Διαχωρίζω (separate) conjugation

Greek
44 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
διαχωρίζω
I separate
διαχωρίζεις
you separate
διαχωρίζει
he/she separates
διαχωρίζουμε
we separate
διαχωρίζετε
you all separate
διαχωρίζουν
they separate
Future tense
θα διαχωρίσω
I will separate
θα διαχωρίσεις
you will separate
θα διαχωρίσει
he/she will separate
θα διαχωρίσουμε
we will separate
θα διαχωρίσετε
you all will separate
θα διαχωρίσουν
they will separate
Aorist past tense
διαχώρισα
I separated
διαχώρισες
you separated
διαχώρισε
he/she separated
διαχωρίσαμε
we separated
διαχωρίσατε
you all separated
διαχώρισαν
they separated
Past cont. tense
διαχώριζα
I was separating
διαχώριζες
you were separating
διαχώριζε
he/she was separating
διαχωρίζαμε
we were separating
διαχωρίζατε
you all were separating
διαχώριζαν
they were separating
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
διαχώριζε
be separating
διαχωρίζετε
separate
Perfective imperative mood
διαχώρισε
separate
διαχωρίστε
separate

Examples of διαχωρίζω

Example in GreekTranslation in English
Δουλειά μου είναι να διαχωρίζω την αλή- θεια από το ψέμα, όπως κάνεις εσύ, Κάντυ.My job is to separate fact from fiction, just like yours is, Candy.
Σε καταλαβαίνω. Θα κάνω ότι μπορώ για να τα διαχωρίζω.I'm gonna do my best to separate them.
Εκατομμύρια.Οπότε πώς διαχωρίζεις τον εαυτό σου από τον τύπο δίπλα σου... ο οποίος μπορεί να είναι νεότερος και θέλει επίσης ότι θέλεις κι εσύ?Millions. So how do you separate yourself from the guy next to you... who may be younger and also wants what you want?
Επειδή ποτέ δεν διαχωρίζεις δίδυμα.Because...err...you never separate twins.
Κι έτσι διαχωρίζεις τον εαυτό σου από το πρόβλημα.And that way you separate yourself from the problem.
Ούτε το ότι διαχωρίζεις το μυαλό σου από το μυαλό σου.Not even you can separate your mind from your mind.
Πρέπει να διαχωρίζεις την δουλειά από την διασκέδαση.A man must separate business and pleasure.
...για περίμενε ένα λεπτό ουάου... αυτό είναι ένα τείχος πρωτεΐνης που τα ενώνει και τα διαχωρίζει την ίδια στιγμή......wait a minute wow... that's it wall of protein that binds them and separates them at the same time...
Ήταν τιμή μου να διαβάσω τις συστατικές σου. Γιατί έμαθα, ότι αυτό που σε διαχωρίζει από τους άλλους, δεν είναι ένας χαζός πόντος.It was an honor to read those letters, because now I know that what separates you from the others isn't one stupid point.
Όπως ένας ποιμένας διαχωρίζει τους αμνούς από τις αίγες...Like a Shepard separates the sheep from the goats...
Όταν φτάνει η ώρα της αναπαραγωγής... κάνει κάτι που το διαχωρίζει... από υπόλοιπα θηλαστικά, εκτός από ένα.When it comes to breed, it does something that separates it from all other mammals except one.
Όταν χυθεί το αίμα σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο η δομή που διαχωρίζει όλες τις πραγματικότητες θα σχισθεί.Once the blood is shed at a certain time and place, the fabric which separates all realities will be ripped apart.
- Πρέπει να διαχωρίζουμε κράτος και εκκλησία;- Should we separate church and state?
Όμως, εμείς τα διαχωρίζουμε.But we make it this separate thing.
Για τις άλλες 364 ανοίγουμε το κλιματιστικό στο Χάμερ μας και μια μέρα το χρόνο, διαχωρίζουμε τα πλαστικά.All right, the other 364, we're cranking the AC in our Hummer, and then, one day a year, separate the plastic.
Γουίλιαμ, πιστεύω πως καλύτερα να διαχωρίζουμε τα πολιτικά από την δουλειά.William, I think it best to keep politics and business separate.
Δεν διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας χωρίς να αλλάξουμε την οντότητά μας.We cannot separate ourselves from it without irreparably altering who and what we are.
Γιατί διαχωρίζετε τη συνείδηση από το σώμα στη κρυογενή διαδικασία;Why separate the consciousness from the body in the cryosleep process?
Με ποιά μέθοδο διαχωρίζετε τα σχάσιμα ισότοπα; Αυτό είναι παράλογο!Which method are you using to separate fissile isotopes?
Με ποιά μέθοδο διαχωρίζετε τα σχάσιμα ισότοπα;Which method are you using to separate fissile isotopes?
- Άστο να χτυπάει. - Οι καλοί τρόποι είναι αυτό... που μας διαχωρίζουν από τους "βάζω τους αγκώνες στο τραπέζι" τους Γουισκονίτες.Good manners are what separate us from those "elbows on the table" Wisconsinites.
