نوشتن [neveštán] (to write) conjugation

Persian
58 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
نویس
nevis
write
نوشت
nevešt
written
Participles
نویسنده
nevisandé
writing
نوشته
nevešté
written
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌نویسم
mí-nevisam
I write
می‌نویسی
mí-nevisi
you write
می‌نویسد
mí-nevisad
he/she writes
می‌نویسیم
mí-nevisim
we write
می‌نویسید
mí-nevisid
you all write
می‌نویسند
mí-nevisand
they write
Present progressive tense
دارم می‌نویسم
dấram mí-nevisam
I am writing
داری می‌نویسی
dấri mí-nevisi
you are writing
دارد می‌نویسد
dấrad mí-nevisad
he/she is writing
داریم می‌نویسیم
dấrim mí-nevisim
we are writing
دارید می‌نویسید
dấrid mí-nevisid
you all are writing
دارند می‌نویسند
dấrand mí-nevisand
they are writing
Present perfect tense
نوشته‌ایم
nevešté-im
I have written
نوشته‌اید
nevešté-id
you have written
نوشته‌اند
nevešté-and
he/she has written
نوشته‌ام
nevešté-am
we have written
نوشته‌ای
nevešté-i
you all have written
نوشته است
nevešté ast
they have written
Past tense
نوشتیم
nevéštim
I wrote
نوشتید
nevéštid
you wrote
نوشتند
nevéštand
he/she wrote
نوشتم
nevéštam
we wrote
نوشتی
nevéšti
you all wrote
نوشت
nevešt
they wrote
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
نویسم
nevísam
I wrote
نویسی
nevísi
you wrote
نویسد
nevísad
he/she wrote
نویسیم
nevísim
we wrote
نویسید
nevísid
you all wrote
نویسند
nevísand
they wrote
Past imperfect tense
می‌نوشتیم
mí-neveštim
I used to write
می‌نوشتید
mí-neveštid
you used to write
می‌نوشتند
mí-neveštand
he/she used to write
می‌نوشتم
mí-neveštam
we used to write
می‌نوشتی
mí-nevešti
you all used to write
می‌نوشت
mí-nevešt
they used to write
Past progressive tense
داشتیم می‌نوشتیم
dấštim mí-neveštim
I was writing
داشتید می‌نوشتید
dấštid mí-neveštid
you were writing
داشتند می‌نوشتند
dấštand mí-neveštand
he/she was writing
داشتم می‌نوشتم
dấštam mí-neveštam
we were writing
داشتی می‌نوشتی
dấšti mí-nevešti
you all were writing
داشت می‌نوشت
dấšt mí-nevešt
they were writing
Pluperfect tense
نوشته بودم
nevešté búdam
I had written
نوشته بودی
nevešté búdi
you had written
نوشته بود
nevešté búd
he/she had written
نوشته بودیم
nevešté búdim
we had written
نوشته بودید
nevešté búdid
you all had written
نوشته بودند
nevešté búdand
they had written
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
نویسم نوشت
nevisám nevešt
I will write
نویسی نوشت
nevisí nevešt
you will write
نویسد نوشت
nevisád nevešt
he/she will write
نویسیم نوشت
nevisím nevešt
we will write
نویسید نوشت
nevisíd nevešt
you all will write
نویسند نوشت
nevisánd nevešt
they will write
Imperative mood
-
بنویسید
bénevisid
you write
-
-
بنویس
bénevis
you all write
-
Subjunctive present tense
بنویسم
bénevisam
I have written
بنویسی
bénevisi
you have written
بنویسد
bénevisad
he/she have written
بنویسیم
bénevisim
we have written
بنویسید
bénevisid
you all have written
بنویسند
bénevisand
they have written
Subjunctive past tense
نوشته باشیم
nevešté bấšim
I write
نوشته باشید
nevešté bấšid
you write
نوشته باشند
nevešté bấšand
he/she write
نوشته باشم
nevešté bấšam
we write
نوشته باشی
nevešté bấši
you all write
نوشته باشد
nevešté bấšad
they write

