הכיל [hkhyl] (to contain) conjugation

Hebrew
58 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מכיל
mekhiyl
I/you/he (masculine) contain
מכילה
mekhiylah
I/you/she (feminine) contain
מכילים
mekhiyliym
we/you all/they (masculine) contain
מכילות
mekhiylṿot
we/you all/they (feminine) contain
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הכלתי
hekhalətiy
I contained
הכלת
hekhaləta
you (masculine) contained
הכלת
hekhalətə
you (feminine) contained
הכיל
hekhiyl
he contained
הכילה
hekhiylah
she contained
הכלנו
hekhalənṿ
we contained
הכלתם
hekhalətem
you all (masculine) contained
הכלתן
hekhaləten
you all (feminine) contained
הכילו
hekhiylṿ
they contained
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אכיל
’akhiyl
I will contain
תכיל
takhiyl
you (masculine) will contain
תכילי
takhiyliy
you (feminine) will contain
יכיל
yakhiyl
he will contain
תכיל
takhiyl
she will contain
נכיל
nakhiyl
we will contain
תכילו
takhiylṿ
you all (masculine) will contain
תכילנה
takhiylənah
you all (feminine) will contain
יכילו
yakhiylṿ
they (masculine) will contain
תכלנה
takhelənah
they (feminine) will contain
Imperative mood
-
הכל
hakhel
contain!
הכילי
hakhiyliy
contain!
-
-
-
הכילו
hakhiylṿ
contain!
הכלנה
hakhelənah
contain!
-
-

