Zadeklarować (to declare) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zadeklaruję
I will declare
zadeklarujesz
you will declare
zadeklaruje
he will declare
zadeklarujemy
we will declare
zadeklarujecie
you all will declare
zadeklarują
they will declare
Imperative
-
zadeklaruj
you declare!
niech zadeklaruje
let him/her/it declare
zadeklarujmy
let's declare
zadeklarujcie
you all declare
niech zadeklarują
let them declare
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zadeklarowałam
I declared
zadeklarowałaś
you declared
zadeklarowała
she declared
zadeklarowałyśmy
we declared
zadeklarowałyście
you all declared
zadeklarowały
they declared
Future feminine tense
zadeklaruję
I will declare
zadeklarujesz
you will declare
zadeklaruje
she will declare
zadeklarujemy
we will declare
zadeklarujecie
you all will declare
zadeklarują
they will declare
Conditional feminine tense
zadeklarowałabym
I would declare
zadeklarowałabyś
you would declare
zadeklarowałaby
she would declare
zadeklarowałybyśmy
we would declare
zadeklarowałybyście
you all would declare
zadeklarowałyby
they would declare
Conditional perfective feminine tense
zadeklarowałabym była
I would have declared
zadeklarowałabyś była
you would have declared
zadeklarowałaby była
she would have declared
zadeklarowałybyśmy były
we would have declared
zadeklarowałybyście były
you all would have declared
zadeklarowałyby były
they would have declared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zadeklarowałem
I declared
zadeklarowałeś
you declared
zadeklarował
he declared
zadeklarowaliśmy
we declared
zadeklarowaliście
you all declared
zadeklarowali
they declared
Future masculine tense
zadeklaruję
I will declare
zadeklarujesz
you will declare
zadeklaruje
he will declare
zadeklarujemy
we will declare
zadeklarujecie
you all will declare
zadeklarują
they will declare
Conditional masculine tense
zadeklarowałbym
I would declare
zadeklarowałbyś
you would declare
zadeklarowałby
he would declare
zadeklarowalibyśmy
we would declare
zadeklarowalibyście
you all would declare
zadeklarowaliby
they would declare
Conditional perfective masculine tense
zadeklarowałbym był
I would have declared
zadeklarowałbyś był
you would have declared
zadeklarowałby był
he would have declared
zadeklarowalibyśmy byli
we would have declared
zadeklarowalibyście byli
you all would have declared
zadeklarowaliby byli
they would have declared
Impersonal
zadeklarowano by
there would be declared
zadeklarowano by
there would be declared

