קיבל [ḳyvl] (to receive) conjugation

Hebrew
110 examples
This verb can also mean the following: get, accept

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מקבל
məḳavel
I/you/he (masculine) receive
מקבלת
məḳavelet
I/you/she (feminine) receive
מקבלים
məḳavəliym
we/you all/they (masculine) receive
מקבלות
məḳavəlṿot
we/you all/they (feminine) receive
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
קיבלתי
ḳyvlty
I received
קיבלת
ḳyvlt
you (masculine) received
קיבלת
ḳyvlt
you (feminine) received
קיבל
ḳyvl
he received
קיבלה
ḳyvlh
she received
קיבלנו
ḳyvlnṿ
we received
קיבלתם
ḳyvltm
you all (masculine) received
קיבלתן
ḳyvltn
you all (feminine) received
קיבלו
ḳyvlṿ
they received
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אקבל
’aḳavel
I will receive
תקבל
təḳavel
you (masculine) will receive
תקבלי
təḳavəliy
you (feminine) will receive
יקבל
yəḳavel
he will receive
תקבל
təḳavel
she will receive
נקבל
nəḳavel
we will receive
תקבלו
təḳavəlṿ
you all (masculine) will receive
תקבלנה
təḳavelənah
you all (feminine) will receive
יקבלו
yəḳavəlṿ
they (masculine) will receive
תקבלנה
təḳavelənah
they (feminine) will receive
Imperative mood
-
קבל
ḳavel
receive!
קבלי
ḳavəliy
receive!
-
-
-
קבלו
ḳavəlṿ
receive!
קבלנה
ḳavelənah
receive!
-
-

Examples of קיבל

Example in HebrewTranslation in English
".על מנת לקבל שימוע הוגן""to receive a fair hearing."
"אתה עומד לקבל אתה המדליה השנה, על אומץ לב האם אתה מחכה בקוצר רוח לטקס שבוע הבא?"'You're to receive this year's Police Federation bravery medal. 'Looking forward to the Town Hall awards ceremony next week? '
"זה יותר טוב לתת מאשר לקבל"."It is better to give than receive."
"טינה היקרה, אוניברסיטת "מצווה ,שמחה לקבל את הבקשה שלך .למרות שהגיעה באיחור של חמישה שבועותDear Tina, Mitzvah University was delighted to receive your application, albeit five weeks late.
"עוד היה הרדיו, 'אשר יכול לקבל רק ' תדרים המסתיימים במספר מוזר."'Then there was the radio, 'which could only receive 'frequencies ending in an odd number.'
""העדויות הראו שהוא קיבל 04 ק""ג של דגים..."Evidence showed that he received 88 pounds of fish...
"אנחנו כבר קיבל אישור שרוברט רובינס הוא בדאלאס מחפש מפלט מ מצב פנימי מתעלל "."We've received confirmation that Robert Robbins is in Dallas seeking refuge from an abusive domestic situation."
"התיכון "טטאליה... ,בקווינס, לפני זמן קצר המוקד הטלפוני להתרעות על איומי פיגועים קיבל שיחת איום מאדם אנונימי ."לפוצץ את התיכון "טטאליהTattaglia High School in Queens where just a short while ago, the Bomb Center received a call threatening to blow up the school.
"ומייד שם נפל מעיניו כפי שהיו סולמות, והוא קיבל מראה לאלתר.""And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith."
"לאחר אומץ שיגור המוני של האדמירל, הקפטן איפקס קיבל מצוקת להתקשר מנסיכת Velubian.""After valiantly dispatching the admiral's hordes, Captain Apex received a distress call from the Velubian Princess."
",ולגביי השותף שלה, "ריינולד מולדרק ,פצצה מטקטקת של אי-שפיות שאלתו ללא-נודע .כל-כך עיוותה את נפשו ומצמרר לחשוב כיצד הוא מקבל .איזשהו נחת מחייוAs for her partner, Reynard Muldrake, a ticking time bomb of insanity, his quest into the unknown has so warped his psyche, one shudders to think how he receives any pleasures from life.
