انتخاب کردن [entexâb kardán] (to choose) conjugation

Persian
57 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
انتخاب کن
entexâb kon
choose
انتخاب کرد
entexâb kard
chosen
Participles
انتخاب کننده
entexâb konandé
choosing
انتخاب کرده
entexâb kardé
chosen
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
انتخاب می‌کنم
entexâb mí-konam
I choose
انتخاب می‌کنی
entexâb mí-koni
you choose
انتخاب می‌کند
entexâb mí-konad
he/she chooses
انتخاب می‌کنیم
entexâb mí-konim
we choose
انتخاب می‌کنید
entexâb mí-konid
you all choose
انتخاب می‌کنند
entexâb mí-konand
they choose
Present progressive tense
دارم انتخاب می‌کنم
dấram entexâb mí-konam
I am choosing
داری انتخاب می‌کنی
dấri entexâb mí-koni
you are choosing
دارد انتخاب می‌کند
dấrad entexâb mí-konad
he/she is choosing
داریم انتخاب می‌کنیم
dấrim entexâb mí-konim
we are choosing
دارید انتخاب می‌کنید
dấrid entexâb mí-konid
you all are choosing
دارند انتخاب می‌کنند
dấrand entexâb mí-konand
they are choosing
Present perfect tense
انتخاب کرده‌ایم
entexâb kardé-im
I have chosen
انتخاب کرده‌اید
entexâb kardé-id
you have chosen
انتخاب کرده‌اند
entexâb kardé-and
he/she has chosen
انتخاب کرده‌ام
entexâb kardé-am
we have chosen
انتخاب کرده‌ای
entexâb kardé-i
you all have chosen
انتخاب کرده است
entexâb kardé ast
they have chosen
Past tense
انتخاب کردیم
entexâb kárdim
I chose
انتخاب کردید
entexâb kárdid
you chose
انتخاب کردند
entexâb kárdand
he/she chose
انتخاب کردم
entexâb kárdam
we chose
انتخاب کردی
entexâb kárdi
you all chose
انتخاب کرد
entexâb kard
they chose
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
انتخاب کنم
entexâb kónam
I chose
انتخاب کنی
entexâb kóni
you chose
انتخاب کند
entexâb kónad
he/she chose
انتخاب کنیم
entexâb kónim
we chose
انتخاب کنید
entexâb kónid
you all chose
انتخاب کنند
entexâb kónand
they chose
Past imperfect tense
انتخاب می‌کردیم
entexâb mí-kardim
I used to choose
انتخاب می‌کردید
entexâb mí-kardid
you used to choose
انتخاب می‌کردند
entexâb mí-kardand
he/she used to choose
انتخاب می‌کردم
entexâb mí-kardam
we used to choose
انتخاب می‌کردی
entexâb mí-kardi
you all used to choose
انتخاب می‌کرد
entexâb mí-kard
they used to choose
Past progressive tense
داشتیم انتخاب می‌کردیم
dấštim entexâb mí-kardim
I was choosing
داشتید انتخاب می‌کردید
dấštid entexâb mí-kardid
you were choosing
داشتند انتخاب می‌کردند
dấštand entexâb mí-kardand
he/she was choosing
داشتم انتخاب می‌کردم
dấštam entexâb mí-kardam
we were choosing
داشتی انتخاب می‌کردی
dấšti entexâb mí-kardi
you all were choosing
داشت انتخاب می‌کرد
dâšt entexâb mí-kard
they were choosing
Pluperfect tense
انتخاب کرده بودم
entexâb kardé búdam
I had chosen
انتخاب کرده بودی
entexâb kardé búdi
you had chosen
انتخاب کرده بود
entexâb kardé bud
he/she had chosen
انتخاب کرده بودیم
entexâb kardé búdim
we had chosen
انتخاب کرده بودید
entexâb kardé búdid
you all had chosen
انتخاب کرده بودند
entexâb kardé búdand
they had chosen
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
انتخاب خواهم کرد
entexâb xâhám kard
I will choose
انتخاب خواهی کرد
entexâb xâhí kard
you will choose
انتخاب خواهد کرد
entexâb xâhád kard
he/she will choose
انتخاب خواهیم کرد
entexâb xâhím kard
we will choose
انتخاب خواهید کرد
entexâb xâhíd kard
you all will choose
انتخاب خواهند کرد
entexâb xâhánd kard
they will choose
Imperative mood
-
انتخاب بکنید
entexâb békonid
you choose
-
-
انتخاب بکن
entexâb békon
you all choose
-
Subjunctive present tense
انتخاب بکنم
entexâb békonam
I have chosen
انتخاب بکنی
entexâb békoni
you have chosen
انتخاب بکند
entexâb békonad
he/she have chosen
انتخاب بکنیم
entexâb békonim
we have chosen
انتخاب بکنید
entexâb békonid
you all have chosen
انتخاب بکنند
entexâb békonand
they have chosen
Subjunctive past tense
انتخاب کرده باشیم
entexâb kardé bấšim
I choose
انتخاب کرده باشید
entexâb kardé bấšid
you choose
انتخاب کرده باشند
entexâb kardé bấšand
he/she choose
انتخاب کرده باشم
entexâb kardé bấšam
we choose
انتخاب کرده باشی
entexâb kardé bấši
you all choose
انتخاب کرده باشد
entexâb kardé bấšad
they choose

Examples of انتخاب کردن

Example in PersianTranslation in English
حتی ارزش شناختن هم ندارن , باید بگم اگر آنها پرسه زدن در خیابان را انتخاب کردن زمانی که می تونند در خانه نشسته باشن کنار یک آتش خوب.Hardly worth knowing, I should say, if they choose to roam the streets when they could be sitting at home by a good fire.
