Sutaupyti (to save) conjugation

Lithuanian
21 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sutaupau
I save
sutaupai
you save
sutaupo
he/she saves
sutaupome
we save
sutaupote
you all save
sutaupo
they save
Past tense
sutaupiau
I saved
sutaupei
you saved
sutaupė
he/she saved
sutaupėme
we saved
sutaupėte
you all saved
sutaupė
they saved
Past freq. tense
sutaupydavau
I used to save
sutaupydavai
you save
sutaupydavo
he/she used to save
sutaupydavome
we used to save
sutaupydavote
you all used to save
sutaupydavo
they used to save
Future tense
sutaupysiu
I will save
sutaupysi
you will save
sutaupys
he/she will save
sutaupysime
we will save
sutaupysite
you all will save
sutaupys
they will save
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
sutaupyčiau
I would save
sutaupytum
you would save
sutaupytų
he/she would save
sutaupytume
we would save
sutaupytute
you all would save
sutaupytų
they would save
Imperative mood
-
sutaupyk
you save
-
-
sutaupykite
you all save
-

Examples of sutaupyti

Example in LithuanianTranslation in English
Norint sumažinti iš kalkių gamybos procesų išmetamą kietųjų atliekų kiekį ir sutaupyti žaliavų, GPGB yra taikyti šiuos metodus:In order to reduce the solid wastes from the lime manufacturing processes and to save raw materials, BAT is to use the following techniques:
Dėl Komisijos pasiūlymo atleisti labai mažas įmones nuo įpareigojimo taikyti apskaitos reikalavimus, valstybės narės galės sudaryti sąlygas kiekvienai iš 5,4 mln. Europos labai mažų įmonių per metus sutaupyti apie 1 170 EUR.The Commission proposal to exempt micro-enterprises from the accounting requirements gives the possibility to Member States to allow each of the 5.4 million micro-enterprises in Europe to save around €1 170 a year.
Dažnai, norint sutaupyti laiko, rengiamas pokalbis su grupe kandidatų, kuris nėra suplanuotas iš anksto (nėra apibrėžtos struktūros).Usually, a mixed group interview, which is not prepared in advance (non-structured), is used in order to save time.
Strateginė regiono reikšmė dar labiau išaugtų, jeigu Kinija, kuri dabar kaip tik atlieka atitinkamą tyrimą, norėdama sutaupyti laiko, savo produkciją į Baltijos šalių uostus siųstų ne laivais Sueco kanalu, o geležinkeliu per Sibirą. Tokiu būdu „Rail Baltica“ linija galėtų tapti šio tranzito šiaurės–pietų ašimi.The region’s strategic importance could increase greatly, however, if China — as it is currently contemplating — chooses to save time by dispatching its products by rail across Siberia to the Baltic ports rather than by boat through the Suez Ca- time this article was written (November 2005).
Įsigaliojus naujajam ES teisės aktui, liepos mėn. kainos pradėjo kristi, o spalio mėn. visi 400 mln. ES mobiliųjų telefonų naudotojų, skambindami ar atsiliepdami į skambučius kitoje valstybėje narėje, jau galėjo sutaupyti iki 60 %.Thanks to a new EU law, prices started tumbling in July, and by October all 400 million EU mobile users were able to save up to 60% on calls made or received in another member country.
Aš sutaupiau ant mašinos draudimo.I just saved a bunch of money on my car insurance.
Na taip, bet buvau netoliese ir pamaniau užsuksiu, sutaupiau tau kelionę.Yes, I was in the neighbourhood and thought i'd stop by, save you the drive.
Arba sutaupiau tau devynias minutes, arba netekau darbo.Three minutes? Well, either I've saved you nine, or I've talked myself out of a job.
Aš sutaupiau kelis laisvadienius, kuriuos turėjau gauti, ir... šis paskyrimas atsirado iš manymo "Kas yra? Kodėl gi ne?"I had some holidays saved, that needed to be taken, and... this posting came up and I just thought, you know, "What harm?
