סיפר [syfr] (to tell) conjugation

Hebrew
112 examples
This verb can also mean the following: cut the hair of, give a haircut to, cut

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מספר
məsafer
I/you/he (masculine) tell
מספרת
məsaferet
I/you/she (feminine) tell
מספרים
məsafəriym
we/you all/they (masculine) tell
מספרות
məsafərṿot
we/you all/they (feminine) tell
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
סיפרתי
syfrty
I told
סיפרת
syfrt
you (masculine) told
סיפרת
syfrt
you (feminine) told
סיפר
syfr
he told
סיפרה
syfrh
she told
סיפרנו
syfrnṿ
we told
סיפרתם
syfrtm
you all (masculine) told
סיפרתן
syfrtn
you all (feminine) told
סיפרו
syfrṿ
they told
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אספר
’asafer
I will tell
תספר
təsafer
you (masculine) will tell
תספרי
təsafəriy
you (feminine) will tell
יספר
yəsafer
he will tell
תספר
təsafer
she will tell
נספר
nəsafer
we will tell
תספרו
təsafərṿ
you all (masculine) will tell
תספרנה
təsaferənah
you all (feminine) will tell
יספרו
yəsafərṿ
they (masculine) will tell
תספרנה
təsaferənah
they (feminine) will tell
Imperative mood
-
ספר
safer
tell!
ספרי
safəriy
tell!
-
-
-
ספרו
safərṿ
tell!
ספרנה
saferənah
tell!
-
-