Examples of zadeklarować

Example in PolishTranslation in English
"jest zobowiązany to zadeklarować, gdyż jest narażony na przekupstwo.""is honour-bound to declare it, "on account of vulnerability to bribery."
A teraz bede zastepiony przez mojego brata, KSiecia Yorku, moje pierwsze słowa muszą zadeklarować moją lojalność wobec niego.And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him.
Ale potem, kilka tygodni później, zjawił się aby zadeklarować swoją miłość dla niej.But then, a few weeks later, he showed up to declare his love for her.
Chciałbym zadeklarować, że to jest morderstwo, żeby wstrząsnąć tymi małymi... nie zamierzam deklarować morderstwa, tylko po to żeby nimi wstrząsnąć.I'd like to declare it a murder, just to shake those little... not going to declare it a murder, just so you can shake things up.
Czas się zadeklarować.It is time to declare yourselves.
Cho, zadeklaruj żeń-szeń do oclenia.Cho, declare the ginseng to customs.
Cywilu, zadeklaruj swoją Iojalność.Civilian, declare your allegiance.
Lepiej zadeklaruj to jako przychód.So that leaves ninety dollars profit. You'd better declare that as income.
Anthony i Diane, skoro pragniecie zawrzeć związek małżeński, Podajcie sobie prawe dłonie i zadeklarujcie swoje intencje.[Priest] Anthony and Diane, since it is your intention... to enter into marriage, join your right hands and declare your consent.
Ponieważ jest to świetne, mogłybyśmy robić to razem i jeszcze się nie zadeklarowałaś.Because it's awesome we could do it together and you're still undeclared.
American populacji od jedzenia i leku administracja zadeklarowała, że to jest bezpieczne dla zarówno krów i ludzi... I, w że Monsanto mówiłThe milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...
Apple Daily, przebojowa i zawzięcie niepodległa Chińska gazeta lokalna, zadeklarowała że SCMP "poczerwieniała."Apple Daily, the feisty and fiercely independent local Chinese newspaper declared that SCMP has "gone red."
Dr. Brennan już zadeklarowała, że śmierć pani syna była zabójstwem.Dr. Brennan already declared your son's death a homicide.
Hello, Godzilla w spódnicy zadeklarowała nam towarzyskie zesłanie.Hello, Godzilla in a cheerleader skirt declared social war on us.
Jeśli chodzi o propozycję zarządu w sprawie nabycia samolotu typu Airbus, przede wszystkim należy zauważyć, że wniosek Aer Lingus, iż Ryanair mogłaby sprzeciwić się takiemu nabyciu, oparty jest o ogólne założenie, że skoro Ryanair posiada flotę złożoną wyłącznie z samolotów typu Boeing, będzie zmierzać do narzucenia Aer Lingus zakupu samolotu typu Boeing, oraz o doniesienia prasowe, zgodnie z którymi Ryanair zadeklarowała, że doprowadzi do zamiany floty Aer Lingus na flotę składającą się wyłącznie z samolotów typu Boeing.As far as the Board’s proposal to acquire Airbus aircraft is concerned, it should first of all be pointed out that Aer Lingus’ conclusion that Ryanair would object to such acquisition is based on the general assumption that, since Ryanair owns a Boeingonly fleet, Ryanair would seek to impose the purchase of Boeing aircraft on Aer Lingus, and on a press statement in which Ryanair is reported to have declared that it would ensure that Aer Lingus’ fleet be converted to a Boeingonly fleet.
Artykuł 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 ustanawia, że państwa członkowskie składają deklarację określone w art. 16 ust. 1 lit. b) tylko w przypadku, gdy kwota, którą zadeklarowały zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a), równa jest co najmniej 75 % kwoty przyznanej wstępnie danemu państwu członkowskiemu.Article 17(2) of Regulation (EC) No 1227/2000 provides for that Member States make the statement referred to in Article 16(1)(b) only if the amount which they have declared in accordance with Article 16(1)(a), is at least equal to 75 % of the amount of the initial allocation of the given Member State.
Co więcej Włochy zadeklarowały, że żadna pomoc nie została jeszcze przekazana na mocy ustawy nr 752/82.Nevertheless, Italy has declared that no aid has as yet been paid under Law No 752/82.
Dwa przedsiębiorstwa zadeklarowały zamiar współpracy, lecz nie zostały włączone do próby.Two companies declared their intention to cooperate but were not included in the sample.
Informacji, których na temat Sinosure dostarczyły przedsiębiorstwa współpracujące, nie wykorzystano, ponieważ było jasne, że informacje uzyskane od rządu ChRL były pełniejsze (np. nie wszystkie przedsiębiorstwa zgłosiły polisę Sinosure w odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub zadeklarowały taką polisę podczas weryfikacji na miejscu).The information supplied by the co-operating companies for Sinosure was not used because it was clear that the GOC was more complete (for example not all companies reported their Sinosure policy in the questionnaire reply or declared it during the on spot verification).
Jakieś statki zadeklarowały poparcie?Any other ships declared themselves for us?
Ja zadeklarowałem lojalność Al-Kaidzie?I declared my allegiance to al-Qaeda?
Oddycham tobą, czuję cię... mocno cię trzymam będę nosić jako pamiątkę... dnia, którego zadeklarowałeś mi miłość...I breathe you, I feel you I hold you tight I wear it as a memento of the day you declared your love
