زدن [zadán] (to hit) conjugation

Persian
49 examples
This verb can also mean the following: play, strike, hit

Conjugation of eiti

present
past
Stems
زن
zan
hit
زد
zad
hit
Participles
زننده
zanandé
hitting
زده
zadé
hit
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌زنم
mí-zanam
I hit
می‌زنی
mí-zani
you hit
می‌زند
mí-zanad
he/she hits
می‌زنیم
mí-zanim
we hit
می‌زنید
mí-zanid
you all hit
می‌زنند
mí-zanand
they hit
Present progressive tense
دارم می‌زنم
dấram mí-zanam
I am hitting
داری می‌زنی
dấri mí-zani
you are hitting
دارد می‌زند
dấrad mí-zanad
he/she is hitting
داریم می‌زنیم
dấrim mí-zanim
we are hitting
دارید می‌زنید
dấrid mí-zanid
you all are hitting
دارند می‌زنند
dấrand mí-zanand
they are hitting
Present perfect tense
زده‌ایم
zadé-im
I have hit
زده‌اید
zadé-id
you have hit
زده‌اند
zadé-and
he/she has hit
زده‌ام
zadé-am
we have hit
زده‌ای
zadé-i
you all have hit
زده است
zadé ast
they have hit
Past tense
زدیم
zádim
I hit
زدید
zádid
you hit
زدند
zádand
he/she hit
زدم
zádam
we hit
زدی
zádi
you all hit
زد
zad
they hit
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
زنم
zánam
I hit
زنی
záni
you hit
زند
zánad
he/she hit
زنیم
zánim
we hit
زنید
zánid
you all hit
زنند
zánand
they hit
Past imperfect tense
می‌زدیم
mí-zadim
I used to hit
می‌زدید
mí-zadid
you used to hit
می‌زدند
mí-zadand
he/she used to hit
می‌زدم
mí-zadam
we used to hit
می‌زدی
mí-zadi
you all used to hit
می‌زد
mí-zad
they used to hit
Past progressive tense
داشتیم می‌زدیم
dấštim mí-zadim
I was hitting
داشتید می‌زدید
dấštid mí-zadid
you were hitting
داشتند می‌زدند
dấštand mí-zadand
he/she was hitting
داشتم می‌زدم
dấštam mí-zadam
we were hitting
داشتی می‌زدی
dấšti mí-zadi
you all were hitting
داشت می‌زد
dâšt mí-zad
they were hitting
Pluperfect tense
زده بودم
zadé búdam
I had hit
زده بودی
zadé búdi
you had hit
زده بود
zadé bud
he/she had hit
زده بودیم
zadé búdim
we had hit
زده بودید
zadé búdid
you all had hit
زده بودند
zadé búdand
they had hit
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم زد
xâhám zad
I will hit
خواهی زد
xâhí zad
you will hit
خواهد زد
xâhád zad
he/she will hit
خواهیم زد
xâhím zad
we will hit
خواهید زد
xâhíd zad
you all will hit
خواهند زد
xâhánd zad
they will hit
Imperative mood
-
بزنید
bézanid
you hit
-
-
بزن
bézan
you all hit
-
Subjunctive present tense
بزنم
bézanam
I have hit
بزنی
bézani
you have hit
بزند
bézanad
he/she have hit
بزنیم
bézanim
we have hit
بزنید
bézanid
you all have hit
بزنند
bézanand
they have hit
Subjunctive past tense
زده باشیم
zadé bấšim
I hit
زده باشید
zadé bấšid
you hit
زده باشند
zadé bấšand
he/she hit
زده باشم
zadé bấšam
we hit
زده باشی
zadé bấši
you all hit
زده باشد
zadé bấšad
they hit

