השפיע [hshfy‘] (to influence) conjugation

Hebrew
50 examples
This verb can also mean the following: affect

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
משפיע
mashəׁfiy‘a
I/you/he (masculine) influence
משפיעה
mashəׁfiy‘ah
I/you/she (feminine) influence
משפיעים
mashəׁfiy‘iym
we/you all/they (masculine) influence
משפיעות
mashəׁfiy‘ṿot
we/you all/they (feminine) influence
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
השפעתי
hishəׁfa‘ətiy
I influenced
השפעת
hishəׁfa‘əta
you (masculine) influenced
השפעת
hishəׁfa‘ətə
you (feminine) influenced
השפיע
hishəׁfiy‘a
he influenced
השפיעה
hishəׁfiy‘ah
she influenced
השפענו
hishəׁfa‘ənṿ
we influenced
השפעתם
hishəׁfa‘ətem
you all (masculine) influenced
השפעתן
hishəׁfa‘əten
you all (feminine) influenced
השפיעו
hishəׁfiy‘ṿ
they influenced
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשפיע
’ashəׁfiy‘a
I will influence
תשפיע
tashəׁfiy‘a
you (masculine) will influence
תשפיעי
tashəׁfiy‘iy
you (feminine) will influence
ישפיע
yashəׁfiy‘a
he will influence
תשפיע
tashəׁfiy‘a
she will influence
נשפיע
nashəׁfiy‘a
we will influence
תשפיעו
tashəׁfiy‘ṿ
you all (masculine) will influence
תשפענה
tashəׁfe‘ənah
you all (feminine) will influence
ישפיעו
yashəׁfiy‘ṿ
they (masculine) will influence
תשפענה
tashəׁfe‘ənah
they (feminine) will influence
Imperative mood
-
השפע
hashəׁfe‘a
influence!
השפיעי
hashəׁfiy‘iy
influence!
-
-
-
השפיעו
hashəׁfiy‘ṿ
influence!
השפענה
hashəׁfe‘ənah
influence!
-
-

