Zapoczątkować (to initiate) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zapoczątkuję
I will initiate
zapoczątkujesz
you will initiate
zapoczątkuje
he will initiate
zapoczątkujemy
we will initiate
zapoczątkujecie
you all will initiate
zapoczątkują
they will initiate
Imperative
-
zapoczątkuj
you initiate!
niech zapoczątkuje
let him/her/it initiate
zapoczątkujmy
let's initiate
zapoczątkujcie
you all initiate
niech zapoczątkują
let them initiate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zapoczątkowałam
I initiated
zapoczątkowałaś
you initiated
zapoczątkowała
she initiated
zapoczątkowałyśmy
we initiated
zapoczątkowałyście
you all initiated
zapoczątkowały
they initiated
Future feminine tense
zapoczątkuję
I will initiate
zapoczątkujesz
you will initiate
zapoczątkuje
she will initiate
zapoczątkujemy
we will initiate
zapoczątkujecie
you all will initiate
zapoczątkują
they will initiate
Conditional feminine tense
zapoczątkowałabym
I would initiate
zapoczątkowałabyś
you would initiate
zapoczątkowałaby
she would initiate
zapoczątkowałybyśmy
we would initiate
zapoczątkowałybyście
you all would initiate
zapoczątkowałyby
they would initiate
Conditional perfective feminine tense
zapoczątkowałabym była
I would have initiated
zapoczątkowałabyś była
you would have initiated
zapoczątkowałaby była
she would have initiated
zapoczątkowałybyśmy były
we would have initiated
zapoczątkowałybyście były
you all would have initiated
zapoczątkowałyby były
they would have initiated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zapoczątkowałem
I initiated
zapoczątkowałeś
you initiated
zapoczątkował
he initiated
zapoczątkowaliśmy
we initiated
zapoczątkowaliście
you all initiated
zapoczątkowali
they initiated
Future masculine tense
zapoczątkuję
I will initiate
zapoczątkujesz
you will initiate
zapoczątkuje
he will initiate
zapoczątkujemy
we will initiate
zapoczątkujecie
you all will initiate
zapoczątkują
they will initiate
Conditional masculine tense
zapoczątkowałbym
I would initiate
zapoczątkowałbyś
you would initiate
zapoczątkowałby
he would initiate
zapoczątkowalibyśmy
we would initiate
zapoczątkowalibyście
you all would initiate
zapoczątkowaliby
they would initiate
Conditional perfective masculine tense
zapoczątkowałbym był
I would have initiated
zapoczątkowałbyś był
you would have initiated
zapoczątkowałby był
he would have initiated
zapoczątkowalibyśmy byli
we would have initiated
zapoczątkowalibyście byli
you all would have initiated
zapoczątkowaliby byli
they would have initiated
Impersonal
zapoczątkowano by
there would be initiated
zapoczątkowano by
there would be initiated

Examples of zapoczątkować

Example in PolishTranslation in English
Charles Manson rozkazał swoim ludziom zabijać białych ludzi by zapoczątkować wojnę na tle rasowym.Charles Manson claimed that he ordered his followers to kill whites in order to initiate a race war.
Komitet planuje także zapoczątkować badanie na temat włączenie równości w główny nurt działań, głównie poprzezThe Committee also plans to initiate a studyon equality mainstreaming, mainly on the development of mainstreaming instruments to promote equaltreatment in the primary education sector.
Dyrektywa 97/67/WE zapoczątkowała proces stopniowej liberalizacji rynku usług pocztowych.Directive 97/67 initiated the process of gradual liberalisation of the market in postal services.
Na przykład UE zapoczątkowała dialog w sprawie energii z Rosją.The EU has initiated an energy dialogue with Russia, for example.
One zapoczątkowały to.They initiated it.
Przykłady najlepszych praktyk zapoczątkowały klimat innowacji, zwłaszcza w rozwojowych elementach turystyki, dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej oraz w sprze-daży bezpośredniej i produktach wysokiej jakości w rolnictwie.Best practice examples have initiated a climate of innovation especially in the development elements of tourism, cultural heritage, social integration and direct selling and quality products in agriculture.
Uznane organizacje zapoczątkowały proces, który powinien doprowadzić do harmonizacji ich reguł i procedur.The recognised organisations have initiated a process that should lead to harmonisation of their rules and procedures.
To, co zrobiłeś, było mściwe, ale legalne, bo sam to zapoczątkowałeś.What you did was harsh and vindictive, but it was completely legal because you initiated it.
Bank zapoczątkował ten program kredytowy w 1994 roku, w celu finansowania projektów o bezpośrednim znaczeniu dla UE w różnych krajach członkowskich EFTA (obecnie Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii).This loan facility was initiated by the Bank in 1994 to finance projects with a direct EU interest in the various EFTA member states – today Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland.
/Komunizm jest karą... /że nie potrafiliśmy urzeczywistnić założeń demokracji... /i doprowadzić do końca przemian, /które zapoczątkowaliśmy. Nie.Therefore, communism is a judgment... against our failure to make democracy real... and follow through on the revolutions that we initiated.
Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej; Cekow wraz z Siergiejem Aksjonowem zapoczątkowali bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej Republiki Krymu.Vice Speaker of the Verkhovna Rada; Tsekov initiated together with Sergey Aksyonov the unlawful dismissal of the government of the Autonomous Republic of Crimea (ARC).
Urząd Koordynacji EURES zapoczątkuje zewnętrzną ocenę działań EURES przynajmniej co trzy lata poprzyjęciu decyzji Komisji.The EURES Coordination Office will initiate an external evaluation of the operation of EURES at least once every three years following the adoption of the Commission Decision.
Wierzy, że technologia zapoczątkuje podobną rewolucję, jaką wywołało powszechne używanie komputerów czy Internetu.He believes that the technology will initiate a similar revolution to that brought about by the widespread use of PCs or the internet.
Co zapoczątkowało poślizg.What initiated the skid.
Co zapoczątkowało tę zamianę w twoich uczuciach do niej?What initiated this change-- in your feelings toward her?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'initiate':

None found.
Learning languages?