"מקבל סרטון"receive video
'הוא תפס את הסניץ הארי פוטר מקבל 150 נקודות !Harry Potter receives 150 points for catching the Snitch!
,"הרועה הקטן מאוראל מקבל את רובה הצלפים החדש ,"מוסין-נגנט ,7.62 עם עדשת טלסקופ 3.5A shepherd from the Urals receives a sniper's rifle. A 7.62 3.5 power telescope, pride of precision of Soviet production.
,אבל בטכס הראשון הזה ,שאתה מקבל היום .שאנחנו מטבילים את התינוק ,והשימחה של אלוהיםBy this first sacrament that you receive today you enter the world of the baptized.
,אם הייתה מניחה לזה .לא הייתי מקבלת את השיחהI won't receive the call.
,אני מקבלת קצבה כל חודש .במזומן ,כשהוא איננו .אין לי כסף כדי לשמור על הביתI receive an allowance every month in cash. With him gone, I don't have the money to keep the house.
,האחות נעמי האם את מקבלת את ,האיש הזה כבעלך ותשמרי על כל הזכויות החוקיות השייכות למצב הזה ? מעתה ועד עולםSister Naomi, do you receive this man to be your wedded husband, observing the legal rights belonging to this condition for time and all eternity?
,המכבסה למעלה .היא בבעלותי כבר שנים היא מקבלת משלוחים גדולים של .מוצרים כימיים על בסיס שבועיThe laundry upstairs-- I've owned it for years. It receives large chemical deliveries on a weekly basis-- detergent and such.
,ואין יום שאני לא מקבלת אימייל . לגבי את יודעת מה .אל תשאליI have an active online profile, and not a day goes by that I don't receive an e-mail about you know what. Don't ask.
,אם אתם מקבלים מכתב .הוא עובר דרכי .אותו דבר, כל 6 חודשיםIf you receive a letter, it comes through me. Same story, one every six months.
,אנו מודים לך, אדוננו .על הארוחה אותה אנו מקבלים .ברך אותנו ושמור עלינוWe thank thee, Lord, for the meal we're about to receive. Please bless us and keep us.
,אנחנו מקבלים ידיעות סותרות ...אך המנוח כנראה אחד מחברי המחתרת הבאסקית... .שהוחזק כבן ערובה מהיום בבוקר ....החדשות על כך עוררו ...תגובה מיידית בכמה בתי סוהרWe've received conflicting reports, but the deceased could be one of the ETA members being held hostage since this morning.
,ביום א' הקדוש הזה ,בכנסיית הכפר ארטיגט אנו מקבלים את ,ברטראנד דה רולס בתו של המנוח לוראן דה רולס .וריימונד, אשתו ואת מרטן גרOn this St. Michael's Sunday in the church of Artigat we receive Bertrande de Rols daughter of the late Laurent de Rols and of Raimonde, his wife
,בשגרה אנחנו מקבלים מסרים שונים .זבל חללי, למטרות פיענוח ובדיקהWe routinely receive various communications, space garbage, to decode and examine.
.מקבלות משכורת ושוחד בלתי חוקי""received illegal salaries and kickbacks.
אז לפני התקרית המצערת הזאת, סאלי .וואלינגטון קיבלה תמיד את הכוס הראשונה כשהיא הורדה בדרגה, אימך עלתה ,למקום הראשון של מקבלות התהSo? Before this unfortunate incident, Sally Wallington always received the first cup of tea. When she was suddenly demoted, your mother moved up to the prime tea spot, and she's held that spot ever since.
אני אף פעם לא יוצר קשר אישי עם אף אחד מהסטודנטיות שלי .עד שהן מקבלות את הציונים שלהםI never make private contact with any of my students until they've received their grades.
והן מקבלות את הטיפול הטוב ביותר .שבית החולים הזה יכול להציע ,כשיש 16 מטופלות .זה לא גשם של כסףAnd they receive the best care this hospital has to offer. 16 patients is not rainmaking.
כל אחד מהם זכאי לאותו .יחס של כבוד כמו שבני אדם ,אפילו חיות .מקבלות באופן אוטומטיi work with sentient beings, each worthy of the same respect that humans, even animals, receive automatically.
