Zawrzeć (to conclude) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zawrę
I will conclude
zawrzesz
you will conclude
zawrze
he will conclude
zawrzemy
we will conclude
zawrzecie
you all will conclude
zawrą
they will conclude
Imperative
-
zawrzyj
you conclude!
niech zawrze
let him/her/it conclude
zawrzyjmy
let's conclude
zawrzyjcie
you all conclude
niech zawrą
let them conclude
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zawarłam
I concluded
zawarłaś
you concluded
zawarła
she concluded
zawarłyśmy
we concluded
zawarłyście
you all concluded
zawarły
they concluded
Future feminine tense
zawrę
I will conclude
zawrzesz
you will conclude
zawrze
she will conclude
zawrzemy
we will conclude
zawrzecie
you all will conclude
zawrą
they will conclude
Conditional feminine tense
zawarłabym
I would conclude
zawarłabyś
you would conclude
zawarłaby
she would conclude
zawarłybyśmy
we would conclude
zawarłybyście
you all would conclude
zawarłyby
they would conclude
Conditional perfective feminine tense
zawarłabym była
I would have concluded
zawarłabyś była
you would have concluded
zawarłaby była
she would have concluded
zawarłybyśmy były
we would have concluded
zawarłybyście były
you all would have concluded
zawarłyby były
they would have concluded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zawarłem
I concluded
zawarłeś
you concluded
zawarł
he concluded
zawarliśmy
we concluded
zawarliście
you all concluded
zawarli
they concluded
Future masculine tense
zawrę
I will conclude
zawrzesz
you will conclude
zawrze
he will conclude
zawrzemy
we will conclude
zawrzecie
you all will conclude
zawrą
they will conclude
Conditional masculine tense
zawarłbym
I would conclude
zawarłbyś
you would conclude
zawarłby
he would conclude
zawarlibyśmy
we would conclude
zawarlibyście
you all would conclude
zawarliby
they would conclude
Conditional perfective masculine tense
zawarłbym był
I would have concluded
zawarłbyś był
you would have concluded
zawarłby był
he would have concluded
zawarlibyśmy byli
we would have concluded
zawarlibyście byli
you all would have concluded
zawarliby byli
they would have concluded
Impersonal
zawarto by
there would be concluded
zawarto by
there would be concluded

Examples of zawrzeć

Example in PolishTranslation in English
Aby uzyskać dostęp do głównych obszarów połowowych na świecie i walczyć z nielegalnymi połowami, UE zawarła 20 międzynarodowych umów w sprawie połowów na 2007 r.To gain access to key fishing areas of the world or to combat illegal fishing, the European Union (EU) has concluded 20 international fisheries agreements for 2007.
Aldel, „duży odbiorca szczególny”, zawarła zgodnie z art. 32 EW 1989 umowę o udostępnienie i dostawę mocy elektrycznej oraz „load management” z SEP, Elektriciteits-Productiemaatschappij Oost- en Noord- Nederland NVOn 19 December 1996 Aldel a ‘special large consumer’, acting pursuant to Article 32 of the EW 1989, concluded a contract for the provision of electrical capacity and the supply of electrical energy and ‘load management’ with SEP, Elektriciteits-Productiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland NV (a generating undertaking)
Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że w trakcie lat gospodarczych 2001/2002 do 2005/2006 i w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do wspólnotowych zakładów rafinacyjnych pobiera się zredukowaną stawkę należności celnych od przywozu surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw, z którymi Wspólnota zawarła preferencyjne umowy na dostawy.Article 39(1) of Regulation (EC) No 1260/2001 provides that, during the marketing years 2001/02 to 2005/06 and in order to ensure adequate supplies to Community refineries, a special reduced rate of duty is to be levied on imports of raw cane sugar originating in States with which the Community has concluded supply agreements on preferential terms.
Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że w trakcie lat gospodarczych 2001/2002 do 2005/2006 i w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do wspólnotowych zakładów rafinacyjnych, należy nałożyć specjalną zredukowaną stawkę celną na przywóz cukru trzcinowego surowego pochodzącego z państw, z którymi Wspólnota zawarła preferencyjne umowy na dostawy.Article 39(1) of Regulation (EC) No 1260/2001 lays down that, during the 2001/2002 to 2005/2006 marketing years and in order to ensure adequate supplies to Community refineries, a special reduced duty is to be levied on imports of raw cane sugar originating in states with which the Community has concluded supply arrangements on preferential terms.
Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że w trakcie lat gospodarczych 2001/2002 do 2005/2006 w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do wspólnotowych zakładów rafinacyjnych należy nałożyć specjalną zredukowaną stawkę celną na przywóz cukru trzcinowego surowego pochodzącego z państw, z którymi Wspólnota zawarła preferencyjne umowy na dostawy.Article 39(1) of Regulation (EC) No 1260/2001 lays down that, during the 2001/02 to 2005/06 marketing years and in order to ensure adequate supplies to Community refineries, a special reduced duty is to be levied on imports of raw cane sugar originating in states with which the Community has concluded supply arrangements on preferential terms.
36 — Ogólne organizacje międzybranżowe, a mianowicie Europejska Unia Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), zawarły w dniu 6 czerwca 1997 r.35 — Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixedterm work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (OJ 1999 L 175, p. 43).
Aby Urząd mógł wypełniać swoją rolę, udział w jego pracach powinien być otwarty dla państw, które zawarły z Unią umowy, na mocy których przyjęły one i stosują prawo Unii w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem, w szczególności dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.To fulfil its purpose, the Support Office should be open to participation by countries which have concluded agreements with the Union by virtue of which they have adopted and apply law of the Union in the field covered by this Regulation, in particular Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
Aby osiągnąć ten cel, kraje UE-15 zawarły porozumienie o podziale odpowiedzialności, zgodnie z którym kilka państw może zwiększyć emisje gazów cieplarnianych, jednak większość bardziej zaawansowanych gospodarczo członków musi je ograniczyć.To reach this target, EU-15 countries have concluded a burden-sharing agreement under whicha few of them can increase emissions while most of the economically more advanced member states reduce theirs.
Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, które zawarły umowy z Unią Europejską, zgodnie z którymi przyjęły one i stosują unijne akty prawne w dziedzinie objętej zakresem niniejszego rozporządzenia.The Agency shall be open to the participation of third countries which have concluded agreements with the European Union by virtue of which they have adopted and applied Union legal acts in the field covered by this Regulation.
Agencja pozostaje otwarta na uczestnictwo krajów europejskich i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, które zawarły ze Wspólnotą Europejską umowy przewidujące przyjęcie i zastosowanie przez te kraje prawa wspólnotowego w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem.”.The Agency shall be open to participation by European countries and countries within the scope of the European Neighbourhood Policy which have concluded agreements with the European Community under which the countries concerned have adopted and are applying Community legislation in the field covered by this Regulation.’.
W odniesieniu do polityki cenowej, sortowania i wyceny ALROSA i De Beers zawarłyby porozumienie podobne do porozumienia handlowego. Realizacja zaproponowanych zobowiązań byłaby monitorowana przez pełnomocników wyznaczonych, odpowiednio, przez ALROS-ę i De Beersa.With respect to pricing, sorting and valuation, Alrosa and De Beers would conclude an agreement similar to the trade agreement. e implementation of the proposed commitments would be monitored by trustees appointed by Alrosa and De Beers, respectively.
Aby zapobiec kolejnej szkodzie bezpośrednio grożącej krajowi związkowemu Burgenland jako akcjonariuszowi i poręczycielowi odpowiadającemu dopiero po postępowaniu egzekucyjnym u dłużnika, kraj związkowy Burgenland zawarł z Bankiem Austria AG oraz BB porozumienie ramowe, zgodnie z którym Bank Austria AG zrzekł się wierzytelności w stosunku do BB.In order to avoid a further imminent loss in its capacity as shareholder and deficiency guarantor, the Province of Burgenland concluded with Bank Austria AG and BB a framework agreement whereby Bank Austria AG waived claims against BB.
Aby zapobiec powyższemu kraj związkowy Burgenland zawarł w dniu 20 czerwca 2000 r. porozumienie gwarancyjne na kwotę 171 mln EUR i w ten sposób pokrył nieściągalne należności BB, które oznaczałyby nadmierne zadłużenie, mające wpływ na bilans.In order to avoid these consequences, the Province of Burgenland concluded the guarantee agreement of 20 June 2000 for an amount of EUR 171 million to cover BB’s bad debts, which would have represented excessive balance sheet debt.
Argumentowano, że przemysł unijny zawarł długoterminowe umowy na dostawę po cenach stałych, i dlatego w okresie badanym nie mógł odnieść korzyści ze spadku cen polikrzemu.It was argued that the Union industry concluded long term fixed priced supply contracts and could therefore not benefit from the decrease in polysilicon prices during the period considered.
CISA utrzymywało, że niektórzy producenci wspólnotowi zawarli umowy ramowe z klientami obejmujące wstępnie uzgodnione ceny, i w takich przypadkach ceny pozostały na niezmienionym poziomie.CISA commented that some Community producers have concluded framework contracts with customers at pre-agreed prices so that for them prices would have remained stable.
