Zasiadać (to sit) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zasiadam
I sit
zasiadasz
you sit
zasiada
he/she/it sits
zasiadamy
we sit
zasiadacie
you all sit
zasiadają
they sit
Imperfective future tense
będę zasiadać
I will sit
będziesz zasiadać
you will sit
będzie zasiadać
he/she/it will sit
będziemy zasiadać
we will sit
będziecie zasiadać
you all will sit
będą zasiadać
they will sit
Imperative
-
zasiadaj
you sit!
niech zasiada
let him/her/it sit
zasiadajmy
let's sit
zasiadajcie
you all sit
niech zasiadają
let them sit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zasiadałam
I sat
zasiadałaś
you sat
zasiadała
she sat
zasiadałyśmy
we sat
zasiadałyście
you all sat
zasiadały
they sat
Future feminine tense
będę zasiadała
I will sit
będziesz zasiadała
you will sit
będzie zasiadała
she will sit
będziemy zasiadały
we will sit
będziecie zasiadały
you all will sit
będą zasiadały
they will sit
Conditional feminine tense
zasiadałabym
I would sit
zasiadałabyś
you would sit
zasiadałaby
she would sit
zasiadałybyśmy
we would sit
zasiadałybyście
you all would sit
zasiadałyby
they would sit
Conditional perfective feminine tense
zasiadałabym była
I would have sat
zasiadałabyś była
you would have sat
zasiadałaby była
she would have sat
zasiadałybyśmy były
we would have sat
zasiadałybyście były
you all would have sat
zasiadałyby były
they would have sat
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zasiadałem
I sat
zasiadałeś
you sat
zasiadał
he sat
zasiadaliśmy
we sat
zasiadaliście
you all sat
zasiadali
they sat
Future masculine tense
będę zasiadał
I will sit
będziesz zasiadał
you will sit
będzie zasiadał
he will sit
będziemy zasiadali
we will sit
będziecie zasiadali
you all will sit
będą zasiadali
they will sit
Conditional masculine tense
zasiadałbym
I would sit
zasiadałbyś
you would sit
zasiadałby
he would sit
zasiadalibyśmy
we would sit
zasiadalibyście
you all would sit
zasiadaliby
they would sit
Conditional perfective masculine tense
zasiadałbym był
I would have sat
zasiadałbyś był
you would have sat
zasiadałby był
he would have sat
zasiadalibyśmy byli
we would have sat
zasiadalibyście byli
you all would have sat
zasiadaliby byli
they would have sat
Impersonal
zasiadano by
there would be sat
zasiadano by
there would be sat

Examples of zasiadać

Example in PolishTranslation in English
Ale ponieważ nie każdy może zasiadać w Kongresie są inne metody wyrażania opinii. Nazywa się to głosowaniem.But, as it's not practical for everyone to sit in Congress a method by which people may express their views is required.
Czy to zwyczaj z Worms zasiadać do stołu w uzbrojeniu?Is it the fashion at Worms to sit at table armed head to toe?
Nie możesz zasiadać przy naszym stole.You're not allowed to sit at the table with us.
Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 27 ust. 3 EKPC w przypadku przekazania sprawy do wielkiej izby Trybunału Praw Człowieka, żaden sędzia ze składu izby, która wydała wyrok, nie może zasiadać w składzie wielkiej izby, z wyjątkiem przewodniczącego izby i sędziego, który zasiadał w izbie z ramienia zainteresowanego państwa-strony.It must also be observed that, under Article 27(3) of the ECHR, when a case is referred to the Grand Chamber of the Court of Human Rights, on a referral following a Chamber’s judgment, no Judge from the Chamber which rendered the judgment is to sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the Judge who sat in respect of the State Party concerned.
Przekonamy tym ofiarodawców, że możesz zasiadać w Gabinecie Owalnym.We'll use it to convince the donors you've got the heft and the backbone to sit in the oval.
"Nie jesteś godzien stać, tam gdzie ja zasiadam" To bez sensu."Where I sit, thou hast no right to stand."
