Apriboti (to limit) conjugation

Lithuanian
18 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
apriboju
I limit
apriboji
you limit
apriboja
he/she limits
apribojame
we limit
apribojate
you all limit
apriboja
they limit
Past tense
apribojau
I limited
apribojai
you limited
apribojo
he/she limited
apribojome
we limited
apribojote
you all limited
apribojo
they limited
Past freq. tense
apribodavau
I used to limit
apribodavai
you limit
apribodavo
he/she used to limit
apribodavome
we used to limit
apribodavote
you all used to limit
apribodavo
they used to limit
Future tense
apribosiu
I will limit
apribosi
you will limit
apribos
he/she will limit
apribosime
we will limit
apribosite
you all will limit
apribos
they will limit
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
apribočiau
I would limit
apribotum
you would limit
apribotų
he/she would limit
apribotume
we would limit
apribotute
you all would limit
apribotų
they would limit
Imperative mood
-
apribok
you limit
-
-
apribokite
you all limit
-

Examples of apriboti

Example in LithuanianTranslation in English
Vokietija ir Austrija, siekdamos panaikinti rimtus tam tikruose jautriuose jų darbo rinkos paslaugų sektoriuose kilusius trikdymus arba atsiradus tokių trikdymų grėsmei, kurie tam tikruose regionuose gali kilti dėl transnacionalinio paslaugų teikimo, kaip apibrėžta Direktyvos 96/71/EEB 1 straipsnyje, ir kol jos pagal pirmiau nurodytas pereinamojo laikotarpio nuostatas laisvam Bulgarijos darbuotojų judėjimui taiko nacionalines arba pagal dvišalius susitarimus priimtas priemones, pranešusios Komisijai gali nukrypti nuo EB sutarties 49 straipsnio pirmosios pastraipos, siekdamos apriboti laikiną darbuotojų, kurių teisei dirbti Vokietijoje ir Austrijoje taikomos nacionalinės priemonės, judėjimą, susijusį su Bulgarijoje įsteigtų bendrovių teikiamomis paslaugomis.In order to address serious disturbances or the threat thereof in specific sensitive service sectors on their labour markets, which could arise in certain regions from the transnational provision of services, as defined in Article 1 of Directive 96/71/EC, and as long as they apply, by virtue of the transitional provisions laid down above, national measures or those resulting from bilateral agreements to the free movement of Bulgarian workers, Germany and Austria may, after notifying the Commission, derogate from the first paragraph of Article 49 of the EC Treaty with a view to limit in the context of the provision of services by companies established in Bulgaria, the temporary movement of workers whose right to take up work in Germany and Austria is subject to national measures.
Vokietija ir Austrija, siekdamos pašalinti didelius savo darbo rinkos trikdymus ar jų grėsmę konkrečiuose jautriuose paslaugų sektoriuose, kurie gali atsirasti tam tikruose regionuose dėl transnacionalinių paslaugų teikimo, apibrėžto Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnyje, kol jos, remdamosi pirmiau išdėstytomis pereinamojo laikotarpio nuostatomis, taiko nacionalines priemones ar priemones pagal dvišalius susitarimus Rumunijos darbuotojų laisvam judėjimui, pranešusios Komisijai, gali nukrypti nuo EB sutarties 49 straipsnio pirmosios pastraipos siekdamos apriboti laikiną darbuotojų, kurių teisei įsidarbinti Vokietijoje ir Austrijoje taikomos nacionalinės priemonės, judėjimą Rumunijoje įsteigtų bendrovių teikiamų paslaugų kontekste.In order to address serious disturbances or the threat thereof in specific sensitive service sectors on their labour markets, which could arise in certain regions from the transnational provision of services, as defined in Article 1 of Directive 96/71/EC, and as long as they apply, by virtue of the transitional provisions laid down above, national measures or those resulting from bilateral agreements to the free movement of Romanian workers, Germany and Austria may, after notifying the Commission, derogate from the first paragraph of Article 49 of the EC Treaty with a view to limit in the context of the provision of services by companies established in Romania, the temporary movement of workers whose right to take up work in Germany and Austria is subject to national measures.
ELPA valstybės gali apriboti Tarybos direktyva 91/414/EEB reglamentuojamų produktų patekimą į savo rinką pagal jų teisės aktų, galiojančių šio Susitarimo įsigaliojimo dieną, reikalavimus.For products covered by Council Directive 91/414/EEC, the EFTA States will be free to limit access to their markets according to the requirements of their legislation existing at the date of entry into force of this Agreement.
Jokia šio susitarimo nuostata nėra aiškinama taip, kad būtų apriboti susitariančiosios šalies kompetentingų institucijų įgaliojimai imtis visų tinkamų priemonių siekiant išvengti oro susisiekimo poveikio aplinkai arba spręsti su šiuo poveikiu susijusius klausimus, jeigu tokios priemonės yra taikomos nepaisant nacionalinės priklausomybės.Nothing in this Agreement shall be construed to limit the authority of the competent authorities of a Contracting Party to take all appropriate measures to prevent or otherwise address the environmental impacts of air transport provided that such measures are applied without distinction as to nationality.
