Zwiększyć (to increase) conjugation

Polish
84 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zwiększę
I will increase
zwiększysz
you will increase
zwiększy
he will increase
zwiększymy
we will increase
zwiększycie
you all will increase
zwiększą
they will increase
Imperative
-
zwiększ
you increase!
niech zwiększy
let him/her/it increase
zwiększmy
let's increase
zwiększcie
you all increase
niech zwiększą
let them increase
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zwiększyłam
I increased
zwiększyłaś
you increased
zwiększyła
she increased
zwiększyłyśmy
we increased
zwiększyłyście
you all increased
zwiększyły
they increased
Future feminine tense
zwiększę
I will increase
zwiększysz
you will increase
zwiększy
she will increase
zwiększymy
we will increase
zwiększycie
you all will increase
zwiększą
they will increase
Conditional feminine tense
zwiększyłabym
I would increase
zwiększyłabyś
you would increase
zwiększyłaby
she would increase
zwiększyłybyśmy
we would increase
zwiększyłybyście
you all would increase
zwiększyłyby
they would increase
Conditional perfective feminine tense
zwiększyłabym była
I would have increased
zwiększyłabyś była
you would have increased
zwiększyłaby była
she would have increased
zwiększyłybyśmy były
we would have increased
zwiększyłybyście były
you all would have increased
zwiększyłyby były
they would have increased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zwiększyłem
I increased
zwiększyłeś
you increased
zwiększył
he increased
zwiększyliśmy
we increased
zwiększyliście
you all increased
zwiększyli
they increased
Future masculine tense
zwiększę
I will increase
zwiększysz
you will increase
zwiększy
he will increase
zwiększymy
we will increase
zwiększycie
you all will increase
zwiększą
they will increase
Conditional masculine tense
zwiększyłbym
I would increase
zwiększyłbyś
you would increase
zwiększyłby
he would increase
zwiększylibyśmy
we would increase
zwiększylibyście
you all would increase
zwiększyliby
they would increase
Conditional perfective masculine tense
zwiększyłbym był
I would have increased
zwiększyłbyś był
you would have increased
zwiększyłby był
he would have increased
zwiększylibyśmy byli
we would have increased
zwiększylibyście byli
you all would have increased
zwiększyliby byli
they would have increased
Impersonal
zwiększono by
there would be increased
zwiększono by
there would be increased

Examples of zwiększyć

Example in PolishTranslation in English
'najlepiej spożyć przed', to tylko narzędzia marketingowe, które mają zwiększyć zysk i stworzyć więcej śmieci do karmienia firmowego potwora."best before" dates are just marketing tools to increase profits and make more garbage to feed the corporate monster.
- A skoro nie było tu żadnych Abenaków od kilkuset lat, może pora zwiększyć dawkę leków? - Nie masz...And since there haven't been any Abenaki Indians in this state in a couple hundred years, it might be time to increase your meds.
- Dlatego musimy zwiększyć naszą siłę.Which is why we need to increase our strength.
- Dzięki. Próbowaliśmy zwiększyć realizm.So, we try to increase the realism.
- Możemy zwiększyć twoje honorarium.- My dear friend, we could make an arrangement to increase your fee.
- Geordi zwiększ moc osłon.Geordi, increase power to shields.
- Komputer, zwiększ moc inhibitora. /Niewykonalne.Computer, increase power to the cortical inhibitors.
- Komputer, zwiększ natężenie światła.- Computer, increase light level.
- Komputer, zwiększ poziom o 10 procent.Computer, increase neurotransmitter levels another ten percent.
Bones, zwiększ dawkę. Działam po omacku.Bones, increase the dosage.
Teraz zwiększmy o jeszcze 5 razy.OK let's increase it by another factor of five.
Grupa trzecia, zwiększcie moc o dwie dziesiąte procenta.Team three, increase your output by 0.2 percent. - Yes, sir. - Good.
Wyssajcie tę krew i zwiększcie moc wiertła.Suction that bleeder and increase power to the drill.
