Постои (to exist) conjugation

Macedonian
34 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
постојам
I exist
постоиш
you exist
постои
he/she/it exists
постоиме
we exist
постоите
you all exist
постојат
they exist
Future tense
ќе постојам
I will exist
ќе постоиш
you will exist
ќе постои
he/she/it will exist
ќе постоиме
we will exist
ќе постоите
you all will exist
ќе постојат
they will exist
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би постоел
I (masculine) would have existed
би постоела
I (feminine) would have existed
би постоел
you (masculine) would have existed
би постоела
you (feminine) would have existed
би постоел
he would have existed
би постоела
she would have existed
би постоело
it would have existed
би постоеле
we would have existed
би постоеле
you all would have existed
би постоеле
they would have existed
Past perfect tense
сум постоел
I (masculine) have existed
сум постоела
I (feminine) have existed
си постоел
you (masculine) have existed
си постоела
you (feminine) have existed
е постоел
he has existed
е постоела
she has existed
е постоело
it has existed
сме постоеле
we have existed
сте постоеле
you all have existed
сум постоеле
they have existed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
постоев
I was existing
постоеше
you were existing
постоеше
he/she/it was existing
постоевме
we were existing
постоевте
you all were existing
постоеја
they were existing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев постоел
I (masculine) had existed
бев постоела
I (feminine) had existed
беше постоел
you (masculine) had existed
беше постоела
you (feminine) had existed
беше постоел
he had existed
беше постоела
she had existed
беше постоело
it had existed
бевме постоеле
we had existed
бевте постоеле
you all had existed
беа постоеле
they had existed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе постоев
I will have existed
ќе постоеше
you will have existed
ќе постоеше
he/she/it will have existed
ќе постоевме
we will have existed
ќе постоевте
you all will have existed
ќе постоеја
they will have existed
Past aorist tense
Imperative tense
-
постој
you exist
-
-
постојте
you all exist
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум постоел
I (masculine) will exist
ќе сум постоела
I (feminine) will exist
ќе си постоел
you (masculine) will exist
ќе си постоела
you (feminine) will exist
ќе е постоел
he will exist
ќе е постоела
she will exist
ќе е постоело
it will exist
ќе сме постоеле
we will exist
ќе сте постоеле
you all will exist
ќе сум постоеле
they will exist