Examples of نوشتن

Example in PersianTranslation in English
...اگه حال نوشتن نداری ،یا بیشتر می خوای صحبت کنی از این دستگاه استفاده کنIf you aren't in the mood to write, or if you have too much to say, use this device.
البته ، بدون شک نوشتن براي چيزهاي ديگه هم فايده اي ندارهObVioUsly, there's nothing else one should write aboUt.
و هرجا که ببينيشون در حال نوشتن هستن - تو از نوشتن مردم خوشت نمياد؟- and writing everywhere and you see them. - You don't like it when people write things?
، میدونم ، میدونم . روزنامه های سرخ ، مقاله های زیادی از ما نوشتنI know, I know red newspapers write a lot of articles about us.
يک لوح براي نوشتن روي آن برايم بياوريدBring me a tablet to write on.
بدترین رازی که " ادینبورگ " نگه داشته اینه که سربازرس " باب " فقط یه نمایشنامه نویس جاه طلبهEdinburgh's worst kept secret is that Chief Inspector Bob Toal here has ambitions as a screenwriter.
خب پس تقریباً ساعت 7: 45به وقت محلی لارن بریجید" نویسنده" "مقاله نویس روزنامه "کویینSo as it's coming in last night at approximately 7:45 local... writer and columnist for The Queens Gazette, Lauren Bridges... was gunned down execution style... at the foot of her office on 31st Street in Astoria, Queens.
هيچكدوم از اين چيزها رو نميشه نوشت، رابينNone of these things can be written down, Robin.
...دلم مي خواست تمام کلمات لطيفي که ...اون برام مي نوشت رو بخورمI want to eat the tender flesh of every word she has written to me over and over.
...وقتي پدرت وصيتشو توي بيمارستان مي نوشت..when your father got his will written in the hospital..
،من هرهفته بصورت دست‌نوشت .از بيوه‌اش نامه به دستم ميرسه .ازم ميپرسه که اطلاعات جديد بهم رسيده يا نهI get a letter from his widow, every year, handwritten, asking me if I got any new information.
نامه اي چيزي برات مي نوشتShe'd have written a letter or...
خب ما نویسنده مجله مسافرتی هستیwell, we are writing a piece for travel magazine.
یه نویسنده دانمارکی که از اشعار هاینریش هاینه تاثیر می گرفتهDanish writer , writing influenced by the poetry of Heinrich Heine .
.فکر کنم نميتونه تصور کنه ...که نويسنده‏اي به معروفيت تو داره با کوله باري از نوشته‏ها .سر و کله ميزنه، نه يه مشت کلمهI don't think he can imagine that so celebrated a writer as you is so busy fighting her papers and hasn't written a word.
کجا نوشته که يه سفير بايد 90% از زمانش رو صرف تميز کردنِ گندکاري‌هاي رئيس پايگاهش بکنه؟Where is it written that an ambassador must spend 90% of her time cleaning up after her Chief of Station?
زندگی کوتاهه و یه سری لحظات مشخص هست که .از قبل توی سرنوشتمون نوشته شدن- Listen, life is short. And some moments are written in the stars.
یه داستان خیالی ...که در گذشته نوشته شده و هیچکس برای جلوگیری .از این وضعیت حتی یه انگشت هم بلند نمیکنهA fairy-tale bestiary written in past tense, and no one is lifting a finger to stop it.
...خيلي گيج کنندس ...تا وقتي که اين کتابهاي آموزشي رو که .نوشته پروفسور "اد ماتسوتاني" هست رو بخونين...It's confusing until you read this course pack written by Ed Matsutani, Ph. D.
من روی کاغذ دارم اینو می‌نویسمSee, I started to write that down on a piece of paper.
.بیشتر در مورد آزمایشهای اجتماعی-علمی می‌نویسمI write mostly about social-science experiments.
راستی، از "آتلانتیک سیتی" برات نامه می‌نویسمHey, I'm gonna write you from Atlantic City.
مامان گفته که ما می‌آیم و بهتون سر می‌زنیم .و من بهت زنگ می‌زنم و بهت می‌نویسمShe says we're gonna come visit and I'm gonna write and call you.
"حماسه عشق‌مون رو، روی آسمونها می‌نویسم""l will write our love saga on the skies."
