بحث کردن [bahs kardán] (to discuss) conjugation

Persian
13 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
بحث کن
bahs kon
discuss
بحث کرد
bahs kard
discussed
Participles
بحث کننده
bahs konandé
discussing
بحث کرده
bahs kardé
discussed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
بحث می‌کنم
bahs mí-konam
I discuss
بحث می‌کنی
bahs mí-koni
you discuss
بحث می‌کند
bahs mí-konad
he/she discusses
بحث می‌کنیم
bahs mí-konim
we discuss
بحث می‌کنید
bahs mí-konid
you all discuss
بحث می‌کنند
bahs mí-konand
they discuss
Present progressive tense
دارم بحث می‌کنم
dấram bahs mí-konam
I am discussing
داری بحث می‌کنی
dấri bahs mí-koni
you are discussing
دارد بحث می‌کند
dấrad bahs mí-konad
he/she is discussing
داریم بحث می‌کنیم
dấrim bahs mí-konim
we are discussing
دارید بحث می‌کنید
dấrid bahs mí-konid
you all are discussing
دارند بحث می‌کنند
dấrand bahs mí-konand
they are discussing
Present perfect tense
بحث کرده‌ایم
bahs kardé-im
I have discussed
بحث کرده‌اید
bahs kardé-id
you have discussed
بحث کرده‌اند
bahs kardé-and
he/she has discussed
بحث کرده‌ام
bahs kardé-am
we have discussed
بحث کرده‌ای
bahs kardé-i
you all have discussed
بحث کرده است
bahs kardé ast
they have discussed
Past tense
بحث کردیم
bahs kárdim
I discussed
بحث کردید
bahs kárdid
you discussed
بحث کردند
bahs kárdand
he/she discussed
بحث کردم
bahs kárdam
we discussed
بحث کردی
bahs kárdi
you all discussed
بحث کرد
bahs kard
they discussed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
بحث کنم
bahs kónam
I discussed
بحث کنی
bahs kóni
you discussed
بحث کند
bahs kónad
he/she discussed
بحث کنیم
bahs kónim
we discussed
بحث کنید
bahs kónid
you all discussed
بحث کنند
bahs kónand
they discussed
Past imperfect tense
بحث می‌کردیم
bahs mí-kardim
I used to discuss
بحث می‌کردید
bahs mí-kardid
you used to discuss
بحث می‌کردند
bahs mí-kardand
he/she used to discuss
بحث می‌کردم
bahs mí-kardam
we used to discuss
بحث می‌کردی
bahs mí-kardi
you all used to discuss
بحث می‌کرد
bahs mí-kard
they used to discuss
Past progressive tense
داشتیم بحث می‌کردیم
dấštim bahs mí-kardim
I was discussing
داشتید بحث می‌کردید
dấštid bahs mí-kardid
you were discussing
داشتند بحث می‌کردند
dấštand bahs mí-kardand
he/she was discussing
داشتم بحث می‌کردم
dấštam bahs mí-kardam
we were discussing
داشتی بحث می‌کردی
dấšti bahs mí-kardi
you all were discussing
داشت بحث می‌کرد
dâšt bahs mí-kard
they were discussing
Pluperfect tense
بحث کرده بودم
bahs kardé búdam
I had discussed
بحث کرده بودی
bahs kardé búdi
you had discussed
بحث کرده بود
bahs kardé bud
he/she had discussed
بحث کرده بودیم
bahs kardé búdim
we had discussed
بحث کرده بودید
bahs kardé búdid
you all had discussed
بحث کرده بودند
bahs kardé búdand
they had discussed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
بحث خواهم کرد
bahs xâhám kard
I will discuss
بحث خواهی کرد
bahs xâhí kard
you will discuss
بحث خواهد کرد
bahs xâhád kard
he/she will discuss
بحث خواهیم کرد
bahs xâhím kard
we will discuss
بحث خواهید کرد
bahs xâhíd kard
you all will discuss
بحث خواهند کرد
bahs xâhánd kard
they will discuss
Imperative mood
-
بحث بکنید
bahs békonid
you discuss
-
-
بحث بکن
bahs békon
you all discuss
-
Subjunctive present tense
بحث بکنم
bahs békonam
I have discussed
بحث بکنی
bahs békoni
you have discussed
بحث بکند
bahs békonad
he/she have discussed
بحث بکنیم
bahs békonim
we have discussed
بحث بکنید
bahs békonid
you all have discussed
بحث بکنند
bahs békonand
they have discussed
Subjunctive past tense
بحث کرده باشیم
bahs kardé bấšim
I discuss
بحث کرده باشید
bahs kardé bấšid
you discuss
بحث کرده باشند
bahs kardé bấšand
he/she discuss
بحث کرده باشم
bahs kardé bấšam
we discuss
بحث کرده باشی
bahs kardé bấši
you all discuss
بحث کرده باشد
bahs kardé bấšad
they discuss

Examples of بحث کردن

Example in PersianTranslation in English
بحث کردن با تو فقط اتلاف وقتهWe seem to have nothing further to discuss.
بحث کردن درباره اسم من فقط وقتمونُ تلف ميکنه جرج کلرمن، خوبه؟We'll just waste time discussing my name. George Kellerman, all right?
براي چي ؟ - براي بحث کردن درمورد مطلب -To discuss the article.
هر چند که بحث کردن ...در مورد اعتماد خيلي سخته . و تو هيچ کجا نخواهي رفت به غير از اين اتاقAnything we discuss is in strict confidence and won't go anywhere but this room.
ميدونم که در آغاز کار يه نمايشگاه ...بحث کردن راجع به کار , عاميانه است . اما افرادي هستن که بحث مي کننI know it's vulgar to discuss The Work at an opening of The Work... but someone's got to do it.
فکر نمي‌کنم تا حالا راجع بهش بحث کرده باشيمI don't think we ever discussed that.
قبلا درباره اين احتمال بحث کرده بوديم استفاده کردن از کهربا به عنوان اخرين راه حل باعث ميشه ريسک گرفتارWe had already discussed the possibility of using Amber as a last resort should we be at risk of getting caught by the Observers.
متوجهم، پروفسور داریم راجع به همین موضوع بحث می‌کنیمOh, I see. That's the topic of discussion here.
. ولی ما سر موضوعات زیادی بحث کردیمBut we discussed the whole matter
،اون به منطق و مباحثه اشتیاق زیادی نشون داد و این چیزی بود که ما به صورت کلی راجع بهش بحث کردیمBut fortunately, she's, uh, enthusiastic about logic and dialectics, and that's mainly what we discussed.
.من و "جسیکا" باهم بحث کردیمJessica and I discussed it.
.طناب‌کشی سر این پول رو یادمه پولی که بعدش .خیلی درباره‌ش بحث کردیم- I distinctly remember a spirited game of tug-of-war over this money, money which we then discussed at length.
آخرین باری که درباره‌ش بحث کردیم .گفتی "هاروی" آماده نیستThe last time we discussed this, you said Harvey wasn't ready.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

باز کردن
open

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'discuss':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In