Zapobiegać (to prevent) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zapobiegam
I prevent
zapobiegasz
you prevent
zapobiega
he/she/it prevents
zapobiegamy
we prevent
zapobiegacie
you all prevent
zapobiegają
they prevent
Imperfective future tense
będę zapobiegać
I will prevent
będziesz zapobiegać
you will prevent
będzie zapobiegać
he/she/it will prevent
będziemy zapobiegać
we will prevent
będziecie zapobiegać
you all will prevent
będą zapobiegać
they will prevent
Imperative
-
zapobiegaj
you prevent!
niech zapobiega
let him/her/it prevent
zapobiegajmy
let's prevent
zapobiegajcie
you all prevent
niech zapobiegają
let them prevent
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zapobiegałam
I prevented
zapobiegałaś
you prevented
zapobiegała
she prevented
zapobiegałyśmy
we prevented
zapobiegałyście
you all prevented
zapobiegały
they prevented
Future feminine tense
będę zapobiegała
I will prevent
będziesz zapobiegała
you will prevent
będzie zapobiegała
she will prevent
będziemy zapobiegały
we will prevent
będziecie zapobiegały
you all will prevent
będą zapobiegały
they will prevent
Conditional feminine tense
zapobiegałabym
I would prevent
zapobiegałabyś
you would prevent
zapobiegałaby
she would prevent
zapobiegałybyśmy
we would prevent
zapobiegałybyście
you all would prevent
zapobiegałyby
they would prevent
Conditional perfective feminine tense
zapobiegałabym była
I would have prevented
zapobiegałabyś była
you would have prevented
zapobiegałaby była
she would have prevented
zapobiegałybyśmy były
we would have prevented
zapobiegałybyście były
you all would have prevented
zapobiegałyby były
they would have prevented
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zapobiegałem
I prevented
zapobiegałeś
you prevented
zapobiegał
he prevented
zapobiegaliśmy
we prevented
zapobiegaliście
you all prevented
zapobiegali
they prevented
Future masculine tense
będę zapobiegał
I will prevent
będziesz zapobiegał
you will prevent
będzie zapobiegał
he will prevent
będziemy zapobiegali
we will prevent
będziecie zapobiegali
you all will prevent
będą zapobiegali
they will prevent
Conditional masculine tense
zapobiegałbym
I would prevent
zapobiegałbyś
you would prevent
zapobiegałby
he would prevent
zapobiegalibyśmy
we would prevent
zapobiegalibyście
you all would prevent
zapobiegaliby
they would prevent
Conditional perfective masculine tense
zapobiegałbym był
I would have prevented
zapobiegałbyś był
you would have prevented
zapobiegałby był
he would have prevented
zapobiegalibyśmy byli
we would have prevented
zapobiegalibyście byli
you all would have prevented
zapobiegaliby byli
they would have prevented
Impersonal
zapobiegano by
there would be prevented
zapobiegano by
there would be prevented

