Zaobserwować (to observe) conjugation

Polish
36 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaobserwuję
I will observe
zaobserwujesz
you will observe
zaobserwuje
he will observe
zaobserwujemy
we will observe
zaobserwujecie
you all will observe
zaobserwują
they will observe
Imperative
-
zaobserwuj
you observe!
niech zaobserwuje
let him/her/it observe
zaobserwujmy
let's observe
zaobserwujcie
you all observe
niech zaobserwują
let them observe
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaobserwowałam
I observed
zaobserwowałaś
you observed
zaobserwowała
she observed
zaobserwowałyśmy
we observed
zaobserwowałyście
you all observed
zaobserwowały
they observed
Future feminine tense
zaobserwuję
I will observe
zaobserwujesz
you will observe
zaobserwuje
she will observe
zaobserwujemy
we will observe
zaobserwujecie
you all will observe
zaobserwują
they will observe
Conditional feminine tense
zaobserwowałabym
I would observe
zaobserwowałabyś
you would observe
zaobserwowałaby
she would observe
zaobserwowałybyśmy
we would observe
zaobserwowałybyście
you all would observe
zaobserwowałyby
they would observe
Conditional perfective feminine tense
zaobserwowałabym była
I would have observed
zaobserwowałabyś była
you would have observed
zaobserwowałaby była
she would have observed
zaobserwowałybyśmy były
we would have observed
zaobserwowałybyście były
you all would have observed
zaobserwowałyby były
they would have observed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaobserwowałem
I observed
zaobserwowałeś
you observed
zaobserwował
he observed
zaobserwowaliśmy
we observed
zaobserwowaliście
you all observed
zaobserwowali
they observed
Future masculine tense
zaobserwuję
I will observe
zaobserwujesz
you will observe
zaobserwuje
he will observe
zaobserwujemy
we will observe
zaobserwujecie
you all will observe
zaobserwują
they will observe
Conditional masculine tense
zaobserwowałbym
I would observe
zaobserwowałbyś
you would observe
zaobserwowałby
he would observe
zaobserwowalibyśmy
we would observe
zaobserwowalibyście
you all would observe
zaobserwowaliby
they would observe
Conditional perfective masculine tense
zaobserwowałbym był
I would have observed
zaobserwowałbyś był
you would have observed
zaobserwowałby był
he would have observed
zaobserwowalibyśmy byli
we would have observed
zaobserwowalibyście byli
you all would have observed
zaobserwowaliby byli
they would have observed
Impersonal
zaobserwowano by
there would be observed
zaobserwowano by
there would be observed