Examples of زدن

Example in PersianTranslation in English
من به لباس خفن پوشيدنت و ،کتک زدن آدم بدات احترام مي ذارم ولي روحت هم خبر نداره که ما تو .اين شهر با چه چيزي مواجه ايمI respect you playing dress-up and beating on baddies, but you have no idea what we're up against in this town.
در صعود،هر بال زدن تلاشي براي غلبه بر مبارزه اي خسته كننده مي باشدIn the ascent every wing beat becomes an exhausting struggle.
...اون خيلي آدم ناجوري بود ،بخاطر همين وقتي به هم زدن .ابي" منو پيش خودش آورد"He was kind of a deadbeat, so when they broke up, she took me in.
درست بالاي سرش کتکش زدنRight on top of the man, beating him.
آنها هرگز مجبور به کتک زدن قرباني ها و يا کشيدن اهرم آزاد کردن اطاق گاز نبودنThey never had to beat victims... or pull the lever that released gas into the chambers.
...کتک ميزني زن و فرزندت را......to beat your wife and child...
حتي تپش عاشق‌ترين مرد، براي زيباترين زنEven the madly in love man's heartbeat for the most beautiful woman.
...در منطق استدلال ما ,بي باکي وجود داره ...اما با اين وجود درسته :فرضيه اي که فقط يک سئوال مي پرسه ...چطور ميتونه يک زن جوانIn the beating heart of our argument... is an audacious, but nonetheless valid, thesis... which asks just one question:
خدايا تو چه زن خوش‌بيني هستيGosh, you're an upbeat lady!
ولي بايد به اينم فکر کني که ،اون زن بدبخت بايد چه دردي کشيده باشه .وقتي اون داشته به صورتش ضربه ميزدهBut you got to think about how that poor woman must've felt when he was beating her face in.
وقتشه دوباره واسه عشقت زد و خورد کنيTime to get beaten up again for your love.
در مورد اولين باري که به ياد .مياري پدرت کتکت زد بهم بگوTell me about the first time you can remember being beaten by your father.
فيل تير خورد، يه راهب ما رو کتک زدPhil got shot. We got beaten by a monk.
.کتکم زدHe's beaten me up.
فکر کردم به حد مرگ زدَنِشI thought she was beaten to death.
با ترس ، از وقتي که عاشق زنمم که قبلا منو زده با دوستاش توي همون اتاق بودIn fear for my life, since my wife's lover... who had just beaten me... uh, was in the room with his friends... and the other officers.
مسيحي ها مي خواهند کوچه ي "ويا دو لا روزا" را ببينند که گفته مي شود عيسي در آخرين ساعت عمرش در آن کتک زده شده و شلاق خورده استThe Via Dolorosa, where Jesus was allegedly whipped and beaten during the last hours of his life.
زده بودنشShe was beaten.
اما يه داستان براي صفحه اول روزنامه ها با اين موضوع . . که تو بطور ناگهاني توسط يه عاشق جوون زده شدي به سختي ميتونه به برنده شدنت .But a front-page story that you were soundly beaten by a jealous young lover will hardly aid your bid for office.
اين يکي بوسيله شوهرش زده شده حسادت.....This one was beaten up by her husband. Jealousy...
می‌زنم ناکارت می‌کنمI beat you senseless.
شما تصديق ميکنيد که من رو زدند و زمين نخوردم؟You admit I was beaten and didn't fall?
.‏این بچه‌های برده را بدون رحم کتک می‌زدندThese child slaves were beaten without mercy.
نه برادر من رو تو محله شما کتک زدند- No. My brother got beat up in your neighborhood.
...توي "کاناساکي" معترضين رو زدند اين رو از کجا شنيدي؟-[Phone Ringing] - they beat up protesters at Kanasake--
یه بار دیگه اونا بچه هارو زدندOnce again, them kids got beat.
و من فهميدم که مرده دختره رو بدجوري زده براي همين تفنگم رو دراوردم و رو زمين خوابوندمش و بهش دستبند زدمAnd I just know the guy beat the crap out of his girlfriend, so I go for my gun, I get him on the ground, and I'm cuffing him.
.من اونو زدم و پدرم منو زدl beat him up and my father beat me up.
بنويس که من اونجا بودم و کتکشون زدمWrite that I was there and beat 'em up!
چون بي منظور يه بچه رو کتک زدم ؟Because I gave some random kid a beating?
.يه روز، از روي حسودي گانش رو زدمOne day, l beat up Gyanesh out of jealousy.
تا جایی که یادم میاد تو همونی بودی که معمولا کتک می زدی نه اینکه کتک بخوریNow, as I recall, weren't you the one tasked to dole out the beatings, not receive them?
یه لحظه صبرکن ببینم، من تورو به عنوان یه آدم وسواسی میشناسم، اسکینر تو قالچه رو اونقدر زدی که خونریزی کرده؟Wait a minute, I knew you were a neat freak, Skinner, but you beat your rug till it bleeds?
هيچوقت زنت رو زدی؟Did you ever beat up your wife?
وقتی یکی دو ماه پیش 200 هزارتا ازمون به جیب زدی؟A couple months ago when you had us beaten for 200 grand?
.. اینطوری بود که اگر کله تاس بودی . می رفتی بچه 12 ساله پاکستانی کتک می زدیUsed to be, you were a skinhead, you just went around beating up Pakistani 12-year-olds.
می‌زنم ناکارت می‌کنمI beat you senseless.
هرگز زنم رو نزدم به من گوش میدی؟No, it's not natural! I never beat up my wife.
حداقلش من به زنم خيانت نکردم - نه، به ما تماشا کردي، و ما رو زدي کنار -- At least I don't cheat on my wife. - No, you just watch us and beat off.
بس كن كارل - مي‌زنم صورتشو داغون مي‌كنم -I said beat it! Stop it, Carl.
. من يک اوردنگي به زنم زدم.I used to beat myself up.
بعد به من نشان داد چطور قلبش مي زندHe let me see how its heart beat.
هرچيزي بخوان برمي‌دارند .و اگر مقاومت کنيم، مارو کتک مي‌زنندTake what they want and beat us if we resist.
دوباره, قلبش خواهد زد دوباره, خونش گرم خواهد شدAgain, the heart will beat. Again, the blood Will be warm.
" بزن تا به همون تِرَکي که ضرب هندي داره برسي ""Turn the track you got the desi beat."
،تو هم بزن .من هم بقيه شو روبه راه ميکنمWhy don't you beat them, and I'll get everything else going.
حالا به هر حال , بزن بريم حساب اون کوني ها رو برسيم و پولمون رو نگه داريمSo whatever. Let's just go beat these assholes, keep their money.
.از ميانبر بزن به گاز تا برسيمShortcut! Punch it, we can beat him!
اوه، آره خیلی خب، بزن بریم ،"ممنون "چارلز"، "رجینا[Laughter] Okay, let's go. [Upbeat music]

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

شدن
become

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'hit':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In