Examples of zapobiegać

Example in PolishTranslation in English
/Czemu mają zapobiegać.What they're meant to prevent.
/Jeśli Bóg chce zapobiegać złu, /ale nie jest w stanie, /to nie jest wszechmocny.If a god is willing to prevent evil, but not able, then he is not omnipotent.
/Pokój zaprojektowany tak, /by zapobiegać elektromagnetyzmowi.A room specifically designed to prevent electromagnetic interference.
@IvanaTejada : Niezdolni zapobiegać takim sytuacjom, czekają, aż państwo znajdzie się w kryzysie, aby wówczas podejmować tak drastyczne działania.@IvanaTejada : Unable to prevent things, they wait for the country to be in crisis to take such drastic actions.
Aby pomóc w identyfikacji niebezpiecznych właściwości substancji, powinny być zebrane wszystkie odpowiednie i dostępne informacje na temat substancji w postaci własnej, w preparatach i w wyrobach, zaś aby zapobiegać niekorzystnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, zalecenia dotyczące środków kontroli ryzyka powinny być systematycznie przekazywane – w rozsądnie koniecznym stopniu – poprzez łańcuchy dostaw.All available and relevant information on substances on their own, in preparations and in articles should be collected to assist in identifying hazardous properties, and recommendations about risk management measures should systematically be conveyed through supply chains, as reasonably necessary, to prevent adverse effects on human health and the environment.
- Nie, ja im zapobiegam.No, I prevent them.
Ale zapobiegam chorobie, poprzez dzień wolny.But I'm preventing illness by taking a mental health day.
Bez uprawiania miłości zapobiegam pożarom leśnym.If I stop making love, I prevent forest fires.
Mógł się domyśleć, bo zapobiegam temu, by obie strony pracowały razem.He could figure it out since I prevent the parties from working together.
Poluję na komunistów i zapobiegam inwazji kubańskiego marksizmu.I'm here to hunt communists and prevent a Marxist invasion from Cuba.
Artykuł 14 porozumienia o nadzorze i Trybunale zapobiega ujawnianiu przez członków, urzędników i inne służby Urzędu informacji objętych obowiązkiem dochowania tajemnicy służbowej.Article 14 of the Surveillance and Court Agreement prevents members, officials and other servants of the Authority from disclosing information which is covered by the obligation of professional secrecy.
Artykuł wyposażony jest w zawór zwrotny, który zapobiega odpływowi wody.It is equipped with a non-return valve which prevents water from flowing back.
Bliźnięta twierdzą, że to zapobiega odarciu skóry na siodle.The twins told me it prevents saddle chafing.
Blokowanie stanowi przede wszystkim sposób zapobiegania przesuwaniu się ładunku, ale jeżeli konstrukcja blokująca sięga wysokości środka ciężkości lub powyżej niego, zapobiega również przewracaniu się.Blocking is first of all a method to prevent the cargo from sliding, but if the blocking reaches up to or above the cargo’s centre of gravity it also prevents tipping.
Boczna rurka C prowadzi do skraplacza, zaś osłona D zapobiega przedostawaniu się zimnych skroplin do termometru E. Podczas wrzenia cieczy zawartej w rurce A wychwycone przez lejek pęcherzyki i ciecz są wylewane poprzez dwa ramiona pompki F na zbiornik termometru.The side tube C leads to a condenser, and the sheath D prevents the cold condensate from reaching the thermometer E. When the liquid in A is boiling, bubbles and liquid trapped by the funnel are poured via the two arms of the pump F over the bulb of the thermometer.
Ari szuka kozła ofiarnego, zapobiegamy temu i zabija Semaka?Ari goes through all the trouble to find a fall guy, we prevent that, and he kills Semak anyway?
Więc,zapobiegamy wszelkim występkom i wandalizmowi...Well, we all pitch in to prevent break-ins and vandalism...
Ale czy rękawice bokserskie nie zapobiegają takim urazom?- Wouldn't gloves prevent injuries like these?
Ale podane razem pacjentowi zapobiegają podziałowi chromosomów.But when they're brought together in the subject they act as a genetic trigger that prevents chromosomal division.
Artykuł 19 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 przewiduje odstępstwa w odniesieniu do usuwania pszczół i pszczelarskich produktów ubocznych przez spopielanie lub grzebanie na miejscu, w warunkach, które zapobiegają szerzeniu się zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.Article 19(1)(f) of Regulation (EC) No 1069/2009 provides for a derogation for the disposal of bees and apiculture by-products by burning or burial on site, under conditions which prevent the transmission of risk to public or animal health.
Bez uszczerbku dla art. 30 lub jakiegokolwiek innego prawnego obowiązku ujawnienia informacji, każdy operator systemu przesyłowego, magazynowego lub systemu LNG, oraz każdy właściciel systemu przesyłowego, zachowują poufność informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie, które uzyskali w trakcie swojej działalności, oraz zapobiegają ujawnieniu w sposób dyskryminacyjny informacji o swojej własnej działalności, które mogą być źródłem korzyści handlowych.Without prejudice to Article 30 or any other legal duty to disclose information, each transmission, storage and/or LNG system operator, and each transmission system owner, shall preserve the confidentiality of commercially sensitive information obtained in the course of carrying out its activities, and shall prevent information about its own activities which may be commercially advantageous from being disclosed in a discriminatory manner.
Dla nielotnych badanych substancji, które nie są oznakowane izotopem promieniotwórczym, nie są wymagane gazoszczelne korki lub przykrywki; odpowiednie są luźne tampony z waty, które zapobiegają zanieczyszczeniu z powietrza (zob. akapit drugi w sekcji 1.8.9.1).For non-volatile test substances that are not radiolabelled, gas-tight stoppers or lids are not required; loose cotton plugs that prevent contamination from air are suitable (see second paragraph in section 1.8.9.1).
Kontynuuj pracę i zapobiegaj wypadkom.Keep up the good work and prevent accidents.
Przyuprawie nie wykorzystuje si… nawozów ani pestycydów, a krzewy kawy sadzone s¬ pomi…dzy drzewami,zapobiegaj¬c w ten sposób erozji gleby i zapewniaj¬c przetrwanie drobnym rolnikom.No fertilisers or chemical pesticides are used and coffee plants are planted between the treesto prevent erosion thus ensuring the long-term sustainability of small farmers.
