Didėti (to increase) conjugation

Lithuanian
12 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
didėju
I increase
didėji
you increase
didėja
he/she increases
didėjame
we increase
didėjate
you all increase
didėja
they increase
Past tense
didėcau
I increased
didėcai
you increased
didėco
he/she increased
didėcome
we increased
didėcote
you all increased
didėco
they increased
Past freq. tense
didėdavau
I used to increase
didėdavai
you increase
didėdavo
he/she used to increase
didėdavome
we used to increase
didėdavote
you all used to increase
didėdavo
they used to increase
Future tense
didėsiu
I will increase
didėsi
you will increase
didės
he/she will increase
didėsime
we will increase
didėsite
you all will increase
didės
they will increase
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
didėčiau
I would increase
didėtum
you would increase
didėtų
he/she would increase
didėtume
we would increase
didėtute
you all would increase
didėtų
they would increase
Imperative mood
-
didėk
you increase
-
-
didėkite
you all increase
-

Examples of didėti

Example in LithuanianTranslation in English
Kaip parodyta pirmiau, 2000 m. įvedus priemones, importo iš tiriamų šalių rinkos dalis ženkliai sumažėjo nuo 12,1 % 1999 m. iki 4,2 % 2000 m., o tada pradėjo nuolat didėti iki 5,5 % TL metu.As shown above, following the introduction of measures in 2000, the market share of imports from the countries concerned decreased significantly from 12,1 % in 1999 to 4,2 % in 2000 and then started to increase continuously up to 5,5 % in the IP.
Keitimo kursas pradėjo kristi 2002 m. birželio mėn., kai tuo tarpu importas ėmė žymiai didėti 2001 m. Be to, reikėtų pažymėti, kad svarstomuoju laikotarpiu labai išaugo važtos iš KLR į Bendriją tarifai.The exchange rate fall began in June 2002 whereas imports started to increase significantly in 2001. Furthermore, it should be stated that freight rates from the PRC to the Community have increased considerably over the period considered.
Buvo teigiama, kad dėl minėtos priežasties 2005 m. pradėjo didėti magnezijos kainos ir kad dėl to Bendrijos rinkoje atsirado žaliavų trūkumas.It was alleged that consequently prices for magnesite started to increase in 2005, leading to a shortage of the raw material on the Community market.
Įvedus galutines priemones aptariamo produkto importui iš Kinijos į Bendriją, importas iš Kinijos ženkliai sumažėjo, t. y. nuo 1684 tonų 1999 m. iki 302 tonų 2001 m. ir 2002 m. ir pradėjo truputį didėti iki 330 tonų 2003 m. ir iki 354 tonų 2004 m. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad antroje 2004 m. pusėje importas iš Kinijos vėl pradėjo mažėti, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje.Following the imposition of definitive measures on imports of the product concerned from China into the Community, imports from China decreased significantly, i.e. from 1684 tonnes in 1999 to 302 tonnes in 2001 and 2002 and started to increase slightly to 330 tonnes in 2003 and 354 tonnes in 2004. It should be noted, however, that in the second half of 2004 imports from China started to show again a decreasing trend, as shown in the table below.
2002 m. Bendrijos pramonės pajėgumų panaudojimas sumažėjo, bet 2003 m. pradėjo didėti.Capacity utilisation of the Community industry decreased in 2002 but began to increase in 2003.
Atsižvelgiant į teiginį, kad aptariamo produkto kainos Bendrijos rinkoje didės, jei bus įvestos antidempingo priemonės, reikėtų pripažinti, kad įvedant priemones tikimasi pašalinti žalingą dempingą, o taip pat galima tikėtis, kad, įvedus priemones, kainos kils.As concerns the claim that prices of the product concerned will increase on the Community market if anti-dumping measures are imposed, it should be acknowledged that since the objective of the measures is to remove injurious dumping, it can also be expected that any imposition of measures would indeed have an overall increasing effect on prices.
Jei priemonės nebus įvestos, tikėtina, kad dėl importo dempingo kaina didės kainų spaudimas, Bendrijos pramonės finansinė padėtis ir toliau blogės bei daugiau Bendrijos gamintojų bus priversti nutraukti gamybą, o tai turės neigiamų pasekmių platesniam gamybos sektoriui, jau dabar patiriančiam nuostolius dėl importo dempingo kaina.If measures are not imposed it is likely that the price pressure from the dumped imports will increase, the financial situation of the Community industry will continue to deteriorate further and more Community producers will be forced to cease production, with adverse consequences for the broader sector already suffering from imports made at dumped prices.
Naudotojai taip pat tvirtino, kad importuojamiems Taivano ir Malaizijos kilmės produktams toliau taikant dabartinio dydžio antidempingo priemones Bendrijos rinkoje neišvengiamai didės vartotojų produktų kainos.Users also claimed that should the anti-dumping measures be maintained at the current level on imports originating in Taiwan and Malaysia, it is inevitable that prices for downstream products will increase in the Community market.
Bendrosios pajamos iš verslo bankininkystės (angl. Corporate Finance) didės nuo […] mln. EUR iki […] mln. EUR, o tai atitinka […] bendrą metinio augimo koeficientą.Gross revenue for the ‘corporate finance’ business segment will increase from EUR […] million to EUR […] million, which corresponds to a compound annual growth rate of […].
Tikėtina, kad ateityje vandenilinių transporto priemonių skaičius, lyginant su kitomis transporto priemonėmis, didės.In the future, it is likely that the share of hydrogen-powered vehicles in the total fleet will increase.
Manoma, kad ad valorem muitas netinka, kadangi jis skatintų mažinti importo kainas, kurioms netaikomas muitas, ir realiomis kainomis didėtų, jeigu padidėtų kainos.An ad valorem duty is considered unsuitable as it would act as an incentive to lower import prices free of duty, and would increase in real terms if a price increase occurs.
Norvegijos jūros produktų gamintojų federacija ir asociacija užginčijo tai, kad upėtakių gamybos kiekis būtų padidėjęs arba toliau didėtų ateityje ir teigė, kad bendras biomasės kiekis ir žuvų kiekis 2008 m. balandžio mėn. buvo gerokai mažesnis lyginant su 2007 m. balandžio mėn. Šių teiginių nebuvo galima patikrinti, todėl juos teko atmesti.The Norwegian Seafood Federation and Association contested that production volume of trout would have increased or would increase further in future claiming that the total biomass and the number of fish in April 2008 was significantly lower when compared to April 2007. These allegations could however not be verified and had to be rejected.

More Lithuanian verbs

Related

padidėti
increase

Similar

aidėti
echo
apdėti
put round
audėti
buzz
bodėti
despise
budėti
be on duty
dėmėti
stain
derėti
fit
derėtis
negotiate
dėvėti
wear
dėvėtis
wear
didinti
increase
dingti
disappear
dirbti
work
dirbtis
go (for work)
dirgti
grow worse
domėtis
be interested
gedėti
mourn
godėti
treat (someone)
judėti
move
lydėti
lead
nudėti
kill
padėti
help
ridėti
roll
sėdėti
be sitting
sudėti
add
uždėti
put
žadėti
promise
žydėti
blossom

Similar but longer

padidėti
increase

Random

atslūgti
flood back
atstovauti
represent
brautis
push through
keikti
swear
papeikti
reprimand
rikiuoti
sort
ryškėti
become brighter
siekti
seek
ūžti
buzz
valyti
clean

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In