Argumentować (to argue) conjugation

Polish
46 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
argumentuję
I argue
argumentujesz
you argue
argumentuje
he/she/it argues
argumentujemy
we argue
argumentujecie
you all argue
argumentują
they argue
Imperfective future tense
będę argumentować
I will argue
będziesz argumentować
you will argue
będzie argumentować
he/she/it will argue
będziemy argumentować
we will argue
będziecie argumentować
you all will argue
będą argumentować
they will argue
Imperative
-
argumentuj
you argue!
niech argumentuje
let him/her/it argue
argumentujmy
let's argue
argumentujcie
you all argue
niech argumentują
let them argue
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
argumentowałam
I argued
argumentowałaś
you argued
argumentowała
she argued
argumentowałyśmy
we argued
argumentowałyście
you all argued
argumentowały
they argued
Future feminine tense
będę argumentowała
I will argue
będziesz argumentowała
you will argue
będzie argumentowała
she will argue
będziemy argumentowały
we will argue
będziecie argumentowały
you all will argue
będą argumentowały
they will argue
Conditional feminine tense
argumentowałabym
I would argue
argumentowałabyś
you would argue
argumentowałaby
she would argue
argumentowałybyśmy
we would argue
argumentowałybyście
you all would argue
argumentowałyby
they would argue
Conditional perfective feminine tense
argumentowałabym była
I would have argued
argumentowałabyś była
you would have argued
argumentowałaby była
she would have argued
argumentowałybyśmy były
we would have argued
argumentowałybyście były
you all would have argued
argumentowałyby były
they would have argued
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
argumentowałem
I argued
argumentowałeś
you argued
argumentował
he argued
argumentowaliśmy
we argued
argumentowaliście
you all argued
argumentowali
they argued
Future masculine tense
będę argumentował
I will argue
będziesz argumentował
you will argue
będzie argumentował
he will argue
będziemy argumentowali
we will argue
będziecie argumentowali
you all will argue
będą argumentowali
they will argue
Conditional masculine tense
argumentowałbym
I would argue
argumentowałbyś
you would argue
argumentowałby
he would argue
argumentowalibyśmy
we would argue
argumentowalibyście
you all would argue
argumentowaliby
they would argue
Conditional perfective masculine tense
argumentowałbym był
I would have argued
argumentowałbyś był
you would have argued
argumentowałby był
he would have argued
argumentowalibyśmy byli
we would have argued
argumentowalibyście byli
you all would have argued
argumentowaliby byli
they would have argued
Impersonal
argumentowano by
there would be argued
argumentowano by
there would be argued

Examples of argumentować

Example in PolishTranslation in English
- Idę argumentować przed sądem.- I'm going to argue in court.
- To są niesłychane rzeczy, osobiste, subiektywne, tak że trudno argumentować na ich rzecz.I mean incredible things are so very personal, very subjective, they're hard to argue a case for.
ASA nie będzie argumentować przeciwko kaucji.The ASA's not going to argue against a recognizance release.
Argumentowaliśmy, by argumentować over a hairpin.We'd argue just to argue over a hairpin.
Czy poważnie zamiar argumentować o pieniądze na ten dzień żałoby?Are you seriously going to argue about money on this day of grieving?
Tak to argumentuję.So we argue.
"i argumentujesz ten Polanski powinien zostać umieszczony w areszcie,"and you argue that Polanski should be placed in custody,
Kiedy argumentujesz, świszczą.As you argue, they swish.
Ponieważ jeśli argumentujesz prawidłowo, nigdy się nie mylisz.'Cause ifyou argue correctly, you're neverwrong.
1.2 Parlament Europejski argumentuje, iż podczas sprawdzania podań Komitet Doradczy stosuje się do tekstu ogłoszenia rekrutacyjnego, które w przedmiotowej sprawie zobowiązywało kandydatów do załączenia do podania zaświadczeń potwierdzających ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe i obecnie zajmowane stanowisko.1.2 The European Parliament argues that the Advisory Commi ee, when examining an application, is bound by the text of the recruitment notice, which in the current case stipulated that candidates had to enclose, with their le er of application, evidence of their education, professional experience and current post.
2.2 Komisja argumentuje, że procedura stosowana przez służby w tym procesie była zgodna z odpowiednimi zasadami (art.7 załącznika 2 decyzji o udzieleniu pomocy fi nansowej dla projektu [Decyzja]).2.2 The Commission argues that the procedure followed by its services in this process was consistent with the applicable rules (Art 7 of Annex 2 of the decision granting financial assistance to the project [the Decision]).
