Zaopatrywać (to supply) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zaopatruję
I supply
zaopatrujesz
you supply
zaopatruje
he/she/it supplies
zaopatrujemy
we supply
zaopatrujecie
you all supply
zaopatrują
they supply
Imperfective future tense
będę zaopatrywać
I will supply
będziesz zaopatrywać
you will supply
będzie zaopatrywać
he/she/it will supply
będziemy zaopatrywać
we will supply
będziecie zaopatrywać
you all will supply
będą zaopatrywać
they will supply
Imperative
-
zaopatruj
you supply!
niech zaopatruje
let him/her/it supply
zaopatrujmy
let's supply
zaopatrujcie
you all supply
niech zaopatrują
let them supply
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaopatrywałam
I supplied
zaopatrywałaś
you supplied
zaopatrywała
she supplied
zaopatrywałyśmy
we supplied
zaopatrywałyście
you all supplied
zaopatrywały
they supplied
Future feminine tense
będę zaopatrywała
I will supply
będziesz zaopatrywała
you will supply
będzie zaopatrywała
she will supply
będziemy zaopatrywały
we will supply
będziecie zaopatrywały
you all will supply
będą zaopatrywały
they will supply
Conditional feminine tense
zaopatrywałabym
I would supply
zaopatrywałabyś
you would supply
zaopatrywałaby
she would supply
zaopatrywałybyśmy
we would supply
zaopatrywałybyście
you all would supply
zaopatrywałyby
they would supply
Conditional perfective feminine tense
zaopatrywałabym była
I would have supplied
zaopatrywałabyś była
you would have supplied
zaopatrywałaby była
she would have supplied
zaopatrywałybyśmy były
we would have supplied
zaopatrywałybyście były
you all would have supplied
zaopatrywałyby były
they would have supplied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaopatrywałem
I supplied
zaopatrywałeś
you supplied
zaopatrywał
he supplied
zaopatrywaliśmy
we supplied
zaopatrywaliście
you all supplied
zaopatrywali
they supplied
Future masculine tense
będę zaopatrywał
I will supply
będziesz zaopatrywał
you will supply
będzie zaopatrywał
he will supply
będziemy zaopatrywali
we will supply
będziecie zaopatrywali
you all will supply
będą zaopatrywali
they will supply
Conditional masculine tense
zaopatrywałbym
I would supply
zaopatrywałbyś
you would supply
zaopatrywałby
he would supply
zaopatrywalibyśmy
we would supply
zaopatrywalibyście
you all would supply
zaopatrywaliby
they would supply
Conditional perfective masculine tense
zaopatrywałbym był
I would have supplied
zaopatrywałbyś był
you would have supplied
zaopatrywałby był
he would have supplied
zaopatrywalibyśmy byli
we would have supplied
zaopatrywalibyście byli
you all would have supplied
zaopatrywaliby byli
they would have supplied
Impersonal
zaopatrywano by
there would be supplied
zaopatrywano by
there would be supplied

Examples of zaopatrywać

Example in PolishTranslation in English
...rzekę Colorado, by zaopatrywać w wodę całą Kalifornię.- Colorado River to supply all of California.
Chcemy zaopatrywać stację, dlatego zbieram informacje. - A ja chcę zjeść posiłek w ciszy.We hope to supply the station and I'm trying to find things out.
Co się tyczy pierwszej z tych przesłanek, należy wskazać, że sporne przepisy mają zastosowanie, bez różnicy, do wszystkich podmiotów gospodarczych wykonujących działalność na terytorium Niemiec, których to dotyczy, ponieważ obowiązują one wszystkie apteki, które zamierzają zaopatrywać niemieckie szpitale w produkty lecznicze, niezależnie od tego, czy apteki te są położone w Niemczech, czy też w innym państwie członkowskim.As regards the first of those conditions, it is clear that the contested provisions apply indiscriminately to all the operators concerned who carry out their business on German territory, since they apply to all pharmacies which wish to supply medicinal products to German hospitals, whether they are established in Germany or in another Member State.
Czasami potrzeba pracownika bez etatu, takiego jak mnie, by zaopatrywać siły, których on nie może.Sometimes he needs a freelancer like me to supply forces he can't be seen supplying.
