with long-term negative consequences along with an impairment of control over it so that the person wishes to give it up or promises to do so
- Zależy jak definiujesz zwycięstwo.Well, it depends on how you define winning. - You're here, aren't you?
- Zależy, jak definiujesz "dobry".Depends how you define good.
/Pisząc powieści, definiujesz kulturę.'If you tell the tales, you define the culture.
Jak definiujesz społecznie odpowiedzialny?How do you define socially responsible?
Jak definiujesz szczęście?What do you define as lucky?
- Pieniądz definiuje wartość.It literally defines value.
- Wysoki Sądzie, sekcja Siedem Gamma dwunastej gwarancji definiuje artystę jako osobę, która tworzy oryginalne dzieło artystyczne.Your Honor, Section 7-Gamma of the Twelfth Guarantee defines an artist as a "person who creates an original artistic work."
/Duże rzeczy i trochę mniejsze. To jak sobie z tym radzimy definiuje, kim jesteśmy.- Big things, little ones, how we handle those losses really defines who we are.
2002 I, s. 2730) definiuje sprzedaż wysyłkową jako „każdą czynność odpłatną, dokonywaną w drodze zamówienia i przesłania towaru pocztą lub elektronicznie bez osobistego kontaktu pomiędzy dostawcą a zamawiającym lub bez zapewnienia poprzez zastosowanie środków technicznych lub innego rodzaju, że przesyłka nie zostanie przekazana dzieciom lub młodzieży”.2730) defines sale by mail order as ‘any transaction for consideration carried out by means of the ordering and dispatch of a product by postal or electronic means without personal contact between the supplier and the purchaser or without technical or other safeguards to ensure that the product is not dispatched to children or adolescents’.
23 — Artykuł 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 97/13 definiuje zezwolenie jako „jakiekolwiek zezwolenie określające prawa i obowiązki właściwe dla sektora telekomunikacji, uprawniające przedsiębiorstwa do świadczenia usług telekomunikacyjnych, a w danych przypadkach, do zakładania lub wykorzystywania sieci telekomunikacyjnych w celu świadczenia tych usług, pod postacią »zezwolenia ogólnego« lub »zezwolenia indywidualnego« […]”.23 — Article 2(1)(a) of Directive 97/13 defines authorisations as ‘any permission setting out rights and obligations specific to the telecommunications sector and allowing undertakings to provide telecommunications services and, where applicable, to establish and/or operate telecommunications networks for the provision of such services, in the form of a “general authorisation” or “individual licence” …’.
"Randkę" definiujemy jako kobietę, która zjawi się na przyjęciu do północy.A "date" is defined as a female who arrives at the party by midnight tonight.
- Chyba inaczej definiujemy frajdę.- Turtle, I think we define "fun" differently.
Aktywność ustalona jest nie mniejsza niż 5 jednostek/mg, jedną jednostkę definiujemy jako ilość, która wytwarza jeden μmol amoniaku na minutę w temperaturze 37 °C z 5 g/l mocznika o pH 4.The stated activity is not less than 5 units/mg, one unit being defined as the amount that produces one μmol of ammonia per minute at 37 °C from 5 g/l urea at pH 4.
Ale myślę, że to coś... coś o tym, jak sami siebie definiujemy.But I think there's something... something about the way we define ourselves.
Gdy pozbywamy się naszych 'etykietek', i tego, jak definiujemy samych siebie, Co nam pozostaje?When we strip away our labels, strip away the ways in which we define ourselves, what's left?
- Mnie rozwala, jak tutaj definiują świetny lot.I just love how everyone defines a great plight around here.
/Najlepiej definiują nas /nasze działania w danej chwili,We're best defined by our actions in the moment.
/One definiują, kim jesteśmyThey define who we are.
Ale to dzieci go definiują.But it's the kids who define it.
Ale twoją strategię, nie ważne jak szlachetną w słowach, zdradzają i definiują czyny.But your strategy, no matter how noble the rhetoric, is betrayed and, inevitably, defined by your actions.