Examples of השפיע

Example in HebrewTranslation in English
"שהצליח להשתמש ב"כוח ,כדי להשפיע על המידיקלוריאנים ...שייצרו .חייםDarth Plagueis was a dark lord of the Sith... so powerful and so wise... he could use the Force to influence the midi-chlorians... to create... life.
,אבל לפני שהם יצאו מהמכונית להצביע ,אמרתי, "אני לא מתכוון להשפיע עליכם אבל אני חושב שכדאי שתדעוBut before they got out of the car to vote I said, "I don't mean to influence you, but I think you should know
,אם תתכני נכון .תוכלי להשפיע על ההתנהגות של יריבךBut if you know your opponent, you know weaknesses, if you play well, you can influence the behavior of your opponent.
,אני לא רוצה להשפיע עליכם .רק תביטו בשקט ותהרהרוI don't want to influence you just look in silence and meditate.
,באשר אליך זה כמו נופש בשבילך ,אני לא רוצה להשפיע עליך ,אבל אם אתם רוצים לחזור לאירופהAnd as for the rest of you, I won't try to influence you. But if you'd like to return to Europe...
,ומאות שנים לאחר מכן .הוא השפיע על המשורר דנטהAnd many hundreds of years later, he influenced the poet Dante.
,ז'אן-מארק השפיע על ההצבעה אמר לאנשים דברים .כדי להפחיד אותםJean-Marc influenced the vote by saying stuff to people to scare them.
- [אדם] מה מחבר השפיע עליך בעיקר?- Well, uh -... What author has chiefly influenced you?
-בחמש לדעתנו השידור בטלוויזיה .השפיע על בחירת המושבעים למה הסיוע המשפטי .לא התערבו?There was a cable TV movie broadcast a week before jury selection. - We believe it influenced the jury. - Why didn't legal aid pursue it?
.אמרתי לך כל ידע על מצבם יכול השפיע על התקשורת .עם הנושא שלךI've told you. Any knowledge of their status... could influence your interaction with your own subject.
,אני לא חושב שהוא משפיע עליך לטובה ? אתה מבין מה אני אומרI don't think he's such a good influence on you, know what I mean?
,אני מרעיד את הארץ ברעם מתגלגל" .היער נופל אך הבית שלם ,אני משפיע על ספינות, מפיל מלכים ."חולף במהירות, אך נשאר בלתי נראה"I shake the earth with booming thunder, fell forest whole and homes complete. I influence ships, topple kings, sweep down swift, yet remain unseen."
,באדי חם ומלא חיבה .אני חושבת שהוא משפיע לטובה על כריסטין- .אוקיי, ד"ר הגיון-Buddy is warm and affectionate. I think he's a good influence on Christine. Okay, Dr. Logic.
,כמו כולנו מה שהם אוכלים משפיע רבות .על טעמם ומגביר אותוLike all of us, what they eat greatly influences and enhances their flavor.
,למרבה הצער, אמה של ג'יין, סיו .לא הסכימה .רפאל כבר משפיע עלייך לרעה .הוא בחור טוב-Unfortunately, Jane's mother, Xo, did not approve. - Rafael is already a bad influence on you. - He's a good guy.
,אנחנו צריכים, כאילו .להכין קצת שיעורי בית לפעמים אני לא רוצה שבילי יחשוב .שאני משפיעה עליך לרעהI don't want Billy thinking that I'm a bad influence on you.
,בגלל החברה הזו שלו .היא חושבת שהיא משפיעה עליו לרעה אין לי מה לעשות ...בנוגע לחברות שלו, אזIt seems like she's real worried about Smash, about this girlfriend of his, she thinks is a bad influence. There's nothing I can do about all his girlfriends, so...
,השמש משפיעה על החיים באוקיאנוסים .בדיוק כמו על פני היבשהThe sun influences life in the oceans just as it does on land.
-אראה את העניין מסוכם ? האם גישתי משפיעה על ממשלתךI regard the institution as ended... does my attitude influence your government?
-כן ,את בוודאי משפיעה עליו לרעה ,כי אני מכיר את הבחור שלי וקרי לאונר אף פעם .לא משתמש בסמים ...כן, אוליOh, yeah. Oh, you must be a very bad influence. Because I know my boy, and Cary Launer never does drugs.
...איך לנצח חברים .ו... אנשים משפיעיםHow to win friends... and influence people.
...קסטיאל אני חושבת שהווינצ'סטרים .משפיעים עליך לרעהCastiel... I think the Winchesters are a bad influence on you.
.אתה משפיעים על דעת הציבורIf you say victims instead of bodies, you influence public opinion.
.הם משפיעים על מהפך ואז רווח בעקבות ?They influence upheaval and then profit in the aftermath.
אולי באמת היינו משפיעים לרעה .על שאר הגלקסיהMaybe we would've been a bad influence on the rest of the galaxy.
אני באמת מאמינה .שאנחנו משפיעות עליו לטובהI do seriously believe we're a good influence on him.
אני התמחתי בתאוריה .של הרטט וכיצד תנודות משפיעות .על סדר יצירתיI I specialize in the metaphor of vibration. And how vibrations influence creative form.