Examples of סיפר

Example in HebrewTranslation in English
! אני אספר לך על הילד אין שום דבר שאתה יכול .לספר לי על ג'ייקוב ,לא הוא.There's nothing you can tell me about Jacob.
! אני הולכת לספרI'm gonna tell!
! אני חייב לספר לו על ה- I have to tell him.
! אני חייב לספר לךI have to tell you!
! אני חייב לספר לסקוט !I've got to tell Scott.
".ג 'ייסון לא סיפר לו כלום"Jason didn't tell him nothing."
"? הוא לא סיפר לך שמגיע לך חצי""He didn't tell you you were entitled to half?
"דובר של תאגיד "מונאד סיפר לנו שהמתקן שימש . לניסויים פסיכולוגיםA spokesperson with the Monad Corporation tells us the facility has been used for psychological testing.
"והוא השתמש בביטוי "אל לנו .והוא לא התכוון להצחיק והוא עדיין לא סיפר לי סיפור .על עצמו, שבו הוא לא הגיבורAnd he used the word "shan't", and he wasn't being funny. And he's yet to tell me a story about himself in which he is not the hero.
'אף-אחד לא סיפר לך, נ .היה זהיר עם רצונךDidn't anyone tell you,N. Be careful what you fish for.
! אגדת הריצה מספר הכלRunning legend tells all!
! אני מספר את האמת ?- I tell the truth!
! אני מספר לסנטהI'm telling Santa!
! היום אתה מספר בדיחות . אני יכול להביא לך שידור חוזרToday you are telling jokes!
! חבר'ה, אני מספר סיפור משנה חיים כאןGuys, I'm telling a life-altering story here!
! את מספרת לי !You're telling me!
! להגן עליך .ואל תבקש ממני להתנצל על כך להעניש אותי כאשר .אני מספרת לך את האמת זה מה שאנחנו עושים !And don't ask me to apologize for it or punish me when I tell you the truth.
"... אני כל כך מספרת לאמא" ?"I am so telling Mom about... "
".אני מספרת.I'm telling.
"אגדה מספרת על וידאו מסתורי"Legend tells of a mysterious video
"הנתונים של "קומפובוקס .מספרים את הסיפור האיום כאן בלבואה הנחית 9 מתוך 13 .אגרופים בסיבוב הזהRocky box numbers tell a ghostly story here. Balboa landed 9 to 13 punches in that round.
'לגבי 'לא מספרים שלהםSo, Robin, about not telling them?
'למה אף אחד לא סיפר לי על פייג .מה שאנחנו לא מספרים לך, אמא, יכול למלא את הספרייה של הקונגרס ,ובכן, זה מאוד פשוט.What we don't tell you, Mom, could fill the Library of Congress. Well, it's very simple.
'מה שלום ג'ורג .לא יודע, לא מספרים לי כלום ?l don't know. They won't tell me anything.
, אנשים מספרים לעולם שאתה משוגע וכל מחאותיך רק מחזקות . את טענתםPeople tell the world you're crazy and all your protests to the contrary, just confirms what they're saying.
"מספרות הסיפורים"Storytellers
"שם מספרות הסיפורים שלנו"... ,יספרו את סיפוריהן" .כל אחת בנושא משלה"...where our Storytellers... "...will tell us stories, each with a particular theme
,אגדות מספרות ,כמו ששמם רומז ,על סיפורים של קסם .על יצורים מעופפיםFairy tales tell, as their labels imply, stories of magic, of creatures that fly.
,אם תשאלו אותי .אני הייתי אומר שהן מספרות סיפור אחרAsk me, I'd say they have a different story to tell.
,אני מבטיח לך, מר יאפי .אני מאמין ביכולות רוחניות ,אתה אומר את זה בפיך .אבל המחשבות שלך מספרות לי את האמת- l assure you, l believe in psychic ability. So you say with your mouth, but your thoughts tell me the truth.
! אני סיפרתי לך.I told you that this was forever, didn't I?
! סיפרתי לך 20 פעם !I told you 20 times!
".. אי פעם סיפרתי לך על" ! כן, סיפרתי לי על הפעם ההיא-"l ever tell you about--" -"Yeah, you told me about that time!
"? שאלתי, "סיפרתי לאימא ואבאI said, "Have you told Mom and Dad?"
"אז אמרתי, "אין בעד מה .ואז סיפרתי לה הכל ,שאלה קטנה ?She was walking around our house all smiling, so I was like, "you're welcome," and then I told her everything. Um, quick sidebar...
! ? למה לא סיפרת לי !Why was I not told this?
! ? מה סיפרת להםWhat have you told them?
! ? סיפרת לו על זהYou told him that?
! אבל סיפרת להם מה ראית !But you told 'em what you saw!
! הרגע סיפרת ליYou just told me!
! כן, ויני סיפרה לי ? אלוקים!Yes, Winnie told me all about that.
"אילו רק סיפרה לי בזמן"If she had but told me all but in time
"אילו רק סיפרה לי תחילה שהיא תגרום לי לחלות"If she had but told me before she disordered me
"בבית החולים הפסיכיאטרי "טריטאון .כי היא סיפרה את האמת .חוששני שאין זמן לנימוסים, ידידייYou're talking to the girl who spent a decade in Tarrytown psychiatric because she told the truth. Afraid there's no time for pleasantries, my friends.
'היילי סיפרה לי שלא התקבלת ל'טסים גבוה .אחרי הכול.So Haley told me you didn't get into 'High Flyers' after all.
,אז עדיין לא סיפרנו למשפחה .אבל החלטנו לאמץ תינוק זכר מאמריקה הפעם.So we haven't told the family yet, but we've decided to adopt a baby boy. From America this time.
,אמא ואני סיפרנו לסבא ?Your mommy and l, we told Grandpa that Justin broke the VCR, okay?
