ריפא [ryf’] (to heal) conjugation

Hebrew
59 examples
This verb can also mean the following: restore, cure

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מרפא
mərafe’
I/you/he (masculine) heal
מרפאת
mərafe’t
I/you/she (feminine) heal
מרפאים
mərafə’iym
we/you all/they (masculine) heal
מרפאות
mərafə’ṿot
we/you all/they (feminine) heal
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
ריפאתי
ryf’ty
I hole
ריפאת
ryf’t
you (masculine) hole
ריפאת
ryf’t
you (feminine) hole
ריפא
ryf’
he hole
ריפאה
ryf’h
she hole
ריפאנו
ryf’nṿ
we hole
ריפאתם
ryf’tm
you all (masculine) hole
ריפאתן
ryf’tn
you all (feminine) hole
ריפאו
ryf’ṿ
they hole
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
ארפא
’arafe’
I will heal
תרפא
tərafe’
you (masculine) will heal
תרפאי
tərafə’iy
you (feminine) will heal
ירפא
yərafe’
he will heal
תרפא
tərafe’
she will heal
נרפא
nərafe’
we will heal
תרפאו
tərafə’ṿ
you all (masculine) will heal
תרפאנה
tərafe’nah
you all (feminine) will heal
ירפאו
yərafə’ṿ
they (masculine) will heal
תרפאנה
tərafe’nah
they (feminine) will heal
Imperative mood
-
רפא
rafe’
heal!
רפאי
rafə’iy
heal!
-
-
-
רפאו
rafə’ṿ
heal!
רפאנה
rafe’nah
heal!
-
-

