Išaiškinti (to explain) conjugation

Lithuanian
12 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išaiškinu
I explain
išaiškini
you explain
išaiškina
he/she does explain
išaiškiname
we explain
išaiškinate
you all explain
išaiškina
they explain
Past tense
išaiškinau
I did explain
išaiškinai
you did explain
išaiškino
he/she did explain
išaiškinome
we did explain
išaiškinote
you all did explain
išaiškino
they did explain
Past freq. tense
išaiškindavau
I used to explain
išaiškindavai
you used to explain
išaiškindavo
he/she used to explain
išaiškindavome
we used to explain
išaiškindavote
you all used to explain
išaiškindavo
they used to explain
Future tense
išaiškinsiu
I will explain
išaiškinsi
you will explain
išaiškins
he/she will explain
išaiškinsime
we will explain
išaiškinsite
you all will explain
išaiškins
they will explain
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išaiškinčiau
I would explain
išaiškintum
you would explain
išaiškintų
he/she would explain
išaiškintume
we would explain
išaiškintute
you all would explain
išaiškintų
they would explain
Imperative mood
-
išaiškink
you explain!
-
-
išaiškinkite
you all explain!
-

Examples of išaiškinti

Example in LithuanianTranslation in English
Prieš imdamasis bet kokių priemonių prieš laivą, kapitoną, įgulą ar krovinį – išskyrus įrodymams išsaugoti reikalingas priemones – Mauricijus paskiria už tyrimą atsakingą pareigūną ir, ES prašant, per vieną darbo dieną nuo pranešimo apie laivo sulaikymą organizuoja informacinį susitikimą faktams, dėl kurių laivas buvo sulaikytas, išaiškinti ir galimiems tolesnių veiksmų variantams pateikti.Before taking any measure against the vessel, the master, the crew or the cargo, with the exception of measures aimed at protecting evidence, Mauritius shall designate an investigating officer and organise, at the request of the EU, within one working day of notification of the detention of the vessel, an information meeting to clarify the facts which have led to the vessel being detained and to explain what further action may be taken.
Be to, prireikus, gali būti skiriamas finansavimas padengti sąnaudas, susijusias su veikla, kurios tikslas – pabrėžti pagalbos priemonių Bendrijos principus ir su veikla, kuria siekiama išaiškinti konkrečios šalies plačiajai visuomenei pagalbos priemonių tikslus ir rezultatus.It may also cover expenditure, where appropriate, for actions to highlight the Community character of the assistance measures, and for activities to explain the objectives and results of assistance measures to the general public in the countries concerned.
Patartina pakankamai išsamiai išaiškinti, kada laikoma, kad ar suteikta subsidija, pagal kokius principus ji yra kompensuotina (ypač, ar tokia subsidija buvo suteikta individualiai) ir pagal kokius kriterijus turi būti apskaičiuojamas kompensuotinos subsidijos dydis.Furthermore, it seems advisable to explain, in adequate detail, when a subsidy shall be deemed to exist, according to which principles it shall be countervailable (in particular whether the subsidy has been granted specifically), and according to which criteria the amount of the countervailable subsidy is to be calculated.
Tuo atveju, kai naudojami kodai laukeliams, kuriems III priede nenustatyti standartiniai kodai, valstybės narės koordinuojančioji institucija privalo perduoti kiekvienos mokėjimo agentūros kodų sąrašą per STATEL ir (arba) eDAMIS sistemą, siekiant išaiškinti visus šiuos naudojamus kodus.In case where codes are used for fields, for which Annex III does not enforce standard codes, the coordinating body of the Member State must transfer a code list for each paying agency through STATEL/eDAMIS in order to explain all these used codes.
