Turēt (to hold) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
turu
I hold
turi
you hold
tur
he/she/it holds
turam
we hold
turat
you all hold
tur
they hold
Past tense
turēju
I held
turēji
you held
turēja
he/she/it held
turējām
we held
turējāt
you all held
turēja
they held
Future tense
turēšu
I will hold
turēsi
you will hold
turēs
he/she/it will hold
turēsim
we will hold
turēsiet
you all will hold
turēs
they will hold
Imperative mood
-
turi
you hold
-
-
turiet
you all hold
-
Es/tu/...
Conditional mood
turētu
I would hold

Examples of turēt

Example in LatvianTranslation in English
Pretēji aizdevumiem un debitoru parādiem, līdz galam turēti ieguldījumi nevar kļūt par apdrošinātiem posteņiem saistībā ar procentu likmes riska vai priekšapmaksas riska apdrošināšanu, jo ieguldījuma noteikšana kā līdz galam turēts ieguldījums, paredz nodomu attiecīgo ieguldījumu turēt līdz tā beigu termiņam neatkarīgi no šāda ieguldījuma patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņām, kas var tikt attiecinātas uz procentu likmju izmaiņām.Unlike loans and receivables, a held-to-maturity investment cannot be a hedged item with respect to interest-rate risk or prepayment risk because designation of an investment as held to maturity requires an intention to hold the investment until maturity without regard to changes in the fair value or cash flows of such an investment attributable to changes in interest rates.
Lai finanšu aktīvs tiktu klasificēts kā līdz termiņa beigām turēts ieguldījums, tam ir jābūt atsaucamam, lai emitents to varētu atsaukt, ja turētāja nodoms ir un tas spēj to turēt līdz tas tiek atsaukts vai līdz termiņa beigām un turētājs pārsvarā varētu atgūt tā uzskaites vērtību.The criteria for classification as a held-to-maturity investment are met for a financial asset that is callable by the issuer if the holder intends and is able to hold it until it is called or until maturity and the holder would recover substantially all of its carrying amount.
Finansu aktīvs, kas ir nosedzošs (t.i., īpašniekam ir tiesības prasīt, ka emitents atmaksā vai atsauc finansu aktīvu pirms termiņa) nevar tikt klasificēts kā līdz termiņa beigām turēts ieguldījums, jo pārdošanas iezīme finanšu aktīvā ir neatbilstoša izteiktajam nodomam turēt finanšu aktīvu līdz termiņa beigām.A financial asset that is puttable (ie the holder has the right to require that the issuer repay or redeem the financial asset before maturity) cannot be classified as a held-to-maturity investment because paying for a put feature in a financial asset is inconsistent with expressing an intention to hold the financial asset until maturity.
Viņa jūtas tik labi, kad viņu turu un aizskaru.Feels so good inside When you hold her And you touch her When you hold her And you touch her
Rokā turu Kalambola kausu.Only I'm head boy. And I'm holding the Quidditch Cup.
Redzu, ka turu akmeni.I see myself holding the Stone.
Trīspunktu hidraulisko pacelšanas mehānismu darbina ar vadības ierīcēm, kas funkcionē pēc principa “turi nospiestu, lai darbotos” (hold-to-run principle);”;The three-point hydraulic lifting mechanism is actuated by means of controls which operate on the “hold-to-run principle”;’
Startera ierīcei jādarbojas atbilstīgi principam “turi nospiestu, lai darbotos”, proti, vadītājam vismaz trīs sekundes jādarbina ierīce.The start control shall work according to the “hold-to-run principle” for at least the first three seconds of actuation.
Re, turi šo!Here, hold this.
Es viņas turēšu.I will hold them.
Cita starpā Francija apņemas, ka kopā ar vienu partneri tiks radīts kopīgs uzņēmums, kurā Alstom saglabās kopīgu kontroli un turēs maksimāli 50 % kapitāla un kas attieksies uz Alstom darbību Hydro Power [14] (2002./2003. gadā apgrozījums 879 miljoni euro un 4680 darbinieku).France also undertakes that a joint venture, in which Alstom will retain joint control and will hold a maximum of 50 % of the capital, will be set up with a partner to cover Alstom's ‘Hydro Power’ business [14] (in 2002/2003, turnover of EUR 879 million and workforce of 4680).
SPM Betriebsgesellschaft turēs atlikušās pensiju saistības attiecībā pret WestLB esošajiem un bijušajiem darbiniekiem.SPM Betriebsgesellschaft will hold the remaining pension obligations towards WestLB's current and former employees.
Tas turēs tevi pie vārda.The Ring is treacherous. We will hold you to your word.
Tā vietā nodevuma saņēmējs turētu nodoto aktīvu, lai iegūtu maksājumus saskaņā ar garantijas vai pārdošanas iespēju līgumu.Instead, the transferee would hold the transferred asset so as to obtain payments under the guarantee or put option.
Saskaņā ar šo scenāriju aktīvu pārvaldes sabiedrība turētu “sliktākas kvalitātes aktīvus”, kuri netiktu nodoti ne NAMA, ne bankai ar labo aktīvu kvalitāti (kuras portfeļa vērtība sadalīšanas laikā būtu EUR 13,6 miljardi), un aktīvi tiktu pārvaldīti tā, lai pēc iespējas palielinātu to atgūstamo vērtību, tanī pašā laikā samazinot valsts finansējumu.In that scenario, the asset management company would hold ‘lower quality assets’ that would not be transferred to NAMA or the good bank (book of EUR 13,6 billion at split), and would be managed to maximise asset recovery values while minimising State funding.

More Latvian verbs

Related

apturēt
stop
izturēt
endure
paturēt
keep
saturēt
contain

Similar

cerēt
hope
derēt
suit
perēt
hatch
tecēt
flow
ticēt
believe
varēt
be able

Similar but longer

apturēt
stop
izturēt
endure
paturēt
keep
saturēt
contain

Random

bļaut
yell
domāt
think
jautāt
ask
labot
correct
novērst
prevent
pagriezties
turn
priecāties
be glad
raudāt
cry
sakrist
coincide
zagt
steal

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'hold':

None found.
Learning languages?