Išgirsti (to hear) conjugation

Lithuanian
47 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išgirstu
I hear
išgirsti
you hear
išgirsta
he/she hears
išgirstame
we hear
išgirstate
you all hear
išgirsta
they hear
Past tense
išgirdau
I heard
išgirdai
you heard
išgirdo
he/she heard
išgirdome
we heard
išgirdote
you all heard
išgirdo
they heard
Past freq. tense
išgirsdavau
I used to hear
išgirsdavai
you hear
išgirsdavo
he/she used to hear
išgirsdavome
we used to hear
išgirsdavote
you all used to hear
išgirsdavo
they used to hear
Future tense
išgirsiu
I will hear
išgirsi
you will hear
išgirs
he/she will hear
išgirsime
we will hear
išgirsite
you all will hear
išgirs
they will hear
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išgirsčiau
I would hear
išgirstum
you would hear
išgirstų
he/she would hear
išgirstume
we would hear
išgirstute
you all would hear
išgirstų
they would hear
Imperative mood
-
išgirsk
you hear
-
-
išgirskite
you all hear
-

Examples of išgirsti

Example in LithuanianTranslation in English
Kai specializuotas skyrius, paskirtas atsakingu parengti nuomonę, nori išgirsti Pramonės kaitos konsultacinės komisijos (CCMI) nuomonę arba kai ši komisija nori pasisakyti apie specializuotam skyriui paskirtą nuomonę, Biuras gali leisti CCMI parengti papildomą nuomonę vienu ar keliais nuomonės prašymo punktais.Where a specialised section that has been designated to prepare an opinion wishes to hear the views of the Consultative Commission on Industrial Change (CCMI) or where the CCMI wishes to set out its views on an opinion allocated to a specialised section, the Bureau may authorise the CCMI to draw up a supplementary opinion on one or more of the issues covered by the referral.
Tuo metu teisėjas pranešėjas ir generalinis advokatas gali nurodyti klausimus, kurių išsamesnį dėstymą jie norėtų išgirsti pasisakymų metu.At that point the Judge-Rapporteur and the Advocate General may indicate the matters they wish to hear developed in the arguments.
pakankama klausa kalbėtis telefonu ir gebėjimas išgirsti pavojaus signalus bei radijo pranešimus.hearing good enough to hold a phone conversation and to be able to hear warning sounds and radio messages.
Kai specializuotas skyrius, paskirtas parengti nuomonę, norėtų išgirsti Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) nuomonę arba kai ši komisija nori išreikšti savo požiūrį į specializuotam skyriui pavestą nuomonę, biuras gali leisti CCMI vienu ar keletu klausimų, dėl kurių prašoma parengti nuomonę, parengti papildomąją nuomonę.Where a section that has been designated to prepare an opinion wishes to hear the views of the Consultative Commission on Industrial Change (CCMI) or where the CCMI wishes to set out its views on an opinion allocated to a section, the Bureau may authorise the CCMI to draw up a supplementary opinion on one or more of the issues covered by the referral.
Tuo metu teisėjas pranešėjas ir generalinis advokatas gali patikslinti klausimus, kurių išsamesnį dėstymą jie ypač norėtų išgirsti pasisakymų metu.At that meeting the Judge-Rapporteur and the Advocate-General may provide information on the matters they particularly wish to hear developed in the oral submissions.
Nualpstu, kai tik išgirstu.I faint every time I hear one!
Pagaliau išgirstu bičo raktą spynoje.Then finally, I hear the guy's key in the lock.
Žinau, kad galėčiau būti garsi dainų tekstų rašytoja, bet ne pačios muzikos. Tada pabandau, bet kai išgirstu jo sukurtas daina, suprantu, kad niekada neparašysiu gero teksto dainai ir aš gabi tik gerti.I know I can be one of the great writers of musical lyrics - not that I can write melodies, and I try, and then I hear the songs he writes, and then I realize:
Staiga išgirstu "Au", pažiūriu žemyn, ten mano šuo, žiūri į mane dviem galvom. Ir štai reklama.Then all of a sudden I hear "Woof' and I look down, and there's my dog, looking up at me with two heads, as he turns his heads, and then that's the spot.
Kai išgirstu kanopų žvangesį, galvoju ne apie vienaragius, o apie arklius.When I hear the drumming of hooves, I don't think unicorns, I think horses.
Šviesa sklinda beveik milijoną kartų greičiau už garsą, taigi pirmiausia pam-atome žaibą ir tik vėliau išgirstame griaustinį.Light moves almost a million times faster than sound, so we first see lightning and then hear thunder some time after.
