Pareikalauti (to require) conjugation

Lithuanian
19 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pareikalauju
I require
pareikalauji
you require
pareikalauja
he/she requires
pareikalaujame
we require
pareikalaujate
you all require
pareikalauja
they require
Past tense
pareikalavau
I required
pareikalavai
you required
pareikalavo
he/she required
pareikalavome
we required
pareikalavote
you all required
pareikalavo
they required
Past freq. tense
pareikalaudavau
I used to require
pareikalaudavai
you require
pareikalaudavo
he/she used to require
pareikalaudavome
we used to require
pareikalaudavote
you all used to require
pareikalaudavo
they used to require
Future tense
pareikalausiu
I will require
pareikalausi
you will require
pareikalaus
he/she will require
pareikalausime
we will require
pareikalausite
you all will require
pareikalaus
they will require
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pareikalaučiau
I would require
pareikalautum
you would require
pareikalautų
he/she would require
pareikalautume
we would require
pareikalautute
you all would require
pareikalautų
they would require
Imperative mood
-
pareikalauk
you require
-
-
pareikalaukite
you all require
-

Examples of pareikalauti

Example in LithuanianTranslation in English
Jos užtikrina, kad toms institucijoms tam tikrais atvejais būtų suteikti įgaliojimai pranešti apie atitikties įvertinimo tarnybas, sustabdyti pranešimą ir jį atnaujinti bei atsiimti pranešimą apie šias tarnybas siekiant užtikrinti, kad pramoninės prekės atitiktų Bendrijos ar nacionalinę teisę, ir prireikus pareikalauti, kad jos būtų išimtos iš rinkos.They shall ensure that those authorities are empowered, where appropriate, to notify, suspend, remove the suspension of and withdraw the notification of the conformity assessment bodies, to ensure the conformity of industrial products with Community or national law and to require, when necessary, their withdrawal from the market.
Pardavimo pasirinkimo sandoris, įterptas į priemonę, suteikiančią teisę jos turėtojui pareikalauti iš išleidėjo, kad šis iš naujo įsigytų priemonę už grynųjų pinigų sumą arba kitokį turtą, kintantį dėl nuosavybės arba prekių kainų ar indeksų pokyčių, nėra glaudžiai susijęs su pagrindine skolos priemone.A put option embedded in an instrument that enables the holder to require the issuer to reacquire the instrument for an amount of cash or other assets that varies on the basis of the change in an equity or commodity price or index is not closely related to a host debt instrument.
Šiuo atveju, be abejo, IGAPE aiškiai atsisakė teisės pareikalauti bet kokios kitos garantijos (nes turėjo Galicijos Vyriausybės sutikimą); b) tai, kad garantija padengia tik 30 % paskolos, nėra svarbu, nes laiduotojui svarbi bendra rizikuojama suma; c) tai, kad projektas yra remiamas mokių partnerių irgi nėra svarbu, nes jie neatsakys už Siderúrgica Añon skolas.In the present case, however, IGAPE expressly waived its right to require any other security (after having obtained the agreement of the Galician regional government); (b) the fact that the guarantee covers only 30 % of the loan is not relevant since what matters for the guarantor is the amount of the risk; and (c) the fact that the project is promoted by groups known for their solvency is not relevant either, because these groups would not be liable for Siderúrgica Añón’s debts.
pareikalauti, kad toks sprendimas ar jo dalis būtų paskelbta tokiu būdu, kuris joms atrodo tinkamiausias,to require publication of that decision in full or in part and in such form as they deem adequate;
be to, pareikalauti, kad būtų paskelbtas pataisantis pareiškimas.to require in addition the publication of a corrective statement.
jų atlikto vertinimo ir veiksmų, kurių jos pareikalavo imtis atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų, rezultatus;the results of the evaluation they have carried out and of the actions which they have required the relevant economic operator to take;
Paskelbus oficialią tyrimo procedūrą, Prancūzija pateikė Komisijai pastabas ir perdavė informaciją dėl pagalbos, suteiktos akvakultūros sektoriui, kaip Komisija pareikalavo savo 2001 m. spalio 30 d. laiške.France also forwarded to the Commission, along with its comments following the opening of the formal investigation procedure, information on aid granted for aquaculture required by the ‘injunction to provide information’ contained in the Commission letter dated 30 October 2001.
Be to, dėl investicijos 150 % išaugusios bendros gamybos apimtys pareikalavo didelių esamų darbuotojų apmokymų – prisitaikymo prie naujų gamybos procesų.Moreover, the increase of 150 % in total output as a result of the investment required extensive retraining to adapt the existing workforce to the new production processes.