""נצח לדורות עדיין לא קיבלתי את .התסריט של סימון"Eternity Forever." I still haven't received Simone's script notes.
"הבוקר קיבלתי הצעה מ"ג'אסט אבריוור בע"מ .לקנות את אי-מאגי ב-409000 דולרThis morning I received an offer from Just Everywhere Inc to purchase the eMagi outright for $409,000.
"עוד לא קיבלתי תשובה...""I have not yet received an answer to last month's..."
"קיבלתי באןתן יןם שני ילדים:"On that day I received two children,
"קיבלתי מכתב מדודה שרלוט, "בו סיפרה לי שסגרה את ביתה לאחר נפילת העיר, "ועברה לאחוזה שלה בסאנטי.I received a letter from Aunt Charlotte saying she closed her home in Charles Town after the city fell and moved to her plantation on the Santee.
"! Kaboom" זה כשראיתי את 200 ואז קיבלת הודעה טקסט.And then you received the "Kaboom!" text.
"... בוודאי קיבלת כבר את מלוא המידע על""no doubt by now you have received full information..."
,אדון בארטון ,בטח קיבלת את המזכר שליבת הקשת אינה .מיועדת לפתיחת פופקורןMaster Barton, surely you received the memo that the Arc-reactor is not for popping your kettle corn.
,אדוני .קיבלת דיווח נוסףMy Lord, you've received another report.
,אז בעיקרון, מר דיוויס קיבלת טראומה פשוטה לרקמות הסיביות .של הקורפוסSo basically, Mr Davis, you received a blunt trauma to the fibrous tissue of the corpus cavernosum.
"המפתח לתפקוד הלקוי של מירטל הוא היעדר המוחלט של אהבה שהיא קיבלה כילד בשילוב עם הטראומה של אובדן ההורים והארוס שלה. ""The key to Myrtle's dysfunction is the total lack of love she received as a child... Of course, we haven't dealt with the real issue yet.
"התכנית "שעת מאו-צה-טונג .שודרה ב-14 במרץ .היא קיבלה שיתוף של 47The "Mao Tse-tung Hour" went on the air March 14. It received a 47 share.
,אדוני אדוני, הוויקרי קיבלה הרגע הודעה .ברשת קומפלן .הורו להם לעצור הכלSir, the Vickery just received a message over the COMPLAN subnet.
,במצוד אחר מנהיגי פיגוע הפצצה המשטרה הבריטית קיבלה שיתוף פעולה חסר תקדיםln the hunt for the ringleaders of the bomb attack, British police have received unprecedented cooperation from all international intelligence services.
,בסביבות השעה תשע בבוקר .קיבלתי טלפון מפרדי לאונדס היא קיבלה מידע אנונימי .וגילתה גופה של אישהAt aproximately 9AM this morning I've received a phone call from Freddie Lounds. Acting on an anonymous tip, she discovered a female body, immediately contacted my office.
"הרגע קיבלנו ידיעה מ"התאחדות המירוצים .שהיו"ר מתכוון לתת הצהרהWe've just received word that the CEO of Indy Car is about to make a statement.
"קיבלנו מברק עם מידע בקשר ל"דונה .זה נהדרWe received a telegram that the Donau sank outside Drøbak. That's fantastic.
"קיבלנו שיחה מפריעה מ"ליברטי קואסט קרדיט זה נראה כאילו את לאWe received a disturbing call from Liberty Coast Credit.
"קיבלנו תלונה מחברת "נשיונל סופ על אתיקה עסקית פסולה .בנוגע אליך והחברה שלךWe've received a complaint from the National Soup Company about fraudulent business practices
'קיבלנו הרגע תמונות של מרכז מנצ'סטר' 'פיצוץ חזק נראה בבירור''We've just received these pictures of central Manchester.' 'A massive explosion can clearly be seen.'
,אז הבוקר בדואר-העץ ,"של "ספרינט Pre קיבלתם פאלםSo this morning in tree mail, you received a Palm Pre by Sprint.