Dlatego też przywóz z Chin powinien nadal do pewnego stopnia zaopatrywać rynek unijny, z tym że po sprawiedliwych cenach.Thus the Chinese imports should continue to supply the Union market to a certain degree, but at fair prices.
Wiesz, ile laboratoriów zaopatruję? !Do you know how many labs I supply?
Więc to tak detektywi wiedzieli, że to ja zaopatruję moich przyjaciół w leki, prawda?So, that's how the detectives knew I was supplying my friends with meds, right?
Jeśli dowiem się, ze zaopatrujesz lokalne restauracje i kebaby w podejrzane mięso...If I find out you have been supplying local restaurants and kebab houses with dodgy meat...
Koniec pieprzenia, Otto. Od kiedy zaopatrujesz kampus?All right, Otto, I think it's time you stop BSing and just tell us when you started supplying the campus, okay?
- Kto zaopatruje cię w Vertigo?Who supplies you with Vertigo?
Ale według zapisów Departamentu Rolnego w Wisconsin, tylko jedno z nich zaopatruje w mleko obydwie rozlewnie Lake Fresh. To farma Andoria.But according to the Wisconsin Department of Agriculture's database, only one supplies milk to both Lake Fresh facilities.
Elektrownia zaopatruje odległą dzielnicę w prąd elektryczny.The power plant supplies the remote district with electricity.
Elektrownia zaopatruje w prąd odległą dzielnicę.The power plant supplies the remote district with electricity.
Elliot, mój tata zaopatruje biura, jest z tych złych.Elliot, my dad's an office supplies salesman, a bad one.
My ich zaopatrujemy, oni nam pomagają.We supply them, they help us.
Nadal zaopatrujemy Oakland.- We keep supplying Oakland.
Pamietaj, nie jestes jedyna franczyza w rejonie, która zaopatrujemy.'Cause remember, you're not the only franchise in the area that we're supplying.
Przez 75 lat, zaopatrujemy najpotężniejsze kraje w najnowsze uzbrojenie.For 75 years we've been supplying the world's greatest nations with the world's latest weaponry.
Wiesz, to my zaopatrujemy w Ambrose kolonialnych wojowników.You know, we supply Ambrosa for the Colonial warriors.
Amerykanie zaopatrują Izrael w ekstremalnie zaawansowaną broń.The Americans are supplying Israel with extremely advanced weapons.
Argumentowali oni, że we Włoszech istnieje ponad 200 fabryk, które zaopatrują producentów rowerów w części i że dalsze istnienie sektora dostawców było zatem nieuchronnie zależne od dalszej produkcji rowerów w Europie.They argued that in Italy there exist more than 200 factories which are supplying components to the bicycle producers and that the further existence of the supplier industry was therefore inevitably depending on the continuation of the bicycle production in Europe.
Detaliści, którzy zaopatrują się w przedsiębiorstwie, które uzyskało zezwolenie na stosowanie niniejszego systemu stanowiącego odstępstwo, są zwolnieni z obowiązku sporządzania deklaracji, o którym mowa w art. 250 dyrektywy 2006/112/WE, w odniesieniu do towarów, które to przedsiębiorstwo im dostarczyło, i dostawę tych towarów konsumentom końcowym.The resellers who obtain their supplies from a firm authorised to apply this special scheme shall be exempt from the obligation to submit a VAT return, set out in Article 250 of Directive 2006/112/EC, in relation to the goods which they have received from that firm and the supply of those goods to final consumers.
Dyrektywa 2006/88/WE przewiduje, że na zasadzie odstępstwa od ustanowionego w tej dyrektywie wymogu zatwierdzenia państwa członkowskie mogą wymagać wyłącznie rejestracji przez właściwy organ obiektów innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne utrzymywane są bez zamiaru wprowadzenia do obrotu, łowisk typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które zaopatrują konsumentów lokalnych.Directive 2006/88/EC provides that, by way of derogation from the authorisation requirement laid down in that Directive, Member States may require only the registration by the competent authority of installations other than aquaculture production businesses where aquatic animals are kept without the intention of being placed on the market, put and take fisheries and aquaculture production businesses supplying local consumers.