2004 m. kovo – rugsėjo mėn., įvairūs žibalo tiekėjai („Q8“, „Total“ ir „Shell“) pareikalavo sumokėti užstatų ir/arba avanso, kurių bendra suma apie […] milijonų EUR;between March and September 2004, several fuel suppliers (Q8, Total and Shell) required the payment of deposits and/or pre-payments for a total sum of approximately €[…] million;
Tai yra mažiausias dydis, kokio pareikalavo Komisija Alitalia ir Iberia bylose.This rate is the minimum required by the Commission in the Alitalia and Iberia cases.
Tai pareikalaus šiek tiek laiko.This will require a certain time.
Kadangi apsaugos priemonių tiekimas ir atitinkamų instrukcijų spausdinimas pareikalaus konkrečių gamintojų pastangų, turėtų būti nustatytas ilgesnis pereinamasis laikotarpis.As the provision of the protective equipment and the printing of relevant instructions will require specific efforts by producers, a longer period of transition should be provided.
Šio reglamento nuostatų, o ypač tų, kurios skirtos užtikrinti Eurostatui perduodamų konfidencialių statistinių duomenų apsaugą, įgyvendinimas pareikalaus žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių.Implementation of the provisions contained in this Regulation, and in particular those designed to ensure the protection of confidential statistical data transmitted to Eurostat, will require human, technical and financial resources.
Tai reiškia, kad, reguliariai vertinamai užtikrinamojo turto vertei nukritus žemiau tam tikros ribos, nacionalinis centrinis bankas pareikalaus iš kitos sandorio šalies pateikti papildomo turto arba pinigų (t. y. pareikalaus vykdyti įkaito vertės išlaikymo prievolę).This implies that if the value, measured on a regular basis, of the underlying assets falls below a certain level, the national central bank will require the counterparty to supply additional assets or cash (i.e. it will make a margin call).
Tačiau jos iš valstybių narių pareikalautų atitinkamuose sektoriuose imtis visų efektyvaus sąnaudų mažinimo priemonių.However, they would require Member States to take all cost-effective abatement measures in the relevant sectors.
Naujos derybos dėl Susitarimo ir vėlesnis jo pakeitimų įgyvendinimas pareikalautų per daug laiko.The renegotiation of the Agreement and the subsequent implementation of it as amended would require too much time.
Ji ne tik yra žemesnė už bazinę palūkanų normą, kuria paprastai remiasi Komisija, apskaičiuodama pagalbos dydį, kai palūkanų norma nustatoma lengvatinėmis sąlygomis [71], tačiau bet kuris rinkos atstovas greta garantijų pareikalautų dar ir palūkanų normos, kompensuojančios didelę paskolos negrąžinimo riziką.Not only is it below the reference rate that the Commission normally uses to calculate the aid element in interest subsidy schemes for loans [71], but also a normal market operator would require, on the top of sound guarantees, an interest rate that compensated for such a high risk of non-repayment.
Bet kuris tokią paskolą suteikęs rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas pareikalautų, kad paskolos jas suteikusioms šalims būtų grąžinamos lygiomis dalimis.Any market economy investor who had provided such a loan would require that repayment of the loans be made in equal parts to both the parties that granted them.
Tačiau gairių ir rekomendacijų pakeitimai pareikalautų veiksmų programos peržiūros tik tais atvejais, kai valstybė narė ar Komisija, valstybei narei sutinkant, mano, kad veiksmų programoje turėtų būti atsižvelgiama į reikšmingus socialinius ir ekonominius pokyčius ar kad reikėtų labiau ar kitaip atsižvelgti į pagrindinius Bendrijos, nacionalinių ar regioninių prioritetų pasikeitimus, arba kad reikia atsižvelgti į vertinimą, arba kai iškyla įgyvendinimo sunkumų.However, changes to the guidelines and recommendations would require the revision of an operational programme only where a Member State, or the Commission in agreement with a Member State, considered that the operational programme should take account of significant socioeconomic changes or take greater or different account of major changes in Community, national or regional priorities, or in the light of evaluations or following implementation difficulties.

More Lithuanian verbs

Related

reikalauti
demand

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

giedrėti
clear up
klibinti
patter on
kontempliuoti
contemplate
lieti
pour
nuginkluoti
disarm
pačiupinėti
touch
pasaugoti
watch
piktnaudžiauti
abuse
šnabždėti
whisper
užlaikyti
delay

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'require':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In