Aiškinti (to explain) conjugation

Lithuanian
17 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
aiškinu
I explain
aiškini
you explain
aiškina
he/she explains
aiškiname
we explain
aiškinate
you all explain
aiškina
they explain
Past tense
aiškinau
I explained
aiškinai
you explained
aiškino
he/she explained
aiškinome
we explained
aiškinote
you all explained
aiškino
they explained
Past freq. tense
aiškindavau
I used to explain
aiškindavai
you explain
aiškindavo
he/she used to explain
aiškindavome
we used to explain
aiškindavote
you all used to explain
aiškindavo
they used to explain
Future tense
aiškinsiu
I will explain
aiškinsi
you will explain
aiškins
he/she will explain
aiškinsime
we will explain
aiškinsite
you all will explain
aiškins
they will explain
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
aiškinčiau
I would explain
aiškintum
you would explain
aiškintų
he/she would explain
aiškintume
we would explain
aiškintute
you all would explain
aiškintų
they would explain
Imperative mood
-
aiškink
you explain
-
-
aiškinkite
you all explain
-

Examples of aiškinti

Example in LithuanianTranslation in English
prieinamos informacijos, skirtos Europos standartams arba Europos standartizacijos leidiniams aiškinti ir supaprastinti, rengimas, įskaitant naudotojų vadovų, standartų santraukų, informacijos apie geriausią patirtį ir informuotumo didinimo veiklos, strategijų ir mokymo programų rengimą;the drawing up of information to explain, interpret and simplify European standards or European standardisation deliverables, including the drawing up of user guides, abstracts of standards, best practice information and awareness-building actions, strategies and training programmes;
Tuo siekta skatinti viso pasaulio universitetus aiškinti Europos Sąjungos taikaus bendro sugyvenimo ir integracijos modelį, Europos Sąjungos politiką ir veiksmus užsienyje.The purpose was to stimulate universities throughout the world to explain the European Union model for peaceful coexistence and integration as well as European Union policies and external action.
Be to, jis pripažino, kad remiantis teismo praktika, susijusia su EB 81 ir 82 straipsniais, Komisija nėra įpareigota aiškinti galimų skirtumų, palyginti su pranešimu apie kaltinimus.It also acknowledged that the Commission is not, in accordance with the caselaw relating to Articles 81 EC and 82 EC, obliged to explain any differences by comparison with the statement of objections.
Todėl Komitetas ėmėsi aiškinti piliečiams Europos politikos krypčių esmę.The Committee has therefore endeavoured to explain the EU’s policies to the public.
Tačiau svarbiausia, Regionų komitetas ir jo nariai yra Europos ambasadoriai savo regionuose, miestuose ir savivaldybėse bei jų atstovai Europos diskusijose. Komitetas taip pat padeda aiškinti, kaip Bendrijos politika įgyvendinama ir koks jos teritorinis poveikis vietos ir regionų lygmeniu.Above all, the CoR and its members are ambassadors of Europe in their respective regions,cities and municipalities, speaking for them in the European debate but also helping to explain andexpound the implementation and territorial impact of Community policies at the local and regionallevel.
Ko tu jam aiškini!Don't waste your breath explaining.
Aš jau aiškinau tau tükstantį kartų,Hasrt this all been explained to you a thousand times?
Ar klauseisi, kai aiškinau tau taisykles?It's not part of the rules. Martin, why didn't you just listen to me when I was explaining the rules?
Kaip tik aiškinau tam džentelmenui, kad negaliu ant borto priimti jokių ginklų, kol pats nežinau, kas juose.Aye, sir. I was just explaining to this gentleman that I cannot authorize any weapons on board this ship without knowing what's inside them.
– Nesigilink. Aš šimtą kartų aiškinau. Beprasmiška.- I've already explained a thousand times.
Vokietija taip pat aiškino, kad kaip atsakomasis žingsnis, buvo susitarta, kad mažai tikėtini taupymo padariniai būtų naudingi pirkėjui.Germany further explained that in a countermove it was agreed that the purchaser would benefit from the unlikely development of making savings.
Vokietija aiškino Komisijai, jog būtinas keleto metų terminas, kad minėtoji pagalba galėtų būti panaikinama priimtinomis sąlygomis, nesukeliant pavojaus suinteresuotųjų gamintojų gyvavimui, kurie ligi šiol turėjo naudos iš subsidijų sistemos, apie kurią buvo pranešama, kaip to reikalauja nustatyta tvarka, ir dėl kurios Komisija dešimtmečiais neturėjo jokių pretenzijų.Germany explained to the Commission that a period of several years was essential, so that the aid in question could be dismantled under acceptable conditions without threatening the existence of the producers concerned, who had thus far benefited from the duly notified subsidy system, which the Commission had not complained of in several decades.
Tai būtų sunkoka, kaip jau aiškino Komisija WestLB atveju, tačiau tų sunkumų nepavyktų pašalinti, jeigu būtų orientuojamasi į visiškai netinkamas nuosavo kapitalo priemones, tarsi „aplinkkelį“.While this might be difficult, as the Commission had explained in the WestLB case, the difficulties would not be overcome by using a completely unsuitable equity capital instrument, almost as a ‘way around’ the problem.
Austrija aiškino, kad nuo pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo 2006 m. gruodžio 30 d. yra nustatyta, kad BAWAG-PSK gali įnešti savo įnašą, numatytą restruktūrizavimo plane.Austria explained that since the signing of the purchase agreement on 30 December 2006, it is clear that BAWAG-PSK can completely fulfil the own contributions requirement indicated in the restructuring plan.
Austrija aiškino, kad tarptautinės reitingų agentūros Moody’s finansinių pajėgumų reitingas (angl. Financial Strength Rating, FSR) (toliau – FSR) [17] yra tinkamas rodiklis vertinant finansinę BAWAG-PSK padėtį, nes FSR remiasi vien tik finansiniu pačios įmonės pajėgumu neskaitant išorinės paramos.Austria explained that Moody's Financial Strength Rating (hereafter FSR) [17] would be an appropriate indicator of the financial situation of BAWAG-PSK, because the FSR is only based on the financial ability of the company to perform without any external support. It contains an implicit statement regarding future development of the Bank and thereby provides a significant picture of the overall payment default risk.
Tada pats skambink motinai ir aiškink jai... ei, ei, ei.- You inconsiderate little punk! - Can you explain to me how think three washed-up car thieves... - well, then you call Mom and you explain to her...
Tada aiškink jam, kaip staiga dingo 60 mln. Vertės prekė.You explain to him how all of a sudden $60 million worth of product disappears.

More Lithuanian verbs

Related

išaiškinti
explain
išsiaiškinti
find out
paaiškinti
explain
pasiaiškinti
explain

Similar

aiškintis
clarify
apakinti
blind

Similar but longer

išaiškinti
explain
paaiškinti
explain

Random

atplėšti
tear off
atsiversti
open (a page)
bidzenti
trot
didėti
increase
nukraujuoti
bleed to death
nulinkti
decline
pertraukti
interrupt
sklisti
spread
tvaikti
stink
žuvauti
fish

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In