،در ماه اوت 1884 ،کانتور نامه‌ای به دوست و همکارش می‌نویسد ،آخرین مردی که هنوز کارهای او را منتشر می‌کندIn August of 1884, he writes a letter, to his friend and colleague, the last man who still publishes his work.
.کارش را با خونِ قلبش می‌نویسدthat he writes his works, whith the blood of his heart.
نوشته استShe has written,
نه، گوش کن، با همدیگه یه مقاله نوشتیمNo, listen, we wrote a paper together.
نگاه کن، مجله‌ی "علمی آمریکا" مقاله‌ای که من و لئونارد نوشتیم رو پوشش دادهOh, look, it's the Scientific American that covered the paper Leonard and I wrote.
خب، شاید شماره رو اشتباه نوشتیمOh. Well, maybe we wrote the number down wrong.
.اونی که شما اینجا تو پرینستون نوشتیدThe one you wrote here, at Princeton.
اونا حتي يه سري سوالايي هم نوشتند.اگه يه ثانيه وقت داريThey even wrote out some questions, if you have a second.
...مقامات وزارت اقتصاد به وزير نامه نوشتند و از ما ...و فعاليتهايمان شکايت کردند !The officials in the Ministry of Finance wrote to the Minister to complain and denounce both mine and Olmos' actions claiming that we were inflicting harm on the Ministry's employees.
ناچار فيلمنامه را براي هواي باراني نوشتند و نصفش را هم گرفته اندThey rewrote the whole picture for rain and shot half of it.
از اين 4 نفري که برگشتند 3نفر آنها درباره هر آنچه اتفاق افتاده بود کتاب نوشتندOf those four, three wrote books about what happened.
نوشتند قطعه اي بر سنگ قبرش :که تا سگ هاي آينده بفهمندAnd wrote upon the tombstone For the eyes of dogs to come:
آخرين کاري که نوشتم در مورد گاو دزدها بودLast one I wrote was about Okies in the Dust Bowl.
من اين کتاب رو نوشتم - بسيار خب -- I wrote the book. - OK.
وقتي داشتم شعرش رو مي‌نوشتم واقعا احساس مي‌کردم داره بهم الهام ميشهI felt really inspired when I wrote that.
.بعضي از اينا رو براي تو نوشتمSome of these, I wrote for you.
من يه فيلمنامه دارم که سال پيش نوشتمI have a script I wrote last year.
. اونو نوشتی چون کاترین قلبت رو شکوندYou wrote it because Katherine broke your heart.
آره، شاید چیزی که نوشتی رو ندیدهYeah. Maybe he didn't see what you wrote.
‏همین الآن اونو نوشتیYou just wrote that down!
اما تو که نوشتی "اون" عشقBut you wrote "the" love.
پس تو بودی که اسم ما رو روی دیوار نوشتی؟So you're the one who wrote our names on the wall.
من یک کتاب داشتم که خودم نوشته بودم و به خودم گفتم : اگر از 400 هزار نسخه کتابم هر کدوم از اونا رو 25 سنت بفروشمI had a book I had written and I said, "if I could sell 400.000 copies of my book at a quarter each, that would be $100.000
از يکي از اجدادم نشونم داد که همه چيزو... .درمورد خون آشام ها نوشته بودOf an ancestor and he had written all of this creepy stuff about vampires.
: سارا" ، يه چيزي رو دستش نوشته بود"Sarah, had written something on her hand:
اي کاش يه نفر اين کتاب رو 10سال ...پيش نوشته بود .قبل از اينکه براي من دير بشهI wish someone had written your book 10 years ago before it was too late for me.
تو بهتر از این نمیتونستی این قطعه رو بنویسیYou couldn't have written it better yourself!
هرچی گفتم دوباره بنویس - چهارپنج بار ، همون صفحه - چی ؟Write again what I said. -Same page, write 4 -5 times,
‏پس هرچی میگم بنویسThen write the following.
نه زنگ بزن ، نه چیزی بنویسDon't call. Don't write.
.زود یه چک برام بنویسJust, uh-- just write me a check.
باشه.. اینو بنویسOkay, write this down.
فكر نميكنم اين ليست رو نوشته باشمI don't think we can write that on the menu board, hon.
به علاوه هر چیز که من نوشته باشم , منتشر بشهPlus, I retain publishing on anything I write.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

کاشتن
sow
نشستن
sit

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'write':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In