Examples of ריפא

Example in HebrewTranslation in English
! כן, לרפא הללויה!Yes, heal!
" יש לך על איך לרפא קשר השבור שלהם."you have on how to heal their fractured bond.
"איך לרפא גבר"Owtohealaman.
"אם המים מאגם "נוסטוס ,יכולים לרפא אותי .זה אמור לרפא גם אותךIf the water from Lake Nostos can heal me, it should be able to do the same for you.
,'חבל מאוד שאנחנו מנסות להרוג את פייג .אחרת היא יכלה לרפא אותךToo bad we're trying to kill Paige, otherwise she could have healed you. Are you done yet?
! הוא ריפא את רגליHe healed my leg.
, נראה היה כאילו בעת שדיבר . הוא גם ריפאIt seemed as if, as he spoke he also healed.
,באוסטרליה .אייזיק לא ריפא אותיBack in Australia. Isaac-- he didn't heal me.
,הוא ריפא את החולים .ריפא את המשוגעיםNow, he was healing the sick, curing the crazy.
,הנזיר ריפא את חולינו .גרם ליבולינו לצמוח כמו במעשה קסמים ?The Prior has healed our sick. Caused our crops to grow as if by magic.
"לאהוב את עצמי מרפא את החיים שלי אני מזין את הנפש, הגוף והנשמה שלי""Loving myself heals my life. I nourish my mind, body, and soul."
"מרפא"?"A healer"?
*כי אני גם מרפא חולים* ...ובכן, תהייה ה ... תהייה הראשון שלי ל'Cause I also heal the sick Well, shall you be my... shall you be my first to...
,אבינו שבשמיים אבקש שתברך את האח דריל .ושלח מרפא לסבלוDear heavenly Father, I ask that you bless brother Daryl and heal his suffering.
,אחת מנשות הכפר חלתה מאוד גיסאני נאלץ לצאת ולחפש ...עוד באותו הלילה .צמח מרפא מיוחד הנמצא עמוק בתוך העמק ,ובכדי להגן על בנוA woman in the village was very ill, and he needed Gisani to search that night for a special healing plant found only deep in the valley.
'היי ננס .זאת הרמה, מרפאת מתוך אמונה היא מרחרחת אותיHey, Nance. This is Irma, the faith healer.
,אתה צודק, אני מרפאת .אבל קודם אני צריכה משהו לרפאYou're right, I am a healer, but first I need something to heal.
,לוחמת להדריך אותה ".מרפאת תמיד לצידה !A warrior to be her guide, a healer always by her side."
,למזלך .אני מרפאת טבעית אני יודעת בדיוק .מה יעזור לךWell, lucky for you, I'm a naturopathic healer. I know just the thing for you.
,מרפאת נשים, בית החולים סנט תרזה .חינם לכולן ,מרפאת נשים, בית החולים סנט תרזה .חינם לכולןMargaret: Women's health clinic. St. Theresa's Hospital.
"הפלסטרים "אאוץ הלאה .הם מרפאים עם אהבה של אמאOuch away! Adhesive bandages... They heal with a mother's love.
,אני הייתי הולכת על אחים .כי הם מרפאים .את אמרת .רופאים עושים כסף-I'd get with a nurse, 'cause they're healers. - You know it. - Doctors make some money.
,היא סובלנית כלפינו מפני שלדמנו ערך .כה רב עבור מרפאיםShe tolerates us because our blood is of such great value to healers.
,כי אנשים מתחבאים כשהם מפחדים .או כשהם רוצים להמציא עצמם מחדש או כשהם מרפאים את עצמם .בסתר מפגיעה מירייהBecause people hide when they're afraid Or when they want to reinvent themselves. Or when they're secretly healing themself from a gunshot
,מאז, הייתי בכל העולם ,מנסה למצוא תרופה ,רופאים, מרפאים .מה לאEver since, I've been all over the world, trying to find a cure-- doctors, healers, you name it.
,ההקרבות מרפאות אותו .עוזרות לו לשקם את גופוThe sacrifices are healing him, helping him to rebuild his body.
,הן הופכות אותך לבלתי נראית .חזקה, הן מרפאות .הן גם הופכות אותך לנראה .בגלל זה אני יכול לראות אותו ...גם אם את רעבה .לא-They have them for everything. They make you invisible, strong, they heal. They also make you visible.
,פרסונס", קיבלה לידיה 186 מיליון דולר" .לבניית 142 מרפאות .רק 6 מהן באמת נבנו"Parsons" was handed 186 million dollars to build 142 health clinics.
,שמתו לפני מאה שנה ,מפני שהשערותיהם החובבניות ...הפנטיות והפנטסטיות ,אינן מרפאות גופות אדם .ולא מצילות חיים .רק המדע מסוגל לכךWe do not study the ravings of lunatics and alchemists hundreds of years in their graves because their kind of amateur, fanatical, fantastical speculation does not heal bodies or save lives.
-לכל אחד .מהקורבנות היה כוח מיוחד ,טלפתיה, לשונות רעילות .ידיים מרפאות החלק הפיזי שהכיל את הכוח .שלהם נתלש מגופותיהם- Each victim possessed a unique power. Telepathy, poisoned tongues, healing hands. The physical source of their power was ripped and torn from their corpses.