Έτσι τα στυλ τείνουν, όχι μόνο να διαχωρίζουν τους ανθρώπους επειδή έχουν τα δικά τους δόγματα, και το δόγμα έγινε η Αλήθεια που δεν μπορείς να αλλάξεις!so styles tend to, not only separate man because they have their own doctrines and the doctrine became the gospel truth that you cannot change!
Δεν υπάρχουν οστά που να διαχωρίζουν τον εγκέφαλο από τον ουρανίσκο.There's no bone to separate the brain from the soft palate, so you probably gave it a concussion.
Η αντλία αναρροφά και φέρνει το περιεχόμενο των σκαφών σ' αυτά τα κουτιά, τα οποία διαχωρίζουν τα υγρά από τα σωματίδια που είναι μεγαλύτερα από 0,03 χλστ.So, the pump creates suction and delivers the contents of the troughs into this sluice box, which will separate liquid from particulates greater than .03 millimeters.
Μόνο οι κανόνες μπορούν να μας διαχωρίζουν από τα ζώα.It's only rules that separate us from the animals.
Και έτσι διαχώρισα τα μαθηματικά από τον πατέρα μου.So, I separated math from my Dad.
'σε με, εμ, να ρίξω μια ματιά και να σιγουρευτώ ότι διαχώρισες τα πάντα σωστά.Let me just, um, take a look and make sure you separated everything correctly.
Αυτό το γιγάντιο σύμπλεγμα από πάγο και αβύσσους... διαχώρισε τον Τρέντγουελ από τον έξω κόσμο.This gigantic complexity of tumbling ice and abysses separated Treadwell from the world out there.
Λες ότι ο Σαιν Τομά διαχώρισε τη φιλοσοφία απ'τη θεολογία.Not if you claim St. Thomas separated philosophy and theology.
Ο Ατούμα διαχώρισε το ανώτερο στρώμα του υπόβαθρου.Attuma separated the top layer of bedrock.
Ο χειρουργός που ζητήσατε, που διαχώρισε τους δίδυμες Μπρόντι, βρίσκεται καθοδόν.The surgeon you wanted, the one who separated the Brodie Twins... he is on his way down here.
Την δεύτερη ημέρα ο Θεός διαχώρισε τα ύδατα από τις θάλασσες και τον ουρανό.On the second day God separated the waters to form the seas and the sky.
"Κι εδώ, οι μοχθηροί Γοργόσαυροι διαχώρισαν," "τους νέους και τους αδύνατους απο την αγέλη."And here, the nasty Gorgosaurs separated the young and the weak from the herd.
Μας διαχώρισαν από το σώμα μας και μας άφησαν μέσα στις καταιγίδες.We were separated from our bodies and left to drift in the storms.
Άρχισε να αναπτύσσει το δικό του soundsystem διαχωρίζοντας τις συχνότητες.He started to develop his sound system, separating the frequencies.
Αυτές οι κατεψυγμένες κορυφές αποτελούν ένα ορεινό φράγμα, διαχωρίζοντας, τις αρχαίες ζούγκλες στα δυτικά από τις σαβάνες στα ανατολικά.These frozen summits now form part of a mountainous barrier separating the ancient jungles in the west from the savannahs of the east.
Και έτσι, με τη βοήθεια των Θεών... ο Ηρακλής και η μάγισσα... δημιούργησαν τις ηπείρους... διαχωρίζοντας έτσι, την Ευρώπη από την Αφρική.Thus, with the help of the gods... Hercules and the sorceress created the great continents... by separating Europe from Africa.
Κατέστρεψαν ή συνέλαβαν τα εχθρικά στρατεύματα ξεπερνώντας την δύναμή τους και σαρώνοντας με θριαμβευτικά εκατοντάδες μίλια διαχωρίζοντας το Χελβούργο από το Λόμπεκ, και το Λέιπζιγκ από το Μόναχο.They have destroyed or captured enemy armies totaling more than their own strength and swept triumphantly forward over the hundreds of miles separating Cherbourg from Lübeck, Leipzig and Munich.
Ξεκίνησε να τα εξετάζει με πολύ προσοχή, ένα προς ένα, διαχωρίζοντας τα καλά απο τα άσχημα.He began to examine them very carefully, one by one, separating the good from the bad.
Έχω διαχωρίσει τα οστά με τα μεταθανάτια σπασίματα.I've separated the bones with perimortem breaks.
Αν δεν είχα διαχωρίσει το αίμα σου απ' τον Καβαλάρη, δεν θα μπορούσες να στείλεις το Γκόλεμ να αναπαυθεί.If I hadn't separated your blood from the Horseman, you would not have been able to put the golem to rest.
Αυτή η μηχανή μπορεί να διαχωρίσει το καλό και το κακό ή το μαύρο και το άσπρο από έναν άνθρωπο.Using this centrifuge a person will be separated into black and white, good and evil.
Ο Γκραντ είπε πως ήθελε να ξανακορνιζάρει τον πίνακα, αλλά... δεν μπορούσε να διαχωρίσει τον καμβά από το υπόστρωμα.Grant said that he wanted to remount the painting, but... he couldn't get the canvas separated from the backing.
Το σημαντικότερο... έχω διαχωρίσει την συσκευή χρόνου από τα κυκλώματα χειρισμού...But more importantly, I've separated the time device from the control circuits.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

διαμερίζω
dismember

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'separate':

None found.
Learning Greek?