,גבירותי ורבותי המושבעים .קיבלתם את ההנחיות שלכם אתם יכולים למצוא את הנאשם אשם ...בהריגה ללא כוונה תחילהLadies and gentlemen of the jury, you have received your instructions.
,קיבלתם את ההצהרה הרשמית .בנוגע למה שקרה אמש בתעשיות סטארק ,התקבלו דיווחים לא רשמיים ,שתקלות באב טיפוס רובוטיYou've all received the official statement of what occurred at Stark Industries last night.
-ביל .סגן ג'ייקובס, מחוז מונטגומרי קיבלתם שיחות טלפון מוזרות ?- Bill. Lieutenant Jacobs, Montgomery County. Have you received any strange phone calls in the last couple of days?
.בסדר, תקשיבו .כולכם קיבלתם דף כזהAll right, listen up. You've all received one of these.
-קיבלתן את התראת המקלטים ..קולונל, קיבלנו, אני פשוט ?You received the shelter notice ? - Colonel, we did.
.כולכן קיבלתן חלק מהשיר הזה ,קיבלתן אותו באופן מוזר .ביחד עם ההזמנה הזאתEach of you received a piece of this poem. Each in a curious manner, along with this invitation.
אני רואה שכולכן קיבלתן ,את צמידי היהלומים זו הייתה דרכנו להזמין אתכן למסע נפלא מהאגדותNow, I can see that you all have received the, uh, diamond bracelets, which was our way of inviting you on a wonderful fairytale journey with our lovely lad, Adam.
לעזור להוריכן .ואפילו לחסוך מעט עבור העתיד וכל מה שאתן צריכות לעשות הוא להציג מעט מהברכות .אשר קיבלתן מאלוהיםAnd all you have to do is display certain blessings you received from the Lord.
,גם הם קיבלו את הפקודות הללו .אבל הם כבר חצו את סף המטרהThey also received those orders, but they had already crossed the targeting threshold.
,דובר מטעם בית החולים ג'יימס הווס אמר שהם קיבלו שיחה שדיווחה על מקרה של רצח בפינת פאראדי וראטדוון .קצת לפני 3 בצהריים לחובשים לא נותר אלא .לקבוע את מותוAmbulance Service spokesman James Howe says they received a call to attend the scene of a shooting near the corner of Faraday and Rathdowne streets just before 3pm.
,הם לא קיבלו שום טיפול תרופתי .בלי אוכל, ללא מקומות מחסה .שום דבר - .תפסיק. תעצור את הקלטת -They have received no medication, no food, no shelters. - Nothing. - Stop.
,הן קיבלו אות מוצפן !Like sleeper agents, they've received a coded signal, and they're out there!
,זה יעשה רשמי ע"י שופט מחר אבל קייט וראיין קיבלו אישור קולי .מהמדינה להיות בתפקיד הזהIt'll have to be made official by a judge tomorrow, but Cate and Ryan have received verbal approval from the state to fill that role.
,אז תסבירי כי בעוד חמש דקות אני אקבל שיחת טלפון .מודאגת מדגלאסSo explain, because in five minutes I will receive a concerned call from Douglas.
...למרות שאני בטוח שאני אקבל משיכת תחתונים רצינית ...מהחברים לאוטובוס שלי ...אני חייב להזכיר לךAlthough I'm sure... I will receive a wedgie from my bus mates...
.אני אקבל את התשלום שלי עכשיוI will receive my payment now.
אני אקבל דוא"ל אם למישהו מכם תהיינה יותר מעשר .תוצאות גרועות בחדר הניתוחI will receive an e-mail if any of you exceed more than ten bad outcomes in your O.R.
זה אומר שאני אקבל החודש?- It means that I will receive this month?
! תקבל פקודות- !- You will receive your orders!
,הצטרף למיליציה ...ובתמורה תקבל שש מאות וארבעים דונמים שש מאות וארבעים דונמים משלך... .שאתה תבחר בעצמךTake the oath for militia duty, and you will receive 640 acres... of your own choosing.
