Zawieszać (to suspend) conjugation

Polish
27 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zawieszam
I suspend
zawieszasz
you suspend
zawiesza
he/she/it suspends
zawieszamy
we suspend
zawieszacie
you all suspend
zawieszają
they suspend
Imperfective future tense
będę zawieszać
I will suspend
będziesz zawieszać
you will suspend
będzie zawieszać
he/she/it will suspend
będziemy zawieszać
we will suspend
będziecie zawieszać
you all will suspend
będą zawieszać
they will suspend
Imperative
-
zawieszaj
you suspend!
niech zawiesza
let him/her/it suspend
zawieszajmy
let's suspend
zawieszajcie
you all suspend
niech zawieszają
let them suspend
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zawieszałam
I suspended
zawieszałaś
you suspended
zawieszała
she suspended
zawieszałyśmy
we suspended
zawieszałyście
you all suspended
zawieszały
they suspended
Future feminine tense
będę zawieszała
I will suspend
będziesz zawieszała
you will suspend
będzie zawieszała
she will suspend
będziemy zawieszały
we will suspend
będziecie zawieszały
you all will suspend
będą zawieszały
they will suspend
Conditional feminine tense
zawieszałabym
I would suspend
zawieszałabyś
you would suspend
zawieszałaby
she would suspend
zawieszałybyśmy
we would suspend
zawieszałybyście
you all would suspend
zawieszałyby
they would suspend
Conditional perfective feminine tense
zawieszałabym była
I would have suspended
zawieszałabyś była
you would have suspended
zawieszałaby była
she would have suspended
zawieszałybyśmy były
we would have suspended
zawieszałybyście były
you all would have suspended
zawieszałyby były
they would have suspended
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zawieszałem
I suspended
zawieszałeś
you suspended
zawieszał
he suspended
zawieszaliśmy
we suspended
zawieszaliście
you all suspended
zawieszali
they suspended
Future masculine tense
będę zawieszał
I will suspend
będziesz zawieszał
you will suspend
będzie zawieszał
he will suspend
będziemy zawieszali
we will suspend
będziecie zawieszali
you all will suspend
będą zawieszali
they will suspend
Conditional masculine tense
zawieszałbym
I would suspend
zawieszałbyś
you would suspend
zawieszałby
he would suspend
zawieszalibyśmy
we would suspend
zawieszalibyście
you all would suspend
zawieszaliby
they would suspend
Conditional perfective masculine tense
zawieszałbym był
I would have suspended
zawieszałbyś był
you would have suspended
zawieszałby był
he would have suspended
zawieszalibyśmy byli
we would have suspended
zawieszalibyście byli
you all would have suspended
zawieszaliby byli
they would have suspended
Impersonal
zawieszano by
there would be suspended
zawieszano by
there would be suspended