AES Tisza argumentuje, że umowy PPA nie są selektywne, bowiem umowy długoterminowe istnieją w całym sektorze energii elektrycznej: pomiędzy MVM a wytwórcami, pomiędzy MVM a spółkami dystrybucyjnymi, jak również na potrzeby przywozu energii elektrycznej.AES-Tisza argues that the PPAs are not selective as long-term agreements exist in the entire electricity sector: between MVM and the generators, between MVM and the distribution companies, and for the import of electricity.
AHW argumentuje, że duża część pomocy została wykorzystana na odkupienie niektórych leasingowanych aktywów, aby obniżyć koszty finansowe.AHW argues that a large part of the aid was used to buy back some leased assets in order to reduce financial costs.
AoG argumentuje, że pierwsze postanowienie sądu ze stycznia 2007 r. nie pociąga za sobą istotnej zmiany początkowej preferencyjnej umowy (zob. motyw 16 powyżej).AoG argues that the first court decision of January 2007 did not involve a substantial amendment to the original privilege agreement (see paragraph 16 above).
A zatem, jak argumentują Węgry, węgierska ustawa uniemożliwia zastosowanie jakiejkolwiek wyższej opłaty.Therefore, Hungary argues, the Hungarian Act precludes application of any higher fee.
AES-Tisza Erőmű, Budapesti Erőmű, Csepeli Áramtermelő i Dunamenti Erőmű argumentują, że kryteria istnienia pomocy państwa w czasie zawarcia umów PPA powinny być ocenione w kontekście ówczesnych warunków rynkowych.AES-Tisza Erőmű, Budapesti Erőmű, Csepeli Áramtermelő and Dunamenti Erőmű argue that the criteria for the existence of State aid at the time of the conclusion of the PPAs should be assessed in the context of the market conditions that prevailed at that time.
APA i APA-OTS argumentują, że przyznany rabat w wysokości 25% jest jedynie logiczną konsekwencją tego, co i tak zostało już ustalone w umowie podstawowej.APA and APA-OTS argue that the 25% price reduction now granted was merely the logical development of existing provisions of the basic agreement.
Ale internauci nie zawsze argumentują na forach za większą wolnością.But netizens do not always argue for greater freedoms across the board.
Banki argumentują, że środek nie może być przypisany państwu, ale PSE.The Banks argue that the measure cannot be imputed to the State, but to PSE.
- nie argumentuj.- Don't argue. Pay the man.
2.2 Komisja argumentowała, że zamówienie przyznano zgodnie z obowiązującymi regułami postępowania, oraz że Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych wydał opinię pozytywną.2.2 The Commission argued that the contract was awarded in accordance with the procedural rules in force and that the Advisory Commi ee on Procurement and Contracts had delivered a favourable opinion.
APP argumentowała, że sprzedaż eksportowa jednego z jej przedsiębiorstw współpracującego przy dochodzeniu nie powinna była zostać pominięta przy obliczaniu marginesu dumpingu, nawet jeśli nie ma odpowiadających produktów.APP argued that the export sales of one of its companies cooperating with the investigation should not have been disregarded from the dumping margin calculation even if there are no matching products.
AoG argumentowała, że jej roczne zużycie gazu wynikające z umowy wynosi 13,5 % całkowitego krajowego zużycia oraz że jej rzeczywiste roczne zużycie gazu wynosi 10,5 % całkowitego krajowego zużycia.AoG has argued that its yearly contractual gas consumption equals to 13,5 % of the total national consumption and that its yearly actual gas consumption equals to 10,5 % of the total national consumption.
CIGME argumentowała, że przyjęte dla określenia marginesu dumpingu dla niewspółpracujących producentów eksportujących podejście nie jest spójne z metodologią stosowaną przez Komisję w poprzednim dochodzeniu w sprawie przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków w odniesieniu do przywozu rowerów z Chin, co mogłoby prowadzić do nieuzasadnionych sztucznych rezultatów w ramach pojedynczego postępowania.The CCCME argued that the approach followed for the determination of the dumping margin of non-cooperating exporting producers is inconsistent with the methodology followed by the Commission in the previous expiry review investigation concerning imports of bicycles from China, and this could lead to unreasonably artificial results in the framework of a single proceeding.