Kiedy w Brukseli zasiadam obok prezydentów Aten czy Pragi, burmistrzów małych gmin greckich albo duńskich czy też obok przewodniczących Katalonii, Akwitanii albo Śląska, widzę, że coś nas łączy – wszystkie regiony Europy są aktywne, mają plany, niektóre z nich nawet na skalę europejską czy światową.When I sit down with the mayors of Athens or Prague, of small Greek or Danish towns, or the presidents of regions such as Catalonia, Aquitaine, Silesia and Brussels, one thing becomes clear: all the regions of Europe are on the move and have plans, some of which are European or worldwide in scope.
Nie zasiadam w jego radzie wojennej.I do not sit on my son's war councils.
Nie zasiadam z krytykami.Not me. I don't sit with the critics.
Nudzę się na emeryturze... ..siedzę na daczy, maluję akwarelki... ..i czasami zasiadam w sądach.Retirement's boring. I sit at my dacha and paint watercolors. Sometimes I serve on juries.
Ale nie zasiadasz dzisiaj i nie powinnaś.You're not sitting today nor should you be.
To nie ma znaczenia, jak szykowny jest stół, za którym zasiadasz.Don't really matter how fancy the table is you're sitting at.
Więc może powiesz mi w jakich komisjach zasiadasz?Why don't you just recap for me, at the moment, all the committees that you're currently sitting on?
- Kiedy umarli i jeszcze gorsze rzeczy polują na nas nocami, naprawdę sądzisz, że to ważne kto zasiada na Żelaznym Tronie?- When dead men and worse come hunting for us in the night, do you think it matters who sits on the Iron Throne?
- Twoja siostra zasiada u boku Króla.- and fed. - Your sister sits by the side the King.
Były wiceprezes agencji rybołówstwa zasiada tam jako dyrektor naczelny, zaś na 10 ogółem członków 3 lub 4 przeszło do instytutu ze stanowisk rządowych.The former vice-director for the fisheries agency sits as chief director, three to four "parachuted" in former government officials of all 10 members.
Cóż, tak naprawdę, Pam zasiada w zarządzie Sarah Lawrence.Right, Katie Kates? Well, actually, Pam sits on the Board at Sarah Lawrence.
Jej mąż Nick zasiada w komisji policyjnej.Her husband, Nick, sits on the police commission
Moim kościołem jest świątynia demokracji, w której wspólnie zasiadamy.My church is this very chapel of democracy that we sit in together... and I do not need God to tell me what are my moral absolutes.
My wszyscy zasiadamy w Parlamencie.We all sit in Parliament.
Właśnie zasiadamy do stołu.We were just about to sit down.
Deputowani w Parlamencie Europejskim (MEPs) zasiadają nie w blokach narodowych, ale wedługogólnoeuropejskich frakcji politycznych, które skupiają wszystkie główne partie polityczne działające w państwach członkowskich UE.The members of the European Parliament (MEPs) sit not in national blocks but in Europe-widepolitical groups that bring together all the main political parties operating in the EU memberstates.
Jest rzeczą godną podkreślenia, że burmistrzowie pięciu największych miast tego kraju związkowego zasiadają w komitecie monitorującym programy europejskie, ale nie posiadają przewagi ani większych przywilejów niż inni partnerzy, na przykład izby handlowe.It is quite remarkable that the mayors of five of the Land’s biggest towns sit on the European programme monitoring committee without any prerogatives and very much on an equal footing with the other partners, such as the Chambers of Commerce.
Jeśli chodzi o oceny wewnętrzne, metody oceny kształcenia w uniwersytetach określa rada administracyjna na podstawie propozycji rady ds. programów nauczania i życia studenckiego – rad, w których zasiadają wybrani przedstawiciele studentów.In terms of internal evaluations, the methods for evaluating the training and teaching provided by universities are set by the administrative board upon proposal from the board for curricular and student life, boards on which elected student representatives sit.