Tuo atveju, kai naudojami kodai laukeliams, kuriems III priede nenustatyti standartiniai kodai, valstybės narės koordinuojančioji institucija privalo perduoti kiekvienos mokėjimo agentūros kodų sąrašą per STATEL / eDAMIS sistemą, siekiant išaiškinti visus šiuos naudojamus kodus.In case where codes are used for fields, for which Annex III does not enforce standard codes, the coordinating body of the Member State must transfer a code list for each paying agency through STATEL/eDAMIS in order to explain all these used codes.
Pagalbos skyrimo vieningos tvarkos pobūdžio (una tantum) klausimu, atitinkamos valdžios institucijos išaiškino, kad ši sąvoka buvo pasitelkta norint pabrėžti, jog nustatyta pagalbos skyrimo tvarka negali būti suplakama su kuria nors kita lėšų skyrimo tvarka ir kad ši tvarka yra taikoma išimtinai sąraše likusioms įmonėms ir negali būti naudojama kitoms operacijoms: kai sąrašas išseks, baigsis ir šio pobūdžio teisiniai ir finansiniai įsipareigojimai.As regards the one-off nature of the scheme, the authorities responsible explained that this term was used to mean that the scheme cannot be combined with other schemes, that it is exclusively for undertakings remaining on the list and that it cannot be used for other operations: once the list has been exhausted, the scheme will no longer have any legal or financial effects.
Šiuos ribinius dydžius ir jų pobūdį Prancūzijos vyriausybė išaiškino 15 konstatuojamosios dalies punkte nurodytuose PMPOA taikymui skirtuose sektoriniuose aplinkraščiuose.In addition, the French authorities explained the existence and nature of those ceilings in the sectoral circulars applying the PMPOA as referred to in recital 15.
Teisingumo Teismas jau išaiškino, kad pagalba susigrąžinama iš efektyvių pagalbos gavėjų, kurie, nagrinėjamu atveju yra antžeminės skaitmeninės televizijos transliuotojai, teikiantys mokamos televizijos paslaugas, ir mokamos kabelinės televizijos operatoriai.As the Court has explained, the recovery of the aid must be from the actual recipients — in this case, digital terrestrial broadcasters offering pay-TV services and cable pay-TV operators.
Savo sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija išaiškino, kad pagal pereinamąjį mechanizmą, nurodytą Stojimo akto IV priedo 3 dalyje, stojančiosios šalys nebuvo įpareigotos pranešti apie priemones, todėl tokio pranešimo turinį iš esmės galima buvo apriboti.In its Decision to open the formal investigation procedure the Commission explained that under the interim mechanism of Annex IV.3 of the Act of Accession there was no obligation on the part of the acceding countries to notify measures and therefore it was in principle possible to limit the scope of the notification.
[…] [90] pirmiau minėtose pastabose ir pastabose dėl Sprendimo pradėti procedūrą nurodo, kad derybos dėl kainų „išaiškino“ kainodaros formulių taikymą ir „paaiškino“ jų turinį [91].[…] [90] itself explains both in its abovementioned comments and in its comments on the Opening Decision that the price negotiations ‘clarified’ the application of the pricing formulae and ‘interpreted’ its content [91].
Per šį pokalbį mūsų valdžios institucijų atstovai išaiškins tau Dublino procedūrą ir bandys sužinoti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima kitoje Dublino šalyje.At this interview, our state authorities will explain to you the ‘Dublin procedure’ and will try to find out if it is possible to re-unite you with your family in another Dublin country.
O jo agentui išaiškinsime karaliaus nustatytas šnipinėjimo taisykles.Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.

More Lithuanian verbs

Related

aiškinti
explain
išsiaiškinti
find out
paaiškinti
explain
pasiaiškinti
explain

Similar

išryškinti
brighten
paaiškinti
explain

Similar but longer

išsiaiškinti
find out

Random

apkalti
upholster
grimti
sink
pasimokyti
learn
plūktis
moil
pralįsti
squeeze through
stambinti
increase the size
surasti
find
šūkauti
whoop
tirpdyti
melt
visti
reproduce

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In