Dzięki programowi Erasmus zmieniłamsię jako osoba i zwiększyłam swoje szanse na znalezienie dobrej pracy.Through thisprogramme, I have changed as a person and increased my chances of a successful career.
- W latach 1970-2004, emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 70%. - Przez okres około stu lat, temperatura na powierzchni ziemi zwiększyła się o 0,74 ºC i wzrośnie o dalsze 0,7 ºC z powodu emisji gazów cieplarnianych. - Do 2100 r. średnia temperatura wzrośnie o 1,8 do 4 °C, w zależności od zmiany sposobu życia i decyzji politycznych podjętych w tym czasie.- Between 1970 and 2004, greenhouse gas emissions grew by 70%. - In about a hundred years, the temperature of the earth’s surface has increased by 0.74°C and will continue to increase by 0.7°C due to greenhouse gases. - Between now and 2100, the average temperature will increase by between 1.8 and 4°C, depending on the changes in lifestyle and the political choices we make in the meantime.
- Zrobiłem to celowo, jak może pan zobaczyć nowa konfiguracja zwiększyła spójność pola warp o siedem procent.Actually, sir, that was done deliberately. As you can see, this configuration has increased overall warp-field integrity by seven percent.
/Zatem partia AK znacząco zwiększyła /swój udział w głosowaniu... /w porównaniu z poprzednimi wyborami.So AKParty has significantly increased its share of the vote...
Ale Kalifornia, która zwiększyła więzienną populację do liczby wyższej, niż chociażby New York, ma mniejszy spadek przestępczości.But California, which increased its prison population at a much higher rate than say, New York, had a smaller drop in crime.
Austria znacznie zwiększyła wydatki na badania i rozwój.Austria has increased spending on R & D significantly.
Aby sprostać zapotrzebowaniu, zwiększyły wydajność, w wyniku czego osiągnęły korzyści skali i tym samym ograniczyły koszty transportu.They have increased their capacity to meet demand, resulting in economies of scale and hence reduced transport costs.
Agencje finansowe odmawiały finansowania, agencje regulacyjne zwiększyły praktyczne wymagania do rozpoczęcia tego rodzaju badań.Funding agencies didn't make resources available, regulatory agencies increased the practical hurtals for initiating this kind of research.
Bezpłatne gwarancje zwiększyły płynność gospodarczą EVO, jako że spółka nie musiała płacić za przedmiotową gwarancję oraz, jak się zdaje, bez gwarancji EVO nie otrzymałaby pożyczek.The free guarantees have increased the business liquidity of EVO; not only did it not have to pay for the guarantee it appears also appears that, without the guarantee, EVO would not have obtained the loans.
Błony pre- i postsynaptyczne zwiększyły przepuszczalność, by się do tego dopasować.Pre and postsynaptic membranes have increased permeability to match it.
Ceny tego wywozu zwiększyły się jednak o 32 %.However the prices of those exports increased by 32 %.
Biorąc pod uwagę fakt, że ceny wywozu produktu objętego dochodzeniem do państw będących głównymi rynkami eksportowymi ChRL są niższe od wartości normalnej ustalonej dla ODP, oraz uwzględniając rosnące wolne moce produkcyjne, prawdopodobne jest, że w sytuacji zniesienia środków zwiększyłaby się wielkość chińskiego wywozu do UE po cenach dumpingowych.Given that the prices of exports of the product under investigation to the PRC’s main export markets are below the normal value established during the RIP, and on the basis of the increasing spare capacity, it is likely that the volume of Chinese exports into the EU would increase at dumped prices should measures lapse.
Ciąża zwiększyłaby to dziesięciokrotnie.Pregnancy would increase that tenfold.
Gdybyś przesunął to pudło tu, zwiększyłaby się wydajność.It would increase your efficiency if you moved your box to here.
Kolejny użytkownik stwierdził, że planował przejść na produkty wysokiej rozdzielczości i w przypadku zniesienia środków liczba dostawców we Wspólnocie zwiększyłaby się, co doprowadziłoby do zmian cen oraz wprowadzenia innowacyjnych produktów.Another user argued that it had plans to migrate to high definition products and that should measures be allowed to lapse, this would increase the number of suppliers in the Community and lead to changes in pricing and product innovation.