Jeżeli Unia określiła stanowisko w kwestii wpisanej do porządku obrad Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Państwa Członkowskie, które w niej zasiadają, wnoszą o zaproszenie wysokiego przedstawiciela do przedstawienia stanowiska Unii.When the Union has defined a position on a subject which is on the United Nations Security Council agenda, those Member States which sit on the Security Council shall request that the High Representative be invited to present the Union's position.
Chodź, zasiadaj.Come, sit.
"Aerotech", zarząd który usunął cię z koloni, w którym zasiadała Dian Hayden, który wysłał statki na Westę, Telusa i posłał Kylen Ceelin'e na śmierć..Aero-Tech, the board of governors that had you removed- the board upon which Diana Hayden sat- that sent the Vesta colony... that sent the Tellus colony... that sent Kylen Celina to die- they knew.
Reszta ubierała się w czerń i zasiadała w kaplicy.The rest of you put on black and sat in chapel.
Rzeczywiście w przypadku przedsiębiorstwa 1 wykazano, że większość dyrektorów zasiadających w zarządzie przedsiębiorstwa włącznie z prezesem zarządu to były te same osoby, które zasiadały w zarządzie jeszcze przed prywatyzacją, i zostali mianowani przez instytucje państwowe.Indeed for company 1 it was found that the majority of the Directors on the Board, including the Chairman, who owns a significant share in the company, were the same as before privatisation and had been appointed by the State.
"i tego, jak mnie zainspirował, od moich oczekiwań, gdy zasiadałem"and how much he inspired me from my expectations as I sat down to dine
I tak właśnie - zawsze robiłem - zasiadałem do pianina... i... uderzałem pierwszy akord.I think I just - as I always have done - is I sat at the piano... and I... and those first two chords came.
Na wzgórzu czaszek, w zamku cierpienia, zasiadałem na tronie krwi.On a mountain of skulls, in the castle of pain... l sat on a throne of blood.
Tam zasiadałem.- That is where I sat.
Chcesz wiedzieć, kto zasiadał na tym krześle przed tobą?You wanna know who sat in that chair before you?
Podaruję mu żelazne krzesło, na którym zasiadał ojciec jego matki.I will give him the iron chair that his mother's father sat upon.
Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 27 ust. 3 EKPC w przypadku przekazania sprawy do wielkiej izby Trybunału Praw Człowieka, żaden sędzia ze składu izby, która wydała wyrok, nie może zasiadać w składzie wielkiej izby, z wyjątkiem przewodniczącego izby i sędziego, który zasiadał w izbie z ramienia zainteresowanego państwa-strony.It must also be observed that, under Article 27(3) of the ECHR, when a case is referred to the Grand Chamber of the Court of Human Rights, on a referral following a Chamber’s judgment, no Judge from the Chamber which rendered the judgment is to sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the Judge who sat in respect of the State Party concerned.
Przed blokadą Naboo Sifo-Dyas zasiadał w Radzie, dopóki nie uznaliśmy jego poglądów za zbyt radykalne.Prior to the blockade of Naboo, Sifo-Dyas sat on this Council until we judged his ideas to be too extreme.
Przewodniczył przez 10 lat grupie inżynierów w armii, a później zasiadał w Komisji Polityki Obronnej.He was lead counsel for the Corps of Engineers and sat on the defence board.
A kiedy zasiadaliśmy do kolacji, flotylla piratów zaatakowała port.And as we sat eating supper a fleet of pirates attacked the harbor.
W przypadku przedsiębiorstwa 2, które zostało utworzone jako przedsiębiorstwo państwowe, a następnie zostało sprywatyzowane w roku 2000, w toku dochodzenia wykazano, że trzech członków zarządu, którzy zasiadali w zarządzie przed prywatyzacją, przeprowadzało przekształcenia własnościowe w przedsiębiorstwie i w dalszym ciągu posiadało kontrolę na głównymi organami decyzyjnymi przedsiębiorstwa.In company 2, which was founded as a State-owned enterprise and privatised in 2000, the investigation showed that three members of the management staff that were in post prior to the privatisation conducted the privatisation and still had control over the main decision-making bodies of the company.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sit':

None found.
Learning languages?