يعني انتخاب کردن خيلي دلپذيرهI mean, I'm just saying it would be quite nice to choose.
چرا اونها تو رو انتخاب کردن؟Why did they choose you?
# و بعضيا انتخاب کردن که باورش داشته باشن# And some choose to believe it
زمان انتخاب کردن فرا رسيدهThe time has come to choose.
يه پرنده ، يه دستمال گردن يکي رو انتخاب کن ، نه همشون روThe shadow of my wisdom has fled. Can a man choose from among the stars of the sky?
.راجب هر چيزي ، مثل آب و هوا ، هر چيزي ، موضوعش رو تو انتخاب کنAbout anything you like, weather conditions, anything you choose. Go to hell!
فقط يه چيزي انتخاب کن باشه؟Just choose something, all right?
تو براي خودت انتخاب کن من هم براي خودم و خانواده ام انتخاب ميکنمYou choose for yourself, and l choose for me and for my family.
. تو انتخاب کنYou choose.
چرا با اون مردي که پدرت - انتخاب کرد ازدواج نکردي؟Why didn't you marry the man your father had chosen?
مردم آگربا سرانجام دختر من يه خواستگار رو انتخاب کردPeople of Agrabah, My daughter has finally chosen a suitor!
. تبعيد رو انتخاب کردHe has chosen exile.
ملکه ما انتخاب کردOur queen has chosen.
پرنسس حتي شاهزاده روياهاي خودش رو انتخاب کردThe princess has even chosen her own Prince Charming.
آسمان ما رو انتخاب کرده که راه رو نشون بديم تا راه رو براي ديگران روشن کنيم به طرف چوپان، به طرف گلهHeaven has chosen us to show the way, to light the road for others, back to the shepherd, back to the fold.
به کلماتی که اونا برای این موقعیت مقدس . انتخاب کرده اند گوش فرا دهیدListen to the words they have chosen to read on this occasion.
با نام خدا ما نبايستي مبارزمون رو متوقف کنيم ... ...تا هرکدوم از شما مرده باشيد و جام مقدس ... ...برگردانده شود به کسي که خداوند انتخاب کردهln the name of God, we shall not stop our fight till each one of you lies dead, and the Holy Grail returns to those whom God has chosen.
اما آن‌هايي که جنگيدن با زمان را انتخاب کرده‌اند... مي‌دانند زماني که سلاحِ‌شان است اربابِ‌شان نيز هست.But those who have chosen to strike with the time... know that the time that is their weapon is also their master.
... ببخشيد " استاد " بهتون بر نخوره ! ولي اين يارو شما رو براي خودش انتخاب کردهl'm sorry, Professor, no offense meant, but this jerk has chosen you to be his favorite.
خب من ‏تو رو انتخاب می‌کنمRight? Well, I choose you.
.حالا این ماییم که شما رو انتخاب می‌کنیمNow we get to choose you.
اما آن‌هايي که جنگيدن با زمان را انتخاب کرده‌اند... مي‌دانند زماني که سلاحِ‌شان است اربابِ‌شان نيز هست.But those who have chosen to strike with the time... know that the time that is their weapon is also their master.
,اما من هستم , هرگز ...چرا او انتخاب کرده است . بايد به اونچه که زنان ميخوان احترام بذاريمBut I am, nevertheless, what she has chosen... and we must respect what the woman wants.