Siekiant veiksmingumo, būtina apriboti regioninių patariamųjų tarybų narių skaičių, tuo pat metu užtikrinant, kad jos apimtų visus su Bendrąja žuvininkystės politika susijusius interesus, ir pripažįstant žvejybos interesų viršenybę, atsižvelgiant į valdymo sprendimų ir politikos jiems daromą poveikį.In the interests of efficiency, it is necessary to limit the size of Regional Advisory Councils whilst ensuring that they include all the interests affected by the Common Fisheries Policy and while recognising the primacy of fishing interests given the effects on them of management decisions and policies.
Sakyčiau, apribojau nuostolius...Let’s just say it’s a damage limitation exercise.
Suomija taikė šią normą ribotai ir apribojo alaus įvežimą nustatydama maksimalų 16 litrų vienam asmeniui kiekį.Finland has applied the allowance only to a limited extent and restricted the import of beer to a maximum 16 litres per person.
Be to, Žemė apribojo disponavimo neskelbiamuoju indėliu galimybes labiau, nei tai būtų buvę terminuoto indėlio atveju.Furthermore, the Land restricted its freedom in the use of the silent partnership contribution more than would normally have been the case with limited duration.
Nyderlandai pripažino, kad būtų pageidautinos didesnės nuosavos lėšos, bet BNG nuostolių riziką apribojo įvairios garantijos, būtent pirmumo teisė pasinaudoti VAOP gautinomis lėšomis, kurių suma turėjo sudaryti 100 % paskolos sumos, kaip finansiniu įkaitu.A higher level of equity would indeed have been desirable, but the risk of loss to BNG was limited, thanks to several forms of security, notably a first-rank lien on VAOP’s receivables, which had to amount to 100 % of the loan.
Be to, Nyderlandai šią pagalba apribojo iki 13,5 % subsidijuotinų išlaidų.In addition, the Netherlands has limited the notified aid to a maximum of 13,5 % of the eligible costs.
Nors valstybė teoriškai tam tikru požiūriu ir apribojo savo finansinę riziką, tačiau ji aiškiai nenurodė konkrečių faktų, kurie skatintų atlikti mokėjimus.The State has in some respects theoretically limited its financial exposure, but it has not clearly determined the specific facts directly giving rise to payments.
SIMPE nuo pagalbą patvirtinančio Komisijos sprendimo priėmimo iki 2012 m. gruodžio 31 d. apribos savo metinę PET rinkai skirto poliesterio polimero gamybą iki 110000 tonų;SIMPE will limit the annual production of polyester polymer for PET to 110000 tonnes from the date of the Commission decision approving the aid until 31 December 2012;
Be to, KBC apribos savo plėtrą VRE-R ir liks tik tose šalyse, kur jau yra gerai įsitvirtinusi, ir tai yra jos ankstesnių plėtros tikslų apribojimas.Moreover, KBC will limit its expansion in the CEE-R to countries where it already has a significant presence which represents a curtailment of its prior expansion plans.
Norvegija apribos paramą projektams, atitinkantiems Direktyvos 2001/77/EB 2 a ir b straipsniuose pateiktą atsinaujinančios energijos šaltinių (biomasės) apibrėžimą.Norway will limit the support to projects falling within the definition of renewable energy sources in Article 2a and b (for biomass) of Directive 2001/77/EC.
Tai apribos stimulą bankams vilkinti būtiną informacijos atskleidimą, tikintis vėliau gauti didesnę paramą, ir padės greičiau spręsti bankų problemas, kol ekonomikos nuosmukis dar labiau neapsunkino padėties.This will limit incentives for banks to delay necessary disclosures in the hope of higher levels of relief at a later date, and facilitate a rapid resolution of the banking problems before the economic downturn further aggravates the situation.
Todėl, pasak Prancūzijos valstybės, pastovaus dabartinės skolos lygio išlaikymas tuo laikotarpiu apribotų naujų paskolų sumą nuo 12 iki 14 mlrd. EUR. Todėl investicijų lygis nebūtų aukštas.In the view of the French State, therefore, keeping outstanding debt constant in value would limit new borrowing over the period to amounts of between EUR 12 and 14 billion. Investment levels would then be limited.
Šiomis aplinkybėmis man atrodo, kad aiškinimas, kuris apribotų direktyvosAgainst this background, it seems to me that an interpretation that would limit the
Tokie veiksmai prieštarauja EB 3 straipsnio 1 dalies g punkte įtvirtintiems tikslams, plačiau nurodytiems EB 82 straipsnyje, visų pirma šio straipsnio antrosios pastraipos b ir c punktuose, nes atsisakymas parduoti apribotų rinkas, pažeisdamas vartotojų interesus, ir reikštų diskriminaciją, kuri galiausiai gali išstumti prekybos partnerį iš atitinkamos rinkos.Such conduct is inconsistent with the objectives laid down in Article 3(1)(g) EC, which are set out in detail in Article 82 EC, particularly in points (b) and (c) of the second paragraph of that article, since the refusal to sell would limit the markets to the prejudice of consumers and would amount to discrimination which might in the end eliminate a trading party from the relevant market.

More Lithuanian verbs

Related

apsiriboti
confine
riboti
limit

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

apsiriboti
confine

Random

bepridurti
add
įsipainioti
get involved
įtikti
please
įtvirtinti
consolidate
nutildyti
silence
nuvertinti
devalue
pagirti
praise
patikrinti
control
vaikštinėti
walk
vilkinti
delay

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'limit':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In