Może gdybyśmy zmienili parametry naprężenia EM zwiększyłaby się dynamika pola.Maybe if we vary the EM stress parameters, the warp field dynamic would increase.
Czy pomoc może stanowić wsparcie dla inwestycji, dla których w ramach wspólnej organizacji rynku, w tym systemów wsparcia bezpośredniego, finansowanej przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wprowadzono ograniczenia produkcji lub limity wsparcia wspólnotowego w odniesieniu do rolników indywidualnych, gospodarstw lub zakładów przetwórczych i które zwiększyłyby produkcję powyżej tych ograniczeń?Could the aid support investments for which a common market organisation, including direct support schemes, financed by the EAGF places restrictions on production or limitations on Community support at the level of individual farmers, holdings or processing plants which would increase production beyond those restrictions or limitations?
Te modyfikacje zwiększyłyby wydajność czujników i rozdzielczość obrazu - o przynajmniej dwadzieścia pięć procent.The modification would increase our sensor efficiency and imaging by 25 percent or more.
To ma sens ryzykowne zabójstwa zwiększyłyby poczucie wyższości niespa.Risky deaths would increase the unsub's feeling of superiority.
Zmienione środki antydumpingowe w odniesieniu do trzech współpracujących producentów eksportujących zwiększyłyby możliwości przywozowe z ChRL po stawce 0 % lub obniżonej.The amended anti-dumping measures for the three cooperating exporting producers would increase the import possibilities from the PRC at 0 % or reduced rate.
odbywa się w warunkach hodowli, które zwiększyłyby ryzyko takiego zniszczenia;operates under farming conditions which would increase the risk of such damage;
- Jakbyś spojrzała na kartę, zobaczyłabyś, - że zwiększyłem jej dawkę.If you'd examine her chart, you'd see that I've increased her dosage.
Ale zwiększyłem ci poziom dostępu.But I've increased your security clearance.
Dopiero co zwiększyłem dawkę.l just increased the dosage.
Dziesięciokrotnie zwiększyłem czułość identyfikacji.I doubt he'll do that. I've increased the accuracy of identification by a factor of 10.
Jednostki do walki z przestępczością oraz zwiększyłem ilość policjantów w cywilu.My anti-crime units gave it special attention. I increased the plainclothes presence in the station itself.
Ocaliłeś swoją rodzinę i zwiększyłeś swoje ziemie.You saved your family, increased your land.
Wygląda na to, że właśnie zwiększyłeś moją dolę.Looks like you just increased my take full share.
Właśnie zwiększyłeś szanse naszego schwytania.You increased the chance of us getting caught.
- Nacisk na kadłub zwiększył się o 200 %.Torsional shear has increased by 200 percent.
- Odkąd jest u władzy, Cordosa czterokrotnie zwiększył budżet na siły zbrojne.- Since he's been in power Cordosa has increased the San Miguel defense budget 400 percent.
...zwiększył się o 80% w ostatnich trzech latach....increased over 80% in the last three years.
/...zwiększył swoją przewagę /nad sędzią Marshallem Eriksenem.Has increased his sizable lead over Judge Marshall Eriksen.