,כי דרך אותו, אלוהים, היא תקבל אהבה שלך .ההבנה שלך, אבאThat through him, Lord, she will receive Your love and Your understanding, Father.
,כשרוח הקודש באה אליך- .תקבל כוחWhen the Holy Spirit comes to you, you will receive power.
,לך תזדיין .אני הולך להוליווד אם תיכנס ללוס אנג'לס ,ותחזיר את הקופסה השחורה תקבל חנינה .על כל עבירות המוסר שביצעת .כבר שמעתי את זה פעםIf you go into LA, bring back the black box, and you will receive a pardon for every immoral act you have committed.
,אם את לא רוצה את עזרתה של מיס גילמור .אני נותנת לך עד מחר ."אם זה לא יהיה גמור, תקבלי ציון "חסרIf you don't want Miss Gilmore's help, then you may have until tomorrow. If it's not done, you will receive an "incomplete."
,בעוד זמן קצר תקבלי שיחת טלפון ממישהו הרבה יותר .חשוב ממךIn just a little while, you will receive a phone call from someone much more important than you.
,השני ,תקבלי תשלום .בן מליון דולרSecond... you will receive a payment... of 1 million dollars.
,ואת, כבת הזוג שלי ,תקבלי קצבה לכל חייך תשלומים חודשיים.And you, as my spouse, will receive a life-annuity, monthly payments.
.הקשיבי, תוכנה .את תקבלי דיסק זהות ,כל שתעשי או תלמדי .יוטבע בדיסק זהAttention, program. You will receive an identity disk. Everything you do or learn will be imprinted on this disk.
! עובדים אם מישהו יצליח לשבור ,את שיא המכירות הוא יקבל ביטוח רפואי מלא .לעצמו ולמשפחתוIf anyone can break the sales record, they will receive full health insurance for themselves and their entire family.
".יקבל את האוסף בשלמותו""will receive the collection in its entirety."
,אם הוא מתמיד בדפוס .אז פני כבר חטופה יומיים היום המוניטור בג'ורג'טאון .יקבל תמונהIf he's holding to pattern, Penny's already on day 2. Today the Georgetown "Monitor" will receive a photo.
,אם וכאשר פיטה ישוחרר ,הוא יקבל חנינה מלאה ללא תנאי .לא יהיה שום עונשIf and when Peeta is liberated, he will receive a full and unconditional pardon. No punishment will be inflicted.
,בעוד חמישה ימים מהיום ,המנצח יקבל 2.5 מיליון דולר .הפרס האישי הגבוה ביותר בספורטFive days from now, the winner will receive 2.5 million dollars the richest individual prize in sports.
,אנחנו לא ניתן מהלומות ,אבל כן נקבל מהלומות ...ודרך כאבנוWe will not strike a blow. But we will receive them.
אחרי שנוריד את כל מה שאנחנו מוציאים ,על האיש הצעיר הזה אנחנו נקבל ...סכום כולל של ?After we deduct everything we're spending on this young man, we will receive a grand total... are you ready for this?
אנחנו נקבל 100$ לשבוע ותוספת 5$ אש"ל ? באמת- !You-.. we will receive $ 100 per week, plus $ 5 supply.
אתם, בלי כסף כשנגיע לוולפראיסו .נקבל כסף, ואז נשלח לך לא רוצה להיות גס רוח, אבל אם .אין לך כסף אין לך מה לחפש פהYou don't have any money? When we get to Valparaiso we will receive some money, when we have it we will send it to you... You know, i wouldn't want to be rude, but if you don't have any money, you have nothing to do here, so please...
,בפני המשפחות והחברים שלכם - אתם תקבלו את חלוקי המעבדה שלכם .הסמל לכניסתכם אל עולם הרפואהIn front of your family and friends, you will receive your lab coats, a symbol of your entree into the world of medicine.
,כשתעשו משהו טוב .תקבלו שרוט-דולר אחד אלף שרוט-דולריםWhen you have done something good, you will receive one Schrute buck.
,לא את ולא הגורמים שלך .לא תקבלו שום עזרה צבאית מבריטניה .קיטצ'נרUntil the Jade Buddha is back in my possession, you and your cause will receive no British military assistance whatsoever. Kitchner.