Dzięki wsparciu programów w zakresie energii wiatrowej w kilku państwach UE europejskie przedsiębiorstwa zaopatrują obecnie 90% rozkwitającego globalnego rynku na sprzęt do produkcji tego rodzaju energii.Thanks to support schemes for wind power in several EU countries, European companies now supply 90 % of the booming global market for wind power equipment.
MSP s¬ szczególnie czu™e na zagadnienia rynkowe, poniewaª w wi…kszoµci przypadków ma™e firmys¬ cz…µci¬ zintegrowanego mechanizmu ™a‡cucha dostaw i/lub bezpoµrednio zaopatruj¬ duªe firmy,które wymagaj¬ zgodnoµci z mi…dzynarodowymi standardami.SMEs are particularly sensitive to marketplace issues because in most cases small companies arepart of an integral supply chain mechanism and/or supply directly to large companies that requirecompliance with international standards.
Fabryka, która zaopatrywała ją w peruki.The factory that supplied her with wigs.
Jednak w celu zapewnienia ciągłości handlu z krajami AKP, a zatem zaopatrzenia rynku wspólnotowego przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń w obrocie handlowym, część kontyngentu taryfowego powinna być tymczasowo zarezerwowana dla podmiotów, które zaopatrywały Wspólnotę w banany pochodzące z krajów AKP w ramach systemu przywozu poprzednio obowiązującego.Nevertheless, in order to ensure continuity of trade with ACP countries and, therefore, satisfactory supplies for the Community market while avoiding disturbances in trade flows, part of the tariff quota should for the time being be reserved for operators who supplied the Community with ACP bananas under the import arrangements previously in force.
Jednak w celu zapewnienia ciągłości wymiany handlowej z krajami AKP, a zatem wystarczającego zaopatrzenia rynku wspólnotowego przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń przepływów handlowych, rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2006 [2] rezerwuje tymczasowo część kontyngentu taryfowego dla podmiotów, które zaopatrywały Wspólnotę w banany pochodzące z krajów AKP w ramach wcześniej obowiązującego systemu przywozu.Nevertheless, in order to ensure continuity of trade with ACP countries and, therefore, satisfactory supplies for the Community market while avoiding disturbances in trade flows, Commission Regulation (EC) No 219/2006 [2] reserved, on a transitional basis, part of the tariff quota for operators who supplied the Community with ACP bananas in the framework of the import regime previously in force.
W 2001 r. dystrybutorów było trzynastu, w tym główny wśród nich Cegedel i drugi w kolejności Sotel, które zaopatrywały zakłady metalurgiczne na południu kraju, oraz dystrybutorzy lokalni.In 2001 these were 13 in number, including the largest, Cegedel, and the second largest, Sotel, both of which supplied the steel plants in the south of the country, and local distributors.
W szczególności zgodnie z art. 18 tego rozporządzenia podmioty działające na rynku spożywczym muszą być w stanie zidentyfikować wszelkie osoby, u których zaopatrywały się w żywność, oraz inne przedsiębiorstwa, którym dostarczono ich produkty.In particular, pursuant to Article 18 thereof, food business operators shall be able to identify any person from whom they have been supplied with a food, and the other businesses to which their products have been supplied.
Wielkie farmy, które zaopatrywały świat w żywność, były łatwym łupem.These giant farms, which supplied so much of the world's food, were easy prey.
Więc zaopatrywałeś ją w swój towar?But it's against the rules at boot camp. So you supplied her with your snuff there?
Co z facetem, który zaopatrywał Taylor w narkotyki, które ją zabiły?What about the man who supplied the drugs that killed her? Noah Keller?
Eddie, w swoim czerwonym wózku i w miłym ubranku... które kupiła mu chyba mama... zaopatrywał ulicznych dilerów.Eddie, in his red caddy and his nice clothes... that his mama must have bought him... he supplied the street dealers.
