Riboti (to limit) conjugation

Lithuanian
11 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
riboju
I limit
riboji
you limit
riboja
he/she limits
ribojame
we limit
ribojate
you all limit
riboja
they limit
Past tense
ribojau
I limited
ribojai
you limited
ribojo
he/she limited
ribojome
we limited
ribojote
you all limited
ribojo
they limited
Past freq. tense
ribodavau
I used to limit
ribodavai
you limit
ribodavo
he/she used to limit
ribodavome
we used to limit
ribodavote
you all used to limit
ribodavo
they used to limit
Future tense
ribosiu
I will limit
ribosi
you will limit
ribos
he/she will limit
ribosime
we will limit
ribosite
you all will limit
ribos
they will limit
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
ribočiau
I would limit
ribotum
you would limit
ribotų
he/she would limit
ribotume
we would limit
ribotute
you all would limit
ribotų
they would limit
Imperative mood
-
ribok
you limit
-
-
ribokite
you all limit
-

Examples of riboti

Example in LithuanianTranslation in English
Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:a) ELPA valstybės gali riboti prieigą prie savo rinkos pagal šio Susitarimo dėl kadmio kiekio trąšose įsigaliojimo dieną esamus jų teisės aktų reikalavimus.The provisions of the Regulation shall, for the purposes of the present Agreement, be read with the following adaptations:(a) The EFTA States will be free to limit access to their market according to the requirements of their legislation existing at the date of entry into force of this Agreement concerning cadmium in fertilizers.
Pagal teisės aktų, galiojančių šalyje šio skyriaus įsigaliojimo dieną, reikalavimus Šveicarija gali riboti šių medžiagų patekimą į jos rinką:Switzerland will be free to limit access to its market according to the requirements of its legislation existing at the date of entry into force of this Chapter concerning:
Kol CBP nebus įdiegusi kompiuterinių filtrų (kaip nurodyta šio dokumento 10 dalyje), jei PNR nurodyti „jautrūs“ duomenys, kuriuos, kaip tai nurodyta 35 dalyje, CBP atskleidė ne savo nuožiūra, ji dės visas pastangas riboti „jautrių“ PNR duomenų perdavimą laikydamasi JAV teisės nuostatų.Prior to CBP’s implementation of automated filters (as referenced in paragraph 10 hereof), if ‘sensitive’ data exists in a PNR which is the subject of a non-discretionary disclosure by CBP as described in paragraph 35 hereof, CBP will make every effort to limit the release of ‘sensitive’ PNR data, consistent with US law.
Nors importuotojams skirtas kvotas reikėtų riboti pagal jų 1999 m. užimtos rinkos dalies procentinę išraišką, tačiau taip pat turėtų būti numatyta, kad importo kvotos, kuriomis tais metais nebuvo pasinaudota ir kurios nebuvo paskirstytos, būtų perskirstytos ir suteiktos registruotiems HCFC importuotojams.While it is appropriate to limit the quotas available to importers to their respective percentage market share in 1999, provision should also be made to reallocate to registered HCFCs importers any import quota which has not been claimed and allocated in a given year.
Siekiant riboti vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi ekspertų išlaidas, turėtų būti nustatyta galimybė parengti vieną ataskaitą, skirtą visiems besijungiančių bendrovių nariams.In order to limit experts’ costs connected with cross-border mergers, provision should be made for the possibility of drawing up a single report intended for all members of companies taking part in a cross-border merger operation.
Taisyklės, pagal kurią išmokos negali sutapti, galiojimą ribojo šių nuostatų taikymas:The effect of the rule against overlapping was limited by the application of provisions of:
Priešingai, Graikija visada ribojo savo pasirinkimą Graikijoje veikiančiais tiekėjais (arba konsorciumais, kurio vienas iš narių veiktų Graikijoje), siekdama remti užimtumą Graikijoje ir išlaikyti karinės paskirties produktų gamybos Graikijoje pajėgumą.Conversely, Greece has always limited its choices to suppliers active in Greece (or to consortia having a member active in Greece), in order to support employment in Greece and in order to maintain capacity of production of military products in Greece.
Jei miestas taptų vieninteliu akcininku, jis galėtų keisti „KK“ įstatus, kurie ribojo jo laisvę kainų politikos srityje.If the city became the sole shareholder it would be in a position to change KK’s Articles of Association, which limited its freedom as regards pricing policies.
Atsižvelgdama į Pranešimo dėl garantijų 3.2 ir 4.2 punktus, Komisija norėtų pabrėžti, kad 2004–2007 m. įmonės finansinė padėtis gerokai pablogėjo, ji delsė mokėti paskolas, o paskolas jai suteikę bankai nuo 2001 m. ribojo savo paramą ir mažino kredito linijų bei paskolų sumas.In the light of points 3.2 and 4.2 of the Guarantee notice, the Commission notes the significant deterioration of the company’s financial situation in the period 2004-07, the overdue situation of its loans and the fact that already since 2001 its lending banks’ support had been limited, with reduced credit lines and loans.
Šis laikotarpis, nors ir trumpas atsižvelgiant į laivo naudojimo trukmę (kuri gali būti ilgesnė negu dvidešimt metų), yra pagrįstas, nes: 1) specifikacijose buvo reikalaujama, kad laivai būtų ne senesni negu 20 metų, ir 2) CMN laivų vidutinis amžius buvo daugiau negu trylika metų, o SNCM laivų – dvylika metų (nesant investicijų į didelės apimties priežiūros darbus tai de facto ribojo jų naudojimo trukmę).This duration, although short in relation to the economic life of a ship (which can exceed 20 years), is justified to the extent that (1) the specifications imposed a maximum age of 20 years, and (2) the average age of CMN's vessels was over 13 years old and that of SNCM's ships was 12, limiting de facto their economic life in the absence of major maintenance investments.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d.Dexia ribos šias sumas:Until 31 December 2014, Dexia will limit the amount of:

More Lithuanian verbs

Related

apriboti
limit
apsiriboti
confine

Similar

kaboti
hang
rasoti
steam
ridėti
roll
riekti
slice
riesti
warp
riestis
curve
rinkti
collect
rinktis
come together
ropoti
crawl

Similar but longer

apriboti
limit

Random

įsivaizduoti
imagine
įsiviešpatauti
set in
išryškėti
become clearer
malšinti
suppress
nominuoti
nominate
nukreipti
direct
nuplėšti
rip off
perti
flog
pykinti
sicken
puošti
decorate

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'limit':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In