Paminėti (to mention) conjugation

Lithuanian
26 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
paminiu
I mention
pamini
you mention
pamini
he/she mentions
paminime
we mention
paminite
you all mention
pamini
they mention
Past tense
paminėjau
I mentioned
paminėjai
you mentioned
paminėjo
he/she mentioned
paminėjome
we mentioned
paminėjote
you all mentioned
paminėjo
they mentioned
Past freq. tense
paminėdavau
I used to mention
paminėdavai
you mention
paminėdavo
he/she used to mention
paminėdavome
we used to mention
paminėdavote
you all used to mention
paminėdavo
they used to mention
Future tense
paminėsiu
I will mention
paminėsi
you will mention
paminės
he/she will mention
paminėsime
we will mention
paminėsite
you all will mention
paminės
they will mention
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
paminėčiau
I would mention
paminėtum
you would mention
paminėtų
he/she would mention
paminėtume
we would mention
paminėtute
you all would mention
paminėtų
they would mention
Imperative mood
-
paminėk
you mention
-
-
paminėkite
you all mention
-

Examples of paminėti

Example in LithuanianTranslation in English
Tetra nuomone, Tetra Fast – tai ne barjerinė technologija, ir dėl to atsakyme į 5 klausimą jos nereikėjo paminėti.Regarding question 5, Tetra argues that Tetra Fast is not a barrier technology as such and therefore, it was not required to mention its existence in response to the question.
Gali prireikti paminėti kitus pavojus, pvz., dulkės, kryžminis jautrinimas, pavojus užtrokšti arba sušalti, stiprus poveikis kvapo ar skonio receptoriams bei poveikis aplinkai, pvz., pavojus dirvožemio organizmams, ozono sluoksnio mažėjimas, fotocheminio ozono sluoksnio susidarymo potencialas ir t. t., kurie neklasifikuojami, tačiau gali prisidėti prie bendrojo medžiagos keliamo pavojaus.It may be necessary to mention other hazards, such as dustiness, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste or environmental effects such as hazards to soil-dwelling organisms, ozone depletion, photochemical ozone creation potential, etc., which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the material.
Galiausiai, atsižvelgiant į techninę pažangą, reikėtų paminėti tik refraktometrinį metodą sausosios medžiagos kiekiui nustatyti.Finally, to reflect technical progress, it is appropriate to mention only the refractrometric method to determine the dry matter content.
Konvencija taip pat buvo iš dalies pakeista, kad būtų paminėti pokyčiai kituose tarptautiniuose žvejybos valdymo forumuose, kurie turi poveikio žvejybai NEAFC konvencijos rajone, ir buvo pradėtos vartoti tam tikros naujos apibrėžtys.The Convention was also amended so as to mention developments in other international forums for fisheries management that affect fisheries in the NEAFC Convention area, and certain new definitions were introduced.
ragina Audito Rūmus informaciją apie perkėlimus į kitus metus paminėti savo ataskaitoje dėl agentūros 2012 finansinių metų metinių ataskaitų;encourages the Court of Auditors to mention information on carry-overs in its report on the annual accounts of the Agency for the financial year 2012;
Vokietijos valdžios institucijos nepateikia jokių įrodymų, kad perduotas projektas yra būtinas vienam iš 18 straipsnyje minimų tikslų pasiekti ir kad tokiu būdu sudarytos kliūtys prekybai bus jam proporcingos, Vokietija tik pamini tikslą informuoti vartotojus apie nuimto derliaus apdorojimą.Germany has not provided any evidence that the draft Regulation is necessary to attain one of the objectives of the abovementioned Article 18 or that the obstacle thus created is proportionate. It mentions only the aim of informing consumers on post-harvesting treatments.
Ji pamini ir Ispanijos parką Terra Mítica, kurio koncepcija būtų artimesnė BIOSCOPE koncepcijai, tačiau pažymi, kad praktiškai labai mažai tikėtina, kad turistai rinktųsi, kurį iš šių dviejų parkų, skiriamų tūkstančių kilometrų, aplankyti.It mentions the Spanish park Terra Mítica, whose concept is closer to Bioscope’s, but points out that, in practice, visitors are highly unlikely to have to decide between two parks thousands of kilometres away from each other.
Jos tik pamini tikslą informuoti vartotojus apie atitinkamų produktų kilmės vietą.It mentions only the aim of informing consumers on the origin of the products concerned.
Siekiant, kad būtų užtikrintas LIFE programos matomumas, paramos gavėjai skelbia informaciją apie LIFE programą ir jų projektų rezultatus bei visuomet pamini gautą Sąjungos paramą.With a view to ensuring the visibility of the LIFE Programme, the beneficiaries shall publicise the LIFE Programme and the results of their projects, always mentioning the Union support received.