Examples of постои

Example in MacedonianTranslation in English
Семето за идни акции постои: задачата пред на се да му помогнеме да пушти корен и да процвета.The seeds for future actions exist: the task ahead is to help them take root and flourish.
Со растот на овие барања, на пример, за замена на хемикалии, постои можност да се појават зголемени конфликти со сегашната употреба на храната, транспортот и одморот.As these demands increase, for example for chemical substitutes, there are likely to be increasing conflicts with existing uses for food, transport and leisure.
Група жени во Индија демонстрираа за тоа дека и покрај нееднаквоста меѓу половите што постои во оваа земја и нивната ниска економска состојба, тие можат да постанат силен извор за борба против климаските промени и намалување на гасовите кои ги предизвикуваат.A group of women in India have demonstrated that despite the existing gender inequity and their low economic status, they can become a powerful resource to tackle climate change and reduce the emissions that cause it.
Колку е слична онлајн динамиката во тој регион со она што постои во другите делови на Русија и низ светот?How similar are that region’s online dynamics to what exists in other parts of Russia and the world?
Малечка Мис Танга постои, не бидејќи нема закони кои го забрануваат настанот, туку затоа што нашата социјална свест го толерира и одобрува.Little Miss Thong isn't wrong, what's wrong is the setting it takes place in. With rum involved, there's nothing that can be done with children. Little Miss Thong doesn't exist because there aren't laws to prohibit it, but because our social conscience tolerates and approves it.
Таа и јас, иако ја плаши и го негира тоа, сме дел од оваа држава, различни ќерки на оваа земја, саканите и несаканите плодови на процсот.Таа мора да признае дека јас постојам, јас сум, дека оваа Санчез бара од неа право да критикува.She and I, although it scares her and she denies it, are part of this country… very different daughters of this land, the fruits beloved and not beloved of the process. She will have to recognize that I exist, I am, that this Sanchez demands her right to criticize the follies of its windmills.
Но, можеби јас постојам само во твојот мозок.I mean, yeah, maybe I only exist in your mind.
Како да не постојам.Hmm? It's like I don't even exist.
Ќе нема причини да постојам.There will be no reason for me to exist.
Но, бев наполно убедена, дека тој не знае ни дека постојам.Only I was totally convinced that he didn't even know I existed.
Иако возрасната дискриминација е нелегална во Израел секој кој е во индустријата на високата технологија знае дека тоа е „Бегството на Логан“ т.е. ако си постар од 55 години, ти едноставно не постоиш.While age discrimination is illegal in Israel, anyone in the hi-tech industry knows that it’s “Logan’s Run”; i.e. if you are over 55, you simply do not exist.
Не постоиш.You don't exist.
Те испратив тебе, бидејќи не постоиш.I send you because you don't exist.
Никој не занеше дека ти постоиш.No one even knew you existed.
Нема ни да постоиш.He'll never even exist.
Ние постоиме, но не можеме да зборуваме отворено.We exist, but we cannot speak out.
Амнести интернејшнал не знае дека постоиме.Amnesty International doesn't know we exist.
Ние постоиме такви какви што сме веќе 1000 години.We have existed this way for thousands of years.
Што значи дека шпионите на Дубаку не можат да не пратат нас затоа што официјално, ние не постоиме.Which means that Dubaku's spies cannot track us because officially, we don't exist.
Зашто ние не постоиме.Because we do not exist.
- Знам. ... Дека вие момци постоите овде, а јас не.Because you guys exist here and I don't.
Секој треба да падне на колена и да им се заблагодари на Господ и на мене дека ви дозволуваме да постоите тука .Every stinking one of you should get down on your knees and thank God and me for letting you continue to exist in our kingdoms.
Се додека вие постоите, кошмарите постојано ќе доаѓаат.As long as you exist, the nightmares will come again and again.
Единствената причина што постоите е што сите сакаат да живат вечно.The whole reason you exist is 'cause everyone wants to live forever.
Ништо, престанувате да постоите во возот.Nothing. You cease to exist on the train.
Целта е да се констатира дали финансиските искази го покажуваат вистинскиот и чесен увид во резултатите за годината и за финансиската состојба на крајот на годината: дека деловните трансакции , средствата и обврските биле потполно и правилно внесени во сметководствените книги, дека навистина постојат, дека му припаѓаат на телото кое се ревидира и дека правилно се претставени во финансиските извештаи.The objectiveis to establish whether the financial statements show a true and fair viewof the results for the yearand the financial situation at the year end: that transactions, assets and liabilities have been fully and correctly enteredinto the accounting records; that they exist; that they belong to the audited body; and that they are correctlypresented in the financial statements.
Целта е да се обезбеди дека сите трансакции се извршени во согласност со важечките правила и прописи, навистина да постојат, се правилно пресметани и дека корисниците на помошта од ЕУ ги исполниле своите обврски.The objectiveis to ensure that transactions have been executed in accordance with the relevantrules andregulations, that they exist in reality, have been correctly calculated and that the beneficiaries of EU aid havefulfilled their obligations.
Средствата или обврските на датата на билансот навистина постојат и се во сопственост на известувачот.Existence and ownership the asset or liability exists at the balance sheet date and is proper to the reporting body
Додека постојат студии кои ги обработуваат темите за употребата на виртуелниот простор низ цела Русија (Беркман Центарот за интернет и општество од Харвард има направено вредни студии на оваа тема), сепак виртуелно не постојат достапни информации за блогосферата во Северен Кавказ.While there are existing studies that address the use of social virtual space across all Russia (notably, Harvard’s Berkman Center for Internet and Society has done valuable work in this field), virtually no information is available about the blogging world of the Russian North Caucasus.
Посилна атмосфера може да се почувствува во кинеските квартови, кои постојат во скоро сите поголеми градови во Индонезија, како што се Медан (Провинцијата Северна Суматра), Џакарта и Семаранг (провинцијата централна Јава).The atmosphere can be felt stronger in the China towns, which exist in almost all major cities in Indonesia, such as in Medan (North Sumatra province), Jakarta and Semarang (Central Java province).
Официално, таа не постој.Other than that, it doesn't exist.
-Но кога на Б гласот би бил мој, тој не би постоел, знаеш.Yeah, but it wouldn't be his voice. It would be mine, what with him not existing and all.
Патувањето низ времето во иднината е толку нелегално, што кога нашите работодавци сакаат да ги раскинат нашите договори, тие, истотака, сакаат да ја избришат секоја трага од нивната врска со нас што некогаш постоела.Time travel in the future is so illegal... ...that when our employers want to close our contracts... ...they'll also want to erase any trace of their relationship with us ever existing.
Системов произведува повеќе отпад од сите други системи кои постоеле во историјата на планетата.This system is more wasteful than all the other... existing systems in the history of the planet.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

посади
plant
посвои
adopt
поседи
sit for a while
посети
visit
посиви
turn grey
посоли
salt
посочи
point out

Similar but longer

построи
align

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'exist':

None found.
Learning languages?