> Całkowity budżet funduszy strukturalnych: 69 miliardów ECU, tj. 25% budżetu UE i 0,3% całkowitego PKB UE > z czego na regiony Celu 1 przeznaczono: 64%. > ludność zamieszkująca regiony Celu 1: 86,2 miliony (25% całej populacji). > Główni beneficjenci: Hiszpania (14,2 mld ECU), Włochy (11,4 mld ECU), Portugalia (9,2 mld ECU), Grecja (8,2 mld ECU). > Regiony Celu 1 zmniejszyły różnicę w PKB na mieszkańca (w porównaniu ze średnią unijną) o 3 punkty procentowe. > Dzięki funduszom strukturalnym utworzono 600 000 miejsc pracy w Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii, a średni PKB na mieszkańca w tych krajach zwiększył się z 68,3% do 74,5% średniej Wspólnoty. > 917 000 osób skorzystało ze szkoleń EFS. > 470 000 małych i średnich przedsiębiorstw otrzymało wsparcie w regionach Celu 2. Więcej szczegółów znajduje się na stronach „oceny” pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy> Total Structural Funds budget: ECU 69 billion representing 25 % of the EU budget and 0.3 % of the total GDP of the EU: > of which for Objective 1 regions: 64 %; > population in Objective 1 regions: 86.2 million (25 % of the total). > Main beneciary countries: Spain (ECU 14.2 billion), Italy (ECU 11.4 billion), Portugal (ECU 9.2 billion), Greece (ECU 8.2 billion). > Objective 1 regions closed the GDP per head gap compared to the EU average by 3 percentage points. > 600 000 jobs created through Structural Funds in Greece, Ireland, Portugal and Spain, and the average GDP per head of these countries increased from 68.3 % to 74.5 % of the Community average. > 917 000 individuals were trained through the ESF. > 470 000 small and medium-sized enterprises received assistance in Objective 2 regions. For more details, see the ‘evaluation’ pages at: http://ec.europa.eu/regional_policy
Ale już zwiększyliśmy finansowanie publicznych o 10%.Yeah, but we've already increased non-charter funding by 10%.
Do 2007 r. zmniejszyliśmy do zera stawki subsydiów wywozowych na wszystkie przetwory mleczne, chociaż tymczasowo zwiększyliśmy je ponownie w 2009 r, starając się opanować kryzys na rynku.By 2007, we had cut export subsidy rates to zero for all dairy products, though we temporarily increased them again in 2009 in an effort to bring the market crisis under control.
Dzięki zakładowi zwiększyliśmy w okolicy możliwość hodowli drobiu.With that desalination plant, we have increased the capacity for poultry farming in the area.
Kiedy ma się odpowiedni produkt, można pracować przez okrągły rok, zatrudnić personel – zwiększyliśmy liczbę pracowników z 15 do 80 – a także więcej im płacić” – podkreśla młody kierownik hotelu.When you have the right product, you can work all year round and hire personnel — we have increased our staff from 15 to 80 employees — and also pay more’, points out the young hotel manager.
Nie, nawet go zwiększyliśmy.No, no, in fact, we've increased it slightly.
Pojawiły się plotki, że, do granic możliwości, zwiększyliście ilość pacjentów.There are rumors you increased the number of patients to the point of overpopulation.
- Widziałeś, jak zwiększyli ich liczbę?You've seen how they've increased their numbers?
/Zaczęli układać pieluszki tuż obok / /chłodziarek z piwem i zwiększyli swoją sprzedaż./They started stocking the diapers next to the beer coolers, and increased their sales.
Algierscy producenci współpracujący podwoili swoje moce produkcyjne, podczas gdy zwiększyli swoją produkcję o około 20 % w okresie badanym.Algerian cooperating producers managed to double their production capacity while they increased their production by around 20 % during the period considered.
Chińscy eksporterzy zwiększyli swój udział w rynku między 2003 a 2004 r. o 13 punktów procentowych i o kolejne 20 punktów procentowych w 2005 r. W OD udział w rynku eksporterów z kraju, którego dotyczy postępowanie, wzrósł nieznacznie o kolejny punkt procentowy.The Chinese exporters increased their market share between 2003 and 2004 by 13 percentage points and by another 20 percentage points in 2005. In the IP, the market share of the exporters from the country concerned increased slightly by another percentage point.
Dane statystyczne wskazują, że importerzy objęci próbą znacząco zwiększyli zakupy obuwia skórzanego z innych państw.In line with the general statistical data the sampled importers significantly increased their purchases of leather shoes from other countries.
Jeśli powiesz, zwiększę ..If you say, l will increase some more..