Šios savaitės uždarbį, 22 tūkst., kuriuos sutaupiau.This week's drop, 22 grand of my money that I'd saved.
Todėl EDF, nesumokėjusi viso įmonės pelno mokesčio po įmonės balanso pertvarkymo, sutaupė 888,89 milijono eurų.By not paying all the corporation tax due when it restructured its balance sheet, EDF saved EUR 888,89 million.
Šiuo atveju, priklausomai nuo joms paskirtų kvotų (Brennrechte), degtinės gamyklos gauna iš DKV kompensaciją, lygiavertę jų išlaidoms, kurios susidaro iš rektifikacijos, sandėliavimo bei realizavimo ir kurias jų sąskaita sutaupė DKV.Where this is the case, they receive from DKV, as part of the distillation rights granted to them, the equivalent of the rectification, storage and marketing costs which DKV has saved.
Tais atvejais, kai DKV pati nedalyvauja degtinės iš grūdų gamybos procese, kai kurie gamintojai, priklausomai nuo jiems duodamų kvotų (Brennrechte), gauna kompensacijas pagal išlaidas, kurias sutaupė DKV bendrovė už degtinės iš grūdų rektifikavimą, realizavimą, sandėliavimą ir pan.In those cases where DKV is not itself involved in the grain brandy manufacturing process, the producers concerned receive an indemnity in accordance with their distillation rights for the grain brandy rectification, marketing, storage, etc. costs which DKV has saved.
Kadangi investuotojas sutaupė kapitalo refinansavimą, Vokietija nustatė LTS rėmimo turtui maždaug 9,5 % dydžio palūkanas.Since the investor saved the cost of refinancing the capital, Germany concludes that the LTS promotion-related assets yielded around 9,5 %.
Tačiau Komisijos nuomone, nėra esminis dalykas, kiek Žemė kaip investuotojas sutaupė.However, the Commission considers that the key question here is not how much the Land saved as an investor.
Tai reiškia, kad bus sumažintas planetai žalingų medžiagų išmetimas į aplinką, o Europa kasmet sutaupys maždaug 50 mlrd. eurų, kuriuos bus galima vėl investuoti į ekonomiką.It means the emissions that harm the planet will be cut, while every year Europe will save about €50 billion that can be re-injected into its economy.
MVd sutaupys laiko ieþkodamos verslo informacijos.SMEs will save time on searching for business information.
Todėl JK valdžios institucijos nurodė, kad išlaikydama „Eggborough“ BE iš viso sutaupytų 11 mln. GBP per metus.The UK authorities have indicated that BE would save in total GBP 11million a year by keeping Eggborough.
Nutraukus frachtuojamo laivo Nord Pas-de-Calais eksploatavimą ir panaikinus papildomas darbo vietas SeaFrance padėtis labai nepagerėtų: ši bendrovė sutaupytų 6 mln. EUR darbo užmokesčio sąnaudų ir 7 mln. EUR su laivais susijusių išlaidų (t. y. iš viso 13 mln. EUR).The laying-up of the freight vessel Nord Pas-de-Calais and additional job reductions would not significantly improve SeaFrance’s situation: it would save EUR 6 million in salary costs and EUR 7 million in vessel-related costs (i.e. EUR 13 million in total).
Šį draudimą panaikinus,apskaitininkai ir jų klientai sutaupytų pinigų, o paslauga taptų patrauklesnė mažesnėms įmonėms.This would save money for accountantsand their customers, making the service attractive for smaller firms.
Taip, manau tai sutaupytų laiko.Yes, I think that would save time.

More Lithuanian verbs

Related

pataupyti
save
susitaupyti
save up
taupyti
save

Similar

pataupyti
save
sutaikyti
reconcile
sutaisyti
correct

Similar but longer

susitaupyti
save up

Random

atsieiti
cost
loti
bark
nepaisyti
ignore
panikuoti
panic
pardavinėti
sell
pasitaisyti
improve
perimti
overtake
samdyti
hire
švisti
lighten
teisinti
justify

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'save':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In