Bet tada išgirstame triukšmą.But then we hear this noise.
Man pasirodė, kad išgirdau svetimą balsą.I thought I heard a stranger.
Pirmą kartą išgirdau jūsų vardą, kai buvau Oksforde.I remember first hearing your name when I was up at Oxford. Oh.
Mažoji dama paspruko nuo manęs, bet dabar aš ją išgirdau. Taigi ruošiausi nuvesti ją atgal į pradžią, kaip Jūs man ir liepėte.Well, the little lady gave me the slip... but I just hears her now... so I was about to lead her back to the beginning... like you told me.
Aš išgirdau muziką ir užtempiau save laiptais.I heard the music... and I pulled myself up the stairs.
Sere, kai laivas nutilo, ir aš pamaniau, kad išgirdau dainą, girdėjau kažkokį silpną garsą.The moment that sub went silent and I thought I heard singing...
Iš kur tai išgirdai?Where did you hear about this?
Ar ką nors išgirdai?Do you hear something?
Tu mane išgirdai.You heard me.
LJ, man reikia žinoti, kad mane išgirdai.LJ, I need to know that you hear me, okay?
Nemanau, kad tu mane išgirdai.I don't think you heard me.
Tikriausiai išgirdo, kad atvažiuoju, ir pasislėpė.They must have heard I was coming and hid.
lr princas ant rūmų tiltelio išgirdo lr mišku keliaujantys vyrai išgirdoGretl, the prince! A prince on the bridge Of a castle moat heard
lr gardžiai puotaujantys vyrai išgirdo lr alų ragaujantys vyrai išgirdoMen on a road With a load to tote heard Men in the midst Of a table d'hôte heard Men drinking beer With the foam afloat heard
Jos brolis Toma išgirdo grojant su juo ir sakė, "Leisk man pabandyti.Her brother Toma heard her playing on it and said, "Let me try.
Gunga išgirdo garsą ir šis jam patiko.Goonga heard the sound and liked it.
Tikiuosi atleisite, už apsilankymą tokiu laiku bet mes išgirdome, jog jūs patekote į bėdą taigi mes čia atkeliavome, kad pažiūrėtume ar galime jums pagelbėti.I hope you forgive us for coming at this hour but we heard you were in trouble and so we came over to see if we could help.
Tačiau mes per radiją išgirdome apie jūsų sėkmę ir mums reikia jūsų bilietų į Flostoną.We heard about your good luck and need your tickets for Fhloston.
Iš kurios pusės? Jis buvo ant žemės prieš tai kai mes išgirdome šūvį.He was on the ground before we heard the shot.
Mes kažką išgirdome genetikos korpuse.We heard something in Genetics. We're re entering.
Mes keliavome atgal, tuomet išgirdome puolimą čia.We had to fall back. Then we heard the attack here.
Nes žinau, vėl išgirsiuI know I will hear
Dabar jau tu mane išgirsi... kai aš tau pasakysiu: "Pataisyk kėdę, Stamatis" "Užlopyk stogą, Stamatis."Or to stoke up the fire before we go to church. Perhaps now you will hear me... when I say to you, "Mend the chair, Stamatis.
Tada ir išgirsi.Then you will hear it.
Ir tada jį išgirsi!And the you will hear it!
O tada toje tyloje išgirsi tiesą.And in that quiet, you will hear the truth.
Jie išgirs mūsų kardų žvangėjimą ir supras, ką galime.They will hear the ring of our swords, and they will know what we can do.
Nuleisk balsą, tėvai išgirs - Tegu girdi!Keep it down, your parents will hear us
Rusija pakils iš pelenų ir pasaulis mus išgirs!And the world will hear us!
Kai kurie vyrai išgirs visa tai ir pradės šaipytis arba ignoruos visa tai.Some men will hear this and mock it or ignore it.
Kai kurie vyrai išgirs tai ir pritars tam, bet neapsispręs šito įgyvendinti.Some men will hear this and agree with it but have no resolve to live it out.
O, galingasis Dzeuse... prašau, išgirsk mane ir atsakyk į mano maldą.Oh, mighty Zeus... please, hear me and, and answer my prayer.
Kristau, išgirsk mus.Christ, hear us.
O valdove, išgirsk mano maldą.O God, hear my prayer.
Už paskutinę roko grupę, mirusią mūsų mieste. Dieve, išgirsk mūsų maldą.For the latest rock band to die in our town Lord, hear our prayer.
Dieve, išgirsk mūsų maldą.Lord, hear our prayer.

More Lithuanian verbs

Related

nugirsti
overhear
pasigirsti
be heard

Similar

išgrįsti
pave
iškirsti
cut down
išversti
translate
išvirsti
tip out
nugirsti
overhear

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apsižiūrėti
look around
erzinti
tease
įgalinti
enable
įrengti
install
išsekti
run out
išsilaipinti
deplane
lekioti
fly around
mainyti
trade
pagreitinti
speed up
plūktis
moil

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'hear':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In