Definiuje ona obowiązki przewoźników lotniczych wobec pasażerów, z którymi zawarli umowę przewozu, i ustanawia w szczególności zasady, zgodnie z którymi pasażerowie mogą uzyskać zindywidualizowane naprawienie szkód wynikłych z opóźnienia, w postaci odszkodowania.That convention defines the obligations of air carriers towards passengers with whom they have concluded a contract for transport, and fixes in particular the terms on which passengers may obtain individualised compensation in the form of damages for losses arising from a delay.
Do jej zapłaty zobowiązani są wyłącznie operatorzy sieci połączeń, którzy zawarli umowę wzajemnego połączenia z Deutsche Telekom w odniesieniu do usług bezpośredniego wyboru lub wstępnego wyboru operatora sieci lokalnych.The charge is payable solely by the operators of networks which have concluded an interconnection agreement with Deutsche Telekom concerning carrier direct selection or pre-selection services on the local networks.
Dostawca odstępujący usługi roamingu współpracuje z dostawcą przejmującym usługi roamingu w celu zapewnienia klientom korzystającym z roamingu, którzy zawarli umowy o świadczeniu lokalnych usług transmisji danych w roamingu z dostawcą przejmującym usługi roamingu, możliwości skorzystania z usług świadczonych przez tego dostawcę natychmiastowo od momentu skierowania przez dostawcę przejmującego usługi roamingu wniosku do dostawcy odstępującego usługi roamingu.The donor roaming provider shall collaborate with the recipient roaming provider in order to ensure that roaming customers who have concluded a contract with a recipient roaming provider for the provision of local data roaming services are able to use the services provided by this provider instantaneously from the moment a recipient roaming provider sends a request to a donor roaming provider.
Dostawca odstępujący usługi roamingu współpracuje z dostawcą przejmującym usługi roamingu w celu zapewnienia, by klienci korzystający z roamingu, którzy zawarli umowy z dostawcą przejmującym usługi roamingu, mieli możliwość skorzystania z usług świadczonych przez tego dostawcę w ciągu jednego dnia roboczego.The donor roaming provider shall collaborate with the recipient roaming provider in order to ensure that roaming customers who have concluded a contract with a recipient roaming provider are able to use the services provided by this provider within one working day.
Opierając się na dostępnych informacjach, TNT stwierdza, że prywatny pożyczkodawca nie zawarłby umowy pożyczki na 500 mln GBP z Royal Mail na ogłoszonych warunkach.Based on the information available, they would conclude that a commercial party would not have entered into the GBP 500 million of loans with Royal Mail on the conditions published.
2) Wspomniane ograniczenia w przepływie kapitału nie mogą być uzasadnione okolicznością, iż część udziałowców przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, z którym państwo członkowskie siedziby danego przedsiębiorstwa zawarło umowę, przewidującą na zasadzie wzajemności zaliczenie podatków pobranych u źródła z tytułu dywidend.(2) Those restrictions on movements of capital cannot be justified by the fact that some of the shareholders of the fiscal investment enterprise concerned are not resident or established in another Member State or in a nonmember country with which the Member State in which that enterprise is established has concluded a convention making provision for the reciprocal offsetting of deductions at source on dividends.
Centrum posiada zarząd, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji, dwóch niezależnych ekspertów posiadających szczególną wiedzę w dziedzinie narkotyków, wyznaczanych przez Parlament Europejski, jak również po jednym przedstawicielu z każdego państwa, które zawarło umowę zgodnie z art. 21.The Centre shall have a Management Board consisting of one representative from each Member State, two representatives from the Commission, two independent experts particularly knowledgeable in the field of drugs designated by the European Parliament and one representative from each country which has concluded an agreement pursuant to Article 21.
Dnia 30 marca 2012 r. Veolia Environnement zawarło z CDC umowę, na mocy której miało przejąć własność 66 % kapitału SNCM posiadanego wcześniej przez spółkę partnerską za cenę sprzedaży wynoszącą 1 EUR.On 30 March 2012, Veolia Environnement concluded an agreement with CDC under which it would take over the 66 % stake in SNCM previously held by the joint venture, for a sale price of EUR 1.
Duńskie ministerstwo transportu zawarło również umowę z DSB S-tog a/s o świadczenie transportu publicznego w zelektryfikowanej miejskiej sieci kolejowej w latach 2000–2004.A contract was also concluded between the Danish Ministry of Transport and DSB S-tog a/s concerning the provision of public transport services on the electrified metropolitan rail network during the period 2000-04.
Francja przekazała kopie trzech umów, które państwo zawarło z FPAP, w sprawie ustanowienia zwrotnych zaliczek przekazywanych przez państwo na rzecz funduszu.France forwarded copies of three agreements concluded between the State and the FPAP relating to the introduction of repayable advances to the Fund by the State.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'conclude':

None found.
Learning languages?