Dėl papildomų apeliančių argumentų, susijusių su Pirmosios instancijos teismo taikytu motyvavimo pareigos standartu, Impala tvirtina, pirma, kad Pirmosios instancijos teismas tik pamini pranešimo apie kaltinimo ištraukas tam, kad pabrėžtų ginčijamo sprendimo motyvavimo nepakankamumą bei jam būdingą nenuoseklumą ir savo išvadą dėl šio motyvavimo nepakankamumo grindžia argumentais, išdėstytais pačiame ginčijamame sprendime, o ne palyginimu su tais argumentais, kurie nurodyti pranešime apie kaltinimus.As regards the appellants’ line of argument put forward in the alternative concerning the standard of reasoning applied by the Court of First Instance, Impala contends that the Court merely mentioned extracts from the statement of reasons in order to emphasise the inadequacy of the reasoning of the contested decision and the inconsistencies in it and that that court’s finding that the reasoning in the contested decision was inadequate was based on the reasoning set out in it and not on its inadequacy as compared with the reasoning of the statement of objections.
Keletą jų (Vokietijos ir Slovėnijos) jau paminėjau.I have already mentioneda few with regard to the German and Slovenian Presidencies.
Tai, kad aš paminėjau, jog ji geras žmogus, reiškia, kad ji gali būti ir tokia, ir tokia.But because I mentioned she has a good personality, she can be either.
Aš tai paminėjau, nes jūs prašėte manęs paieškoti ko nors neįprasto.I only mentioned this because you asked me to look for anything unusual.
Tik kartą pokalbyje paminėjau tavo vardą.I mentioned your name once in an interview.
Ne, todėl ją ir paminėjau.No, no, no, that's not why I mention it.
Kurią pirmąją tu paminėjai?What was the first one you mentioned? Lexington and the Harlem River viaduct.
Ar paminėjai mano grožį ir nepaprastą žavingumą? - Ne, bet...Did you mention my good looks and my killer charm?
Ar tu paminėjai, kad čia prasidėjo karas?Did you mention a war started here?
Kai šįryt susitikome, paminėjai tą šou, vykusį tavo mokykloje prieš 15 metų.When I met you this morning, you mentioned this show that I did at your school like 15 years ago.
Kaip ten bebūtų, dabar, kai tai paminėjai, negaliu išmesti to iš galvos.- However, now that you've mentioned it, I'm unable to steer my mind away from it.
Ponas Van Ginneken taip pat paminėjo ir problemas susidariusias dėl galimo susitarimo tarp CELF ir leidėjų, kadangi kai kurie iš jų yra CELF nariai [24].He also mentions the problems of a possible agreement between CELF and the publishers, the latter in part being members of CELF [24].
Atsižvelgdama į numatomą BB banko privatizavimą, Austrija paminėjo ketinimus ir pirmuosius žingsnius, taip pat suplanuotą privatizavimo proceso užbaigimą.As regards BB’s possible privatisation, Austria mentioned that this was its intention and referred to initial steps taken and to the planned date for completion of the privatisation process.
Po informacijos atskleidimo vykusio klausymo metu IV ir vienas eksportuojantis gamintojas atkreipė dėmesį į tai, kad vienas Bendrijos gamintojas paminėjo tam tikrus „stabilumo, grynumo, analizės, galeninių savybių“ ir kitus skirtumus, pastebėtus lyginant aptariamą ir panašų produktus.During the post-disclosure hearing the GOI and one exporting producer have drawn attention to the fact that one Community producer mentioned certain differences in ‘stability, purity, assay, galenical properties etc.’ when comparing the product concerned and the like product.
Vienintelis bendradarbiaujantis importuotojas paminėjo tirpumo vandenyje skirtumus.In addition, the only cooperating importer mentioned differences with regard to water solubility.
Tik vienas vartotojas paminėjo, kad Rusijos produktų kokybė yra šiek tiek blogesnė už Bendrijoje pagamintų produktų kokybę, tačiau šis vartotojas nepagrindė savo teiginio.Only one user mentioned that the quality of Russian products is slightly inferior to that of the Community made products, but this user did not substantiate its claim.
Žinoma, paminėk Baskervilį ir jis atsiuntė žmogų šnipinėti mane, inkognito.Now, look... Of course it is. One mention of Baskerville and he sends down my handler to spy on me, incognito.

More Lithuanian verbs

Related

minėti
mention

Similar

pamylėti
have sex (with somebody)
pamiršti
forget
pamokėti
pay (for some extended period of time)

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apšaudyti
shoot
išsekti
run out
kasyti
scratch
lekioti
fly around
paisyti
mind
prabėgti
pass by running
stebinti
surprise
svajoti
dream
tūžti
be enraged
užimti
occupy

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'mention':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In