Zajdziesz w ciążę i zwiększysz tym ryzyko raka szyjki macicy.You will get pregnant, you will increase your chances of getting cervical cancer.
-Pionowe nurkowanie ma 3833 Km / h zwiększy szybkość pocisków.Diving dead vertical at 2070 knots will increase truncheon velocity.
/I pracujmy nad zgodą, która zwiększy handel"And work for an accommodation that will increase the trade
A to wzmocnione serum zwiększy jego rozmiar przynajmniej trzykrotnie.And this amplification serum will increase the size of it at least three times.
Ale każdy metr kwadratowy nawilżony przez tę rzekę... zwiększy szanse na przetrwanie tym, którzy tutaj żyją.But every square metre of soil moistened by this river will increase the chances of survival for those that live here.
Wyznaczając bezpośredni kurs na Ziemie i unikając kontaktu z obcymi rasami zwiększycie szanse powrotu.If you maintain a direct course, to Earth and avoid all extraneous contact with alien species, it will increase your chances of survival.
" Stopniowo, poprzez selektywne rozmnażanie, dziedziczne różnice między władcami a poddanymi się zwiększą. Aż staną się prawie różnymi gatunkami."Gradually, by selective breeding, the congenital differences - between rulers and ruled will increase until they become - almost different species.
Ale infekcje się zwiększą.but the infections will increase.
Dochody z wprowadzenia do obrotu giełdowego spółek ČSOB i K & H zwiększą fundusze własne grupy KBC i zostaną wykorzystane do spłaty zobowiązań wobec państwa.The proceeds of the listing of ČSOB and K & H will increase KBC’s own funds and will be used to repay the State.
Działania mające na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej zwiększą odporność gospodarki i społeczeństwa Unii, pobudzając jednocześnie innowacje i chroniąc zasoby naturalne Unii.Action to mitigate and adapt to climate change will increase the resilience of the Union’s economy and society, while stimulating innovation and protecting the Union’s natural resources.
Działania w obszarze zdrowia roślin i ochrony roślin zwiększą poziom wiedzy i wesprą rozwój zintegrowanych przyjaznych dla środowiska strategii, produktów i narzędzi zwalczania szkodników, aby zapobiegać wprowadzaniu patogenów, zwalczać szkodniki i choroby oraz redukować straty plonów przed zbiorami i po zbiorach.Activities in the area of plant health and plant protection will increase knowledge and support the development of integrated environmentally friendly pest management strategies, products and tools to prevent the introduction of pathogens, control pest and diseases and reduce yield losses at pre- and post-harvest levels.
Choć Strabag jest największym przedsiębiorstwem budowlanym w Austrii, przedsiębiorstwa Walter Bau prowadzą tam operacje jedynie na niewielką skalę, a Strabag, przejmując je, jedynie nieznacznie zwiększyłby swój udział w rynku.While Strabag is the largest construction company in Austria, Walter Bau’s companies have only small-scale operations there and, by taking them over, Strabag would increase its market share only slightly.
Jak opisano już szczegółowo w motywach 45 do 50, jeżeli zezwolono by na wygaśnięcie środków antydumpingowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przywóz z ChRL produktu objętego postępowaniem po cenach dumpingowych zwiększyłby się, a ceny zmniejszyłyby się, z następujących powodów:As already described in more detail in recitals 45 to 50, if the anti-dumping measures were allowed to expire, it is likely that imports at dumped prices of the product concerned from the PRC would increase and prices would decrease for the following reasons:
Jak wspomniano wcześniej, jeżeli zezwolonoby na wygaśnięcie środków antydumpingowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przywóz z ChRL produktu objętego postępowaniem po cenach dumpingowych zwiększyłby się w sposób znaczący, mając na uwadze duże niewykorzystane moce produkcyjne posiadane przez ChRL, wynikające z faktu, iż państwo to posiada największe na świecie złoża rudy magnezytu.As already indicated, if the anti-dumping measures were allowed to expire, it is very likely that imports at dumped prices of the product concerned from the PRC would increase considerably in view of the large spare production capacity held by the PRC resulting from the fact that it has the largest magnesite ore resources in the world.
