הקפיא [hḳfy’] (to freeze) conjugation

Hebrew
69 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מקפיא
maḳəfiy’
I/you/he (masculine) freeze
מקפיאה
maḳəfiy’ah
I/you/she (feminine) freeze
מקפיאים
maḳəfiy’iym
we/you all/they (masculine) freeze
מקפיאות
maḳəfiy’ṿot
we/you all/they (feminine) freeze
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הקפאתי
hiḳəfe’tiy
I froze
הקפאת
hiḳəfe’ta
you (masculine) froze
הקפאת
hiḳəfe’t
you (feminine) froze
הקפיא
hiḳəfiy’
he froze
הקפיאה
hiḳəfiy’ah
she froze
הקפאנו
hiḳəfe’nṿ
we froze
הקפאתם
hiḳəfe’tem
you all (masculine) froze
הקפאתן
hiḳəfe’ten
you all (feminine) froze
הקפיאו
hiḳəfiy’ṿ
they froze
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אקפיא
’aḳəfiy’
I will freeze
תקפיא
taḳəfiy’
you (masculine) will freeze
תקפיאי
taḳəfiy’iy
you (feminine) will freeze
יקפיא
yaḳəfiy’
he will freeze
תקפיא
taḳəfiy’
she will freeze
נקפיא
naḳəfiy’
we will freeze
תקפיאו
taḳəfiy’ṿ
you all (masculine) will freeze
תקפאנה
taḳəfe’nah
you all (feminine) will freeze
יקפיאו
yaḳəfiy’ṿ
they (masculine) will freeze
תקפאנה
taḳəfe’nah
they (feminine) will freeze
Imperative mood
-
הקפא
haḳəfe’
freeze!
הקפיאי
haḳəfiy’iy
freeze!
-
-
-
הקפיאו
haḳəfiy’ṿ
freeze!
הקפאנה
haḳəfe’nah
freeze!
-
-