Zakupiono specjalne maty pod™ogowe i ergonomiczne krzes™a,jak równieª obuwie ortopedyczne oraz inny sprz…t zapobiegaj¬cy schorzeniom kr…gos™upa.Special floor mats and ergonomic chairs were bought as well as orthopaedic shoes and otherequipment to prevent back problems.
Ale raczej zapobiegała problemom, niż je stwarzała.I believe it prevented more problems than it created.
Kiedyś specjalne betonowe rampy zapobiegały takim sytuacjom.Once, special concrete ramps prevented this from happening.
Niektóre firmy eliminowały rozpoznane ryzyko lub zapobiegały mu, podczas gdy innym udało się je zdecydowanie ograniczyć.Some have eliminated or prevented the identified risk, while others have managed to reduce the risk drastically.
Przepisy ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 4064/89, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 447/98 z dnia 1 marca 1998 r., umożliwiły postępowanie wyjaśniające poprzedzające łączenie przedsiębiorstw i dzięki temu zapobiegały połączeniom prowadzącym do nadużycia pozycji dominującej na rynku wspólnotowym.The rules under Council Regulation (EEC) No 4064/89, as amended by Regulation (EC) No 1310/97 and Commission Regulation (EC) No 447/98 of 1 March 1998, allowed prior investigation and thus prevented mergers that would give rise to an abuse of a dominant position on the Community market.
ponadto Trybunał Obrachunkowy nie znalazł dowodów, że mechanizmy korekt finansowych przekładają się na trwałą poprawę systemów, która zapobiegałaby ponownemu wystąpieniu ujawnionych błędów;moreover the Court of Auditors found no evidence that financial correction mechanisms translate into lasting improvements to systems which would prevent recurrence of the errors uncovered;
Aby środek ten był skuteczny, powinien on objąć okres żniw w 2012 r. Jego stosowanie należy zakończyć po upływie dwóch lat, co powinno wystarczyć Węgrom na opracowanie dla sektora rolnego środków ostatecznych zgodnych z dyrektywą 2006/112/WE, które zapobiegałyby tej formie uchylania się od opodatkowania i zwalczałyby ją.For the measure to be effective it should cover the 2012 harvest. It should end after a period of two years, which should be sufficient for Hungary to introduce in the agricultural sector definitive measures compatible with Directive 2006/112/EC that would prevent and combat this form of tax evasion.
Skąd go miałeś i czy zapobiegałeś przyłapaniu i jak?Where did you get it, Could you have prevented being caught, and how?
Jeden zapobiegał poronieniu, ale druga strona powodowała defekty po narodzinach.One prevented miscarriages but the flip side caused defects.
To arszenik zapobiegał przebudowie kości.So it was the arsenic that prevented the bones from remodeling.
Wystarczająco dobrze, jak na dokładność pomiarów w czasach Ptolemeusza i dużo później. Wspierany przez Kościół w Wiekach Średnich model Ptolemeusza skutecznie zapobiegał rozwojowi astronomii przez 1500 lat.Supported by the church through the Dark Ages Ptolemy's model effectively prevented the advance of astronomy for 1 500 years.
Jeździliśmy radiowozem i zapobiegaliśmy przestępstwom.He let me ride around with him. We saw and prevented crimes.
Ostatecznym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych (konwencja „UNFCC”) w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE [5], jest ustabilizowanie stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.The ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which was approved on behalf of the European Community by Council Decision 94/69/EC [5], is to stabilise greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
Ostatecznym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która została zatwierdzona decyzją Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu [2], jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.The ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which was approved by Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change, [2] is to stabilise greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
Ostatecznym celem tej konwencji jest:stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej [powodowanej przez człowieka] ingerencji w układklimatyczny.The ultimate objective of this Convention is: the stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic [human-induced] interference with the climate system.
Podstawowym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona decyzją Rady 94/69/WE z dnia 15 grudnia 1993 r. [3], jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w powietrzu na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej ingerencji antropogenicznej w system klimatyczny.The ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which was approved by Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 [3], is to stabilise greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego, ustanowiony w decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przewiduje, że niezbędne będą dalsze redukcje, aby osiągnąć długofalowy cel Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jakim jest ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.The Sixth Community Environment Action Programme, laid down by Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council, envisages that further reductions are required to achieve the United Nations Framework Convention on Climate Change long-term objective of stabilising greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
Oprócz tego, że wosk pszczeli może być uznawany za alternatywę czekolady we wstępnie zapakowanych waflach do lodów, powlekanie wafli woskiem pszczelim zapobiegałoby przenikaniu wody do wafli i zapewniało ich chrupkość oraz dłuższy okres przydatności do spożycia produktu, jest zatem technologicznie uzasadnione.In addition to the fact that beeswax can be considered as an alternative to chocolate in pre-packed ice cream wafers, the coating of the wafers with beeswax would prevent the migration of water to the wafer and ensure its crunchiness and the extension of the shelf life of the product and is therefore considered technologically justified.

More Polish verbs

Related

pobiegać
jog

Similar

zapobieżeć
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'prevent':

None found.
Learning languages?