Jest prawdopodobne, że zwiększyłby się popyt na grunty, skoro duży pracodawca zwiększałby swoją działalność zamiast jej ograniczania.Furthermore, it may be correct that the demand for land would increase if a main employer in the city expanded its activities instead of reducing them.
Jeżeli jeden z tych czynników wystąpiłby w rzeczywistości, okres zwrotu z inwestycji zwiększyłby się z […] roku zakładanych w scenariuszu podstawowym do […] lat.The materialisation of any of these factors would increase the pay-back period from […] years assumed in the base scenario to […] years.
Decydujące jest, czy przedsięwzięcie na tyle zwiększyło przepustowość portu lotniczego, że skutki przebudowy dla środowiska odpowiadają skutkom budowy nowego obiektu.The decisive factor is whether the works increased the airport’s capacity so much that the effects of the expansion on the environment are to be treated as equivalent to the construction of a new airport.
Dokładniej rzecz ujmując, wzrosło ono o 8 % od 2008 r. do 2010 r., lecz w OD zwiększyło się jedynie marginalnie o 1 %.More specifically, it grew by 8 % from 2008 to 2010 but increased only marginally by 1 % during the IP.
Istnienie znacznej części wolnych mocy można jednak wyjaśnić tym, że przedsiębiorstwo istotnie zwiększyło swoje moce między 2006 r. i ODP.However, a significant part of the company’s spare capacity can be explained by the fact that the company substantially increased its capacity between 2006 and the RIP.
Jednakże przedsiębiorstwo poinformowało, że ostatnio zwiększyło produkcję w swoich zakładach w UE i że kontynuuje wysiłki na rzecz współdziałania ze swymi zakładami produkcyjnymi na Dalekim Wschodzie w celu poszerzenia zakresu produktów.However, the company indicated that it had recently increased its production in its EU facilities and continued to seek synergies with its production facilities in the Far East in order to broaden its product scope.
Jednakże rynku Zjednoczonego Królestwa nie można odizolować od całego rynku wspólnotowego, a spożycie we Wspólnocie Europejskiej zwiększyło się o 19,7 % od roku 2000 do 2003 oraz o 10,3 % od 2002 do 2003 r. Zatem wydaje się, że przyczyną znacznych strat poniesionych przez producentów wspólnotowych w 2003 r. były raczej niskie ceny niż rzekomy spadek spożycia.However, the United Kingdom market cannot be isolated from the overall Community market and European Community consumption increased by 19,7 % between 2000 and 2003, and by 10,3 % between 2002 and 2003. Therefore, the reason for the Community producers’ substantial losses in 2003 appears to have been the low prices rather than an alleged fall in consumption.
Innymi słowy, nawet zakładając, że włączenie podatku VAT po obu stronach równania zwiększyłoby różnicę między tymi dwoma elementami, stałoby się tak również w przypadku modeli, w których dumping nie miał miejsca.In other words, even assuming that the inclusion of VAT on both sides of the equation would increase the difference between the two elements, that would also be the case for those models for which there was no dumping.
Jeśli dodali by coś sentymentalnego to zwiększyłoby ich szanse na złapanie-- byłoby nie logiczne.If they were to add sentimental verbiage, it would increase their odds of getting caught-- it would be illogical.
Myślałam, że wystawienie El Greco tylko zwiększyłoby jego rynkową wartość.I just thought exhibiting your El Greco here would increase the market value.
Ponadto kolidowałaby z realizowaniem przez rząd brytyjski jego kompetencji dotyczących źródeł dostarczania energii dla Wielkiej Brytanii i zwiększyłoby emisję do atmosfery potencjalnie szkodliwych dla środowiska gazów.In addition it would encroach on the exercise by the UK Government of its competence in relation to sources of energy supply to the United Kingdom and would increase the emission of environmentally harmful gases into the atmosphere

More Polish verbs

Related

powiększyć
enlarge

Similar

upiększyć
beautify
zwiększać
increase

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?