Examples of הקפיא

Example in HebrewTranslation in English
(שיעול) תן להם להקפיא.(coughing) Let them freeze.
,אולי אצטרך לעבור ניתוח ...ואולי אצטרך להקפיא את הביציות .שלי אם ארצה להוליד ילדים ואפילו לא סיפרתי עדיין לאף אחת מהבנותI might have to have surgery, and I might... have to freeze my eggs if I want to have kids.
,אינך יכול לצלות אותי .או להקפיא אותי .לירות בי, או להטביע אותיYou can't fry me or freeze me. Shoot me or drown me.
,אם לא תעשי את זה .מישהו אחר יעשה את זה אני יודעת מהאינטרנט שאי אפשר .להקפיא שוב את הדגימהLook, if you don't do it, someone else will. And I know from the Internet that you can't refreeze the sample, so... unless you want the sperm to die...
,אם רק תמצמץ לא יישאר לך ראש .להקפיא מחדשYou so much as twitch, and you won't have a head left to refreeze.
.אך בעלך הקפיא את ההעברה אמש ,אם את רוצה לשמור על עבודתך .את תעבירי את הכסף הזהBut your husband put a freeze on the transfer last night. If you want to keep your job,you will wire that money.
.חכו רגע ,אם הבעל הקפיא את מדלייןWait a minute. If the husband did freeze Madeline, he could have put her in a dewar and the Summers might not have known.
הקפיא עצים ופסגות הריםMade trees and mountaintops that freeze
ובכן, לא בדיוק, הקפיא אותו כמו שזה יבש והקפיא אותו זה הפך אותו לגביש בשניותWell, not exactly. It didn't really freeze him as much as freeze-dry him. It crystallized him in seconds.
לשים את הבית שלה ושל שיין כערבון ? אנחנו עדיין עובדים על הערבות, בסדר ,אבל קאבוונוב הקפיא את ההכנסות שלנו .של כולנוBut Kavanaugh had the IRS freeze our assets, all of us.
,אז אם את לא חוקרת רצח למה שתדברי עם השכנים ? על משלוח מקפיאSo if you're not investigating a murder, why would you talk to the neighbor about a freezer delivery?
,את מבינה, ד"ר מוות .שלי תבעה אותך ,ובמקום שהמוניטין שלך יחטוף .מילאת אותה במנה של מקפיא פניםYou see, Dr. Death, Shelley was suing you. And rather than take a hit to your sparkling reputation, you whacked her with an industrial dose of face freezer.
,ובכן, אם מישהו מת ,"אנחנו הולכים ל"מקפיא ...שהוא, אמממ .קובץ במחשב אנחנו כותבים את מודעת האבל .ומוצאים את חיי הנפטרWell, if someone important died, we go to the "deep freeze"... which is a computer file... with all the obituaries, and we find the dead person's life.
,יש לנו גם קציצת סרטן חצי אכולה מקפיא מלא בקציצות קפואות וכמות די גדולה .של קיא של כלבWe also have one half-eaten crab cake, a freezer full of frozen ones, and more than a little canine vomit.
,לוקחים מחט גדולה .ומכניסים אותה למצח .זה מקפיא את הפנים כך .קראתי על זה במגזין בריאותThey take a big needle and they inject it into your forehead. It freezes your face like this. I read it in a health magazine.
,עכשיו תנו לי להבין .פייפר את מקפיאה את הזמןNow, let me get this straight. Piper, you freeze time.
אל תזוזי - .מקפיאה את כל הרעים באזור אבנרמל- Don't move! freezes all bad guys in their tracks.
כלומר, אלא אם הייתי .מקפיאה את הביציות שלי למה שתקפיאי את הביציות שלך ?I mean, unless I froze my eggs. Why would you have to freeze your eggs just 'cause you're a lesbian?
כן, הקסם הזה שבו .החברה מקפיאה אותו הנקודה היא, שהם לא מרגישים בנוח שהוא יעבוד על פרויקטים חדשיםOh, yeah, that magic trick where the company freezes him.
מתי את מקפיאה את ? שלך ואני אגיד לך מה אתה יכול לעשות .לא !When do you freeze the hot tub for skating?
,אז אם מוסיפים את זה לקורנפלקס ,או מקרישים והופכים את זה ליוגורט ,או מתסיסים את זה כדי ליצור גבינה ,או מקפיאים את זה כדי ליצור גלידהAnd whether you pour it on your cereals as a liquid whether you clot it into yogurt whether you ferment it into cheese whether you freeze it into ice cream it's baby-calf growth fluid.
,אתם מקפיאים אנשים ...הקפאתם את חבר שלי אנחנו זקוקים ...לאישור מיוחד לYou freeze people. You froze my friend. We need special authorization to...
,שבע מקפיאים .שבע דודים ?Seven freezers, seven uncles.
."היא השתתפה בסרט "מין מסוכן .אהבנו את המשחק שלה (בסרט יש קטעים ארוטיים איתה) היינו מקפיאים את התמונה בווידאו ...בקטעים שהיא הייתה משחקתWe used to freeze-frame a lot of her acting on the VCR and play with ourselves. We'd play "I'm Natasha Henstridge."
.הם מקפיאים את הפסולתIn the event of sickness, they freeze the waste.
.חלק מהן, מקפיאות אותך .הן מקפיאות אותי-Some of them, they freeze you. They freeze me.
.הקפאתי את הזמןI froze time.
.שום דבר רק הקפאתי אותו לרגע .כי אני רוצה לדבר איתך ?**Absolutely nothing, I've just frozen him for the moment because I'd like to talk to you.**
אז איך אתה הגעת לכאן אני כמעט הקפאתי את עצמי .באוקיינוס הקרח ?I practically got myself frozen in the ice ocean.
אז מה שעשיתי, קניתי אייל בעל ...שבע קרניים, הקפאתי אותו .ושמתי אותו ליד האגם ביערSo, what I did is I bought a dead seven-point buck, I froze it and I put it out by the lake in the woods.
אני לא אשתגע .וארד לך מהפסים .נו, אני יודע את זה .הקפאתי את הזרע שלךCome on, I know that. I froze your sperm.
.הקפאת אותו למוות ?You froze him to death. Are you saying I killed Scotty Gates?
.כי הקפאת את עצמך ?Because you froze yourself.
.לקנס של התדיינות זדונית ולכן הקפאת את הנכסיםWhich is why you froze the assets in the first place.
? הקפאת את זה- You froze it?
אז אני מניח שתוכנית הקפאת המשכפלים ?So I guess that frozen Replicator plan didn't pan out?