Examples of zaobserwować

Example in PolishTranslation in English
Aerozol jest rozpylany w kierunku do źródła zapłonu z odległości zmienianej co 15 cm, żeby zaobserwować, czy zachodzi zapłon i utrzymujące się spalanie aerozolu.The aerosol is sprayed in the direction of an ignition source at intervals of 15 cm to observe if ignition and sustained combustion of the spray takes place. Ignition and sustained combustion is defined as when a stable flame is maintained for at least five seconds.
By to zaobserwować, musimy mieć żywy obiekt.In order to observe that, the subject has got to be alive.
Im w więcej osób wejdziemy, tym więcej będziemy mogli zaobserwować.The more people we inhabit, the more we'll be able to observe.
Jednakże należy zaobserwować, że zarówno wielkość, jak i udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych były największe w 2003 r., a następnie znacznie spadły do OD.However, it is important to observe that both the volume and the market share of dumped imports peaked in 2003, and then substantially declined up until the IP.
Jest coś, co zaobserwowałam w Fanny.There's something about Fanny I've often observed.
Mówię tylko, że z tego co zaobserwowałam na podstawie twoich zachowań wobec kobiet, zranienie, oburzenie i cierpienie jakie powodujesz, mogą być ostatecznie olbrzymie.All I'm saying is, from what I've observed of you and your women, the level of hurt, outrage and distress you inspire can only be termed massive.
Z tego, co zaobserwowałam u niego prawdopodobnie dotyczy 11 i 12-go kręgu piersiowego i chyba 1-go lędźwiowego.From what I've observed in him, it probably involves T-11 and 12 and maybe l-1.
Skoro więc przypominasz sobie wyraźnie tamte wydarzenia, co jeszcze wtedy zaobserwowałaś?Well, then, now that your memory seems to be clearing... can you tell us what else you observed?
Komisja zaobserwowała również, iż mimo że korzyści z programu są formalnie dostępne dla wszystkich dopuszczonych do notowania na giełdzie europejskiej, a zatem program pozornie nie różnicuje spółek dopuszczonych do notowania we Włoszech i tych dopuszczonych do notowania na giełdzie papierów wartościowych w innym Państwie; w rzeczywistości jednak sprzyja on jedynie spółkom, które są dopuszczone do notowania po raz pierwszy we wskazanym krótkim okresie.The Commission also observed that, although the benefits of the scheme are formally open to all companies admitted to listing on a European regulated market, and the scheme therefore does not ostensibly discriminate between companies that obtain a listing in Italy and those listed in another Member State, the measure effectively favours only companies listed for the first time within the narrow timeframe stipulated.
Komisja zaobserwowała, iż ww. zachęty wydają się sprzyjać niektórym przedsiębiorstwom.The Commission observed that the above advantages seemed to favour certain undertakings.
Komisja zaobserwowała, że tendencja wzrastającego uzależnienia floty pod banderą Wspólnoty od marynarzy z krajów trzecich nie ulega odwróceniu.The Commission observed that the trend whereby the Community-flagged fleet depends more and more on third-country seafarers is not reversed.
Na podstawie cen rynkowych przekazanych państwom członkowskim Komisja zaobserwowała, zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, że ceny w Hiszpanii, Irlandii oraz Portugalii znajdowały się na poziomie poniżej 92 % ceny interwencyjnej w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni.On the basis of the market prices communicated by the Members States, the Commission has observed, in accordance with Article 8(4) of Regulation (EC) No 2771/1999, that the prices in Spain, Ireland and Portugal have been below 92 % of the intervention price for two consecutive weeks.
Na podstawie cen rynkowych przekazanych państwom członkowskim Komisja zaobserwowała, zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, że ceny w Niemczech, Estonii, Hiszpanii, Francji, Irlandii, w Niderlandach, Polsce, Portugalii, Szwecji oraz Zjednoczonym Królestwie znajdowały się na poziomie poniżej 92 % ceny interwencyjnej w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni.On the basis of the market prices communicated by the Members States, the Commission has observed, in accordance with Article 8(4) of Regulation (EC) No 2771/1999, that the prices in Germany, Estonia, Spain, France, Ireland, the Netherlands, Poland, Portugal, Sweden and the United Kingdom have been below 92 % of the intervention price for two consecutive weeks.
Ale bazując na wszystkim co w nas zaobserwowałem, nic na to nie poradzę ale sądzę, że bylibyśmy w to bardzo dobrzy.But based on everything I've observed about us I can't help but speculate we'd be very good together.
Jak zaobserwowałem w rozdziale piątym, długotrwałe misje kosmiczne stanowiąAs I observed in chapter five...
Jednakże z tego, zaobserwowałem, Howarda Wolowitza płaczącego jak mała dziewczynka.What I've observed, however, is Howard Wolowitz crying like a little girl.
Jednakże, nie przeoczę 342 pogwałceń, jakie zaobserwowałem dzisiaj w elektrowni.However, I will not overlook the 342 violations I have observed today.
Jego znaczenie nie było dla mnie jasne póki nie zaobserwowałem, z jaką lubością karmi pan gołębie.Its importance was not fully apparent to me until I observed your penchant for feeding pigeons.
Co zaobserwowałeś?What have you observed?
Podczas mojego nowego życia zaobserwowałeś trzy... z czterech.With my new life, you've observed three... of the four.
Więc nie zaobserwowałeś i nie brałeś udziału w nieodpowiedniej działalności lub w związku z osadzoną?You have not observed or participated in any inappropriate activity or relation with an inmate?
- Geordi zaobserwował ruch.- Geordi observed movement.
/Sir Isaac Newton... zaobserwował/ / rzeczywiste prawo:Sir isaac newton... he observed a real-world event:
Astronom, W.H.Pickering, z obserwatorium w Madeville na Jamajce, uważa, że zaobserwował z tej odległości roje owadów.The astronom W.H.Pickering, observatory of Mandeville, Jamaïca thinks he observed insects swarms.
Cóż, z tego co właśnie zaobserwował myślę, że jesteś w połowie drogi Straten żonę.-Well, from what I've just observed, I think you might be in the middle of losing your wife!
EILER zaobserwował, iż pracujące dzieci są wystawiane na ekstremalne warunki pogodowe, długie godziny pracy i na trudne warunki środowiskowe, podczas gdy używają złej jakości narzędzi i sprzętu.EILER observed that child workers are exposed to extreme weather conditions, long working hours and a difficult environment while using substandard tools and equipment.
Będzie naśladował każde zachowanie, jakie zaobserwowaliśmy.It will simulate any behaviour we have observed.
Jak zaobserwowaliśmy, nie miał ochoty zejść z liny, ponieważ wydawało się że sprawia mu to wielką przyjemność, powiedzieliśmy jego towarzyszom, że jeśli nie zejdzie to sciągniemy helikopter, który zabierze go z liny,When we observed that he wasnt about to come in because he seemed to be enjoying it so much, we mentioned the fact to his associate that if he did not come in we would have a helicopter pluck him up off the wire.
Na podstawie doświadczeń kobiet, od których zebraliśmy wywiady, zaobserwowaliśmy różne motywacje podjęcia współżycia pozamałżeńskiego.Based on the experiences of females who have contributed to our histories, we have observed a wide range of motivations for extramarital coitus.
Pani Bates, jesteśmy zaniepokojeni tym, co zaobserwowaliśmy, że pani syn jest niezrównoważony psychicznie.Ms. Bates, what we've observed and what we're concerned about is your son's emotional instability.
To by wyjaśniało ciemne obszary, które zaobserwowaliśmy.That would explain the dark areas we have observed.
Ale w XVII wieku naukowcy zaobserwowali 33-dniowe wahanie w poziome męskich hormonów.But as far back as the 17th century, scientists observed a 33-day fluctuation in men's hormone levels.
Astronomowie za pomocą Teleskopu Hubble'a zaobserwowali pojawienie się nowej Wielkiej Ciemnej Plamy.Astronomers using the Hubble Space Telescope observed That a new great dark spot Had appeared.
Lyall Watson stwierdził, że japońscy naukowcy... zaobserwowali 'efekt setnej małpy' w 1952 r.Lyle Watson claims that it was a Japanese scientist who observed the 100th Monkey Effect in 1952.
Niektórzy producenci eksportujący zaobserwowali również, że rentowność przemysłu wspólnotowego wzrosła pomiędzy 2003 r. a OD, co nie zostało rozważone w ustaleniach tymczasowych.Some exporting producers also observed that there has been an increase in the Community industry’s profitability between 2003 and the IP, which would not have been considered in the provisional findings.
Nigdy nie zaobserwowali u mnie objawów depresji.Theyve never observed me once have a depressive symptom.

More Polish verbs

Related

obserwować
observe
poobserwować
observe

Similar

poobserwować
observe

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'observe':

None found.
Learning languages?