קראתי כתבה שאומרת שהדמויות הכי משפיעות בחייו .של ילד הם חבריוI read an article that said the most important influences in a kid's life are his friends.
שסרטים מלוכלכים"... .ותוכניות טלוויזיה ,משפיעות על מוחכם הצעיר" .וגורמים לכם לעשות דברים .שיובילו לצלקות פיזיות ונפשיות"... !The fact is, kids, that filthy movies and television programs influence your young mind, causing you to do things that will lead to ghastly physical and emotional scars.
.של הרוצח האמיתי בשמחה, אבל ההגנה תוכל .לטעון שאני השפעתי על העדה אינך יכול אפילו להראות לה את זה .לא אמרתי:Love to-- only down the line the defense attorney could say that I influenced the witness.
והדרכתך סייעה .לעצב את דמותו חוששני שייתכן שהוא .אינו היחיד עליו השפעתי ...אולי היה לי תפקיד בClark is the most amazing person I've ever met. And your guidance helped make him into the man he is. I worry that he isn't the only one I've influenced.
,חשוב על כל הבחורים הצעירים .עליהם השפעת .הם כה רביםThink of all those young boys you've influenced. There are so many of them.
אתה יותר מדי השפעת עליהם, הם אינם מסוגלים לקבל החלטות.You unduly influenced them, they're unable to make decisions.
גרמת לי לבוא לפה, לא ...ובכן, אני .אתה יודע, השפעת עליי .אני תחת השפעתךYou made me come down here, didn't you? - Well, I... - You know, influenced me.
השפעת על .האנשים שם בעבר ,מנואל קוטירז ,הידוע בשם אל פולפוYou'd influenced their people before. Manuel Gutierrez, AKA El Pulpo, "The Octopus."
מדהים אותי שפעם השפעת .על המלכה .אני יודעIt amazes me that you once influenced the queen. I know.
,וסבורני, ואולי טעות בידי .שאישתו הייתה קומוניסטית ,והיא השפיעה עליו שהרי זו דרכן של נשים .כפי ששנינו יודעיםAnd I have an idea, I may be wrong of this, that his wife was a Communist and that his wife had influenced him, as any wife does, as you know and I know.
,לאורך ההיסטוריה הארוכה שלה .אפריקה השפיעה על כל כדור-הארץ היא היתה הערש למערך נפלא של חיות יבשתיות שהתפשטוThroughout its long history, Africa has influenced the entire planet.
.אבא שלי הלך למשפטים בהארוורד אז, המשפחה שלך השפיעה ?My father attended Harvard Law. So, your family influenced this path?
.כנראה השפיעה על טרומן הסוף היה מפתיע היות וברגע האחרון נהרוEspecially civil rights, Seems to have influenced truman. In the end there was a surprising last-minute rush
אברהם שידל אותי ,לבוא לאמריקה ,קתרינה השפיעה על השינוי שלי ,הרדימה אותיAbraham cajoled me into coming to America, Katrina influenced my turn, put me to sleep, sent me on my mission to become a Witness.
...אנשים אומרים שהתזמורת היא רק השתקפות ...של המנהל שלה ...ואני רוצה שכולכם תדעו ...שגם אתם השפעתם עליPeople say that the band is just a reflection of its director. But l want you all to know that you've influenced me as well.
.אתם השפעתם על כל העולם .כן, כן .בטח, בטחYou influenced the whole world. Yeah, yeah. For sure, for sure.
,השפיעו על הקריירה שלי .לטוב ולרע...influencedmy career, for better or worse.
.הם השפיעו עליה נראה לי שהיא סיפרה את זה עליו .כדי להעניש אותוThey influenced her. I think she just called him out to punish him.
אבל אודה שהיו לי כמה .דעות קדומות עליו .הן אולי השפיעו על השיפוט שליIt has... but l'll admit l had some preconceptions about him. They may have influenced my judgment.
אנחנו כותבים יחד כדי להבטיח שרגשות" ."אישיים לא השפיעו על הדו"ח הזה ,בכבוד" ."מרגרט ג'."We write this jointly to assure you no one's personal feeling has influenced this report." "Respectfully, Margaret J Houlihan, Major Burns."
אני מבינה ש"חבריי" השפיעו .עליך.I see you've been influenced by my friends.
,אני וסנדרה נצא .ואף אחד לא ישפיע על ההצבעה ?I'll go out with Sandra and no one will influence the vole.
וזה ישפיע על הפוליטיקאים.And that will influence the politicians.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הבליע
insinuate
הודיע
inform
הופיע
appear

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

גנב
steal
הביט
look
הותפל
be desalinated
הכיר
know
הסיע
transport
הרג
kill
השמיד
destroy
התאבד
commit suicide
התאבל
mourn
התנדב
volunteer

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'influence':

None found.
Learning languages?