Dania argumentowała, że środki te stanowiły rekompensatę dla TV2 za koszty netto ponoszone w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług w interesie ogólnym, które to zobowiązanie zostało jej powierzone zgodnie z zasadami stanowionymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Altmark.However, Denmark has argued that these measures compensate TV2 for the net cost incurred in discharging the task in the general interest entrusted to it according to the principles established by the Court of Justice in the Altmark case.
Ani władze węgierskie, ani zainteresowane strony nie argumentowały, że umowy PPA są zgodne z art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE.Neither the Hungarian authorities nor the interested parties argued that the PPAs were compatible with Article 87(3)(b) of the EC Treaty.
Dwie inne strony zainteresowane postępowaniem argumentowały, że z zakresu definicji produktu należy wyłączyć łączniki kablowych rur osłonowych wykonane z żeliwa ciągliwego oraz, w szczególności, okrągłe skrzynki przyłączowe z żeliwa ciągliwego, które są kluczowym elementem wszystkich kablowych rur osłonowych oraz instalacji łącznikowych rur osłonowych.Two other interested parties argued for exclusion from the product scope of malleable iron electrical conduit fittings and, in particular, malleable iron threaded circular junction boxes that are a key component of all electrical conduit tube and conduit fittings installations.
Elektrownie Budapeszt i Csepel argumentowały, że umowy PPA należy traktować jako realizację usług UOIG na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.The Budapest and Csepel power plants have argued that the PPAs should be regarded as implementing SGEIs for the purpose of securing electricity supplies.
Istotnie, zainteresowane strony argumentowały w zgłoszonych uwagach (w odniesieniu do szeregu kryteriów oceny), że Komisja powinna uwzględnić tylko uwarunkowania, które kształtowały sytuację w momencie podpisywania KDT.In their comments, the interested parties argued (with reference to several assessment criteria) that the Commission should consider only the situation prevailing when the PPAs were signed.
Jak wspomniano powyżej, władze islandzkie argumentowały w swoich uwagach do decyzji o wszczęciu postępowania, że budynki sprzedano po cenie rynkowej, i na poparcie tego stwierdzenia powołały się między innymi na wycenę budynku nr 869 sporządzoną przed niezależnego eksperta, o której mowa powyżej.As mentioned before the Icelandic authorities argued in their comments to the opening decision that the buildings were sold at market price and to support this statement they amongst other referred to the independent expert valuation of building 869, mentioned above.
David, argumentowałeś na jego sprawie o zwolnienie za kaucją, że genetyka musi być wzięta przez sąd pod uwagę.David, you argued at his bail hearing that genetics have to be considered in court.
Autor argumentował obydwie strony tak błyskotliwie, że nie wiedziałeś kto miał rację.I know. The writer argued both sides so brilliantly you didn't know who was right.
Bośniacki producent eksportujący argumentował, że udział producentów unijnych w rynku spadł na rzecz przywozu z Chin i Korei, ale argument ten nie został potwierdzony faktami, gdyż przywóz z tych krajów był w rzeczywistości marginalny.The Bosnian exporting producer argued that market share of Union producers has been lost to imports from China and Korea but this claim is not supported by the actual facts as imports from these countries were marginal.
Co się tyczy zarzutów, że przemysł wspólnotowy nie inwestowałby w zakłady we Wspólnocie, nawet gdyby sytuacja finansowa się poprawiła, użytkownik argumentował, że wniosek taki można wysnuć na podstawie zachowania przemysłu wspólnotowego po ustanowieniu w 1995 r. ostatecznych ceł antydumpingowych na przywóz nadtlenodisiarczanów z ChRL na mocy wspomnianego uprzednio rozporządzenia (WE) nr 2961/95 (patrz: motyw 10 powyżej).As far as the allegations are concerned that the Community industry would not invest in its production facilities in the Community, even if its financial situation improved, the user argued that this conclusion can be drawn on the basis of the Community industry's behaviour further to the imposition of definitive anti-dumping duties on imports of peroxodisulphates originating in the PRC in 1995 by Regulation (EC) No 2961/95 (see recital 10).
Dr Hillman argumentował, że offset CO nie ma większego sensu z uwagi na rozmiar problemu globalnego ocieplenia. „Czeka nas ekologicznyDr Hillman argued that carbon off setting is largely an irrelevance, due to the gravity of global warming.