Examples of הכיל

Example in HebrewTranslation in English
(Cisco) ראי זה עשוי להכיל תמונות של מה שקרו באותו הלילה.This mirror might contain photographs of what happened that night.
,אנחנו כל כך מוצלחות .שבאמת גבר לא יכול להכיל את זה ...אני לא יודעת ,יש משהו בנשים נורא נורא חזק-I think that today we're so accomplished, that men really can't contain it. I don't know.
,אנחנו צריכים להצפין את זה ,להתנגש בזה, להפיל את זה .להכיל את זהWe have to code it, collide it, collapse it, contain it.
,את הרי פירומנית הצתת שריפה ושכנעת את עצמך .שתוכלי להכיל אותהLike the little pyromaniac that you are, you started a fire and convinced yourself that you could contain it.
,בעבר, כשנתקלנו באנוביס ...הצורה הפיזית שראינו הייתה בעצם שדה מגן .שעוצבה כדי להכיל את מהותוIn the past, the physical form we were seeing was a force shield designed to contain his essence.
"הארדי אופניים וצעצוע" .תראי את זה .האמייל הכיל גם שאריות חרקHardy Bike and Toy. Look at this. The enamel also contained bug residue.
"לא הכיל כל מטען חבלה אבל רק כמה רגעים אחר כך ... " להפסיק את מה שאתה עושה!"did not contain any explosive device, but just moments later..." Stop what you're doing!
"לעולם לא מתים, אבל הכיל, מחויב בתוך התא של הבז, גזוז של כעס, סכנת thornless, שם לנצח כדי להישאר. ""Never dying, but contained, bound inside the falcon's chamber, shorn of anger, thornless danger, there forever to remain."
,האיפור שלה הכיל טיטאניום אז, בעזרת שימוש במסת המכשיר למדידת קווי ספקטרום, יכולתיHer make-up contained titanium, so, using the mass spectrometer, I could isolate the prints that contained titanium.
,הכונן הכיל מידע קנייני הכולל את הנוסחה ,למוצר החדש של המעבדהThe hard drive contained proprietary information, including the formula for the lab's newest product, rainbow nail polish.
" הוא מכיל טפיל שיגרום לך באמת חולה."It contains a parasite that'll make you really sick.
".... די-ג'ל מכיל סידן פחמני" "..."Di-Gel contains calcium carbonate, an effective antacid...."
"בעוד אני אני, אתה אתה, כל עוד העולם מכיל גם אותנו""While I am I, you are you, so long as the world contains us both."
"ה"פטרייטריום" מכיל זנים ש"קיו .אספו במהלך 400 שנות קיומםThe fungarium contains specimens that Kew has collected through out the course of its 400-year history.
"הוא מכיל טפילים שיהיו לגרום לבחילה."It contains parasites that'll make you really sick.
,אז צדקת הפירמידה מכילה את .כל שלושת התרבויותThen you were right. The pyramid contains all three cultures.
,בדיקת רעלים הוכיחה שהחבילה גויבאנס ,מכילה קוקאין, ואחת מטביעות האצבע ,שהרמתי מהמכונית, מקשרת להרשעה בעבירה .של סחר בסמים, גו'אי זאק, סוחר סמיםTox confirmed that the packet in the Gooeybun contained cocaine, and one of the prints that I lifted off the Grand Am was a felony conviction for cocaine trafficking--
,במיתולוגיה של מסופוטמיה , אורוק נבנה על ידי גילגמש .אלוהים שני שלישים , אדם שלישי שיר האפוס הגדול האגדה של גילגמש מכילה .תיאור גאה בעירוIn the mythology of Mesopotamia, Uruk was built by Gilgamesh, two thirds god, one third human. The great epic poem The Legend of Gilgamesh contains a proud description of his city.
,בסוף המסלול .תמצאו קבוצת קופסאות כל קופסה מכילה משפט נכון ומשפט לא נכוןAt the end of the course,you'll find a set of boxes. Each box contains one true and one false statement about chinese inventions.
,החבילה מכילה חצי קילו גבינת אייל שבדי אחת הגבינות הנדירות והיקרות ,ביותר בעולם מופקת רק שלוש פעמים בשנה על ידי חווה בודדת .במחוז ואסטרבוטןThe package contains half a pound of Swedish moose cheese, one of the rarest and most expensive cheeses in the world, produced only three times a year by a single farm in the county of Vasterbotten.
".מכיליםI start by saying, "They say the best marriages contain just a little bit of magic."
"ולחקות את מה שהם מכילים ולהשיג את מה שהם מבטיחים."and imitate what they contain and obtain what they promise.
"זו "באט' אנד באדי וורקס .בשדרות קולורדו הם מוכרים סבונים ריחניים .ותחליבים, חלקם מכילים נצנציםThis is Bath and Body Works on Colorado Boulevard. They sell scented soaps and lotions. Some of which contain glitter.
,אז העכביש הביתי הנפוץ ,בשונה מתאי בני-אדם התאים שלהם מכילים את האפשרות לריפוי עצמיSo the common household spider, um, unlike human cells, theirs contain the power to self-heal from severe infection, tissue damage, et cetera.
,אתה יכול לאכול מתי שאתה רוצה .אבל רק ענבים .הם מכילים כל מה שהגוף צריךAll you can eat, whenever, but only grapes. They contain all you need.
,אגדות, של כל תרבות גדולה מכילות איזושהי דמות .שתפקידה להגשים משאלותLegends of every major culture, all contain some sort of character whose purpose is to grand wishes.
,אולם מעטות מכילות דגים .מסיבה אחת מאוד חשובהYet few contain fish, for one very considerable reason.
,המילים שלו בוהקות בתמימות" ,עד שבקושי מכילות את זעמו אבל יהלומים" "'...His lyrics have a sheen of naiveté that just barely contains his anger- but gems like "I fell stupid and...
,התיבות עליהן יושב ד"ר ווטסון ,מכילות 30 אלף נפוליונים .עטופים בין שכבות רדידי עופרתThe crates upon which Dr. Watson sits contain 30,000 Napoleons wrapped between layers of lead foil.
