لبخند زدن [labxand zadán] (to smile) conjugation

Persian
26 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
لبخند زن
labxand zan
smile
لبخند زد
labxand zad
smiled
Participles
لبخند زننده
labxand zanandé
smiling
لبخند زده
labxand zadé
smiled
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
لبخند می‌زنم
labxand mí-zanam
I smile
لبخند می‌زنی
labxand mí-zani
you smile
لبخند می‌زند
labxand mí-zanad
he/she smiles
لبخند می‌زنیم
labxand mí-zanim
we smile
لبخند می‌زنید
labxand mí-zanid
you all smile
لبخند می‌زنند
labxand mí-zanand
they smile
Present progressive tense
دارم لبخند می‌زنم
dấram labxand mí-zanam
I am smiling
داری لبخند می‌زنی
dấri labxand mí-zani
you are smiling
دارد لبخند می‌زند
dấrad labxand mí-zanad
he/she is smiling
داریم لبخند می‌زنیم
dấrim labxand mí-zanim
we are smiling
دارید لبخند می‌زنید
dấrid labxand mí-zanid
you all are smiling
دارند لبخند می‌زنند
dấrand labxand mí-zanand
they are smiling
Present perfect tense
لبخند زده‌ایم
labxand zadé-im
I have smiled
لبخند زده‌اید
labxand zadé-id
you have smiled
لبخند زده‌اند
labxand zadé-and
he/she has smiled
لبخند زده‌ام
labxand zadé-am
we have smiled
لبخند زده‌ای
labxand zadé-i
you all have smiled
لبخند زده است
labxand zadé ast
they have smiled
Past tense
لبخند زدیم
labxand zádim
I smiled
لبخند زدید
labxand zádid
you smiled
لبخند زدند
labxand zádand
he/she smiled
لبخند زدم
labxand zádam
we smiled
لبخند زدی
labxand zádi
you all smiled
لبخند زد
labxand zad
they smiled
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
لبخند زنم
labxand zánam
I smiled
لبخند زنی
labxand záni
you smiled
لبخند زند
labxand zánad
he/she smiled
لبخند زنیم
labxand zánim
we smiled
لبخند زنید
labxand zánid
you all smiled
لبخند زنند
labxand zánand
they smiled
Past imperfect tense
لبخند می‌زدیم
labxand mí-zadim
I used to smile
لبخند می‌زدید
labxand mí-zadid
you used to smile
لبخند می‌زدند
labxand mí-zadand
he/she used to smile
لبخند می‌زدم
labxand mí-zadam
we used to smile
لبخند می‌زدی
labxand mí-zadi
you all used to smile
لبخند می‌زد
labxand mí-zad
they used to smile
Past progressive tense
داشتیم لبخند می‌زدیم
dấštim labxand mí-zadim
I was smiling
داشتید لبخند می‌زدید
dấštid labxand mí-zadid
you were smiling
داشتند لبخند می‌زدند
dấštand labxand mí-zadand
he/she was smiling
داشتم لبخند می‌زدم
dấštam labxand mí-zadam
we were smiling
داشتی لبخند می‌زدی
dấšti labxand mí-zadi
you all were smiling
داشت لبخند می‌زد
dâšt labxand mí-zad
they were smiling
Pluperfect tense
لبخند زده بودم
labxand zadé búdam
I had smiled
لبخند زده بودی
labxand zadé búdi
you had smiled
لبخند زده بود
labxand zadé bud
he/she had smiled
لبخند زده بودیم
labxand zadé búdim
we had smiled
لبخند زده بودید
labxand zadé búdid
you all had smiled
لبخند زده بودند
labxand zadé búdand
they had smiled
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
لبخند خواهم زد
labxand xâhám zad
I will smile
لبخند خواهی زد
labxand xâhí zad
you will smile
لبخند خواهد زد
labxand xâhád zad
he/she will smile
لبخند خواهیم زد
labxand xâhím zad
we will smile
لبخند خواهید زد
labxand xâhíd zad
you all will smile
لبخند خواهند زد
labxand xâhánd zad
they will smile
Imperative mood
-
لبخند بزنید
labxand bézanid
you smile
-
-
لبخند بزن
labxand bézan
you all smile
-
Subjunctive present tense
لبخند بزنم
labxand bézanam
I have smiled
لبخند بزنی
labxand bézani
you have smiled
لبخند بزند
labxand bézanad
he/she have smiled
لبخند بزنیم
labxand bézanim
we have smiled
لبخند بزنید
labxand bézanid
you all have smiled
لبخند بزنند
labxand bézanand
they have smiled
Subjunctive past tense
لبخند زده باشیم
labxand zadé bấšim
I smile
لبخند زده باشید
labxand zadé bấšid
you smile
لبخند زده باشند
labxand zadé bấšand
he/she smile
لبخند زده باشم
labxand zadé bấšam
we smile
لبخند زده باشی
labxand zadé bấši
you all smile
لبخند زده باشد
labxand zadé bấšad
they smile