,היא הקפיאה את ליבי .ורק מעשה של אהבת אמת יציל אותיShe froze my heart, and only an act of true love can save me.
- בולשת פדרלית הקפיאה את רובו זה מה שאני מקבל עבור לשים אותו בבנק ארור האחרים 16 אלף דולרים אני אבדתי על דבר בטוח- Feds froze most of it That's what I get for putting it in a goddamn bank The other 16 grand I lost on a sure thing
-מה היא אמרה ,בחפירות, בטורקיה .הכדורים שרקו מלמעלה .היא הקפיאה את היחסים בינינו :הקפיאה?What did she say? -In the trenches in Turkey, the bullets were whistling above us. She froze our relationship.
.אין כסף מהביטוח על התאונה שלו אז עכשיו חברת הביטוח הקפיאה .את הדרישהSo now the insurance company's frozen the claim. He fell off a cliff.
.אתה נראה נהדר .אתמול בלילה היה קשה ,מרלו הקפיאה את כל הנכסים שליYou look great. Last night was rough. Marlo froze all my assets, my credit cards.
,אבא דרס את סנובול .אז הקפאנו אותהDaddy ran over Snowball, so we froze her.
,הקפאנו את כרטיסי האשראי שלו ,אך מאחר והוא משתמש במזומן .יהיה קשה יותר לאתרוWe've frozen his credit cards, but since he's using cash, he'll be harder to trace.
,טוב, תקשיבו .שניכם הקפאנו את הזמן ,לזמן ארוך במיוחד אז כאשר אבטל ,את ההקפאה הזמן של כל העולם ,יהיה בסדר אבל הזמן שלנו יזדקק למעט זמן ...כדי...We froze time for a pretty long time, so when I un-freeze it, the world's time is gonna be fine, but our time's gonna need a little time to, you know, stabilize.
-למעשה, אין .כבר הקפאנו את נכסי משפחתך .נסה להשתמש בכספומט .בלי כסף, הורים, מלון- יש הבדל גדול בין ביקור .בחוף ומגורים עליו- There's plenty of money. - Actually, there isn't. We've already frozen your family's assets.
.אז הקפאנו אותו .אבל...So we froze it. But I'm...
,אתם מקפיאים אנשים ...הקפאתם את חבר שלי אנחנו זקוקים ...לאישור מיוחד לYou freeze people. You froze my friend. We need special authorization to...
להיכנס לתא ההקפאה .פיצוץ בעוד 15 שניות .הקפאתם אותי .לקחתם את חייCOMPUTER: Detonation in T-minus 15 seconds. You little runts froze me.
,הקפיאו אותי בשנת 1973 .וכמה רופאים הפשירו אותי ,כולם רודפים אחריי .אבל לא עשיתי שום דברI was frozen in 1973. Doctors thawed me out. Everybody's after me, but I didn't do anything.
,מאז שהם הקפיאו את הנכסים שלנו עורכי הדין שלנו חשבו שהכי טובSince they froze our assets, our lawyers thought that it would be best if we lived in separate wings of the house.
,עד שהגעתי למבחן לדרגת סמל .הקפיאו את המש כורות למה אנחנו עוקבים ?By the time l get to take the sergeant exam, the pay scale is frozen by law. Why are we following these people?
- אוי לא! - הם הקפיאו אותנו שוב.They froze us again.
- כאשר פתאום, הקפיאו את החשבון שלי - לא יכולתי לשלם משכורות .לאנשים שכבר ביצעו את עבודתםWhen my account was suddenly frozen I could not pay the salaries for men who'd already done their job.
,אקפיא את העיר ואז אחזיק את גותהם .כבת ערובהI will freeze the city. Then I will hold Gotham ransom.
.כעת, אני אקפיא את זה כדי שגבישי הקוקאין יעלו למעלה .כי הם קלים יותר מהשמןNow, now I will freeze it. Cause cocaine crystals to rise to the top because they are lighter than the oil.
אין לי שום סמכות .משפטית בחוקי וונצואלה אני כן מבינה את טענתכם לסיוע דחוף, אז אני אקפיא ...את נכסי "הכוכב הלטיני" עדI have no jurisdiction over Venezuelan law. I do understand your argument for emergency relief, so I will freeze Latin Star's assets until...
.עלינו לעצור אותה נשימתה הקרה של החורף ...תקפיא את הימיםWe need to stop her. Melisandre: The cold breath of winter will freeze the seas...
,אגרופיהם הרים ומבטם הקפוא בלבד .יקפיא את נשמתו של אדםTheir fists are mountains, And their icy gaze alone will freeze a man's soul.
,החנקן הנוזלי .יקפיא אותנו מיד, בשנייה יש אטב-משרדי ,בכיס האחורי שליLiquid Nitrogen! That will freeze us instantly! There's a paper clip in my back pocket.
.ליסה .זה רימון אנרגיה כחולה- .הוא יקפיא את הביציםLisa. It's a blue energy grenade. It will freeze the eggs.
אבל אם הטמפרטורה תמשיך לרדת, זה יקפיא .את כל המכתש הפייתיBut if the temperatures continue to drop, it will freeze all of Pixie Hollow.
אתה מוכנה לתת לי תפוח .טוב .תפסיקי לזעוף, אלקסיס או שאביך יקפיא .את פנייך ככהDo you want to hand me an apple? Yeah. Stop frowning, Alexis, or your father will freeze your face like that.
*הקפא אותי טגן אותי* *גרום לי להאנח גרום לי לבכות*Make me freeze, make me fry Make me sigh, make me cry
,מחשב, הקפא תוכנית .את שתי ההולוגרמותComputer, freeze program, both holodecks.
,קולונל הרט .כשהוא ימות, הקפא את הגופה אני בטוחה שנוכל .למצוא משהו לשימושנוColonel Hart, when he's done, freeze the body. I'm sure we can find something we can use.
.במסך, בדיוק פה בסדר, הקפא זאת.Play this screen right here. Okay, freeze that. Now zoom in on the front of the bus right there.
.הוא מת .מחשב, הקפא תוכניתHe's dead. Computer, freeze program.
.ואז שימו לב לזה ,גרסיה .הקפיאי את התמונהAnd then watch this. Garcia, freeze it right there.
.עכשיו הקפיאיNow freeze it.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הוציא
take
המציא
invent
הפליא
astound
הקריא
read aloud

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ביכה
lament
הגיע
arrive
הוציא
take
הכיל
contain
הפחיד
scare
הציל
save
הקיף
surround
הקריא
read aloud
התאבל
mourn
התעטף
wrap

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'freeze':

None found.
Learning languages?