'Po analizie tragicznej śmierci Berna Goodmana i chaosu jaki po tym nastąpił' 'prezydent ogłosił, że wybuchy są zagrożeniem dla naszego sposobu życia' 'i zadeklarował przymusowe wdrożenie noszenia blokerów' 'w następujących obszarach, gdzie chaos rozprzestrzenia się.'After assessing the tragic Goodman death Bern and the resulting chaos, our President declared that the explosions a threat to our way of life and approved the implementation inhibitor. In the following areas chaotic. "Area 37"
/Irak zadeklarował 8500 litrów wąglika.Iraq declared 8500 liters of anthrax.
/Pojawił się znienacka w zeszłe lato. /I z miejsca zadeklarował gorące uczucie /wobec mojej siostry, /którą przekonał, aby z nim uciekła.He came back to see us last summer, and declared passionate love for my sister, whom he tried to persuade to elope with him.
@nawaat: W Rdeyef , syndykat nauczycielski zadeklarował generalny strajk.@nawaat: in Rdeyef , the teachers' syndicate declared a general strike.
Ale prezydent Stanów Zjednoczonych, nasz przywódca... zadeklarował jawność w sprawach dotyczących interesu narodowego, w Białym Domu, Kongresie, w sądach.But the president of the United States, our commander-in-chief... he has declared transparency to be in the national interest, in the White House, in Congress, in the courts.
"Kiedy niemieccy obywatele zadeklarowali, że nie chcą być szpiegowani przez policję, /nie oznaczało to, /że rząd ma oddelegować do tego CIA"."When the German people declared in the laws passed by their elected representatives that they are not to be spied on by their own police, they didn't mean their government should use the CIA to do it."
- Francuzi zadeklarowali się jako nasi sojusznicy i ślubowali stać w naszej obronie.What are the details? Well, they have declared themselves our ally and pledged to stand in our defense.
-Gubernatorzy w 11 stanach zadeklarowali stan wyjątkowy i poprosili o pomoc gwardię narodową do stłumienia zamieszek i protestów-Governors in 11 states have declared a state of emergency and requested the assistance of the national guard to quell riots and protests...
Chociaż Charder oraz importer zadeklarowali te właśnie produkty jako produkty rozpatrywane, zostały one uznane za produkty niedokończone o innych właściwościach fizycznych niż produkt rozpatrywany.Although these products were declared by Charder and the importer as the product concerned, they were found to be unfinished products and had different physical characteristics than the product concerned.
Harry Gregg i Bill Foulkes zadeklarowali że są gotowi do gry.Harry Gregg and Bill Foulkes have declared themselves fit to play.
Wydaje się zatem mało prawdopodobne, że w praktyce zadeklaruje on więcej niż połowę swojej wcześniej niezadeklarowanej wartości dodanej.It therefore seems unlikely, in practice, that he will declare more than half of his previously undeclared added value.
Zarządca infrastruktury zadeklaruje w rejestrze infrastruktury te odcinki linii, na których jego zdaniem występują ograniczenia uniemożliwiające zgodność z wartościami podanymi w kolumnie 1.The Infrastructure Manager will declare in the Infrastructure Register the line sections where it considers that there are constraints which prevent compliance with the values stated in column 1.
wcześnie rano Amerykański rząd zadeklaruje wojnę przeciwko Unii.On the morning of three days from now, the United States will declare war on the Union.
Oprócz wzrostu w wielkości sprzedaży zauważono, że zgodnie z informacjami przedstawionymi w ramach dochodzenia pierwotnego w kontroli wyrywkowej przedsiębiorstwo Xiamen zadeklarowało, że nie posiada przedsiębiorstw powiązanych i nie prowadzi produkcji poza główną fabryką.In addition to the increase in sales volume, it was noted that according to the information submitted in the original investigation for the sampling exercise, Xiamen declared that it had no related companies and no production outside its main factory.
Ponadto należy zauważyć, że podczas gdy Belaruskali produkował potaż, wykorzystując niemal całkowicie moce produkcyjne w OD, przedsiębiorstwo to zadeklarowało znaczny dalszy wzrost swoich mocy i łącznych inwestycji w latach 2005 i 2006.In addition, it is noted that whilst Belaruskali was producing potash close to full capacity levels during the IP, it declared a significant further increase in its capacity and total investment in 2005 and 2006.
Z tych 23 producentów łącznie 15, z których większość należy do stowarzyszenia skarżącego („ESTA”), zadeklarowało zainteresowanie współpracą w postępowaniu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i współpracowało podczas dochodzenia.Of these 23 producers, a total of 15, most of them being members of the complaining association (ESTA), declared their interest in cooperating in the proceeding within the time limit set out in the notice of initiation and cooperated with the investigation.
Zarok 2006 jedynie 15 państw członkowskich zadeklarowało swój koszt kapitału, z czego dziewięć uzyskało zwrotyłącznie o 6 mln euro niższe, niż gdyby tych informacji nie przedstawiło.For 2006, only 15 Member States declared their cost ofcapital, out of which nine werereimbursedatotal of EUR 6 million less than if they had not provided the information.

More Polish verbs

Related

deklarować
declare
zdeklarować
declare

Similar

zadeklamować
recite

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'declare':

None found.
Learning languages?