Importer argumentował, że częściowe zawieszenie byłoby uzasadnione z perspektywy interesu Wspólnoty, zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.The importer argued that a partial suspension would be justified on grounds of Community interest according to Article 14(4) of the basic Regulation.
Akcjonariusze mniejszościowi argumentowali również, że Komisja w swojej decyzji w sprawie Hypo Real Estate zaakceptowała cenę nowych akcji, która przekraczała cenę giełdową, nie kwestionując jej adekwatności w kontekście podziału obciążeń.The minority shareholders also argued that in its Decision on HRE the Commission accepted a price for new shares that was above the stock exchange price without questioning its adequacy for burden sharing purposes.
Ci sami eksporterzy argumentowali, że spadek wyników eksportowych w przemyśle wspólnotowym, o którym mowa w motywie (111) rozporządzenia tymczasowego, nie był nieznaczny i wraz z innymi czynnikami, które nie były związane z chińskim wywozem, mógł przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego.The same exporters argued that the decline of the export performance of the Community industry, mentioned in recital 111 of the provisional Regulation, was not negligible and, added to other factors not related to the Chinese exports, would account for the deterioration of the financial situation of the Community industry.
Importerzy argumentowali także, że ceny konsumenckie wzrosną w wyniku środków ostatecznych i że wzrost ten może nawet osiągnąć poziom cła ad valorem.Importers also argued that consumer prices would increase as a result of definitive measures, and that this price increase may even reach the percentage of any ad valorem duty.
Importerzy argumentowali, iż producent wspólnotowy jest monopolistą we Wspólnocie i środki antydumpingowe jeszcze bardziej wzmocniłyby jego pozycję.The importers argued that the Community producer holds a monopoly in the Community and anti-dumping measures would enforce its position even further.
Na koniec należy zauważyć, że z jednej strony przetwórcy argumentowali, że wydajność jest niewystarczająca do zaspokojenia popytu na terytorium Wspólnoty, a z drugiej strony winili przemysł wspólnotowy o zainwestowanie w nową wydajność, co w domniemaniu miałoby przynieść szkodę.Finally, it is noteworthy that on the one hand, processors argued that the capacity is insufficient to fulfil the Community demand, and on the other hand, blamed the Community industry for having invested in new capacity that would have allegedly been a cause of injury.
AETMD argumentowało, że podstawa cen eksportowych zastosowana do obliczenia marginesu dumpingu nie jest reprezentatywna.It argued that the basis of the export prices used for the calculation of the dumping margin were not representative.
BPNA argumentowało, że mieszanki zawierające mniej niż 15 % nie są produktem podobnym dla produktu objętego postępowaniem.BPNA argued that blends less than 15 % are not a like product for the product concerned.
Dodatkowo kilku importerów objętych próbą, zwłaszcza większe ogólnoświatowe marki obuwnicze, argumentowało, że posiadają oni długoterminowe strategiczne relacje z określonymi grupami wytwórczymi w ChRL i Wietnamie, bazujące na wysokich standardach jakości, normach społecznych, bezpieczeństwa i środowiskowych, których zbudowanie zajęło wiele lat.It has been further argued by several sampled importers, notably the larger global footwear brands, that they have long-term strategic relationships with certain factory groups in the PRC and Vietnam on the basis of high quality, social, safety and environmental standards which took years to cultivate.
Jak argumentowało przedsiębiorstwo, mimo że takie poważne problemy finansowe nie muszą skończyć się upadłością, fakt, iż akcjonariusz państwowy ratował przedsiębiorstwo (w tym poprzez odpis długów) w sytuacji, w której w normalnych warunkach rynkowych akcjonariusz nie podejmowałby takich działań, wskazuje na wątpliwe stosowanie wspomnianych przepisów w tym konkretnym przypadku.Although, as argued by the company, such significant financial difficulties may not necessarily result in bankruptcy, the fact that the State-owned shareholder rescued the company (including through debt write-off), in a situation where under normal market conditions a shareholder would not have done this, indicates that the application of such law to this particular case is doubtful.
Jedno przedsiębiorstwo argumentowało również, iż państwowy akcjonariusz posiadający większość akcji przedsiębiorstwa, który w konsekwencji powołuje większość członków zarządu, nie może wywierać znaczącego wpływu na decyzje przedsiębiorstwa.It was also argued by one company that the State-owned shareholder owning the majority of the company’s shares, and which consequently nominated the majority of the members of the board, could not significantly influence the company’s decisions.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'argue':

None found.
Learning languages?