,עצמות מכילות שומן מֵחַ עשירBones contain rich marrow fat.
- אתה הולך לשמור על הסצנה הזאת הכילה, בסדר? - העתק את זה.You're gonna keep this scene contained, okay?
.האחת הזאת לא היתה גיהוק .זו היתה הנשיפה האחרונה שלה היא הכילה חמצן, חנקן, פחמן .דו חמצני ועקבות של דםThis one wasn't a burp. It was her final exhalation. It contained oxygen, nitrogen, carbon dioxide and a trace amount of blood.
.הוא היה בקומה ,קיבתו הכילה סנדוויץ' עם נקניקHe was in a coma. His stomach contained a sausage sandwich, a horse dose of heroin and traces of choleric tricemate,
.והודג'ינס אמר שהפצצה הכילה נפטא מדבירי חרקים משתמשים בנפטא .להדביר פשפשי-מיטהExterminators use orange oil. And Hodgins said the bomb contained naptha.
.זה חייב להיות הקפה .השקית הכילה רעלIt's gotta be the coffee. The packet must've contained the poison.
,העננים הכילו חנקן, חמצן ,ברזל וצורן ואת כל שאר החומרים הדרושים .לייצר עולם כמו שלנוThe clouds contained nitrogen and oxygen and iron and silica And all the other stuff needed to build a world like ours.
,הקבצים האלה הם הכילו חומר מסווג ,שהודלף לסינים, כביכול .על-ידי בעלךThose files... they contained classified material that was supposedly leaked to the Chinese by your husband.
.ב 1960, רכבות בניו יורק הכילו בידוד אזבסט .בקירות, במרצפות העץIn the 1960's, the new york subway contained asbestos insulation. In the walls and floor tiles.
.הן הכילו ארסן ,מצאנו את זה במערכת שלו .כשבדקנו את שרידיוThey contained arsenic. We found it in his system when we examined his remains.
.כולם מוכתמים באדום זאת משום שעד לאחרונה .הם הכילו אגר דם של כבשיםThey're all stained red. That's because until recently they contained sheep's blood agar.
."בספר "משפטי האי שלמות של קורט גודל ..."כל מערכת אקסיומות תכיל אמיתויות"- Godel's Great Incompleteness Theorem. "Every axiomatic system will contain truths..."
איש הקשר שלנו בברזיל יפגוש .אותם, עם המזכרות שלהם .מזכרות גבוהות ...אחת מהמזכרות תכילBefore they get on their return flight, our contact in Brazil will meet them with their souvenirs. Tall ones. One of these souvenirs will contain...
בשובו הביתה הערב תיבה זו תכיל ,מעטפה כחולה וארוכה ,חתומה בשעווה אדומהWhen he comes home tonight this box will contain a long, blue envelope sealed in red wax with a crouching lion stamped on it.
,אם עניתם נכונה .השק יכיל חלקי פאזל ,אם שגיתם .החלקים יהיו שחוריםIf you're right, the bag will contain puzzle pieces. If you're wrong, the pieces will be black.
,באותה מידה העתיד יכיל טכנולוגיות, הבנות, ומבנים חברתיים .שאיננו יכולים אפילו לתפוס בהווהLikewise, the future will contain technologies, realizations, and social structures that we cannot even fathom in the present.
.מאוד אבל בתאוריה המעגל הזה ,שחקקתי יכיל את השדVery. But, in theory, this circle I inscribed will contain the demon.
.שתה מה שנשאר הוא יכיל בתוכו את הקללה .ליד שלך בינתייםDrink the rest. It will contain the curse to your hand for the time being.
אבל אתה יכול להיות בטוח ששלנו לא יכיל ,חומרים מוגנים בזכויות יוצריםBut rest assured, ours will contain no copyrighted material,
, רק הנישואין יכילו אותו .זכרי זאתOnly the sacrament of marriage will contain it. Remember that.
,המשלוח יגיע בבוקר והובטח לי ע"י נהג המסחרית .שהארגזים יכילו... צעצועיםThe delivery will arrive in the morning, and I was assured by the van driver that the boxes will contain a bumper crop.
,התרמילים יכילו נבגים והנבגים ינוונו את כל ,היצורים החיים שהם יגעו בהם ,ויגרמו להם לעבור מוטציה לפרימיטיבים .לאנשים שלא יוכלו לנהל צורת חייםThe pods will contain spores, and the spores will degenerate all organisms they touch, mutating them into primitive, incompetent life forms.
.הלשכה והמערות יכילו אותם ,מפני אמריקה שהכרת- This chamber and these caverns will contain them. From the America you knew.
הם יכילו חיידקים של דלקת המפשעה .וסטרונציום 90They will contain bubonic plague and strontium 90.
,אתה מנסה ביאוש להיצמד אליהם ,הם סירות ההצלה לזמנים חשוכים ,המרחב של הכל הטבע הבלתי נתפס ,של החייםThese are the lifeboats for the difficult times, where the vastness of everything, not contain the equivalent nature of life, entirely theoretical.
,הדבר שמכיל הכל ,שנהיה הכל בגלל שההקדשה שלך אליו ?Make it the reason for your existence, the thing that contains everything, that becomes everything, because your dedication to it makes it last forever?
,הוא כמו פיי .הוא מכיל הכל ,אם אתה מסיר חתיכה אחתIt's like pi. It contains everything. You remove a single piece...
,עכשיו שנתנו לך כל מה שאנחנו ,נשארה מתנה אחת .שמכילה הכל ולא כלוםNow we have given you all that we are, one gift remains, which contains everything... and nothing.
,רק שתדעי .העברתי את זה לכלי אחר .זה לא שאכלתי הכל במכה אחתJust so you know, I transferred it to another container. It's not like I ate it in one sitting.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הובל
do
הוצל
be rescued
הכיר
know
הציל
save

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בלע
swallow
דמה
resemble
הוזכר
be recalled
הוקף
be surrounded
הזכיר
remind
הכחיש
deny
הכיר
know
הקיף
surround
הרכיב
raise
התלונן
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'contain':

None found.
Learning languages?