Jeżeli, po zastosowaniu ust. 1 akapit pierwszy, produkcja zostaje wstrzymana w zakładach produkcyjnych należących do jednego lub kilku przedsiębiorstw produkujących skrobię, które połączyły się, poważnie zagrażając tym samym ciągłości produkcji ziemniaków stanowiących surowiec do produkcji skrobi na obszarze, który wcześniej zaopatrywał te przedsiębiorstwa lub to przedsiębiorstwa, państwo członkowskie może nakazać połączonemu przedsiębiorstwu przekazanie państwu członkowskiemu subkwoty początkowo przyznanej przedsiębiorstwu produkującemu skrobię, którego zakłady produkcyjne od tego czasu wstrzymały produkcję.If following the application of the first subparagraph of paragraph 1 production ceases in the factories of one or more of the starch-producing undertakings that have merged, thus seriously threatening the continuing production of potatoes for the manufacture of starch in the area which had previously supplied this undertaking or these undertakings, the Member State may direct the merged undertaking to transfer to the Member State the subquota initially allocated to the enterprise whose factories have since ceased production.
Kincade zaopatrywał Warnsa.Kincade supplied Warns.
Miał dostarczyć pewien towar... przyjacielowi, który zaopatrywał mnie .He used to supply a certain... merchandise... to a friend who supplied me.
Aby wesprzeć plantatorów buraków cukrowych, trzciny cukrowej oraz cykorii, którzy będą musieli zrezygnować z produkcji z powodu zamknięcia fabryk, które poprzednio zaopatrywali, plantatorom tym, jak również podmiotom świadczącym usługi przy użyciu maszyn rolniczych, którzy dla nich pracowali, powinna zostać udostępniona część pomocy restrukturyzacyjnej w celu zrekompensowania strat wynikających z zamknięcia fabryk, a w szczególności straty wartości inwestycji w wyspecjalizowane maszyny.To support sugar beet, cane and chicory growers that have to give up production due to the closure of factories they had supplied previously, a part of the restructuring aid should be made available to these growers as well as to machinery contractors that have worked for these growers in order to compensate for losses resulting from these closures and in particular the loss of value of investments in specialised machinery.
Mimo to uzyskano szczegółowe dane dotyczące cen gazu w tych dwóch krajach, a w wyniku dochodzenia wykazano, że producenci z tych krajów zaopatrywali się w gaz podczas ODP po cenach znacznie niższych od cen nakładanych na przemysł wspólnotowy.However, specific data concerning gas prices in these two countries were acquired and the investigation has shown that the producers in these countries were being supplied with gas in the RIP at substantially lower prices than the prices charged to the Community industry.
Myślisz że bossowie narkotykowi wynajęli porywaczy żeby ich zaopatrywali w młode dziewczęta?Do you think the drug lords hired kidnappers to keep them supplied with young girls?
Przepisy, które należy przyjąć, muszą jednak zezwalać na wzięcie pod uwagę wniosków złożonych przez importerów tradycyjnych, niezarejestrowanych w 2004 r., w zakresie, w jakim spełniają oni warunki rejestracji ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 414/2004 [4] oraz rozporządzeniu (WE) nr 838/2004, w szczególności w odniesieniu do definicji przywozu pierwotnego oraz dowodu, że wspomniani importerzy zaopatrywali nowe Państwa Członkowskie w przedmiotowym okresie.The provisions to be adopted must, however, allow applications submitted by traditional operators who were not registered in 2004 to be taken into account, provided that these applications meet the conditions laid down for the registration of these operators in Commission Regulations (EC) No 414/2004 [4] and (EC) No 838/2004, in particular as regards the definition of primary imports and the proof that such operations have supplied the markets of the new Member States during the period concerned.
Ponieważ żaden z chińskich dostawców, u których zaopatrywało się ośmiu producentów z Makau, nie posiadał w dochodzeniu pierwotnym statusu MET (traktowania jako podmiotu gospodarki rynkowej), powstała wątpliwość co do możliwości wykorzystania informacji o kosztach zakupu w przypadku chińskich dostawców.None of the Chinese companies which supplied the eight Macanese manufacturers received MET status in the original investigation and therefore the question arose whether the purchases from the Chinese suppliers could be used.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'supply':

None found.
Learning languages?