Co jest trochę straszne, Bo zawsze definiowałam siebie w ten sposób.Which is kind of scary because that's how I've always defined myself.
Jeszcze przed wyborami Cécile Kyenge definiowała założenia swojej walki na blogu starducongo.com w następujący sposób:Before the elections Cecile Kyenge defined her combat objectives in an article published on blog starducongo.com:
Mówili, że byłeś osobą, która definiowała czasy, w jakich żyjemy.They said that you were a person... who defined the age we live in.
Zalecenia grupy miały formę czterech list projektów priorytetowych obej-mujących14 projektów naetapiezakończenia(głównie projekty Essen), 18 projektów, które miały rozpocząć się do 2010 r., czteryprojektydługoterminoweoraz15innychprojektów istotnych wkontekściespójnościterytorialnej.Zaleceniate stanowiły podstawę obrad Rady Europejskiej, gdy definiowała onalistę 30 projektów priorytetowych(zktórych 19 odnosiło się dokolei) w wytycznych TEN-T w 2004r.The Group’s recommendations took theform offourlists of Priority Projectsincluding 14 projects inthe process ofcompletion(essentiallythe Essen Projects), 18 projects to start before 2010,fourlonger term projects and 15 otherimportant projects for territorial cohesion. These rec-ommendationsformedthebasisofthedeliberationsofthe European Council whenit defined alist of 30 Priority Projects (19 of whichreferredtorail)inthe TEN-T guidelinesin 2004.
A z drugiej strony masz Lavona który wierzy w zachowanie wartości które od zawsze definiowały Bluebell.And on the other hand, you got Lavon, who believes in keeping the values that have defined Bluebell forever.
Program na rzecz przemysłu tekstylnego definiował jako kwalifikujące się projekty dla dużych przedsiębiorstw: projekty badawczo-rozwojowe, projekty polegające na rozpowszechnianiu rezultatów działań badawczo-rozwojowych oraz projekty dotyczące zawierania i rozwijania porozumień o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.The Textile Plan defined the following as eligible projects for large enterprises: R & D projects, projects to disseminate the results of R & D activities and projects to set up and develop inter-company cooperation agreements.
To właśnie Byron definiował romantyzm - chodziło w nim nie o miłość, a o to, by iść własną drogą, przeciwstawiać się autorytetom i iść za głosem serca.So, you see, it was Byron who defined the Romantic Age, which wasn't about love. It was about going your own way. Defying authority and following your heart-.
W wersji mającej zastosowanie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. art. 13 ust. 1 tiret pierwsze WB 1964 definiował „majątek krajowy” jako obejmujący „nieruchomości położone w Niderlandach lub związane z nimi prawa” (o ile nie należą one do niderlandzkiego przedsiębiorstwa).The first indent of Article 13(1) of the WB 1964, in the version applicable from 1 January 1992 to 31 December 2000, defined ‘domestic possessions’ as including ‘immovable property situated in the Netherlands or rights relating thereto’ (in so far as they do not belong to a Netherlands undertaking).
Oświadczenie Rady Europejskiej w sprawie wzmocnienia zdolności dotyczyło zarówno wojskowych, jak i cywilnych ambicji operacyjnych, w tym operacji prowadzonych równocześnie, i definiowało cele obejmujące śmigłowce, europejską flotę transportu powietrznego, interoperacyjność europejskich grup lotniskowców, dane wywiadowcze przekazywane przez satelity, rozminowywanie akwenów morskich, „europejską inicjatywę wymiany młodych oficerów, zainspirowaną programem Erasmus” (Erasmus wojskowy) oraz Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony.The European Council Declaration on strengthening capabilities referred to both military and civilian operational ambitions including in concurrent operations, and defined objectives including on Helicopters, the European Air Transport fleet, European Carrier-group Interoperability, Space-based intelligence, Maritime mine clearance, the “European initiative on the exchange of young officers, inspired by Erasmus” (Military Erasmus) and the European Security and Defence College.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'define':

None found.
Learning languages?