Atvērt (to open) conjugation

Latvian
14 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
atveru
I open
atver
you open
atver
he/she/it opens
atveram
we open
atverat
you all open
atver
they open
Past tense
atvēru
I opened
atvēri
you opened
atvēra
he/she/it opened
atvērām
we opened
atvērāt
you all opened
atvēra
they opened
Future tense
atvēršu
I will open
atvērsi
you will open
atvērs
he/she/it will open
atvērsim
we will open
atvērsiet
you all will open
atvērs
they will open
Imperative mood
-
atver
you open
-
-
atveriet
you all open
-
Es/tu/...
Conditional mood
atvērtu
I would open

Examples of atvērt

Example in LatvianTranslation in English
PTO grafiks CXL pieprasa Kopienai atvērt ikgadēju importa tarifu kvotu 169000 nobarošanai paredzētu jaunbuļļu.The WTO schedule CXL requires the Community to open an annual import tariff quota for 169000 head of young male bovine animals for fattening.
PTO plāns CXL pieprasa Kopienai atvērt ikgadēju importa kvotu 53000 tonnām saldētas liellopu gaļas ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 02062991 (kārtas numurs 09.4003).The WTO schedule CXL requires the Community to open an annual import quota of 53000 tonnes of frozen beef covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991 (order number 09.4003).
Atbilstoši Lauksaimniecības nolīgumam [2], kas noslēgts Urugvajas raunda daudzpusīgo tirdzniecības sarunu laikā, Kopiena apņēmās no 1995. gada 1. jūlija ar zināmiem nosacījumiem atvērt Kopienas tarifu kvotas konservētām Agaricus spp. ģints sēnēm, uz kurām attiecas KN kodi 07119040, 20031020 un 20031030.Following the Agreement on Agriculture [2] concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations, the Community undertook to open from 1 July 1995, under certain conditions, Community tariff quotas for preserved mushrooms of the genus Agaricus spp. falling within CN codes 07119040, 20031020 and 20031030.
Kapteiņi, kapteiņa vecākie palīgi, vecākie mehāniķi, otrie mehāniķi un visas citas personas, kas tieši atbild par pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, kravu iekraušanu, izkraušanu vai nostiprināšanu vai korpusa atveru aizvēršanu uz ro-ro pasažieru kuģiem, ir izgājuši apstiprinātu sagatavošanas kursu pasažieru drošības, kravas drošības un korpusa drošības jautājumos, kas paredzēts STCW kodeksa 4. punkta A-V/2. iedaļā.Masters, chief mates, chief engineer officers, second engineer officers and every person assigned immediate responsibility for embarking and disembarking passengers, loading, discharging or securing cargo, or closing hull openings on board ro-ro passenger ships shall have completed approved training in passenger safety, cargo safety and hull integrity as specified in Section A-V/2, paragraph 4, of the STCW Code.
ja vara krāsns vākam ir trīs dažāda diametra atveres 90o leņķī vienai pret otru, var aptvert visa mērījumu diapazona dažādus intervālus (atveru diametrs aptuveni no 0,30 līdz 4,50 mm).if the copper furnace lid has three openings of different diameters at 90o to each other, various vapour pressure ranges within the overall measuring range can be covered (openings between approximately 0,30 and 4,50 mm diameter).
Ieguldījumi tika sadalīti trīs daļās: 1) ielādes vagonu nomaiņai, ITL 5 miljardi (apmēram 2500000 euro); 2) jumta atveru nomaiņai un jumta izlīdzināšanai (piemēram, visa jumta rekonstrukcijai), ITL 7,7 miljardi (apmēram 3300000 euro); un 3) sliežu sistēmas nomaiņai, ITL 1,5 miljardi (apmēram 750000 euro).The investment breaks down into three components: (1) replacing the charging cars, ITL 5 billion (about EUR 2500000); (2) replacing the roof openings and levelling the roof (i.e. reconstructing the entire roof), ITL 7,7 billion (about EUR 3300000); and (3) replacing the rail system, ITL 1,5 billion (about EUR 750000).
Grafiks to sekundāras nozīmes ceļu uzlabošanai, kurus pakāpeniski atver transportlīdzekļiem, kas atbilst Direktīvā 96/53/EK noteiktajām robežvērtībāmTimetable for upgrading the secondary road network on which there will be a progressive opening for vehicles complying with the limit values of Directive 96/53/EC
Šā lēmuma III un IV pielikumā minētās tarifu kvotas atver atbilstīgi minētajos pielikumos paredzētajiem nosacījumiem.The tariff quotas referred to in Annex III and Annex IV shall be open under the conditions laid down therein.
Summas, kas atbilst minētajām kompensācijām, katru mēnesi iemaksā kontā, ko Centrs atver katram attiecīgajam personāla loceklim, lai veidotu garantijas fondu, kurš paredzēts, lai segtu kases vai bankas iztrūkumu, par ko atbild attiecīgais personāla loceklis, tādā mērā, kādā šis iztrūkums nav segts ar apdrošināšanas sabiedrību kompensācijām.The sums corresponding to these allowances shall be credited each month to an account opened by the Centre on behalf of each official in order to establish a guarantee fund for the purpose of covering any cash or bank shortage for which the person concerned might render himself liable, in so far as such a shortage has not been covered by refunds from insurance companies.
Tiesa sākotnēji šajā ziņā šķita atveram durvis, pārmetot Pirmās instances tiesai, ka tā bez atbildes ir atstājusi argumentu, saskaņā ar kuru SNI lēmuma juridiskā ietekme uz Eiropas Kopienu “varēja atspēkot Tiesas secinājumu, ka PTO noteikumiem nav tiešas iedarbības, un attaisnot Kopienu tiesas veikto direktīvu [..] likumības pārbaudi, ņemot vērā šos noteikumus, prasītājas prasības par zaudējumu atlīdzību ietvaros” 48. Bet durvis tika ātri aizvērtas, jo Kopienu tiesa nolēma, ka prejudiciāla nolēmuma par spēkā esamības novērtējumu 49 ietvaros vai prasības par zaudējumu atlīdzību pamatošanai 50uzMoreover, the Court of Justice had, it is true, appeared initially to have opened the door on this point, having reproached the Court of First Instance for having failed to respond to an argument that the legal effects of a DSB decision vis-à-vis the European Community ‘called into question the Court’s finding that the WTO rules did not have direct effect and provided grounds for a review by the Community courts of the legality of Directives … in the light of those rules in the action for damages brought by the then applicant’.
Ja gribēšu runāt, es atvēršu muti un runāšu.If l want to speak, l will open my mouth and speak.
Pasākumi pieprasījuma pusē atvērs jaunus tirgus biotehnoloģiju inovācijai.Demand-side measures will open new markets for biotechnology innovation.
Savukārt šīs valstis pakāpeniski atvērs savus tirgus turpmākajos 15 gados, nosakot vairākus būtiskus izņēmumus, kas atspoguļo to attīstības vajadzības.In return, they will open their markets gradually over the next 15 years, with a number of important exceptions reflecting their development needs.
Uzmanību, trapu atvērs pēc 15 sekundēm.Attention: Ramp will open in 15 seconds.

More Latvian verbs

Related

aizvērt
close
vērt
string

Similar

atvest
bring

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aplaudēt
applaud
atslēgt
unlock
berzt
rub
gaudot
howl
ieviest
establish
klusēt
be silent
novest
lead down
ogot
pick berries
pārbaudīt
check
tirgot
vend

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'open':

None found.
Learning languages?