انتخاب کردیم که نه تنها به خودمون باور داشته باشیمWe have chosen not only to believe in ourselves,
‏من مطمئنم فرمانده درست رو انتخاب کردیمI trust we have chosen our commander well.
ولی در حال حاظر ما انتخاب کردیم که این دستگاه رو تولید کنیمRight now we've chosen to do this.
،وقتی کوچک بودیم هردو شعبده‌بازی رو هدف انتخاب کردیمAs boys, we both chose magic as our calling.
کومیکو، به خاطر تو ما باحال‌ترین رستوران شهرو انتخاب کردیمKumiko, for you, we chose the coolest restaurant in town.
از اونجا که شما برادر اشتباهی را انتخاب کردیدBecause you chose the wrong brother.
چونکه شما برادر اشتباهی را انتخاب کردیدBecause you chose the wrong brother.
خودتون انتخاب کردید که اینجا باشیدYou all chose to be here.
مردم المان تقديرشون رو انتخاب کردندThe German people chose their fate. That may surprise some people.
اوباش دوم اکتبر رو انتخاب کردندAn those rascals have chose the date of 2nd October.
پدر زمان داره مي گذره، اونها ما رو انتخاب کردند پس ما مي تونيم باهاشون بريمIt's time to go, Dad. They've chosen us so we can start over.
اما اونها ما رو انتخاب کردندThey've chosen us to go.
اونها شما رو انتخاب کردند هر دوي شما روThey've chosen you, both of you.
.هديه مناسبي برات انتخاب کردم .گل سينه براي يه خانمI chose the right present for you. It's a brooch for a woman.
من عمداً فيلمي رو که چند روز قبل از چند حمله تروريستي اخير گرفته شده، انتخاب کردمI deliberately chose footage taken shortly before a number of recent terrorist attacks.
دختري که انتخاب کردم يک مامور از خودم استThe girl I have chosen is an agent of mine.
فقط پيشاپيش سبک مشخصي رو .براي زندگيم انتخاب کردمI simply chose ahead of time a certain way to live.
شما شگفت زده شده ايد# که چرا من اون رو انتخاب کردم"You wonder why l chose her
آره نیست . پس اون زن خوبی که انتخاب کردی باهاش بگردی ... ...یه برشکست و یه قاتل هم هستSo the fine woman you've chosen to run around with turns out to be broke and a murderer as well.
و تو اونو انتخاب کردی که تحقیر کنی ؟And you chose to humble her?
.تو انتخاب کردی که با دختره ازدواج کنیYou chose to marry the girl.
به همین خاطر از تمام آدم هایی که ،می تونستی برای آموزش انتخاب کنی من رو انتخاب کردی؟Is that why, out of all the people you could have taught, you chose me?
تو من رو انتخاب کردیYou chose me.
چه سوال خوبي کرده من که نميتونم شخصا انتخاب کنمBetter questions for Mr. Martin I could not have chosen myself.
و ازم خواستيد چهاردمين نفر عضو گروه رو انتخاب کنم منم . آقايِ "بگينز" رو انتخاب کردمYou asked me to find the 14th member of this company and I have chosen Mr. Baggins.
به همین خاطر از تمام آدم هایی که ،می تونستی برای آموزش انتخاب کنی من رو انتخاب کردی؟Is that why, out of all the people you could have taught, you chose me?
چرا فکر میکنی که میتونی انتخاب کنی دنی؟Why do you think we chose?
میتونی خانواده انتخاب کنی میتونی تیمیتو برداری؟ وقتی که تازه کاریWe have not chosen your team, your team as we are beginners.
گفته شده است که او به طريق مردانه انتخاب مي کند به جاي اينکه صبر کند و به روش زنانه انتخاب کندIt is said that she chooses in the manner of a man... ... rather than wait to be chosen in womanly fashion. "
...همون شب بايد مي مردم .همونطوري که انتخاب کرده بودم...I should have died that night, just like I had chosen.
... من جانشيني رو انتخاب خواهم کرد . تا تاج و تخت رو بستاند و مراقب دخترم باشد ...I will choose a successor to take the throne and care for my daughter.
مطمئنم، که آريوس جوان .همين رو انتخاب خواهد کردYoung Arrius, I am sure, will choose it.
به سمت تولید تقاضا ما نیاز خودمون رو انتخاب خواهیم کرد. خیلی متشکرم؛ ما تقاضاهای سالم و تمیز داریم، آب امن و سالم برای همه.We will choose our own demands, thank you very much, and we#39;re demanding clean, safe water for all thank you very much, and we#39;re demanding clean, safe water for all

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In