,לא יהיו היום טיסות בכפר הנשואים" "לאור המזג האוויר הקשה בשיקאגו בבקשה המתינו בסבלנות ואתם תקבלו את" .הארוחה", אני חולה על זהThere'll be no flights into Marriageville this evening due to heavy weather. Please be patient, you will receive a meal voucher. I love this stuff.
,לאחר מותי תקבלו את החנות .ו-20,000 פרנקUpon my passing, you will receive the shop and 20,000 francs.
,אך, למרבה הצער .היום איננו היום הזה ...כל עוד בתי הספר מובדלים ...שחורים יקבלו השכלהBut sadly that day is not today. As long as schools are segregated negroes will receive an education that is both separate and unequal.
,רוחצים ידיים לפני האוכל ,הולכים לבית השימוש בזמן ,ולא מדברים אחרי ההשכבה ,יקבלו פרח אדום קטןThose who don't wet their beds, dress and undress by themselves wash their hands before meals, go to the toilet on schedule and do not talk at bedtime will receive a little red flower for each good behaviour, plus one at his name on this board
...בעוד כמה ימים יקבלו המשפחות ...הנשים .את הבשורה הנוראה- In a few days, their families, their wives will receive the bad news...
.אבל הם יקבלו אותי .הייתי חס על חיי אמיליה אם יכולתיBut they will receive me. I would have spared Amelia if I could.
.ומציתי את כל האפשרויות הבסיסים הקדמיים שלנו יקבלו משלוחי דלק יומיים מקורקיסטן ,בהנחה שהם לא יהיו שובבים .שלא נוכל להרשותOur forward bases will receive daily fuel shipments out of Kurkistan, provided they don't get skittish, which we can't afford.
"על מי מנחות ינהלני .ישוע, קבל את נשמתיHe leads me beside quiet waters... Jesus, receive my soul.
,אבינו הקדוש .אנא קבל אדם זה אל ממלכתךHoly Father, please receive this man to your kingdom.
,אדוני אלוהי רחם על נשמתי .ישוע הצלוב, קבל את נשמתיO Lord God have pity on my soul. Jesus Christ receive my soul.
,בכל יום .אני מקבל רמז נוסף הופר, היית צריך קבל .את החבילה היוםEvery day, I get another clue. Hopper, you should have received a package today. It's important.
,ואנו אומרים לך .קבל את רוח הקדושAnd we say to you, receive the Holy Ghost.
.המשאלה תתגשם .עכשיו, קבלי את המתנהWish granted. Now receive gift.
הלנה קבלי את הטבעת הזו .כסמל לאהבתי הנאמנהElena receive this ring as a sign of my love and fidelity.
.לבני חורין בארץ המובטחת ,קבלו את ההטבלה של ג'ון ,שכונה ע"י רוח הקודש .המשיח.. received the baptism of John, who was anointed by the Holy Spirit as the Messiah, the Christ...
.שומרים, קבלו את האסירים .כל האסירים להתפשט עכשיוGuards, receive the prisoners. All prisoners strip now.
הרמת כוסית במקרה כזה היא מאורע נדיר מדי במשפחתי .אנא קבלו זאת בכבוד הראו יThis sort of toast is drunk too seldom in my family and you'll please to receive it with all honours.
כולם אשמים עד .שהוכחה חפותם .בטח יש להם משהו כנגדך הם קבלו מכתב מבעלי לשעבר .שאומר שאני עשיתי את זהEveryone's guilty until proven innocent. They must have something on you. Well, they did receive a letter from my ex-husband saying I did it.
כפי שעדיין לא קבלו?As we have not received?

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הובל
do
קיים
bring into existence
קינא
be jealous
קיפל
fold
קיצר
shorten
תובל
be seasoned
תיבל
spice

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

כיבד
respect
לן
stay overnight
נאהד
be well liked
פרה
grow
צרח
scream
קטף
pick
קיים
bring into existence
קפא
freeze
רומם
raise
שונה
be changed

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'receive':

None found.
Learning languages?