جلق زدن [jalq zadán] (to masturbate) conjugation

Persian
4 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
جلق زن
jalq zan
masturbate
جلق زد
jalq zad
masturbated
Participles
جلق زننده
jalq zanandé
masturbating
جلق زده
jalq zadé
masturbated
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
جلق می‌زنم
jalq mí-zanam
I masturbate
جلق می‌زنی
jalq mí-zani
you masturbate
جلق می‌زند
jalq mí-zanad
he/she masturbates
جلق می‌زنیم
jalq mí-zanim
we masturbate
جلق می‌زنید
jalq mí-zanid
you all masturbate
جلق می‌زنند
jalq mí-zanand
they masturbate
Present progressive tense
دارم جلق می‌زنم
dấram jalq mí-zanam
I am masturbating
داری جلق می‌زنی
dấri jalq mí-zani
you are masturbating
دارد جلق می‌زند
dấrad jalq mí-zanad
he/she is masturbating
داریم جلق می‌زنیم
dấrim jalq mí-zanim
we are masturbating
دارید جلق می‌زنید
dấrid jalq mí-zanid
you all are masturbating
دارند جلق می‌زنند
dấrand jalq mí-zanand
they are masturbating
Present perfect tense
جلق زده‌ایم
jalq zadé-im
I have masturbated
جلق زده‌اید
jalq zadé-id
you have masturbated
جلق زده‌اند
jalq zadé-and
he/she has masturbated
جلق زده‌ام
jalq zadé-am
we have masturbated
جلق زده‌ای
jalq zadé-i
you all have masturbated
جلق زده است
jalq zadé ast
they have masturbated
Past tense
جلق زدیم
jalq zádim
I masturbated
جلق زدید
jalq zádid
you masturbated
جلق زدند
jalq zádand
he/she masturbated
جلق زدم
jalq zádam
we masturbated
جلق زدی
jalq zádi
you all masturbated
جلق زد
jalq zad
they masturbated
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
جلق زنم
jalq zánam
I masturbated
جلق زنی
jalq záni
you masturbated
جلق زند
jalq zánad
he/she masturbated
جلق زنیم
jalq zánim
we masturbated
جلق زنید
jalq zánid
you all masturbated
جلق زنند
jalq zánand
they masturbated
Past imperfect tense
جلق می‌زدیم
jalq mí-zadim
I used to masturbate
جلق می‌زدید
jalq mí-zadid
you used to masturbate
جلق می‌زدند
jalq mí-zadand
he/she used to masturbate
جلق می‌زدم
jalq mí-zadam
we used to masturbate
جلق می‌زدی
jalq mí-zadi
you all used to masturbate
جلق می‌زد
jalq mí-zad
they used to masturbate
Past progressive tense
داشتیم جلق می‌زدیم
dấštim jalq mí-zadim
I was masturbating
داشتید جلق می‌زدید
dấštid jalq mí-zadid
you were masturbating
داشتند جلق می‌زدند
dấštand jalq mí-zadand
he/she was masturbating
داشتم جلق می‌زدم
dấštam jalq mí-zadam
we were masturbating
داشتی جلق می‌زدی
dấšti jalq mí-zadi
you all were masturbating
داشت جلق می‌زد
dâšt jalq mí-zad
they were masturbating
Pluperfect tense
جلق زده بودم
jalq zadé búdam
I had masturbated
جلق زده بودی
jalq zadé búdi
you had masturbated
جلق زده بود
jalq zadé bud
he/she had masturbated
جلق زده بودیم
jalq zadé búdim
we had masturbated
جلق زده بودید
jalq zadé búdid
you all had masturbated
جلق زده بودند
jalq zadé búdand
they had masturbated
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
جلق خواهم زد
jalq xâhám zad
I will masturbate
جلق خواهی زد
jalq xâhí zad
you will masturbate
جلق خواهد زد
jalq xâhád zad
he/she will masturbate
جلق خواهیم زد
jalq xâhím zad
we will masturbate
جلق خواهید زد
jalq xâhíd zad
you all will masturbate
جلق خواهند زد
jalq xâhánd zad
they will masturbate
Imperative mood
-
جلق بزنید
jalq bézanid
you masturbate
-
-
جلق بزن
jalq bézan
you all masturbate
-
Subjunctive present tense
جلق بزنم
jalq bézanam
I have masturbated
جلق بزنی
jalq bézani
you have masturbated
جلق بزند
jalq bézanad
he/she have masturbated
جلق بزنیم
jalq bézanim
we have masturbated
جلق بزنید
jalq bézanid
you all have masturbated
جلق بزنند
jalq bézanand
they have masturbated
Subjunctive past tense
جلق زده باشیم
jalq zadé bấšim
I masturbate
جلق زده باشید
jalq zadé bấšid
you masturbate
جلق زده باشند
jalq zadé bấšand
he/she masturbate
جلق زده باشم
jalq zadé bấšam
we masturbate
جلق زده باشی
jalq zadé bấši
you all masturbate
جلق زده باشد
jalq zadé bấšad
they masturbate

Examples of جلق زدن

Example in PersianTranslation in English
.جلق زدن بخشي از زندگيه پيت .مردها جلق ميزنن.Masturbation is a part of life, Pete. Dudes masturbate.
چي جلق زدن؟What, "masturbate"?
این است پلیبوی من خواندن، و بسیاری از اوقات سگ من، رکس، می به من نگاه کن جلق زدن.That's a Playboy I'm reading, and a lot of times my dog, Rex, would watch me masturbate.
همچنين فيلم هاي پورنو ديدم و 35 بار جلق زدمAlso, I watched pornographic videos and masturbated 35 times.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'masturbate':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In