Examples of لبخند زدن

Example in PersianTranslation in English
.يه لبخند تحويلم بده .حس لبخند زدن رو ندارمGive me a smile. No, I don't feel like it.
که نه ميخواي اينجا زندگي کني نه ...تو "شيکاگو"، "سن فرانسيسکو" يا تو "نيو اورلئانز" يا تو هرجايي که مردمش مجبورن رو سر و کله هم زندگي کنن ،و جاي کافي براي قدم زدن نفس کشيدن يا لبخند زدن ندارنThat you don't want to live here, or in Chicago, or San Francisco, or any other place where people have to live on top of each other, and they don't have enough room to walk, or breath, or smile.
دليلي براي لبخند زدنIt's a reason to smile.
زنگ ها به صدا در اومدن و همه لبخند زدن.The bells rang and everyone smiled.
یه وقت ولخرجی نکنی توی لبخند زدنDon't be extravagant with your smile.
اون به کراستر لبخند زدShe smiled at Craster.
به ما نگاه کرد و لبخند زد , چرا ؟- She looked at us and smiled. Why?
وقتي من را ديد ، لبخند زدWhen she saw me, she smiled.
، من تصمیم خودم را گرفته بودم ، یا همه چیز یا هیچ . تا اینکه خوشبختی به من لبخند زدI'd decided to take matters in hand when fortune at last smiled on me.
...دفعه اولی که بهم لبخند زدThe first time he smiled at me...
خداوند به پاول بنت لبخند زده استGod's smiled on Paul Bennett.
ميدوني ، ميگن يه يارويي تو "تگزاس" هست .که يه بار موقع عکس گرفتن لبخند زدهYou know, supposedly, there's some guy in Texas who smiled one time while he was getting his picture taken.
لبخند زده بودیYou smiled.
. منم فقط بهش لبخند زدمI just smiled at her
من لبخند زدم، نخنديمI smiled. I didn't laugh.
.منم خيلي طبيعي خم شدم و لبخند زدمThen I bowed and smiled like anything...
بعدش من لبخند زدمSo I smiled.
منم لبخند زدمI smiled back.
لطف خدا بر شما لبخند خواهد زد زيرا شما خود سبب آن هستيدProvidence will smile upon you because your cause is just.
مشكلاتت از بين خواهند رفت و خوشبختي به تو لبخند خواهد زدYour troubles will cease, and fortune will smile upon you.
"مشكلاتت از بين خواهند رفت و خوشبختي به تو لبخند خواهد زد""Your troubles will cease, and fortune will smile upon you."
دست‌كم بهش لبخند بزنYou might smile at her.
,يادت باشه , امشب باهات قرار داره . . پس لبخند بزنRemember, he's your date for tonight, so smile.
.پس لبخند بزنThen smile.
وقتي کسي لبخند ميزنه تو هم لبخند بزنWhen people smile, smile back at them.
.لبخند بزنGo ahead, smile.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'smile':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In