بوییدن [buyídán] (to smell) conjugation

Persian
11 examples
This verb can also mean the following: sniff

Conjugation of eiti

present
past
Stems
بوی
buy
smell
بویید
buyíd
smelled
Participles
بوینده
buyandé
smelling
بوییده
buyídé
smelled
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌بویم
mí-buyam
I smell
می‌بویی
mí-buyi
you smell
می‌بوید
mí-buyad
he/she smells
می‌بوییم
mí-buyim
we smell
می‌بویید
mí-buyid
you all smell
می‌بویند
mí-buyand
they smell
Present progressive tense
دارم می‌بویم
dấram mí-buyam
I am smelling
داری می‌بویی
dấri mí-buyi
you are smelling
دارد می‌بوید
dấrad mí-buyad
he/she is smelling
داریم می‌بوییم
dấrim mí-buyim
we are smelling
دارید می‌بویید
dấrid mí-buyid
you all are smelling
دارند می‌بویند
dấrand mí-buyand
they are smelling
Present perfect tense
بوییده‌ایم
buyídé-im
I have smelled
بوییده‌اید
buyídé-id
you have smelled
بوییده‌اند
buyídé-and
he/she has smelled
بوییده‌ام
buyídé-am
we have smelled
بوییده‌ای
buyídé-i
you all have smelled
بوییده است
buyídé ast
they have smelled
Past tense
بوییدیم
buyídim
I smelled
بوییدید
buyídid
you smelled
بوییدند
buyídand
he/she smelled
بوییدم
buyídam
we smelled
بوییدی
buyídi
you all smelled
بویید
buyíd
they smelled
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
بویم
búyam
I smelled
بویی
búyi
you smelled
بوید
búyad
he/she smelled
بوییم
búyim
we smelled
بویید
búyid
you all smelled
بویند
búyand
they smelled
Past imperfect tense
می‌بوییدیم
mí-buyídim
I used to smell
می‌بوییدید
mí-buyídid
you used to smell
می‌بوییدند
mí-buyídand
he/she used to smell
می‌بوییدم
mí-buyídam
we used to smell
می‌بوییدی
mí-buyídi
you all used to smell
می‌بویید
mí-buyíd
they used to smell
Past progressive tense
داشتیم می‌بوییدیم
dấštim mí-buyídim
I was smelling
داشتید می‌بوییدید
dấštid mí-buyídid
you were smelling
داشتند می‌بوییدند
dấštand mí-buyídand
he/she was smelling
داشتم می‌بوییدم
dấštam mí-buyídam
we were smelling
داشتی می‌بوییدی
dấšti mí-buyídi
you all were smelling
داشت می‌بویید
dâšt mí-buyíd
they were smelling
Pluperfect tense
بوییده بودم
buyídé búdam
I had smelled
بوییده بودی
buyídé búdi
you had smelled
بوییده بود
buyídé bud
he/she had smelled
بوییده بودیم
buyídé búdim
we had smelled
بوییده بودید
buyídé búdid
you all had smelled
بوییده بودند
buyídé búdand
they had smelled
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم بویید
xâhám buyíd
I will smell
خواهی بویید
xâhí buyíd
you will smell
خواهد بویید
xâhád buyíd
he/she will smell
خواهیم بویید
xâhím buyíd
we will smell
خواهید بویید
xâhíd buyíd
you all will smell
خواهند بویید
xâhánd buyíd
they will smell
Imperative mood
-
ببویید
bébuyid
you smell
-
-
ببوی
bébuy
you all smell
-
Subjunctive present tense
ببویم
bébuyam
I have smelled
ببویی
bébuyi
you have smelled
ببوید
bébuyad
he/she have smelled
ببوییم
bébuyim
we have smelled
ببویید
bébuyid
you all have smelled
ببویند
bébuyand
they have smelled
Subjunctive past tense
بوییده باشیم
buyídé bấšim
I smell
بوییده باشید
buyídé bấšid
you smell
بوییده باشند
buyídé bấšand
he/she smell
بوییده باشم
buyídé bấšam
we smell
بوییده باشی
buyídé bấši
you all smell
بوییده باشد
buyídé bấšad
they smell

Examples of بوییدن

Example in PersianTranslation in English
بعد از اینکه همه یه گل رو بوییدن بهبودی پیدا می کنن؟Anyone go into remission after smelling a flower?
. مطمئنن بوی خوبی میده - . امیدوارم نظر تو رو جلب کنه -- Sure smells good. -Wish I could say the same for you.
و بوهای زیادی استشمام کردم از بوی , شیر ترش ,تا استفراغ کودکان...I've smelled many smells, sour milk, children's vomit...
ولی هیچوقت بوی عطر استشمام نکرده بودم.I've never smelled perfume before.
. این برنج وارداتی ، بوی متفاوتی میدهThat imported rice smells different
. این بوی مسخره ای میده - چی ؟- This water smells funny. - What?
100ها بار این ...گل‌ها رو بوییدم ولی تابه‌حال رایحه‌ی واقعی‌شون رو احساس نکرده‌بودمI have smelled these flowers 100 times, and yet I have never really smelled them until now.
، یادمه دامن مادرم چه بویی میداد . گونه هام دامنش رو حس میکردI remember how my mother smelled then, and the way my cheeks felt against her lap.
، تو میتونی بیاد بیاری که دامن مادرت . چه حسی داشت و چه بویی میدادYou can remember how you mother's lap felt and how she smelled...
میتونم بگم چه بویی میدادنI can tell you what they smelled like.
فک کنم یه بویی حس کردمI thought I smelled something.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

بوسیدن
kiss
بخشیدن
donate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'smell':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In