,ג'ורג' ואני היינו באן-בי-סי ,סיפרנו להם על הרעיון שלנו לסדרה .ובקרוב נחתום על חוזה- ?George and I went up to NBC and told them the idea for the series. - We're waiting to sign the contract.
,ג'ין, ג'ק ואני עדיין לא סיפרנו לאיש .אולי מרוב מבוכה ...אבלGene, Jack and I, we haven't told anyone yet because we were too embarrassed. But we're married.
,היא רצתה לדעת את האמת .אז סיפרנו לה ?And she wanted to know the truth. So we told her.
.בטח היו הורגים אותו .אני יודעת- אתה והויט סיפרתם לי .הרבה פעמיםWould like to have killed him. I know. You've told me and Hoyt's told me many, many times.
.לא סיפרתם לו ...רצינו לספר, אבלYou haven't told him. We were gonna, but--
.תקשיבו לעצמכם .אתם סיפרתם את הסיפור הזה .הפצתם אותו, עשיתם חיים משוגעיםListen to you people. You told that story. Passed it around, having the time of your lives.
? סיפרתם לוYou told him?
אנחנו יכולים להראות .לך את המקום אני יודע איפה סיפרתם .לי שזה קרהWe can show you the place. Now I know where you told me it was.
למי עוד סיפרתן .אף אחד.- Who else have you told?
מקס, סיפרה לי .על השכר-דירה ,למה לא סיפרתן לי ?Hey, Max told me about the rent. Why didn't you tell me you guys needed help?
סיפרתן למשטרה ,בלילה שבאתי הלילה שבו הגופה ,של אלי נלקחהHave you told the police?
! הן סיפרו לך מה שהוא עשה להןAnd after you had told them what he had done to you they told you what he had done to them!
'מה הם הריית ,'הם סיפרו לי על יצורים שנקראים הריית ,אויב אכזר ומטיל אימהWhat are the Wraith? They told me of beings called Wraiths, a vicious, formidable enemy whose power and technology rivalled their own.
,אז או שפישלת ,מה שלעולם לא קורה או שיש מקרה חירום .שלא סיפרו לי עליוHe missed a meeting with a longtime client, so either you screwed up, which you never do, or there's an emergency I'm not being told about.
,אז טיכסו הם עצה ,להיפגש באמצע הליל ,לא סיפרו לאיש .שמרו על הכל בסודSo they conjured up a plan To meet late at night They told not a soul Kept the whole thing tight
,אכן השליחים סיפרו לי בסודיות שהקיסר יתקוף בתחילה נגד .אזור הכיבוש הצרפתי באיטליה .יש לו תביעה על דוכסות מילאנוThe envoys told me in confidence that the emperor will strike first against the French occupation in Italy.
! אני אספר להם הכלI will tell them everything!
"... אספר על הסל עם ילול ילול"I will tell about the basket with a willo willo wailey and a nonny nonny
"אספר לך דבר נסתר""I will tell you a thing that is hidden.
"ואולם, מאחר ששאלת על רעייתי, אספר לך עליה.As you've asked about my wife, however, I will tell you.
,אבל בשעה זו .לא אספר סיפורים .השטן מדבר דרכה .לא-at this time I will tell no tales - The devil speaks in her - No
,אבל אני יודע שלא תספר לי .כי לא הייתי מספר לך מה שאגיד לך זה שבמהלך ...הזמן שלי בשממהWhat I will tell you is that during my time in the wilderness--
,אם אתה מעריך את חיי חברך .אתה תספר לי מה שברצוני לדעת חברך אמר שהמכשיר עשוי להיות ."המקור למיתוס של "מעיין הנעוריםIf you value the life of your friend, you will tell me what I want to know. Your friend told me this device may be the origin of the "Fountain of Youth" myth.
,אם תספר לי את האמת על המלחמה אספר לך את האמת על הסוסים הגדוליםIf you tell me the truth about the war, I will tell you the truth about the big horses
,אתה תספר את יעד התקיפה שלך .ואתה תספר לי עכשיוYou will tell me where you plan to attack, and you will tell me now.
,אתה תספר לי עכשיו .איך הם מתכננים לחסל אותיYou will tell me now how they are planning to take me.
,אבל לפני שאת הולכת את תספרי לי מאיפה .קיבלת את המידע שלךBut before you go, you will tell me where you've been getting your intel from.
,את תרדי לקזינו, תמצאי את בעלך ואז תספרי לו על המסאג' הנפלא ,שעברת וכמה שאת שמחה להיות נשואה ,לו ,ומחר אתם תחזרו לטרנטון ...שם תישארי נשואה לו לפחותYou will go down to the casino, find your husband... and then you will tell him about the lovely massage you had... and how very happy you are to be married to him... and tomorrow you will go back to Trenton... where you will stay married to him for at least...
,כשתהיי תחת השפעתו .את תספרי לי הכלOnce under its spell, you will tell me everything.
- לפני שנייה לא יכולת לחכות .מלהעיף אותי .את ההוכחה שלי ,אני אקח אותך לשגרירות .ואת תספרי להם הכל- A second ago you couldn't wait to get rid of me. - You're my proof. I will take you to the embassy, and you will tell them everything.
.את תספרי לנו על הילדה .אני לא מכירה שום ילדהYou will tell us about the girl. I don't know any girl.
, בוב יספר לכם שהכול הלך חלק עד שהתנגשנו בקרחון .שהוא טומי וה-150 אלף דולרBob will tell you it was smooth sailing... right up until we hit the iceberg with Tommy and the $150,000.
,"רוד סרלינג, יוצר "אזור הדמדומים יספר לכם על הפרק של השבוע הבא .אחרי כמה מילים מהספונסר שלנוRod Serling, the creator of Twilight Zone will tell you about next week's story after this word from our alternate sponsor.