אני ארפא אותכם.I will heal you.
כמחווה טובה לעולם כולו, ארפא .את כל מי שיגיע ביום הפתיחה ,ה-4400 היו שקטים במשך זמן רבas a show of good faith to the world at large, i will heal anyone who is present on our first day open. the 4400 have been silent for a long time.
.האדמה תרפא אותךThe soil will heal you.
.היא תרפא את האדמה .היא האחתShe will heal the land. She is the one.
אמונה תרפא הצדיקים.Faith will heal the righteous.
אני יודע שאתה לא חושב שאתה תרפא, אבל אני יודע שאתה לא.I know you don't think you will heal, but I know that you will.
אני עשיתי כל מה .שיכולתי בשיבלך .אתה תרפאI've done all that I can for you. You will heal.
,אבל אתה תאהב שוב כי הזמן ירפא לב שבורI know this hurts, little buddy, but you'll love again someday, because time will heal a broken heart.
,אבל נפצעת וזה ירפא אותך .אני מבטיחהBut you're hurt and it will heal you, I promise.
,הוא יסחט דמעות של דם מההשפלה שלך ואז הוא ירפא את הפצע עם מחמאות .שאף אישה לא יכולה לעמוד בהןHe will tie you down to anatomize your very soul, he will wring tears of blood from your humiliation, and then he will heal the wound with flatteries no woman can resist.
,ואומר להם שזוהי תרופה במקרים רבים .הגוף ירפא את עצמוIf you give a patient a sugar pill and you tell them that it's medicine, in many cases the body will heal itself.
,וחשוב יותר .הוא ירפא אותך, דניאלAnd more importantly, it will heal you, Daniel.
-כך זה נשמע .על מנת לעשותו שלם שוב ,בעזרת שימוש ביכולותינו .נרפא את אדמתו המזוהמתTo make it whole again. Using our abilities, we will heal its toxic soil.
.אבל יחד נרפא אותוBut together, we will heal it.
.אני מצטער העיניים תרפאנה ...באופן פיזי, אבל ...הראייה שלךI'm sorry. The eyes will heal physically, but... Your sight...
,הפתחים שלה, ירפאו באיטיות .זה ייקח זמןHer orifices will heal slowly, it will take some time.
.הן כבר לא מדממות" .המים המלוחים ירפאו אותם המים הכהים של המפרץ ."הם התרופה הטובה ביותר שיש"I've bled them clean. The salt water will heal them. The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "
אבל יחד, אנחנו ירפאו אותו.But together, we will heal it.
הם ירפאו ,את האוקיינוסים שלכם ,יפרו את הארצות הצחיחות שלכםRed sky will heal your oceans, make fertile your barren lands,
".רופא , רפא את עצמך""Physician, heal thyself."
"ישו רפא את הנכים"Jesus healed the cripples.
,אבינו הקדוש רופא הנשמות והגוף ,אתה ששלחת את בנך היחיד ישו הצלוב לרפא כל מחלה ולשחרר אותנו ממוות רפא גם את עבדך מחוסר היציבות של גופו ונשמתו אשר מייסרים אותו, אמןHoly Father, doctor of souls and bodies, you who sent your son Jesus Christ to cure every disease and to free us from death, heal also your servant from the infirmity of body and spirit that afflicts him.
,אבינו הקדוש רופא הנשמות והגוף ,אתה ששלחת את בנך היחיד ישו הצלוב לרפא כל מחלה ולשחרר אותנו ממוות רפא גם את עבדך מחוסר היציבות של גופו ונשמתוHoly Father, doctor of souls and bodies, you who sent your only begotten son Jesus Christ to cure every disease and to free us from death, heal also your servant from the infirmity of his body and soul
,כן, זה בדיוק מה שזה היה .היא אמרה לי בארוחת הבוקר ."משהו בקשר ל"רפא את העולםYeah, that's exactly what it was, she told me at breakfast. One of those heal-the-planet things.
,בבקשה .רפאי אותו ?Please heal him.
,חוץ מזה ...רופאה, רפאי את עצמך מתי הייתה הפעם האחרונה ?Besides, Physician, heal thyself: when's the last time you even slept?
,מנימוסינה ,אלת הזיכרון, אלת הזמן רפאי את בנך הסורר .מהעולם התחתון, אריק נורת'מןMnemosyne, goddess of memory, goddess of time, heal your wayward son of the underworld, Eric Northman.
.תבורך האייסירה ,אנא, פרייה .רפאי את אביHail to the Aesir. Please, Freyr, heal my father.
אני חולה לב אז רפאי אותיI'm heartsick So heal me

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

רופא
be restored
ריחף
hover
ריצה
placate
ריתך
weld

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

חלב
milk
ניסה
try
עף
fly
פינה
clear
פקח
do
קילקל
damage
ריחף
hover
ריצה
placate
שיקר
lie
שמע
hear

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'heal':

None found.
Learning languages?