Examples of zawieszać

Example in PolishTranslation in English
Ilościa głosów 3:0, postanowiliśmy nie zawieszać Pani.By unanimous vote, three to zero, we choose not to suspend you.
Nie chcę go zawieszać w prawach ucznia.- I don't want to suspend him.
Ponadto Komisja uważa, raz jeszcze w przeciwieństwie do stanowiska Portugalii 17, że w niniejszej sprawie nie należy zawieszać okresowej kary pieniężnej zgodnie z pkt 13.4 komunikatu z 2005 r.Moreover, the Commission considers, again contrary to the submissions of Portugal, 17that there is no need to suspend the imposition of a penalty in the present case in accordance with paragraph 13.4 of the 2005 Communication.
Ponadto uważam, że w niniejszym przypadku nie należy zawieszać nałożenia okresowej kary pieniężnej.Moreover, I consider that there is no need to suspend the imposition of the penalty payment in the present case.
Wygląda na to, że oficerowie nie lubią zawieszać innych oficerów.Seems like officers don't like to suspend other officers.
- Postanowienie sądu, zawieszam prawo do odwiedzin córki.- A court order, suspending visitation rights with your daughter.
A pana tymczasowo zawieszam.Aye, Captain. In the meantime, I'm suspending you from duty.
Albo zobaczysz się z dr Kohl 10 razy, albo cię zawieszam.You see dr.Kohl ten times or you're suspended.
Ale zawieszam wykonanie wyroku.But I suspend my sentence
Bo zawieszam cię na 6 miesięcy bez prawa do pensji.You are suspended for six months, without pay.
Zgubiłam telefon. Jak gubisz telefon, to zawieszasz usługę, aż dostaniesz nowy aparat. W ten sposób możesz zatrzymać numer.If you lose your phone, you should suspend your service until you get a new one.
@nmladenov: #Bułgaria zawiesza kontrowersyjny plan budowy elektrowni jądrowej #Belene, który w ciągu ostatnich 31 lat pochłonął setki milionów..@nmladenov: #Bulgaria suspends controversial #Belene Nuclear Power project that has cost hundreds of millions for the last 31 years...
Bez obrazy dla Führera, zawieszamy wszystko, dopóki nie skończymy dzisiejszej kwestii.With no disrespect to our Führer, it is suspended until the end of business.
Na te 20 minut zawieszamy wszystkie loty.And we suspended all flybys for those 20 minutes.
Od jutra kongresmenka Sharp i ja zawieszamy swoje kampanie.As of tomorrow, Congresswoman Sharp and I are suspending our campaigns.
Raczej zepchnęła pustą karetkę z drogi. i zawieszamy jej prawo jazdy.She ran an empty county ambulance off the road... and we're suspending her driver's license.
Skoro zawieszamy regulamin, to mogę zostać i nocować.Well, as long as we're suspending the parameters, I could stay really late and we could have our first sleepover.
- Powiedziałbym, że źle pracujesz, jeśli się nie skarżą lub cię nie zawieszają.Personally, I say you're not doing your job if you're not getting complaints or being suspended.
BC Eurosystemu niezwłocznie wypowiadają bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zawieszają uczestnictwo uczestnika w danym systemie będącym komponentem TARGET2, jeżeli:Eurosystem CBs shall immediately terminate without prior notice or suspend a participant’s participation in the relevant TARGET2 component system if:
Dlaczego mnie zawieszają?Why am I being suspended?
Gdy zawieszają cię w szkole dzwonią do rodzicówWhen you get suspended from school, they call your parents.
Jeśli mimo sprzeciwu właściwych organów dochodzi do nabycia pakietu akcji, państwa członkowskie, niezależnie od zastosowania wszelkich innych sankcji, zawieszają wykonywanie danych praw głosu lub unieważniają głosy oddane, bądź też zastrzegają możliwość ich unieważnienia.If a holding is acquired despite opposition by the competent authorities, Member States shall, regardless of any other penalty to be adopted, provide either for exercise of the corresponding voting rights to be suspended, or for the nullity of votes cast or for the possibility of their annulment.
Biorę na siebie całą odpowiedzialność, więc jeśli chcecie mnie zawiesić, zawieszajcie.I'm taking full responsibility, okay, so if you want to suspend me, suspend me.
Nie zawieszajcie go na tyle.Just don't suspend him for that long.
ile razy właściwe władze zawieszały lub wycofywały zezwolenie w przypadku braku zgodności na mocy art. 10 lit. b)?how many times have the competent authorities suspended or withdrawn the authorisation in the case of non-compliance pursuant to Article 10(b)?
liczba urządzeń, w przypadku których właściwe organy zawieszały lub wycofywały zatwierdzenie w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymogami na mocy art. 10 lit. b) dyrektywy 1999/13/WE.number of installations for which the competent authorities have suspended or withdrawn the authorisation in the case of non-compliance pursuant to Article 10(b) of Directive 1999/13/EC.
w przypadku ilu operatorów właściwe organy zawieszały lub wycofywały zatwierdzenie w związku ze stwierdzeniem niezgodności z wymogami na mocy art. 10 lit. b) dyrektywy?For how many operators the competent authorities have suspended or withdrawn the authorisation in the case of non-compliance pursuant to Article 10(b) of the Directive?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'suspend':

None found.
Learning languages?