,אבל כפי שהמדע יספר לכם .אנשים היו נמוכים יותר לפי 2000 שנה אז בואו ננסה להתנהג כמו בוגרים !Okay, everybody, uh, I know you were expecting something else, but as science will tell you, people were a lot shorter 2,000 years ago. So let's try to be adult about this.
,אם לא אהיה שם בשנייה שייכנס הביתה ...מישהו אחר יספר לו , וזה יהיהIf I'm not there the second he gets home... then someone else will tell him, and that would be...
,אם נשחרר אותו ,האיש שלו, קיו-טיפ ,יספר לנו בדיוק מה הוא ראה .יזהה את הרוצח האמיתיIf we let him out, his man Q-Tip will tell us exactly what he saw, ID the real killer.
...אבי ...אנחנו נספר לבנינו את הסיפור .של מה שעשית בעבורנוFather, we will tell our children the story of what you did for us.
...אנחנו נספר לאחרים .שהיצורים הרגו אותוWe will tell the others he was killed by the creatures.
.אבל נספר לכולםBut we will tell everyone.
.אנחנו ניקח כל מה שיש להם ,וכשהזמן יהיה מתאים .אנחנו נספר להם למהWe will take everything they have. And when the time is right, we will tell them why.
.בגלל השערות ותחושות בטן ,בעוד 48 שעות נספר את הסיפור .ואז אתה תביןAnother 48 hours will tell the tale. You get a grip.
,בינתיים .רעב וצמא יחלישו אתכם אולי מחר תספרו לי .מה שאני רוצה לדעתIn the meantime, hunger and thirst will weaken you. Perhaps tomorrow you will tell me what I want to know.
,יש מבנה במרכז הכפר .שנעלם כשבאנו ,תספרו לי באיזה כישוף .השתמשתם להעלים אותוThere is a building in the village square that disappeared upon our arrival. You will tell me what trickery is being used to conceal it.
.אלכס ראסל ובן אוסבורן תספרו להם שאתם גונבים .מכספי הסוכנות ...הבוס שלכם גילה .ויריתם בוAlex Russel and Ben Osborne. You will tell them that you are skimming Agency funds. Your boss found out -- you shot him.
.אתם תספרו לי את האמת או שאתם תמתוYou will tell me the truth or you will die.
כל אחד מכם יעמוד מול .הכיתה בפעם הראשונה אתם תספרו לנו איך לעשות משהוEach of you is going to address the class for the first time. You will tell us how to do something that you already know how to do.
"שם מספרות הסיפורים שלנו"... ,יספרו את סיפוריהן" .כל אחת בנושא משלה"...where our Storytellers... "...will tell us stories, each with a particular theme
,אם דרך יצטרף ללהקה .זה יסלול את הדרך לסקוט השקרים שאנשים יספרו .כשהם מתחננים על חייהםIf Derek joins the pack, it paves the way for Scott. The lies people will tell when they're begging for their life.
,ואתה תספר להורים שלך ,הם יספרו להורים אחרים .ואותם הורים יספרו לילדים שלהםAnd you tell your parents, parents will tell other parents, and those parents will tell their kids.
,ובכן, גבירותיי ורבותיי" הניחוח הזה מעשיר את הבריזה הוא שום-דבר בהשוואה" למקורו עסיסי כפי שהמומחים למאכלים ומשקאות ביניכם" יספרו לכם, כמובןthat aroma enriching the breeze compared to its succulent source will tell you, of course
,וכשאמצא את האיש הזה או את או הם יספרו לי .איפה הקופסה השחורה שלי ?See, and I think you have one here, and when I find out who that person is, either you or they will tell me where my black box is.
! אבא! -אין זמן .ספר לי על דוד האנק- .לא, פשוט עזוב את זה ?There is no time tell me about Uncle Hank.
! אדוני ! ספר ליSir, tell me.
! אתה חייב, בבקשה! ספר לפרדי, בבקשה ?You've gotta tell him.
! האם ספר זה אומר לך לעשות את זה?Does this book tell you to do that?
! כן, ספר לי על זהYeah, tell me about it.
! בבקשה ספרי לי הכל !- Please tell me everything!
"אני לא יודע אם לומר "סל"י ".או "ספרי לי יותרI don't know whether to say "tmi" or "tell me more."
'אאוץ .בחרתי לא נכון אז ספרי לי, עד כמה ?Ow! Okay, I chose all wrong. So tell me, how bad is it between them?
, גב גרסיה, ספרי לנו ? מה את לא אוהבת אודות עצמךMiss Garcia, tell us what you don't like about yourself?
".אני אומר: "ספרו הכול.I say tell everyone everything.
"אל תבקשו את טובתו ...ספרו לו על יגונכם"' Seek not his favour ' Tell... tell him yoursorrows
"הצוללן" שלב ראשון: ספרו לידידה חטטנית .שלכם על ספר התחבולות שלב שני:BARNEY: "Step one, tell a meddlesome female friend about The Playbook.
,אבא, אמא, ספרו לי על עצמכם .אני רוצה לדעת הכלDad, Mom, tell me everything about yourself.
,אז .ספרו לי מה אתם יודעים החשוד מתמצא .ברובה צלפיםSo... tell me what you know. The unsub knows his way around a rifle.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

סידר
organize
סיים
finish
סיכן
endanger
סיפק
provide

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

כובה
be extinguished
נאבק
fight
ניסה
try
ניפץ
smash
נפגש
meet
נשא
lift
סיפק
provide
סלח
forgive
פתח
open
ציפה
expect

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.
Learning languages?